27 mart 2017

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je u petak, 24.03.2017. godine, Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru.
Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje morskog dobra u cilju realizacije projekta izgradnje pristaništa u skladu sa planskom dokumentacijom za lokaciju u Sutomoru, u opštini Bar, pojas neuređene obale uz zapadni kraj Sutomorske plaže, od ušća potoka Đurići („Botun“) zapadno duž stjenovite obale Golog brda u dužini cca 70 m1 , zahvatajući na kopnu djelove kat.parcela 1956, 1962 i 1957 KO Sutomore, sve upisane u LN 1318 KO Sutomore ukupne površine kopna 293 m2 i pripadajući akva prostor ukupne površine 3.925 m2 .

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list CG“, br.30/07) i Državnom studijom lokacije „Sutomore“ - „Sektor 53“ („Sl.list CG“, br.76/10) u predmetnom akvatorijumu predviđena je namjena: pristanište kapaciteta 58 plovila.

Izgradnja i uređenje pristaništa vrši se saglasno:

-Urbanističko tehničkim uslovima broj: 032-07-dj-352-179 od 04.11.2011.god. koje je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, opštine Bara.

-Idejnom i Glavnom projektu br. 0102-137/10 od 15.07.2015.god. za izgradnju pristaništa L1 koji je uradilo Društvo „Studio Sintezis“ doo iz Podgorice i reviziji Društva „AIM studio“ doo iz Podgorice /Finalni izvještaj br. 1803/15 od 20.03.2015.god.

-Građevinskoj dozvoli broj: 07-361/15-UPI-63 od 20.06.2016.god. koju je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, opštine Bara.

Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda, a dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 30 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.

Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 28.04.2017. god. u 13,10 časova u sali na I spratu Javnog preduzeća.

 

 

Za detaljnije informacije, zainteresovani mogu posjetiti sajt Javnog preduzeća i u sekciji Korišćenje morskog dobra pogledati navedeni tender.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates