13 jun 2017

SAOPŠTENJE O PROGRAMU PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA TOKOM SEZONE 2017. GODINE

Rezultati analze kvaliteta morske vode sprovedene u periodu 07.-08.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode koju je u periodu od 07. do 08. juna sproveo Institut za biologiju mora na ukupno 100 kupališta pokazali su da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio odlične klase (K1), dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrdjuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezjedna za kupanje i rekreaciju.
Na svih 16 kupališta u Ulcinju, kao i na 13 kupališta u Baru kvalitet morske vode je bio K1 klase. U opštini Budva, na 23 kupališta od ukupno 25 morska voda je bila klase K1, dok je na preostala 2 more bilo klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 10 kupališta u Tivtu, i 15 kupališta u Kotoru. U Herceg Novom, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode počelo je sredinom maja kada su urađene prve, predsezonske analize u periodu od 24.-25.05. Tokom juna, jula, avgusta i septembra 2017.godine analize morske vode vrše se u petnaestodnevnim intrevalima.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom sezone 2017. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1996. godine prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova.

Programom za 2017. godinu previđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 100 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 16 u opštini Ulcinj, 13 u opštini Bar, 25 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize vrše u petnaestodnevnim intervalima u periodu od maja do oktobra.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom. Samim tim, način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje.

Postupanje u slučajevima kada kvalitet morske vode ne zadovoljava propisane parametre

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava opštinske komunalne inspekcije, republičku vodoprivrednu inspekciju, druge nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili kratkoročnom zagađenju. Ukoliko rezultati ponovljenog uzorkovanja morske vode pokažu da se nastavlja trend sanitarnog kvaliteta koji prelazi dozvoljene granice, obavještava se zakupac kupališta da istakne crvenu zastavicu na kupalištu, republički inspektor za vode donosi privremenu zabranu korišćenja kupališta sve do dobijanja pozitivnih rezultata analiza koje se za predmetno kupalište rade svakodnevno.

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici www.morskodobro.com

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je 2015. godine izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ova aplikacija koja se nalazi na Internet stranici Javnog preduzeća, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Pored prezentacije podataka u tabelama i simbolima na mapi za svako pojedinačno kupalište, ovaj sistem omogućava i obradu podataka i prikaz ocjene kvaliteta morske vode na osnovu kojih se mogu izrađivati izvještaji o kvalitetu morske vode na godišnjem nivou, kao i pratiti trend kvaliteta u višegodišnjem periodu.

Prilikom ulaska u aplikaciju otvara se strana sa podacima o kvalitetu vode prikazanim na mapi Crne Gore, sa statistikom aktuelnog ispitivanja. Aplikacija omogućava korisniku da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu ili kupalište za čije podatke je zainteresovan. Korisniku aplikacije je omogućeno da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Na ovaj način, ažurne informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima su dostupnije zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, kao i svim korisnicima kupališta, što će svakako doprinijeti unapređenju turističke ponude na crnogorskom primorju.

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates