Odluke sa 15. sjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbror Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je na 15. sjednici održanoj 26.06.2020. godine donio Odluke i to:

Odluka o Izmjeni Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2020. god.

Odluka o Izmjenama i dopunama Programa objekata obalne infrastrukture

Izmjene Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore možete pogledati ovdje

Rezultati analize kvaliteta morske vode (01 - 02.07.2020.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 01. do 02. jula, pokazali su da je na 90,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4% lokacija dobrog, dok je na 3,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 17 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 kupalištu voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličan, dok kada je u pitanju opština Budva, od ukupno 32 lokacije, na njih 28 morska voda je bila odličnog kvaliteta a na 4 lokacije dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, dok je u Kotoru na 11 lokacija voda bila odličnog, na 3 lokacije dobrog kvaliteta, a na jednom zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 19 voda bila odličnog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Saopštenje za javnost povodom nelegalnog ribolova u granicama Posebnog rezervata prirode “Tivatska solila”

Republički inspektor za ribarstvo je u junu mjesecu izvršio kontrolu nezakonitog ribolova u granicama Posebnog rezervata prirode "Tivatska solila" uz prisustvo službenika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore koje upravlja ovim rezervatom. Iako je bilo više prijava o sporadičnom ulasku u zaštićeno područje sa ciljem izlova ribe i drugih organizama, tokom obilaska nisu zatečena lica u nezakonitom ribolovu unutar granica samog rezervata.

Međutim, kako su lokacije Tivatska solila, kao i ušće Široke rijeke (od ušća rijeke u more uzvodno u dužini od 1 km) Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja utvrđene kao ribolovni zabran, odnosno zaštićena ribolovna područja u kojima je u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi zabranjena svaka vrsta ribolova, izvršena je kontrola i područja Široke rijeke gdje su na samoj obali, odnosno pristaništu zatečeni ribolovni alati za privredni ribolov koji nijesu obilježeni i za koji se nije moglo utvrditi vlasništvo.

S obzirom da je držanje ribolovnih alata i sredstava bez dozvole za ribolov na plovnim objektima, obali i u pristanistima zakonom zabranjeno, uz asistenciju Policije izvršeno je privremeno oduzimanja ribolovnog alata od N/N lica, do okončanja postupka i to: 18 samolovki sa signalima, 7 parangala sa 50 do 70 udica i ribolovne mreže ukupne dužine od oko 1000 m.
U cilju potpune zaštite ribolovnih zabrana na lokacijama Široka rijeka i Solila, nadležne službe i inspekcijski organi u saradnji sa službenicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje upravlja rezervatom prirode "Tivatska solila" nastaviće kontrolu ovog područja i u narednom periodu.

 

Slika Solila

Počela zamjena dotrajale ogradne duž šetališta „Pet Danica“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počeloje ove sedmice sa radovima na zamjeni dotrajale zaštitne ograde duž šetališta „Pet Danica“ u Herceg Novom. Zamjena ograde vrši se u tri etape na dionici šetališta od hotela „Plaža“ do „Škvera“ u ukupnoj dužini od cca 450 metara.

Posao izvodi firma „Vučetić VIP“ iz Bara a konkretni radovi, pored uklanjanja postojeće, dotrajale ograde, podrazumjevaju postavljanje nove metalne ograde od inoksa visine 104 cm od kote šetališta ili 92 cm od kote krune obalnog zida.

Očuvane dijelove stare ograde Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da donira Opštini Herceg Novi za obezbjeđivanje druge lokacije u tom gradu.

Vrijednost nabavke nove ograde i radova je 70.000, 00 €, a rok za završetak kompletnog posla 10. jul tekuće godine.

 

HN

Tivat aplikant za TOP 100 održivih destinacija za 2020. godinu

Turistička organizacija opštine Tivat je, u saradnji sa JP „Morsko dobro”, a u okviru projekta Green Destinations, nominovala Tivat za 2020 Sustainable Top 100 Destinations. Proces apliciranja sproveden je kroz nekoliko ključnih koraka. Naime, kroz korišćenje platforme Green Destinations bilo je neophodno unijeti informacije i izvijestiti o 15 traženih kriterijuma, kao i dostaviti dobar primjer prakse. Kao dobar primjer prakse sa područja Opštine Tivat koja se fokusira na održivim principima, rješavanju problema i kreiranju dobrog ambijenta za prirodu, turiste i lokalnu zajednicu odlučeno je da budu Tivatska Solila. Neki od pomenutih 15 kriterijuma su:

• Turistička politika – destinacija posjeduje javno dostupnu, višegodišnju turističku poliku ili strategiju koja se odnosi na ekološka, estetska, socijalna, kulturna i ekonomska pitanja, kao i pitanja kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti.

• Zagađenje vazduha – zagađenje vazduha se na adekvatan način tretira, uticaji zagađenja vazduha povezanih sa turizmom se efikasno kontrolišu.

• Promocija lokalnih proizvoda i usluga – podržava se uključivanje lokalnih zanatlija, proizvođača i pružalaca usluga u lanac turizma u skladu sa principima fer trgovine; promovišu se lokalni i održivi proizvodi koji podržavaju prirodu, kulturu, lokalni identitet i lokalnu ekonomiju.

• Standardi održivosti – Međunarodno priznati standardi održivosti koji su u skladu sa kriterijumima GSTC-a za turistička preduzeća promovišu se od strane destinacije ili poslovnog sektora.

• Pitanja vezano za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, prirodu i pejzaž, tretiranje otpada itd.

Prijava za 2020 Sustainable Top 100 Destinations se mogla popuniti do 1. jula, dok se povratna informacija očekuje 1. septembra, a zvanično proglašenje destinacija koje će se naći na finalnoj listi biće u oktobru. Destinacije koje budu izabrane u Top 100 biće kvalifikovane i za nagradu najboljih održivih destinacija (Sustainable Destination Awards 2020) koje će biti predstavljene na Global Green Days Destinations u proljeće 2021. u Bodrumu u Turskoj.

Takmičenje Sustainable Top 100 Destinations održava se šesti put zaredom i ima za cilj da prikaže turističke priče i primjere dobre prakse održivog razvoja lokalnih i regionalnih destinacija, kao nadahnjujuće primjere drugima, organizatorima putovanja i turistima.

Kroz izvještavanje o određenom broju kriterijuma organizacije Green Destinations i njihove internet platforme omogućava se destinacijama da rade na jačanju održivosti turizma, izbjegavanju masovnog turizma, a takođe pomaže u unapređivanju turizma, upozoravanjem destinacija na skrivene opasnosti povezane sa razvojem turizma.

Objavljivanjem godišnje liste i dijeljenjem dobrih praksi i priča o uspjehu destinacija, Green Destinations želi prepoznati inicijative koje turističke destinacije čini održivijim, odgovornijim i atraktivnijim sa stanovišta iskustva turista.
Više informacija na http://sustainabletop100.org/2020-top-100/

 

Tivat Saline

Obnovljene pješčane dine u zaleđu Velike plaže u Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizovalo je danas promociju aktivnosti koje su prethodnih 6 mjeseci sprovedene u cilju rehabilitacije pješčanih dina u Crnoj Gori u zaleđu Velike plaže u Ulcinju. Danas je javnosti prezentovane obnovljene dine na lokaciji neposredno iza kupališta Evropa beach.

Ovaj pilot projekat, prvi ove vrste na Velikoj plaži i u Crnoj Gori, realizovan je u okviru projekta WELCOME, koji se finansira iz Programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, a pored Velike plaže, projekat predviđa obnovu i zaštitu dina i ovim zemljama, od strane albanske Nacionalne Agencije za obalu i opštine Leće. U Crnoj Gori, projekat WELCOME sprovode Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora iz Kotora u saradnji sa partnerima iz Italije i Albanije.

Aktivnosti na zaštiti i revitalizaciji pješčanih dina na odabranoj lokaciji na Velikoj plaži u Ulcinju, koje su sprovedene odnosile su se na:

• rehabilitaciju i biološku restauraciju pješčanih dina kroz nasipanje pijeska, obnavljanje specifične flore koja prirodno nastanjuje ovo područje i postavljanje zaštitnih konstrukcija koje doprinose prirodnom formiranju dina

• postavljanje zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina (drvenih ograda i pasarele) čiji je dizajn izabran putem nagradnog konkursa za arhitekte

• izradu i postavljanje umjetničkih instalacija izrađenih od prirodnog i obrađenog drveta sakupljenog tokom akcija čišćenja plaža, a koje su izabrane na javnom pozivu za umjetnike i nevladine organizacije i
• opremanje područja informativno-edukativnim tablama, klupama i kantama za otpatke.

Pješčane dine u svom prirodnom obliku nastaju u zaleđu plaže deponovanjem pješčanog nanosa, zbog čega imaju ulogu u očuvanju stabilnosti plaže od erozije. Pored toga, na ovim područjima raste izuzetno rijetka vegetacija, pa se na djelovima Velike plaže gdje su dine očuvane, mogu naći biljke zaštićene domaćim zakonodavstvom i EU direktivama.

Uspješnost ovog projekta, koji je danas predstavljen od izuzetne je važnosti kako za Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, tako i za sve institucije u Crnoj Gori koje se staraju o životnoj sredini, i ujedno predstavlja matricu po kojoj ćemo nastaviti da u saradnji sa korisnicima plaža vratimo izvorni, prirodni ambijent Velike plaže.

Umjetničke instalacije zajedno sa drvenim ogradama, pasarelom i ostalom opremom, koje su dizajnirane i postavljene od strane ekoloških nevladinih organizacija NVO “Naša akcija”, NVO “CEPS” i NVO “Green Net” doprinose zaštiti ugroženih djelova pješčanih dina kroz podizanje svijesti javnosti o otpadu iz mora i značaju dina, što predstavlja i jedan od ciljeva projekta “WELCOME”.

Podsjećamo da je projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora) usmjeren na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje, a sve u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta su usmjerene na uklanjanje otpada sa plaža, monitoring otpada iz mora kao i obnavljanje i zaštitu pješčanih dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža.

 

01 55

01 50

01 76

01 77

02 7

01 13

Uspješno realizovana akcija čišćenja podmorja u Budvanskom zalivu

U periodu od 12.  do 18. juna pripadnici Uprave policije – Protivterorističke jedinice učestvovali su u projektu „Očistimo podmorje" i dali nesebičan doprinos ovom projektu. Oni su bili angažovani na čišćenju akvatorijuma u Budvanskom zalivu i taj potez obuhvata pojas morskog dna od 100 metara udaljenosti od obale duž 1700 metara Slovenske plaže. 
 
Projekat je realizovan na potezu od poluostrva Zavala do Luke Budva. Tom prilikom iz mora je izvučeno oko 2 tone različitog otpadnog materijala: kese, limenke, flaše, djelovi plažnog mobilijara, metalne i plastične cijevi i gume različitih veličina.
 
Za potrebe izvlačanja otpada iskorišteno je oko 200 kesa volumena 30 kg (izvučeno po 10 kg tereta u svakoj), 20-ak kolskih i kamionskih guma i oko 100 kg željeza, cijevi, krovnih konstrukcija itd. 
U akciji je učestvovalo devet ronilaca Protivterorističke jedinice sa plovilom. 
 
Služba za održivi razvoj morskog dobra je podržala inicijativu i  doprinos koji su pripadnici Protivterorističke jedinice dali akcijom za čisto podmorje i zaštitu morske sredine i još jednom pokazali brigu i odgovornost prema zajednici kao i mnogo puta do sada. 
 
Osim toga ronioci Protivterorističke jedinice su u brojnim slučajevima angažovani na humanim i spasilačkim misijama i akcijama na čemu im odajemo priznanje. 
 
Doprinos Službe za održivi razvoj dat je kroz nabavku vreća za sakupljanje otpada, a izvršena je i koordinacija sa preduzećem „Komunalno Budva" koje je svakog dana tokom trajanja akcije odvozilo skupljeni otpad. 
 
U ovom projektu su svoj puni doprinos i podršku dali i predstavnici Agencije za zaštutu životne sredine. 
 
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates