Organizacija službi

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Adresa: Ulica Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva

Telefon: +38233452709

Fax: +38233452685

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena pravna cjelina sa jasno definisanim nadležnostima pojednih službi. Upravni odbor i Izvršni direktor u skladu sa svojim ovlašćenjima koordiniraju rad posebnih organizacionih jedinica-službi.

Direktor

Predrag Jelušić, dipl. ecc

Kontakt telefon: 033/452-709

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


Kontakt telefon:
E-mail:

Pomoćnik direktora 
Mr Dragoljub Marković, dipl. prostorni planer
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Pomoćnik direktora
Rajko Malović, Spec. Sci. u oblasti bezbjednosti
Kontakt telefon: 033/453-016
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za opšte i pravne poslove

Rukovodilac službe: Klaudija Pejović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za opšte i pravne poslove koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja opšte zakonitosti rada, izradu normativnih akata, pravno zastupanje, javne nabavke, informacioni sistem, kadrovske poslove, poslove odnosa sa javnošću, administrativno-tehničke i druge opšte i pravne poslove Javnog preduzeća.

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje

Rukovidilac službe: Ljubomirka Vidović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje organizuje, koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja zakonitosti u radu službe, pripremanja i praćenja realizacije ugovora za ustupanje djelova morskog dobra, pripremanja predloga akata, informacija, izvještaja i analiza o korišćenju morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Ekonomsko-finansijska služba

Rukovidilac službe : Ljubica Bujković, dip.ecc
Kontakt telefon: 033/453-008
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ekonomsko-finansijska služba organizuje, koordinira i obavlja finansijsko-računovodstvene i analitičko - planske poslove. Obavlja poslove vođenja knjiga i ostalih evidencija o stanju i kretanju imovine, utvrđuje rezultate poslovanja, izrađuje godišnje finansijske iskaze kao i izvještaje o poslovanju, usklađuje stanje imovine i obaveza sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje godišnjim popisom, zaključuje poslovne knjige po završetku poslovne godine i ostale administrativno tehničke poslove.

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

Rukovidilac službe: Rajko Mihović, dipl.ecc.
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra obavlja poslove planiranja, uređenja i izgradnje morskog dobra, izrade urbanističko-tehničkih uslova i rješenja o lokaciji, nadzora nad realizacijom investicionih aktivnosti i nad programom uređenja i korišćenja, prijavljivanja nepravilnosti nadležnim inspekcijskim organima, praćenje ažurnosti podataka katastra morskog dobra, kontrole morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Služba za održivi razvoj

Rukovodlac službe: Aleksandra Ivanović, dipl. biolog mora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba za održivi razvoj koordinira i obavlja poslove iz oblasti organizacije i opremanja kupališta, zaštite životne sredine, praćenja kvaliteta morske vode za kupanje i obalnih procesa te vođenje baze podataka morskog dobra. Služba koordinira međunarodnu saradnju iz oblasti integralnog upravljanja obalnim područjem i održivog razvoja, priprema i realizuje međunarodne projekte, obavlja poslove "focal point-a" za saradnju sa PAP/RAC centrom UNEP/MAP-a, sarađuje sa NVO u realizaciji Programa "Plava zastavica" i ekoloških akcija, te obavlja i druge adminstrativno - tehničke poslove.

Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo

Koordinator i v.d. rukovodlac službe: Dragoljub Marković, pomoćnik direktora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba za upravljanje lukama od loklanog značaja i pomorstvo koordinira i obavlja poslove iz oblasti upravljanja lukama od lokalnoz značaja, upravljanje pristaništima, privezištima, pontama, mandraćima, plutajućim objektima za pristajanje, priprema i obavlja druge poslove iz oblasti pomorstva, pomorskog saobraćaja,i sportsko-rekreativnih aktivnosti na moru. Sarađuje sa Lučkim kapetanijama, Upravom pomorske sigurnosti i drugim domaćim i međunarodnim institucijama iz oblasti pomorstva. Učestvuje u međunarodnim i domaćim projektima, te obavlja i druge adminstrativno - tehničke poslove.

Služba za kontrolu morskog dobra

Rukovodlac službe: Veselin Vojinović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za kontrolu morskog dobra vrši sve poslove u zakonskim okvirima kontrole morskog dobra: obavlja poslove praćenja i kontrole izvršavanja svih ugovorenih obaveza na teritoriji opštine; obavlja poslove kontrole morskog dobra uopšte,; učestvuje u zajedničkim kontrolama morskog dobra,; prati realizaciju ugovora o komunalnom održavanju zone morskog dobra; redovno informiše službe u Preduzeću o stanju na terenu; priprema zapisnike o izvršenim kontrolama; vrši nadzor nad izvođenjem radova na održavanju u zoni morskog dobra, učestvuje u radu komisija JP, ostvaruje saradnju sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim preduzećima na poslovima nadležnosti iz službe, koordinira aktivnostima na praćenju programa i projekata, obrađuje zahtjeve imovinsko pravne prirode.

I KABINET DIREKTORA

Šef kabineta
Savjetnik
Službenik za odnose sa javnošću i marketing
Referent za odnose sa javnošću i marketing
Tehnički sekretar
Administrativni referent
Vozač
Prevodilac

II SLUŽBA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Rukovodilac službe: Klaudija Pejović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Viši samostalni saradnik za javne nabavke i informatiku Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada
Kontakt telefon: 033 /402 511
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Saradnik za rad i radne odnose
Saradnik za javne nabavke
Saradnik za informacioni sistem
Saradnik za poslove u pisarnici
Arhivar
Portir
Vozać - Kurir
Kafe kuvarica
Čistačica
III EKONOMSKO FINANSIJSKA SLUŽBA

Rukovodilac službe: Ljubica Bujković, dipl.ecc.
Kontakt telefon: 033/453-008
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Šef knjigovodstva - Računovođa
Glavni knjigovođa
Knjigovođa (2 izvršioca)
Blagajnik
IV SLUŽBA ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe: Ljubomirka Vidović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Viši samostalni saradnik za plan analizu i ustupanje morskog dobra
Samostalni saradnik za ustupanje morskog dobra (3 izvršioca)
Saradnik za ustupanje morskog dobra
V SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe Rajko Mihović, dipl.ecc.
Kontakt telefon: 033/451-678
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kordinator za investicije i izgradnju morskog dobra
Samostalni saradnik za investicije, izgradnju i nadzor
Samostalni saradnik za projektovanje, uređenje i izgradnju
Saradnik
Saradnik za poslove katastra morskog dobra
Čistač
VI SLUŽBA ZA KONTROLU MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe: Veselin Vojinović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Predstavnici po opštinama - kontrolori
Referent za poslove kontrole morskog dobra
VII SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Rukovodilac službe: Aleksandra Ivanović, dipl. biolog mora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Viši samostalni saradnik za uređenje prostora i GIS
Samostalni saradnik za zaštitu životne sredine
Samostalni saradnik za organizaciju kupališta
Saradnik za zaštitu životne sredine

VIII SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA I POMORSTVO

Rukovodilac službe
Viši samostalni saradnik za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo
Saradnik za upravljanje pristaništima, privezištima i vezovima (2 izvršioca)

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates