27 jun 2017

Završeno prehranjivanje plaža u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 24.05. do 19.06.2017. godine, nakon sprovedenog javnog tendera i izbora izvođača radova, izvršilo radove na prehranjivanju plaža pijeskom u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Tom prilikom ukupno je po plažama, koje su određene Elaboratom prehranjivanja za 2017. godinu, nasuto i rasplanirano 1720m3 „moračkog“ prirodno obrađenog pijeska, sa ciljem da se iste dodatno obogate pješčanom masom i time stvore uslovi za  njihovo komfornije i funkcionalnije korišćenje.

Na području opštine Herceg Novi nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI HERCEG NOVI

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Kumbor (8 lokacija)

100

100

2/

MZ Đenovići (6 lokacija)

140

140

3/

MZ Baošići (7 lokacija)

130

140

4/

MZ Bijela (23 lokacije)

570

560

5/

MZ Kamenari (6 lokacija)

65

65

1/

MZ Igalo, plaža ispred „Titove“ vile

100

100

2/

MZ Đenovići - plaža u Đenovićima

20

20

3/

MZ Bijela –  plaža ispred kampa Zloković

20

20

4/

MZ Bijela –  plaža ispred kuće Balić

20

20

 

UKUPNO:

1165 m3

1165m3

 

Na području opštine Kotor nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI KOTOR

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Risan – plaža „Carine“

40

30

2/

MZ Risan – plaža „Carine“/preko potoka

10

20

3/

MZ Orahovac – kat.parc 304/kod Duba

10

30

4/

MZ Dobrota – kod restorana „Helas“

10

10

5/

MZ Dobrota – kod otv. bazena/“Žuta“ plaža

10

10

6/

MZ Stoliv – kod Rumskog odmarališta

25

30

7/

MZ Stoliv – kod kuće Tona Andrića

20

20

8/

MZ Stoliv – kod kuće Kašćelana

30

25

9/

MZ Stoliv – kod vile Stoliv

25

25

 

UKUPNO:

180m3

200m3

 

NAPOMENA: Na području opštine Kotor bile su određene i druge lokacije za prehranjivanje, ali Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice, svojim obavještenjem br. 0201-721/6 od 16.05.2017. godine,  nije dala saglasnost za prehranjivanje plaža iz razloga što za iste lokacije nije prethodno urađena odgovarajuća ekološka studija. Iz ovog razloga predviđene količine su usmjerene ka drugim lokacijama.

           

Na području opštine Tivat nasute su sledeće plaže ili djelovi obale:

R.b.

MJESTO I LOKACIJA NASIPANJA

U OPŠTINI TIVAT

PREDVIĐENO

(m3)

NASUTO

(m3)

1/

MZ Lepetani (1 lokacija)

25

25

2/

MZ Tivat (1 lokacija)

20

20

3/

MZ Krašići (3 lokacije)

30

30

4/

MZ Krtoli (2 lokacije)

50

50

5/

MZ Donja Lastva (1 lokacija)

25

25

6/

MZ Lepetani, plaža „Pijavica“

30

30

7/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Došljak“

10

10

8/

MZ Lepetani, plaža kod kuće „Vuković“

10

10

9/

MZ D. Lastva, plaža kod rogača

20

20

10/

MZ D. Lastva, plaža pored Kamelije

20

20

11/

MZ Tivat-Pine, plaža ispred bivše „Mimoze“

15

15

12/

MZ Tivat – plaža „Belane“

30

30

13/

MZ Tivat, plaža u Bonićima

20

20

14/

MZ Krašići, plaža „V Omac“

20

20

15/

MZ Radovići, plaže u Krtolama

20

20

16/

MZ Seljanovo, plaža Kamelija

10

10

 

UKUPNO:

355m3

355m3

           

UKUPNO JE ZA PODRUČJE SVE TRI BOKOKOTORSKE OPŠTINE NASUTO 1720 m3 PIJESKA

Kontrolom prehranjivanja plaža od strane kontrolora morskog dobra, kao i od strane koordinatora za investicije morskog dobra, konstatovano je da je izvođač u navedenom periodu izvršio nasipanje i planiranje kompletne planirane količine. Nasipanje se vršilo tzv. „moračkim“ pijeskom, granulacije 4-8 mm. 

Za svaku isporuku pijeska dostavljena je otpremnica o isporučenoj količini, sa potpisom predsjednika mjesnih zajednica ili njihovih ovlašćenih predstavnika. Takođe, završna provjera količine i kvaliteta izvršenog posla obavljena je neposrednim obilaskom svih Mjesnih zajednica i razgovorom sa njihovim predsjednicima koji su se pohvalno izrazili o kvalitetu i dinamici izvršenja radova. 

 

pren1 prenas2

prenas3 prenas4

prenas5 prenas6

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates