ZAŠTITA EKOSISTEMSKIH USLUGA - DINE NA VELIKOJ PLAŽI

IMG 3343  

Zaštita pojasa dina na lokaciji "Kabanya beach"

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je nastavilo realizaciju zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži, a ovoga puta investicija se realizovala u okviru projekta „BLUE LAND” koji se finansira iz sredstava EU Interreg Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje realizuje projekat BLUE LAND je raspisalo Konkurs za finansiranje Ideja za ekosistemske usluge, na kojem je predlog Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom „Zaštita ekosistemskog servisa - dine na Velikoj plaži” izabran kao najbolja ideja i odobren za finasiranje i realizaciju.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore partner Parku prirode “Piva” u projektu “Podizanje svijesti o vrijednostima i značaju zdravlja i zaštićenih područja”

  Park prirode “Piva” je zajedno sa svojim partnerima Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Obrazovnim Centrom Plužine aplicirao na konkursu Programa grantova za zaštićena područja sa projektom “Podizanje svijesti o vrijednostima i značaju zdravlja i zaštićenih područja”. Projekat je pozitivno ocijenjen i zaključen je Ugovor o donaciji sa NVO Parkovima Dinarida - Mreža zaštićenih područja Dinarida. Trajanje projekta je 6 (šest) mjeseci. Početak realizacije projekta je maj 2021.godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.951,00 €.
Opšti cilj projekta je poboljšanje saradnje sa edukativnim institucijama i lokalnom zajednicom kroz poboljšanu i bolju interakciju uvođenjem novog turističkog proizvoda. Specifični ciljevi projekta su:
• Podizanje nivoa svijesti lokalne zajednice, djece i turista o značaju i vrijednostima zdravlja i zaštićenih područja kroz razvoj edukativno sportske - pješačke staze Zdravlja;
• Nivo saradnje između Parka prirode “Piva” i Obrazovnog Centra Plužine poboljšan kroz organizaciju radionice za djecu o vrijednostima i značaju prirode i očuvanja zdravlja;
• Nivo saradnje između Parka prirode “Piva” i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore – upravljača posebnog rezervata prirode “Tivatska solila” poboljšan kroz organizaciju prezentacije kružne edukativno-sportske staze Zdravlja i organizaciju Bazar događaja i kros takmičenja za djecu Osnovne škole “Branko Brinić” iz Radovića.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je izgradnja sportsko-pješačke staze Zdravlja koja će biti posvećena upravo zdravlju sa sadržajem koji na istoj planiramo da postavimo, a koja će imati efekta na razvoj svijesti kod stanovništva koliko je značajno biti aktivan (odmorište sa klupama i stolom, informativno-edukativne table, klupe, table sa vježbama, table sa podacima o pružaocima turističkih i ugostiteljskih usluga koji se nalaze u blizini Staze, info table na Brajevom pismu, klackalice, ljuljaške). Staza Zdravlja će biti prva takva staza u Plužinama i primjer dobre prakse za ostala zaštićena područja. S obzirom da je staza posvećena zdravlju, na jedan novi način pokušaćemo da animiramo korisnike da pored same šetnje rade i određene vježbe kako bi i sama aktivnost bila potpunija, a sam korisnik zadovoljniji. Na samoj stazi će na određenim mjestima, cijelom dužinom, biti postavljeni znakovi sa vježbama koje bi trebalo na tim mjestima da se urade. Znak će se sastojati od slike koja pokazuje na koji način se radi vježba, tekstualnim opisom iste, kao i za šta ta vježba koristi. Obzirom da staza ima široku upotrebu biće prilagođena svima, odnosno onima sa slabijom kondicijom, kao i onima koji su u boljoj fizičkoj kondiciji. Korisnici Staze će biti i djeca pa je projektom predviđen da se napravi kutak za igru pravljenjem i postaljanjem ljuljaški i klackalica.
Početak Staze će biti u kanjonu rijeke Sušice, u selu Nedajno, na mjestu sa najljepšim vidikovcima. Staza od Nedajnog će ići kroz šumski kompleks Milogora. Ljudi sa boljom fizičkom kondicijom će koristiti Stazu koja ide na vrh Milogore (Ljeljenjak), a za osobe sa slabijom kondicijom staza se spušta kroz kanjon i vraća na početnu lokaciju.
Nakon izgradnje Staze organizovaćemo promociju staze za djecu iz Obrazovnog Centra i za zaposlene u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i na taj način nastaviti uspješnu saradnju, razmjenom iskustava i dobre prakse.
Poboljšanje saradnje sa upravljačem posebnog rezervata prirode “Tivatska solila” nastavljamo i kroz organizaciju Bazar događaja i krosa u Tivtu – Radovićima na kom će biti prisutni i zaposleni iz Parka prirode “Piva” i pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga koji se nalaze u blizini Staze i na taj način će se predstaviti staza Zdravlja kao prva takva staza.

Program grantova za zaštićena područja sprovodi se u okviru Programa «Zaštićena područja za prirodu i ljude II, 2019-2022» koji implementira WWF Adria u partnerstvu sa Parkovima Dinarida - mrežom zaštićenih područja Dinarida i drugim partnerima iz regiona Dinarskog luka. Program finansira Sida- Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Za više informacija,molim kontaktirajte:
Marija Bakrač, Park prirode “Piva”
Tel.: +382 69/635-412
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Marija Bajković, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Tel.: +382 33/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Saopštenje za javnost

Tokom perioda 2020-2021 godina na području opštine Ulcinj, konstatovana je ekspanzija bespravne gradnje na obalama rijeke Bojane.
Prema zadnjoj evidenciji evidentirano je ukupno 109 objekata (48 na lijevoj i 61 na desnoj obali rijeke Bojane), koji nisu predviđeni važecim Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine.
Ističemo da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nema upravnu nadležnost odnosno ingerencije državnih organa uprave, ne može vršiti kontrole shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, već isto na osnovu naših prijava – zahtijeva za kontrolu sprovode nadležne inspekcijske službe.
Naime, i pored velikog broja zahtjeva i urgencija za inpekcijsku kontrolu bespravna gradnja nije zaustavljena.
Javno preduzeće iniciralo je novim zahtjevom kontrolu kod Komunalne inspekcije Ulcinj, te obavjestilo resorno Ministarstvo Ekologije i prostornog planiranja i urbanizma o navedenom.
Pored navedenog obavješten je Osnovni državni tužilac u Ulcinju da postoje sumnje da je izvršeno krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za gređenje shodno čl. 326a , kao i krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta shodno čl.254 Krivičnog zakonika CG.

Obavještenje za korisnike/zakupce morskog dobra

Pozivaju se svi korisnici/zakupci morskog dobra, koji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore imaju zaključen ugovor o korišćenju morskog dobra, da u najskorijem roku izmire svoju zakonsku i ugovornu obavezu plaćanja naknade za korišćenje morskog dobra i pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2021. godinu.
Vlada Crne Gore je u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom korona virusa donijela mjere podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine kojima se predviđa umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra za 2021.godinu korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima-restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima i sl., u visini od 50% ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra, kao i Zaključke broj: 07-398/2 od 28.01.2021. godine, donijete na sjednici Vlade Crne Gore dana 28.01.2021. godine, kojima se u tački 22 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužuje da sprovodi mjere podrške privredi koje se odnose na umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra.
Takođe, korisnici/zakupci morskog dobra koji obavljaju sezonsku djelatnost oslobođeni su dostavljanja činidbene garancije za 2021. godinu saglasno Zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3069/4 od 29.12.2020. godine donijetom na 23. sjednici Upravnog odobra, održanoj dana 29.12.2020. godine,

Javno preduzeće podsjeća korisnike/zakupce kupališta da su saglasno zaključenim ugovorima o korišćenju morskog dobra, Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru (Sl. list CG, br. 023/19, 076/19, 057/20) i skici kupališta, koji čine sastavni dio ugovora, dužni da do 01.05.2021. godine organizuju i stave u funkciju ustupljena kupališta. Napominjemo korisnike da nepostupanje po navedenim odredbama predstavlja težu povredu ugovornih obaveza.

Obavještenje za međunarodni konkurs za idejno rješenje šetališta Budva-Bečići

Nakom održanog sastanka između Glavnog državnog arhitekte g-dina Mirka Žižića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore g-dina Mladena Mikijelja donesen je zaključak o inteziviranju aktivnosti na realizaciji raspisivanja međunarodnog Konkursa za idejno rješenje šetališta od Budve (od restorana Sole mio) do Bečića .

U tom cilju Javno preduzeće je dostavilo svu neophodnu dokumentaciju za raspisivanje konkursa Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – direktoratu Glavnog državnog arhitekte.

U narednom periodu, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – direktorat Glavnog državnog arhitekte će u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštinom Budva formirati zajednički radni tim i Konkursnu komisiju kako bi u što kraćem roku bio raspisan međunarodni konkurs.

Javno preduzeće je u prethodnom periodu prenijelo sredstva potrebna za raspisivanje Konkursa u iznosu od 100.000 eura Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Obala - Slovenska i bečićka plaža i šetalište uz nju, su javni prostor koji je recepijent turističkih djelatnosti i gradskih funkcija i prepoznaje se kao najprometniji dio opštine u večernjim satima.Tema Konkursa će biti idejno rješenje promenade duž Slovenske plaže u Budvi i bečićke plaže, kao i njihova veza kroz poluostrvo Zavala sa ukrsnicama promenade sa pristupnim saobraćajnicama prema obali i moru. Pored pješačko - rekreativne, promenada treba da ima i funkciju ulice za dostavna i interventna vozila. Na ukrsnicama i proširenjima moguće je formirati pjacete i/ili vidikovce. Preko bujičnih tokova (potoka i rječica) treba obuhvatiti 5 manjih mostova – 3 uz Slovensku plažu i 2 uz bečićku. Za kompletno rješenje uređenja promenade, treba uraditi i Idejno rješenje rasvjete, urbanog mobilijara, posebno uređaja/opreme za sakupljanje otpada. Moguće je dati i Idejno rješenje pergola duž staze ili na proširenjima - ako se time kompletira funkcionalno i stilsko rješenje. Dužna šetališne zone koju treba obuhvatiti iznosi cca 4.2 km.

Intencija institucija koje upravljaju ovim prostorom je da se kroz konkurs obezbijedi arhitektonsko rješenje za uređenje šetališta i dijela obale, kao dominantnog urbanističkog obilježja Budve i Bečića, i time da novi impuls rješenjima na sanaciji stanja, ali i daljem uređenju naselja duž Budvanske rivijere.

Radovi na parternom uređenju rive u Pržnom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u decembru 2020. godine objavilo Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, koja obuhvata poslove od profila 18 do profila 38 (od hotela „Maestral“ do krajnjeg istočnog dijela Pržna), u ukupnoj dužini cca 150m.

przno mozaik
Procijenjena vrijednost I faze radova je vrijednosti 200.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Za izvođenje radova pristigle su dvije ponude i to ponuđača: “MONTAL DSD” D.O.O. PODGORICA i “ASFALT-BETON GRADNJA” D.O.O. PODGORICA, koje su ocijenjene kao neispravne, te je dana 22.03.2020. godine donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke.

przno1
Planirana vrijednost radova na uređenja rive u Pržnom, saglasno odobrenom glavnom projektu iznosi 350.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Nakon usvajanja Plana korišćenja sredstava za 2021. godinu, kojim su planirana sredstva za realizaciju II faze radova, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da realizuje glavni projekta u cjelosti.

przno2

Obavještenje

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj sprovodi reorganizaciju Službe za kontrolu u cilju pojačanja kontrole zone morskog dobra koja se ogleda u strogom kontrolisanju Ugovornih obaveza korisnika kupališta i privremenih lokacija. U narednom periodu akcenat će biti stavljen na pojačanim kontrolama gradnje bez odobrenja i postavljanja privremenih objekata suprotno izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će inicirati uspostavljanje bliže saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama i predložiti formiranje zajedničkih timova, kako bi se efikasnije izborili sa nepravilnostima i doprineli suzbijanju sive ekonomije i zaštite prostora u zoni morskog dobra.
Posebno treba napomenuti da će u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sistemske pripreme za ljetnju turističku sezonu, Javno preduzeće uspostaviti komunikacija sa nadleznim institucijama na lokalnom i drzanom nivou kako bi definisali korake i obezbijedili blagovremeno stavljanje u funkciju kupališta i ugostiteljskih objekata.

 

Rukovodilac službe za kontrolu

Srđan Radić

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates