OVE SEDMICE OTVARANJE PONUDA ZA HITNE SANACIJE OBALE- NAJVIŠE POSLA U PETROVCU

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, odnosno Pravilnikom za sprovođenje postupka hitnih javnih nabavki, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je raspisalo poziv za hitne sanacije evidentiranih šteta na obalnoj infrastrukturi u zoni morskog dobra, koje će se sanirati odmah po prestanku vremenskih neprilika.

Shodno popisu obalnih oštećenja od strane kontrolora morskog dobra, najveći obim posla biće izvršen na području Petrovca u opštini Budva. U najkraćem roku biće sanirana oštećenja obalnog zida ispod hotela “Palas” gdje je more opasno ugrozilo dio kamenog obalnog zida. Iz razloga hitnosti, Javno preduzeće će u okviru ovih sanacija izvršiti ponovno postavljanje kamenih poklopnih ploča debljine 8 cm na parapetnom zidu šetališta u Petrovcu, a čije je održavanje u nadležnosti Opštine Budva.

Prioritetne sanacije obale od posljedica nevremena radiće se u Opštini Herceg Novi i Opštini Budva, a ukupna vrijednost radova procjenjena je na 30.450,00 eura.

Pored navedenih lokacija, u opštini Herceg Novi, biće sanirana oštećenja na “Novosadskoj plaži”, dio oko svetionika na vrhu pristaništa “Škver”, dio zida na lokaciji “Vojničke banje”, obalni plato kupališta pored hotela “Plaža”, oštećenja na kupalištu “Golden Bay”, sanacija kaverni na obalnom zidu kod Vojne bolnice Meljine.

Na području opštine Budva biće sanirano oštećenje na obalnom zidu kod Pizane, rekonstruisati metalna kapija na stazi ka plaži Mogren, kao i sanacija kamenih ploča na rigolama uz šetalište na Slovneskoj plaži.

Apel korisnicima privremenih lokacija u zoni morskog dobra u Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluje na korisnike lokacija u zoni morskog dobra iz Ulcinja da u što kraćem roku dostave kompletnu dokumentaciju shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, a koja prethodi izadavanju rješenja za rad za narednu godinu.

Podsjećamo da je u maju tekuće godine, na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan sastanak sa opštinskim sekretarijatima na temu izdavanja privremenih rješenja za rad do ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za privremene lokacije u zoni morskog dobra.

Na sastanku je zaključeno da su zakupci dužni pribaviti svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima najkasnije do 31. decembra 2019. godine.
Korisnici su dužni da Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministasrtvu održivog razvoja i turizma u što kraćem roku dostave prijavu postavljanja i svu dokumentaciju pobrojanu u izdatim urbanističko - tehničkim uslovima, a kopiju iste Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

U suprotnom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom neće biti u prilici da aneksira ugovore za 2020. godinu.

Nagrađeni konkursni radovi

Na nedavno završenom Konkursu za dizajn zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju (drvene ograde i pasarele) i Pozivu nevladinim organizacijama za dostavu predloga za dizajn, izradu i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog prirodnog i obrađenog drveta sa plaža, koje je, u okviru projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) a koji se finansira iz Programa “Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora” 2014-2020, objavilo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, nagrađeni su sledeći konkursni radovi i rješenja:”

 

Nagradjena resenja KONKURS

Nagradjena rjesenja POZIV NVO

Potpisan ugovor za sanaciju i uređenje kupališta na lokalitetu „Bijela Vila“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo je ugovor sa društvom “Đokić Group” d.o.o. iz Bara koje će, kao izabrani najpovoljniji ponuđač, izvršiti sanaciju i uređenje kupališta na lokalitetu „Bijela Vila“ u opštini Herceg Novi.

Kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom, radovi će obuhvatiti saniranje metalne ograde na ulazu u plažu, otvoranje rupa na kabinama za presvlačenje, čišćenje svih kabina od otpada, farbanje drvenarije, krečenje, šalovanje, te armiranje i betoniranje odlomljenog ugaonog ivičnog betona na dva mjesta.

Rok za završetak radova je 20 dana od dana uvođenja u posao, dok je garantni rok za sve radove dvije godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa uračuantim PDV-om iznosi 29.457, 08 eura.

Obavještenje korisnicima privremenih lokacija u zoni morskog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava korisnike lokacija u zoni morskog dobra koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, uključujući i Zapisnik o inspekcijskom pregledu izdat od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, Urbanističke-građevinske inspekcije, da su dužni da isto učine u najkraćem roku.

Podsjećamo da je u maju tekuće godine, na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan sastanak sa opštinskim sekretarijatima na temu izdavanja privremenih rješenja za rad do ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za privremene lokacije u zoni morskog dobra.

Na sastanku je zaključeno da su zakupci dužni pribaviti svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima najkasnije do 31. decembra 2019. godine.
Takođe, podsjećamo da je, shodno izdatim urbanističko- tehničkim uslovima (tačka 16.), obaveza korisnika da:

Nakon izrade dokumentacije tražene urbanističko-tehničkim uslovima, potrebno je Javnom preduzeću dostaviti Idejno rješenje ili REVIDOVANI GLAVNI PROJEKAT (gdje je tražen-na CD-u u zaštićenoj verziji), original ili ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte

Ovim putem apelujemo na korisnike da u najkraćem roku pribave neophodnu dokumentaciju, zaključe aneks ugovora, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata.

Rang Lista- Poziv za dostavu predloga za dizajn, izradu i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog prirodnog i obrađenog drveta sa plaža

U okviru Radnog paketa WP T3 Projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa “Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora” 2014-2020, Javno preduzeće za upravljanje morksim dobrom objavilo je Poziv nevladinim organizacijama za dostavu predloga za dizajn, izradu i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plaža broj: 0401-3760/1 od 11.10.2019. godine.

Na sastanku održanom 15.11.2019. godine, Komisija imenovana Odlukom br: 0401-3760/2 od 25.10.2019. godine, sprovela je postupak otvaranja, pregleda i ocjenjivanja dostavljenih rješenja i sačinila rang listu koju možete pogledati na linku: Rang lista/ Dizajn, izrada i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plažaizajn, izrada i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plaža

Rang lista- Konkurs za dizajn zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju (drvene ograde i pasarele)

U okviru Radnog paketa WP T3 Projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa “Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora” 2014-2020, Javno preduzeće za upravljanje morksim dobrom raspisalo je Konkurs za dizajn zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju (drvene ograde i pasarele) broj: 0401-3669/1 od 01.10.2019. godine.

Na sastanku održanom 06.11.2019. godine, Komisija imenovana Odlukom br: 0401-3669/2 od 25.10.2019. godine sprovela je postupak otvaranja, pregleda i ocjenjivanja dostavljenih konkursnih radova i sačinila rang listu koju možete pogledati na linku: Link 1

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates