16 avgust 2018

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora za pružanje usluga broj 0204- 454/3

Zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza od strane Davaoca usluga u rokovima i na način predviđen predmetnim Ugovorom, Naručilac je konstatovao da kvalitet izvršenja predmetnih usluga odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz Ponude Davaoca usluge, saglasno članu 12. stav 2 tačka 1. predmetnog Ugovora, da Davalac usluge ne postupa po pisanim primjedbama o uočenim nedostacima ovlašćenih lica iz reda zaposlenih, saglasno članu 12. stav 2 tačka 2. predmetnog Ugovora i da se Davalac usluge ne pridržava svojih obaveza i nesavjesnog obavljanja ugovorenih obaveza, saglasno članu 12. stav 2 tačka 3. predmetnog Ugovora, jednostrano raskida Ugovor za pružanje usluga broj 0204- 454/3 od 23.03.2018. godine.

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu Ugovora

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates