Mediteranski Akcioni Plan UNEP/MAP

 

 

 

   Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP) formiran je 1975. godine pod okriljem UN Programa za životnu sredinu (UNEP) kao prvi Program regionalnih mora. Glavni cilj UNEP/MAP-a tada bio je uspostavljanje saradnje između država u regionu radi zaštite mora od zagađenja. Odmah nakon formiranja od strane 16 država, među kojima i tadašnja SFR Jugoslavija, 1976. godine, usvojena je "Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja" (Barselonska konvencija), koja je stupila je na snagu 1978. godine i koja je predstavlja regulatornu osnovu za sprovdjenje aktivnosti u okviru Mediteranskog akcionog plana (MAP). Danas UNEP/MAP okuplja 21 zemlju Mediterana i Evropsku uniju (EU) koje su ratifikovale izmijenjenu i dopunjenu Barselonsku konvenciju iz 1995. godine pod nazivom “Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja”, a stupila je na snagu 9. jula 2004. godine. Pored Barselonske konvecije, pravni okvir nazvan "Barselona Sistem" sačinjavaju i sedam Protokola koji se odnose na specifične aspekte zaštite životne sredine:
Protokol o spriječavanju i otklanjanju zagađivanja Sredozemnog mora usljed potapanja otpadnih i drugih materija sa brodova i vazduhoplova ili spaljivanjem na moru.
Protokol o saradnji u sprječavanju zagađivanja Sredozemnog mora sa brodova i borbi protiv zagađivanja u slučaju udesa
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti
Protokol o područjima pod posebnom zaštitom i biodiverzitetu Sredozemlja
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja kao posledice istraživanja i iskorišćavanja epikontinentalnog pojasa
Protokol o prevenciji zagađivanja Sredozemnog mora putem prekograničnih kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja
Protokol o Integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Sredozemlja
Priority Actions Programme Regional Activity Center (PAP/RAC)
PAP/RAC centar je jedan od 7 Regionalnih centara MAP-a čije se aktivnosti koncentrišu na integralnom upravljanju obalnim područjima. Nakon stupanja na snagu Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima, ovaj Centar državama pruža tehničku pomoć za uspostavljanje sistema upravljanja obalnim podurčjima koji se bazira na principima i smjernicama ovog Protokola. Kao jedan od glavnih aktivnosti je koordinacija izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) kojim se obrađuju speicifična pitanja upravljanja obalnim poudručjem u svakoj državi. Izrada projekta "CAMP Montenegro" započela je 2011. godine u koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, a rezultati ovog projekta usmjereni su na stvaranje kvalitetne dokumenatcione osnove i baze podataka za izradu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.
Vlada Crne Gore odredila je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom za instituciju zaduženu za koordinaciju saradnje Crne Gore sa PAP/RAC centrom. Focal point u Javnom preduzeću je Aleksandra Ivanović.

Aktivnosti

Vanredni sastanak PAP/RAC Fokal point-a u Dubrovniku

plan1Predstavnici Morskog dobra, u svojstvu institucije zadužene za saradnju sa PAP/RAC centrom Mediteranskog akcionog plana (UNEP/MAP), učestvovali su na Vanrednom sastanku PAP/RAC Fokal pointa koji se održao u Dubrovniku 18. i 19. oktobra 2011. godine. Prvog dana sastanka, prezentovani su rezultati "Ankete o stanju i implementaciji odredbi Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Mediterana" u zemljama članicama MAP-a, a koja se početkom ove godine realizovala kroz aktivnosti EU PEGASO projekta. Drugog dana sastanka razmatran je Nacrt akcionog plana za implementaciju IUOP Protokola za period od 2012 -2019, u okviru kojeg su definisana tri prioritetna cilja: 

1. Podrška efikasnoj implementacije IUOP Protokola na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou;
2. Jačanje kapaciteta u zemljama za implementaciju Protokola i efektivno korišćenje IUOP politika, instrumenata, tehnika i procesa i
3. Promocija IUOP Protokola i njegove impementacije na regionalnom i globalnom nivou kroz razvoj saradnje sa drugim relevantnim Konvencijama i Ugovorima.
Akcioni plan za implementaciju IUOP Protokola 2012-2019 biće razmatran na sastanku Nacionalnih kontakt osoba (MAP focal points) krajem novembra, i usvojen na Konferenciji ugovornih strana Mediteranskog acionog plana pocetkom 2012. godine.

Redovni dvogodišnji sastanak PAP/RAC, BP/RAC i INFO/RAC Fokal point-a u Nici

plan2U sklopu učešća Crne Gore u aktivnostima Mediteranskog akcionog plana (MAP), u Nici se od 11. do 13. maja 2011. godine održao redovni dvogodišnji zajednički sastanak "fokal pointa" zemalja članica, zaduženih za koordinaciju aktivnosti sa Regionalnim centrom aktivnosti "Plavi plan" (BP/RAC), Regionalnim centrom aktivnosti za prioritetne akcije (PAP/RAC), i Regionalnim centrom aktivnosti za informacje (INFO/RAC).
Sastanku su prisustvovali fokal pointi iz 19 mediteranskih država i Evropske komisije, kao i predstavnici sekretarijata i centara MAP-a, te nekoliko međunarodnih i nevladinih organizacija. Iz Crne Gore, na sastanku su učestvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, institucije zadužene za saradnju sa PAP/RACom i Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje je zaduženo za koordinaciju akativnosti sa BP/RACom i INFO/RAC-om.
Tokom trodnevnog radnog sastanka, svaki od Regionalnih centara aktivnosti Mediteranskog akcionog plana prezentirali su aktivnosti i rezultate rada tokom proteklog dvogodišnjeg perioda (2009-2011), kao i planirani program aktivnosti za naredne dvije godine (2012-2014). Doneseni zaključci i preporuke ponovo će se razmatrati na sastanku MAP Fokal Pointa u septembru. Radni sastanak u Nici održan je u sklopu pripreme za predstojeću Konferenciju ugovornih strana Barselonske konvencije koja će se održati u novembru ove godine u Francuskoj.

Studijska posjeta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Splitu

U saradnji sa Centrom za prioritetne aktivnosti Mediteranskog akcionog plana, Morsko dobro je organizovalo trodnevno studijsko putovanje u Split, radi upoznavanja i međusobne razmjene iskustava u upravljanju obalnim područjem. 
Održani su radni sastanci sa PAP/RAC-om, Hidrografskim institutom, Građevinsko-arhitektonskim faklultetom , Splitskim kupalištima i Lučkom upravom Split.
Tema sastanka u PAP/RAC-u bila je Integralno upravljanje obalnim područjem, sa Hidrografskim institutom razgovarano je o određivanju obalne linije i određivanju pomorskog dobra, sa Splitskim kupalištima razmjenjivana su iskustva u načinu upravljanja i održavanja plaža, uz zajednički obilazak Žnanja i Bačvica, koji su primjer vještačkog uređenja obale.
Na Građevinsko-tehničkom fakultetu govoreno je o problematici projekata hidrogradnje, uređenju obale, izgradnji lukobrana i druge obalne infrastrukture.U Lučkoj upravi upoznati smo sa nadležnostima i zadacima ove institucije u okviru hrvatskog zakonodavstva koje reguliše ovu oblast.
O zakonskoj regulativi morskog dobra u Crnoj Gori kolege iz Hrvatske upoznao je pomoćnik direktora Morskog dobra mr Dragoljub Marković. Saradnik za luke od lokalnog značaja i pomorstvo Mato Bošković održao je prezentaciju „Preuzimanje poslova upravljanja lukama od lokalnog značaja“, a saradnik za uređenje prostora i GIS Vojislav Dragnić prezentaciju na temu „Monitoring obalnih procesa u Crnoj Gori i projekti izgradnje novih kupališta“.

2015

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA U 2015. GODINI

Javno preduzeće je i tokom 2015. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.

Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora.

Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine sa Javnim preduzećem i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :

1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija definisanom u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća.

Što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
Usmjeravanjem 50% prihoda Javnog preduzeća lokalnim samoupravama, mogućnost Javnog preduzeća za trajna ulaganja u morsko dobro svela se na minimum.

AKTIVNOSTI PO OPŠTINAMA:

Opština Herceg Novi

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 88.378,97 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 46.132,76 eura obuhvatili su:


- Sanacija zida između plaže Instituta i Blatne plaže u H.Novom u iznosu 15.059,16 eura

image001

- Adaptacija pristaništa “Žanjice”                                                          4.031,51 eura
- Sanacija oštećenog zida i trupa puta u Đenovićima                              7.287,39 eura
- Radovi na regulaciji površinskih voda sa javne površine u Meljinama    1.681,09 eura
- Ukupno:                                                                                          12.999,99 eura

image004image005image003

- Saniranje terase(isporuka građ.materijala) kafea ”Plava tišina” u iznosu 1.306,72 eura

image009image010

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 )                         1.130,00eura

- Sanacija oštećenog trupa puta i obalnog tida na Savini                       6.323,53 eura
- Sanacija obalnog zida ispod Vojne bolnice u Meljinama                       352,94 eura
- Sanacija zida u zaležu plaže „Toni“ u Meljinama                                 294,12 eura
- Sanacija betonskog podesta kod vile „Anka“ u Kumboru                     252,10 eura
- Sanacija obalnog zida u Kumboru                                                     420,17 eura
- Sanacija kamenog zida u Kamenarima kod trajekta                           647,06 eura
- Sanacija obalnog zida u Kamenarima kod crkve Sv.Ana                     3.521,34 eura
- Sanacija obale u Žanjicama                                                             2.075,63 eura
- Ukupno                                                                                          13.886,89eura

image013image014image015image016image017

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 1.750,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi u ukupnom iznosu 42.246,21 eura, odnosili su se na:

- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 6.171,21 eura:
- Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađeno pristanište u Zelenici (5.065,54
eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama( 560,00 eura); Geodetsko snimanje na parcelama u Baošićima( 294,00 eura);
Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 14.210,10 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 6.109,96 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 11.553,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 3.701,94 eura

Opština Kotor

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Kotor iznosile su ukupno 75.663,62 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 34.150,57 eura obuhvatili su:

- Sanacija ponte u Dobroti na lokaciji “Petani”                                              4.836,13 eura
- Izrada i postavljanje zaštitne metalne ograde uz plažu na lokaciji Markov rt 5.882,35 eura
- Sanacija urušene ponte u Prčnju                                                              3.294,12 eura
- Ukupno:                                                                                                14.012,60 eura

image021image022

- Adaptacija parapetnog zida u Dobroti                                                       1.260,50 eura

- Adaptacija obalnog-kamenog zida uz put, na lokaciji Galebova stijena        1.478,99 eura
- Sanacija djelimično porušenog objekta Stara stanica u Risnu                     4.335,12 eura
- Farbanje starog željezničkog mosta u Risnu                                              5.882,35 eura
- Adaptacija postojećeg parapetnog zida uz put, na lokaciji Prčanj                1.680,67 eura
- Ukupno:                                                                                                14.637,63 eura

image025image026

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 )                               1.020,00 eura

- Izrada prilaza (staze) uz obalu do crkve Sv.Trojstvo u Stolivu                   4.180,34 eura

image029

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.)                                  300,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor u ukupnom iznosu 41.513,05 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 20.896,52 eura:
Dopuna glavnog projekta i revizija projekta pješačke staze uz more Risan-Perast (5.090,00eura);
Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađena pristaništa Kotor-
Kostanjica, Dobrota, Bigovo (14.994,85.eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more
za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih
podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 8.902,51 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.705,54 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.710,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži Carine(44m3),plaži ispred Instituta Vrmac(22m3), plaži kod ponte Aristona(32m3), Žuta plaža u dobroti (22m3) ukupno 120m3, u iznosu 3.327,73eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.470,75 eura

Opština Tivat

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat iznosile su ukupno 49.404,37 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 7.428,57 eura obuhvatili su:

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju staza i nasipa u zaštićenom
području Solila u ukupnom iznosu 7.428,57 eura.

image033image031

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 9.800,83 eura obuhvatili su:

- U Opatovu, sanacija ponte:                                                                 588,24 eura
- Sanacija stepeništa koja služi kao ulaz na plažu:                                  252,10 eura
- Izrada nedostajućeg dijela kamenog parapetnog zida:                          927,73 eura
- Izrada zaštitne bankine kod otvorenog šanka uz magistralu:                 2.058,82 eura
  Ukupno:                                                                                           3.826.89 eura

image035

- Sanacija dijela kamenog parapetnog zida i temelja na plaži Seljanovo   2.587,89 eura
- Adaptacija obalnog kamenog zida uz put na lokaciji Gospa od Anđela    672,27 eura
- Sanacija oštećenog parapetnog kamenog zida na Opatovu                    369,75 eura
- Ukupno:                                                                                           3.629,91 eura

image037image038

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 ) 1.060,00 eura

- Sanacija oštećenog u zida u Donjoj Lastvi                 252,10 eura
- Sanacija zida na Verigama-Lepetani                         831,93 eura
- Ukupno:                                                                1.084,03 eura

image041image042

Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Tivat u ukupnom iznosu 32.174,97 eura odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 11.797,84 eura:
Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje obalnog šetaišta Belane (ostatak 10%)
i revizija istog( 6.676,47eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa
invaliditetom, sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Hidrogafski premjer i izradu nautičkih
planova za izgrađena pristaništa Tivat-Donje Seljanovo (4.309,70 eura); Georeferenciranje
katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura) ;
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.360,40 eura,
- Monitoring-praćenje stanja/promjena u specijalnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“ u iznosu 8.361,34 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.260,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži u MZ Donja Lastva u iznosu 831,93 eur
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,46 eura

Opština Budva

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva iznosile su ukupno 396.498,36 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 342.464,70eura obuhvatili su:


- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren u ukupnom iznosu     42.682,98 eura

image045image046

- Radovi na rekonstrukciji šetališta u Petrovcu u ukupnom iznosu 294.487,61eura

Nastavak radova na izgradnji završne faze projekta rekonstrukcije šetališta i uređenja obale i parka u Petrovcu. Tokom 2015 god. nastavljeni su radovi na pripremi kamena za popločavanje kao i radovi na popločavanju šetališta, oblaganje kamenom obalnog zida i oblaganju kamenom žardinjera. Investicija se realizuje u saradnji Javnog preduzeća i Opštine Budva od sredstava koja su obezbijeđena u prethodnoj 2014.godini i Planom korišćenja sredstava za 2015.godinu

image051image049

- Nabavka i montaža 7 bokobrana/odbojnika na pristaništu u Petrovcu u iznosu 5.294,11 eura

image053

- Tehnički prijem izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze, od restorana“Porto“ do Savičića Potoka u dužini 290m u iznosu 4.200,00 eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 14.289,38 eura obuhvatili su:

- Nabavka materijala i izrada 16 polja sa farbanjem ograde prema plaži Mogren 2.436,98

image055

- Sanacija oštećenja na završnom sloju šetališta uz marinu Budva, popravka kapije prema plaži Mogren 823,52 eura
- Popravka daski za sjedenje na parapetnom kamenom zidu na šetalištu kod JRB-a, zamjena polomljene poklopne ploče na šetalištu,popravka i uređenje drvenog mosta na “Grđevici”, izrada betonske prepreke-klupe u Bečićima,    saniranje mobilijara u Rafailovićima 2.596,67 eura
- Izrada novog montažnog metalnog stepeništa na plaži na Svetom Stefanu 2.428,58 eura
- Sanacija metalne kapije prema plaži Mogren sa postavljanjem tri male table upozorenja

- Ukupno:                                                                                             6.437,00 eura

image058image060image059image057

- Sanacija rigola dužine 11,5m kod grila „Kralj“na šetalištu ispod pošte u Budvi 796,50 eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 ) 1.000,00 eura

- Sanacija obalnog zida prema plaži Mogren   504,20 eura
- Sanacija kamenog zida u Rafailovićima       431,93 eura
- Ukupno:                                                   936,13 eura

image062

- Izrada pješačkog mosta u Buljarici (projekat mosta) 1.932,77eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 400,00eura

- Nadzor nad zamjenom video nadzora i protivprovalnog sistema na poslovnom objektu
  JPMD u Budvi 350,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva u ukupno iznosu 39.744,28 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 4.591,67 eura:
Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja
( 251,67 eura): Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta fasade poslovnog objekta
JPMD u Budvi( 2.100.eura); izrada projktnog zadatka „Zaštićeni objekti prirode u zoni md“
(1.500.eura); i geodetska snimanja (180,00.eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 16.704,14 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 2.700,41 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 9.369,43 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 5.878,63 eura

Opština Bar

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Bar iznosile su ukupno 34.098,13 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 4.503,36 eura obuhvatili su:


- Sanacija mosta i rampi za invalide na rijeci Željeznici u Baru 2.948,74eura

image065image064

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 200,00eura

- Sanacija oštećenog obalnog zida i šetališta kod šume Lekovića 1.154,62 eura

image068

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar u ukupnom iznosu 29.594,77 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 15.830,99 eura:
- Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pristaništa L1 u Sutomoru, katastarskih
  parcela (na kopnu) broj:1956,1962,1957 KO Sutomore i dijela pripadajućeg akvatorija, u
  zahvatu Državne studije lokacije „Sutomore“ (Sektor 53)(ostatak 10%) i revizija istog
(15.019,33eura) ;Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom,
sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena
područja( 251,66 eura).
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.994,05 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.226,22 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.980,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,51 eura

Opština Ulcinj

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Ulcinj iznosile su ukupno 102.436,31 eura.

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 61.739,84 eura obuhvatili su:


- Radovi na produbljivanju(uklanjanju) pješčanog nanosa iz akvatorija na lučici Kacema u iznosu 19.869,26 eura

image070

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju “Male skele” u iznosu 11.817,03eura

image072

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na ograđivanju pješčanih dina na Velikoj plaži 26.226,05 eura

image074

- Adaptacija (krčenje i uređenje) pješačke trim staze od hotela “Albatros” do rta “Đerane” 3.827,50 eura

image076

Troškovi komunalnih usluga u zoni morskog dobra u ukupnom iznosu 17.749,15 eura obuhvatili su: Usmjeravanje sredstava JP“Komunalne djelatnosti“ za korišćenje komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi u iznisu od 8.403,36 eura i za Akciju čišćenje zaleđa Velike plaže i puta od mosta na Port Mileni do Ade Bojane, prije početka turističke sezone u iznosu 9.345,79eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 6.294,21 eur obuhvatili su:


- Radovi na sanaciji udarnih rupa na paralelnom putu u zaleđu Velike plaže 5.001,68 eura

image078image079

- Nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 890,00 eura

- Sanacija oštećenog polja ograde od inoxa kod lučice Kacema 302,53 eura

image082

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 100,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj u ukupnom iznosu 16.653,11 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija ,geodetska snimanja u iznosu 251,66 eura:
- Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,66 eura )
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 10.796,61 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.008,40 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.096,44 eura

Opština Uloženo tokom 2015.god
Herceg Novi 88.378,97 eura
Kotor 75.663,62 eura
Tivat 49.404,37 eura
Budva 396.498,36 eura
Bar 34.098,13 eura
Ulcinj 102.436,31 eura
Ukupno 746.479,76 eura

- Izgradnja Stambenog objekta na lokaciji Pinješ završena (shodno memorandum o međusobnoj saradnji sa Ministarstvom odrzivog razvoja i turizma i Opštinom Ulcinj ) morsko dobro je investiralo u izgradnju stambenog objekta 500 000,00 eura. Radove je izvodilo preduzeće “Novi Volvoks” iz Podgorica a nadzor je bio povjeren Agenciji za izgradnju Ulcinja.

 image084image086

 

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

ODLUKE ZA KUPALIŠTA 2016.


Kontakt


Ulica Popa Jola Zeca bb

Budva  85310 

Crna Gora


Tel:+38233452709


Fax+38233452685

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2014

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA
 
Javno preduzeće je i tokom 2014. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.
Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora.
 
Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine sa  Javnim preduzećem i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :
 
1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).
 
             Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija definisanom u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća.
Što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
 
            Usmjeravanjem 50% prihoda Javnog preduzeća lokalnim samoupravama, mogućnost Javnog preduzeća za trajna ulaganja u morsko dobro svela se na minimum.
 
Opština Herceg Novi
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 28.097,06 eura:
 
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa posebnim potrebama na plaži „Stara banja“.
 
   
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos investicije je 5.589,00 eura.

 we1
 

· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra koje obuhvataju: djelimično rušenje i uređenje objekta “Golden Bay“, sanacija potpornog zida šetališta kod restorana “Levant” na Savini, uklanjanje ostataka izlomljenog betona zapadno od bivšeg hotela “Park” u Bijeloj, sanacija stepeništa između plaža “Yachting” kluba i “Bjele Vile”, sanacija pristaništa na Rosama, sanacija odvoda atmosferskih kanala na Savini i sl
Radove su izvodila preduzeća „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupan iznos investicije je 8.963,93 eura
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi odnosili su se na:
 
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table i sl.) u iznosu od 1.260,49 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata i vanredna čišćenja  u iznosu od 1.960,00 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Izrada elabirata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje i uređenja plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić) u iznosu od 2.180,00 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode i vanredna uzorkovanja i bakteriološko ispitivanje morske vode) u iznosu od 4.016,72 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 4.126,92  eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbijeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 263.000,00 eura:
 
Izrada Idejnog i glavnog projekta uređenja obale od restorana “Galeb” do ušća rijeke Sutorine u Igalu u iznosu od 113.000,00 eura,
Uređenje obale i šetališta u Igalu – zajednička investicija sa SO Herceg Novi (Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog) u iznosu od 150.000,00 eura,
 
Opština Kotor
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Kotor iznosile su ukupno 276.122,28 eura:
 
· Uređenje obale u Dobroti – III faza - potez od nekadašnje Robne kuće do Instituta za biologiju mora u dužini od 145 m. Radovi na uređenju i popločavanju obale i rive u Dobroti obuhvatili su parterno i hortikulturno uređenje, nivelaciju i popločavanje kamenim i betonskim pločama šetališta i rive, sadnju mediteranskog zelenila, postavljanje parkovskog mobilijara i izgradnju potpuno nove javne rasvjete a na mjestima gdje je to bilo moguće predviđena su i uređena parking mjesta uz lokalni put.
Radove su izvodili „Đokić group“ d.o.o., „Montenegro Projekt“ d.o.o., „All ing“ d.o.o. i „Geonik“ d.o.o. a u visini od 197.957,96 eura

 we2we3

 
 
                
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži kod otvorenog bazena.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos  investicije je 4.629,00 eura.


 we4

 
 
· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra Kotor obuhvatili su sanaciju ponte i obale u Dobroti preko puta restorana „Helas“, sanacija oštećenja na mjesnom mulu Muo, ponovo postavljanje klupa na platou naspram Franjevačkog samostana u Dobroti, postavljanje zaštitne ograde između Dobrote i Instituta za biologiju mora, sanacija ponte pored lokacije nekadašnjeg šanka “Lugano” u Dobroti, postavljanje  zaštitne metalne ograde na stajalištu “Sopot” kod Risna, saniranje obalnog zid na “Tre sorele” u Prčnju, popunjavanje betonom rupe u obalnom zidu mosta kod hotela “Teuta” u Risnu, nasipanje 30 m3 pijeska kod hotela “Teuta” u Risnu i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija iznosi 12.419,55 eura
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor odnosili su se na:
 
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 1.743,54 eura,
Postavljanje zaštitnih bokobrana –odbojnika na glavnom pristaništu u Perastu (8 komada)u iznosu od 7.099,95 eura,
Izradu Projektne dokumentacije (Glavni projekat rekonstrukcije ponti i mandraća u Dobroti, Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje i uređenja plaže na lokaciji Rtac – Risan, Izrada nautičkih planova za izgrađena pristaništa i mandraće za lokaciju u Dobroti na kat. parceli 1760 K.O. Dobrota i 1034 i 1035 K.O. Dobrota, Glavni projekat uređenja obale u Perastu na kat. parceli 367 K.O. Perast) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 42.568,83 eura,
Troškove tehničkog prijema objekata (III faza Dobrota i rekonstrukcija i dogradnja trotoara u Risnu) u iznosu od 4.550,27 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.277,55 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.375,63 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
·        Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena Planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 95.150,00 eura:
 
Realizacija Projekta uređenja obale u Dobroti na lokalitetu Sv. Stasije u iznosu od 50.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova uređenja obale u Dobroti na lokalitetu Sv. Stasije u iznosu od 5.000,00 eura,
Izrada nautičkih planova za područje Dobrote na Plagentima i Bigova u Kotoru i Donja Lastva u Tivtu kod Yachting kluba “Delfin” u iznosu od 30.000 eura,
Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac -Risan u iznosu od 2.150,00 eura,
Interventne sanacije obale u Opštini Kotor nakon nevremena tokom sezone u iznosu od 8.000,00 eura,
 
Opština Tivat
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat iznosile su ukupno 662.166,85 eura:
 
         Uređenje centralnog šetlišta/rive u opštini Tivat – „Pine“. Radovi su obuhvatili sveobuhvatno uređenju obale i rive u centralnom dijelu Tivta, koju je na osnovu sporazuma sa Javnim preduzećem realizovala opština Tivat. Radovi su podrazumijevali popločavanje gradske rive „Pine“ i okolnog prostora površine oko 10.000 m2 sa svim potrebnim infrastrukturnim opremanjem koji je potrebno da posjeduje savremeno opremljeni gradski trg.
 
Ukupan iznos ove investicije tokom 2014. god je u visini od 615.000,00 eura


we5we6

 
       Uređenje parking prostora na ulazu u zaštićeno područje „Tivatska solila“ Radovi su
 
obuhvatili izradu armirano betonske podloge popločana rezanim kamenim pločama.
Radove je izvodila firma “Temko” d.o.o. iz Nikšića a vrijednost radova  je 7.290,25 eura

 we7

 
·  Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži „Ponta Seljanovo“.
 
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos investicije je 5.109,00 eura.

 we8

 
· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u Opštini Tivat obuhvatile su sledeće radove: sanacija mandraća u Donjoj Lastvi, nasipanje pijeska kod mula “Veselina” u Lepetanima, u Krašićima i na Bonićima, sanacija oštećene kapije na Solilima, sanacija obalnog zida ponte u Krašićima i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je 2.873,60 eura
 
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table i sl.) u iznosu od 857,13 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Izrada nautičkih planova za izgrađena pristaništa i mandraće za lokaciju Obala Đuraševića kat. parcela 1605/1 K.O. Đuraševići i kat. parcela 65 K.O. Đuraševići, Bjelila kat. parcela 27 K.O. Gošići, Lepetane kat. parcela 401 K.O. Lepetane), Glavni projekat pješačke staze sa uređenjem obale na Seljanovu) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 24.703,14 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.770,33 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.063,40 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
·        Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 42.500,00 eura:
 
Radovi na uređenju zaštićenog područja Solila u okviru usvojenog DSL-a u iznosu od 10.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju zaštićenog područja Solila u okviru usvojenog DSL-a u iznosu od 1.000,00 eura,
Monitoring stanja u specijalnom rezervatu Solila u iznosu od 10.000 eura,
Izgradnja info punkta na zaštićenom području Tivatskih solila sa uređenjem okolnog terena u iznosu od 20.000,00 eura,
Revizija Glavnog projekta uređenja obale u Opatovu u iznosu od 1.500,00 eura,
 
Opština Budva
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva iznosile su ukupno 178.084,50 eura:
 
·         Radovi na rekonstrukciji šetališta u Petrovcu.
Nastavak radova na izgradnji  završne faze projekta rekonstrukcije šetališta i uređenja obale i parka u Petrovcu. Tokom 2014 god. nastavljeni su radovi na pripremi kamena za popločavanje kao i radovi na popločavanju šetališta, oblaganje kamenom obalnog zida i oblaganju kamenom žardinjera.
 
Investicija se realizuje u saradnji Javnog preduzeća i Opštine Budva od sredstava koja su obezbijeđena u prethodnim godinama, u okviru Plana korišćenja sedstava iz 2013/. i 2014.god.

we9we10

 
 
 
·   Radovi na rekonstrukciji šetališne staze uz more na potezu „Savičića potok“ do restorana „Porto“.
Projekat u cijeloj svojoj dužini od 290 m predviđa parterno, hortikulturno i nivelaciono uređenje šetališta, popločavanje kamenim pločama, sadnja mediteranskog zelenila, postavljanje parkovskog mobilijara i sl.
 Radove je izvodila firma „Erlang“d.o.o. a ukupan iznos investicije je u visini od 114.807,21 eura.
we12  we13
 
 
 
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na kupalištu „Saint Tropez“ na Slovenskoj plaži, kupalište „Arena“ u Bečićima i na plaži Buljarica.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 15.327,00 eura.
 
· Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Budva obuhvataju sledeće radove: popravka završnog sloja pristaništa na Slovenskoj plaži, saniranje zadržavanja vode na početku šetališta kod restorana “Porto“, popravka ograde i rukohvata na mostiću kod Vile „Manojlović“, farbanje drvenog mosta na potoku “Grđevica” i sanacija osvjetljenja, farbanje grafita na objektima (toalete na sportskom igralištu, kružni objekat sa tuševima i objekat boćarskog kluba, ponovno postavljanje zapreka u Bečićima na više mjesta, popravka polomljenog zida na Jazu kod objekta “Kunjić”, farbanje toaletaC na Jazu – kod objekta Kunjić, izrada betonske prepreke na šetalištu ispod Pošte, radovi na rešavanju odvoda atmosferskih voda sa platoa iza objekta “JRB”, sanacija oštećenih rasvjetnih tijela (3 kom.) u tunelu ”Đevištenje”, sanacija oštećene kapije prema plaži Mogren, izrada novog drvenog mostića na plaži Kamenovo i sl.
 
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je u visini od 12.222,60 eura
 
we14we15
 
 
 
·      Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva odnosili su se na:
 
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 3.654,13 eura,
Uklanjanje zaostalih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu od 10.883,50 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Glavni projekat rekonstrukcije gradskog parka u Budvi, Idejno rješenje sanacije kosine na stazi prema Mogrenu, Izrada elaborata rekonstrukcije javne rasvjete na šetalištu, i sl.) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 10.069,27 eura,
Monitoring  mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.877,47 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.743,32 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena  Planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 148.200,00 eura:
 
Nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren u iznosu od 3.500,00 eura,
Realizacija Projekta postavljanja zaštitne mreže na kosini prema plaži Mogren u iznosu od 47.400,00 eura,
Projekat izgradnje šetališne staze na Sv. Stefanu“ u saradnji sa Opštinom Budva u iznosu od 92.300,00 eura,
Tehnički prijem objekata u Budvi za javnu rasvjetu za šetališnu stazu od “Savičića potoka” do restorana “Porto” u iznosu od 5.000,00 eura
 
 
Opština Bar
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Bar iznosile su ukupno 72.887,67 eura:
                  
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži Topolica.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 5.109,00 eura.


 we16

 
 
· Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Budva obuhvataju sledeće radove: izrada parapetnog betonskog zida obodom plaže Čanj, sanacija oštećenja na obalnom zidu između objekta "Malibu" i "Barselona“ u Sutomoru i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je  12.222,60 eura
 
·  Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar odnosili su se na:
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 2.763,54 eura,
 
Vanredna čišćenja podsredstvom komunalnog preduzeća Bar u zoni morskog dobra u iznosu od 10.880,61 eura,
Izradu Projektne dokumentacije (Glavni projekat izgradnje pristaništa u Sutomoru) u iznosu od 41.596,64 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.255,70 eura,
Troškove akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.945,53 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 69.900,00 eura:
 
Istražne aktivnosti mogućnosti postavljanja pristaništa u Čanju prema usvojenom DSL-u u  iznosu od 7.000,00 eura,
Izrada Glavnog projekta pješačke staze u zaleđu plaže Čanj u dužini od 650 m u iznosu od 44.000,00 eura,
Revizija Glavnog projekta izgradnje pristaništa u Sutomoru u iznosu od 9.000,00 eura,
Izrada Glavnog projekta pristaništa u Sutomoru (iznos predviđen Planom korišćenja sredstava iz 2013. god.) u iznosu od 9.900,00 eura
 
Opština Ulcinj
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Ulcinj iznosile su ukupno 43.769,64 eura:
 
·          Sanacija oštećenog navoza za izvlačenje barki na lokaciji Mala plaža (sanacija završnog sloja betonskog platoa)  i postavljanje nove i sanacija postojeće ograde uz lokalni put na lokaciji Borova šuma u dužini od 55 m.
Radove je izvodila firma „Đokić group“ d.o.o. a radovi su iznosili  7.562,61 eura.
 
·          Radovi na adaptaciji - krčenju i uređenju trim staze na potezu od hotela „Albatros“ do rta Đerane u dužini od 2.5 km
Radove je izvodila firma „Ađi invest“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.475,00 eura
 
·            Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na Maloj plaži Ulcinj.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 5.109,00 eura.

 we17

 Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Ulcinj obuhvataju sledeće radove: farbanje “fasadex-om” u bijeloj boji,  betonske pregrade na Velikoj skeli, popravka drvene ograde na Velikoj plaži na pješčanim dinama u ukupnoj dužini 235 m1, popravka završnog betonskog sloja na Velikoj skeli.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ iz Podgorice i Đokić grup doo iz Bara u ukupnom iznosu od 8.524,09 eura
 
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj odnosili su se na:
 
Usmjeravanje sredstava J.P. “Komunalne djelatnosti” za korišćenje infrastrukturnih objekata na Velikoj plaži i Borovoj šumi u iznosu od 8.403,36 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 4.621,77 eura,
Troškove akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 6.573,81 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 674.100,00 eura:
 
Realizacija Glavnog projekta uređenja “male skele” u iznosu od 15.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju “male skela” u iznosu od 5.000,00 eura,
Radovi na produbljavanju, uklanjanju pješčanog nanosa u lučici Kacema u iznosu od 30.000,00 eura,
Izgradnja parapetnog zida od bivšeg Hotela “Jadran” do Hotela “Albatros” u iznosu od 147.000,00 eura,
Ograđivanje i rehabilitacija pješčanih dina na Velikoj plaži u iznosu od 30.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju i rehabilitaciji pješčanih dina u iznosu od 2.100,00 eura,
Izrada studije poboljšanja funkcionisanja vezova u lučici Kacema u izosu od 20.000,00 eura,
Izrada studije za pripremu izrade Projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena u iznosu od 30.000,00 eura,
Izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta u opštini Ulcinj (zajednička investicija sa opštinom Ulcinj za rješavanje stambenih potreba iseljenih lica sa prostora bivšeg hotela "Jadran"u iznosu od 395.000,00 eura (rezervisana sredstva iz 2013. god.)
 
Investicije, projekti i nadzor nad izvođenjem radova koji se prenose u 2015. god.  za koje su obezbijeđenja sredstva ali ne mogu se tačno rasporediti po opštinama u ukupnom iznosu od 156.000,00 eura, su:
Predprojektno istraživanje za Projekte revitalizacije plaža Sutomore, Petrovac i Mogren u iznosu od 96.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenih djelova obale u iznosu od 10.000,00 eura
Opremanje pristaništa potrebnom opremom u Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Ulcinju u iznosu od 50.000,00 ezura
 
Opština

Uloženo tokom 2014. god.

Prenešeno u 2015. god.
Herceg Novi 28.097,06 263.000,00
Kotor 276.122,28 95.150,00
Tivat 662.166,85 42.500,00
Budva 178.084,50 148.200,00
Bar 72.887,67 69.900,00
Ulcinj 43.769,64  674.100,00
Ostalo (ne može se rasporediti po opštinama)   156.000,00
UKUPNO: 1.261.128,00 1.448.850,00
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates