11 april 2017

Apel opštinskim komunalnim službama za predsezonsko uređenje zone morskog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i ovim putem apeluje na zakupce morskog dobra, ali i na nadležne opštinske komunalne službe da što hitnije pristupe čišćenju i uređenju zone morskog dobra, kako bi spremno dočekali goste koji već u predsezonskom periodu posjećuju našu obalu.

Zakupci kupališta, na osnovu važećih ugovora iz 2016. godine dužni su da morsko dobro održavaju i čiste tokom cijele godine, a posebno u predsezonskom periodu, da preduzmu aktivnosti kako bi uredili i stavili u funkciju kupališta do 01. maja.

Kontrolori morskog dobra će u narednom periodu intenzivirati obilaske terena i u direktnoj komunikaciji sa zakupcima definisati konkretne mjere uređenja koje treba preduzeti.

Čišćenja, održavanja i uređenja nezakupljenih djelova obale, kao i javnih površina u zoni morskog dobra (staze, šetališta, zelene površine i sl.) shodno Sporazumima koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sklopilo sa primorskim opštinama, su u nadležnosti opštinskih komunalnih preduzeća.

Naime, na osnovu odredbi Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, još od 2013. godine naknada od zakupa morskog dobra se dijeli između Javnog preduzeća i opštine sa čije teritorije je ostvaren prihod, odnosno svakoj opštini pripada 50% naknade za korišćenje morskog dobra.

Tako su po ovom osnovu, preko Državnog trezora, do kraja marta 2017. godine, već direktno uplaćena gotovinska novčana sredstva na poseban račun Opštine Budva u iznosu od 189.781,00 eura, Opštine Ulcinj u iznosu od 135.781,00eura, Opštine Tivat u iznosu od 109.264,00 eura, Opštine Bar u iznosu od 90.075,00 eura, Opštine Herceg Novi u iznosu od 62.653,00 eura i na račun Opštine Kotor sredstva u iznosu od 16.755, 00 eura.

Naknada od korišćenja morskog dobra se, shodno Zakonu o morskom dobru, koristi za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra, što u skladu sa Sporazumima između Javnog preduzeća i primorskih opština podrazumijeva finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući:
- sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
- sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
- održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
- održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
- održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
- hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates