MEDITERANSKI DAN OBALE 2020. GODINE

Mediteranski Dan Obale se, u organizaciji Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (UN Environment) i Mediteranskog akcionog plana (MAP), obilježava 25. septembra u zemljama Mediterana, aktivnostima koje imaju za cilj informisanje i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Već tradicionalno, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pripremilo edukativno-propagandni poster o zaštiti i očuvanju životne sredine i njenog biodiverziteta. Ove godine, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Univerzitetom Crne Gore-Institut za biologiju mora, a u okviru GEF Adriatic projekta, pripremljen je poster o koralnim zajednicama. Ovom prilikom posebna pažnja usmjerena je na Zlatni koral (lat. Savalia savaglia), vrstu koja je zaštićena međunarodnim i nacionalnim propisima, a čije najveće populacije su zabilježene na lokacijama Sopot i Dražin vrt u Bokokotorskom zalivu. Nakon izrade, promotivno edukativni poster biće distribuiran institucijama, te osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore.

Zbog pandemije COVID-19, ove godine će Centralna proslava Mediteranskog Dana Obale, biti upriličena virtuelno. Regionalni centar za prioritetne aktivnosti iz Spilta (PAP/RAC) je u saradnji sa Jedinicom za koordinaciju MAP-a i INFO/RAC pripremio posebno web mjesto posvećeno ovogodišnjem Danu obale.

 

JPMD Dan obale 2020 Finalna verzija MNE

Nova faza ograđivanja pojasa pješčanih dina

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u subotu 19. septembra 2020. godine uvelo u posao izabranog izvođača radova "Grand Design" d.o.o. iz Podgorice i time započelo novu fazu ograđivanja pojasa pješčanih dina radi zaštite ovog jedinstvenog prostora, značajnog kao staništa zaštićene halofitne vegetacije.

Ovom fazom radova obuhvaćeno je postavljanje drvene ograde u dužini od 540 metara i pasarele za pristup radi zaštite i rehabilitacije dina na plaži "Saranda" . Radovi podrazumjevaju i zamjenu dotrajale ograde u dužini od 1560 metara kojom je ranije zaštićena dina na plaži "Pacha", te postavljanje 4 informativne table sa informacijama o važnosti zaštite dina.

Ukupna vrijednost radova iznosi 36.606,12 eura, a predviđeni rok izvršenja radova je 60 dana. Za potrebe izvođenja ovih radova Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode, a za realizaciju ovoga posla korišćeni su pozitivni primjeri i iskustva iz inostranstva (Italija).

Potsjećamo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom 2015. godine započelo faznu realizaciju zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži kroz ograđivanje pojasa dina uz plažu i trasiranje puteva i prolaza do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano uništavanje i ravnanje dina, probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

U junu 2020. godine uspješno je završena i prva rehabilitacije pješčane dine u zaleđu plaže "EVROPA", koju je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizovalo u okviru projekta WELCOME, koji se finansira iz Programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Ovaj pilot projekat, čija realizacija je trajala 6 mjeseci i za koji su, pored izvođača radova bili angažovani i botaničari, biolozi, arhitekte, umjetnici i nevladine organizacije obuhvatio je rehabilitaciju i biološku restauraciju pješčanih dina kroz nasipanje pijeska, obnavljanje specifične flore koja prirodno nastanjuje ovo područje i postavljanje zaštitnih konstrukcija koje doprinose prirodnom formiranju dina . Pored navedenog završeno je postavljanje zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina (drvenih ograda i pasarele), postavljanje umjetničkih instalacija izrađenih od prirodnog i obrađenog drveta sakupljenog tokom akcija čišćenja plaža i opremanje područja informativno-edukativnim tablama, klupama i kantama za otpatke.

 

image2

Reagovanje Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na izjave potpredsjednika Opštine Herceg Novi Miloša Konjevića

Opština Herceg Novi je izdala UT uslove za uređenje i izgradnju “Dobre luke”


Kako bi istinito informisali javnost, a i samog gospodina Konjevića, koji je kao potpredsjednik trebalo da ima uvid u nadležnosti lokalne uprve kojom rukovodi i u način na koji je Opština Herecg Novi uključena u projekte koje realizujemo u tom gradu, JP za upravljanje morskim dobrom daje sledeće reagovanje:
Gospodine Konjeviću procedure za davanje u dugoročni zakup lokacija koje imaju za cilj da unaprijede i stave u funkciju one dijelove morskog dobra koji su ranije bili nepristupačni ili manje pristupačni za bezbjedno korišćenje i kupanje, jasno su propisane planskom dokumntacijom i zakonom.
Naime, nakon što se bilo koje zainteresovano lice obrati JP za upravljanje morskim dobrom, ovo preduzeće dostavlja organu loklane uprave predmetni zahtjev radi provjere usklađenosti projekta sa važećim planskim dokumentom i izadavanja Urbanističko tehničkih uslova.
Tako i u slučaju “Dobre luke”, nakon što je pristigao zahtjev investitora za uređenje dijela obale isti je prosljeđen Opštini Herceg Novi, a Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi izdao je Urbanističko tehničke uslove broj: 02-3-350-UPI-984/2019 od 23.10.2019. godine za uređenje i izgradnju ovog lokaliteta.
Plansko rješenje lokacije je predviđeno i Prostornim planom posebne namjene za obalno područje (“Sl.list CG“, br.56/18) - lokacija u zahvatu „Sektora 35“.
Nadalje, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, Idejno rješenje koje uradi investitor opet će proći proceduru u Opštini Herceg Novi, odnosno biti dostavljeno na saglasnost Glavnog gradskog arhitekte.
Sve navedeno govori u prilog činjenici da je Opština Herceg Novi od samog početka vrlo uključena u postupak uređenja i izgradnje predmetne lokacije kroz izdavanje zakonskih akata i odobrenja.
Vrlo je jasno da je Opština Herceg Novi uključena u projekat “Dobre luke”, kao što je bila uključena u desetine projekata koji su uspješno realizovani na novskoj obali u prethodnim godinama. Riječ je o projektima koji su neupitno podigli nivo turističkih usluga na obali, stvorili novu vrijednost za opštinu i državu i obezbjedili dodatan komfor domaćim i stranim posjetiocima crnogorskih plaža.

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 07. do 08. septembra 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 87,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše", u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na po 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta i zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara, na svih 15 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 29, na 1 dobrog, dok je na 2 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 lokaciji dobrog kvaliteta, a na 2 zadovoljavajućeg. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 11 voda je bila odličnog, na 1 dobrog kvaliteta, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom, voda se uzorkuje na 21 lokaciji, i u ovom mjerenju svi uzorci su bili odličnog kavliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Saopštenje o realizaciji aktivnosti projekta “Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu”

U toku je realizacija projekta “Istraživanje i promocija koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu”, koji se fokusira na zaštitu staništa kolonija Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia) na lokalitetima Dražin vrt i Sopot, u saradnji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora iz Kotora.

U okviru ovog projekta, nedavno je završena akcija čišćenja koralnih zajednica Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia) na ove dvije lokacije u Bokokotorskom zalivu, pri čemu je sakupljeno 1163 komada čvrstog otpada, najviše plastične i staklene ambalaže, a koji je razvrstan i izmjeren prema “Metodologiji za monitoring otpada iz mora na morskom dnu” razvijenoj u okviru “IPA Adriatic DeFishGear” projekta.

Sledeće aktivnosti projekta podrazumjevaju ograđivanje ova dva lokaliteta bovama na moru, koje će fizički onemogućiti prolaz i sidrenje plovila, u cilju zaštite staništa Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia), a uz prethodno dobijene saglasnosti Uprave za pomorsku sigurnost i Direkcije za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Takođe, projektom su planirane i aktivnosti postavljanja informativnih tabli i izrada informativnog materijala, kako bi se zainteresovana javnost bolje upoznala sa značajem Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia) i koralnih zajednica u Bokokotorskom zalivu.

Podaci o stanju ovih koralnih zajednica, prvi put su dobijeni u 2019. godini u okviru projekta GEF Adriatic koji sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Mediteranski akcioni plan Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Na osnovu podataka dobijenih kroz ovaj projekat, pokrenuta je inicijativa kod nadležnih institucija za zaštitu staništa kolonija Zlatnog korala (lat. Savalia savaglia), na lokalitetima Dražin vrt i Sopot u Bokokotorskom zalivu.

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 24. do 28. avgusta 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 60% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 20,9% lokacija dobrog, dok je na 19,1% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše", u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 3 kupališta voda bila dobrog kvaliteta i na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara, od ukupno 15 lokacija kvalitet vode je na njih 13 bio odličnog kvaliteta, dok je na 2 lokacije dobrog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 24, na 5 dobrog i na 3 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 dobrog, dok je na 2 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 6 voda bila odličnog, na 6 lokacija dobrog kvaliteta, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Od ukupno 21 lokacije u Herceg Novom, na njih 6 voda bila odličnog, na 6 lokacija dobrog i na 9 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates