30 jun 2017

Raskinut dugoročni ugovor sa zakpucem „Sea Trade“ d.o.o. Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore jednostrano je raskinulo dugoročni Ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra broj 0210-1161/3 od 05.05.2017. godine zaključenog sa zakupcem, društvom „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, zbog bitnih povreda ugovorenih i zakonskih obaveza, koje nisu ispoštovane od strane zakupca ni nakon upućene Opomene pred raskid ugovora.


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je pisanim putem informisalo Opštinu Herceg o raskidu predmetnog Ugovora, kako bi tu činjenicu imali u vidu prilikom odlučivanja u postupku za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93. stav 1 tačka 2 Zakona o uređenju prostora i izgranji objekata.


O svemu prethodnom od strane Javnog preduzeća u više navrata obavještena je i Uprava za inspekcijske poslove i iniciran postupak inspekcijskog nadzora, čije postupanje očekujemo, posebno nakon što je Ugovor o korišćenju morskog dobra za predmetnu lokaciju jednostrano raskinut od strane Javnog preduzeća.


Javno preduzeće pokrenulo je i postupak aktivacije i naplate činidbene garancije, koja je dostavljena u ponudi po raspisanom Javnom pozivu od strane „Sea Trade“ d.o.o. Kotor, u iznosu od 11.000,00 €.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates