14 mart 2019

Obavještenje za učesnike tendera

Imajući u vidu da su u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u toku obimni postupci tenderskih procedura za davanje u zakup kupališta saglasno Zakonu o državnoj imovini, Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini i Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019-2023. godine, podsjećamo sva zainteresovana lica na obavezu poštovanja strogo formalnih procedura prilikom komkursanja na tendere:

- Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi-konzorcijum koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva (web stranica www.morskodobro.com);

- Članovi zajedničke ponude moraju u ponudi dostaviti ugovor o konzorcijumu u kojem će biti navedeno ko je nosilac zajedničke ponude i njegova ovlašćenja;

- Ponuda mora da sadrži:

 Sve podatke o ponuđaču (fizičkom ili pravnom licu) kako je definisano javnim pozivom;
 Originalnu bankarsku garanciju ponude koja mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja od minimum 90 dana. Iznos bankarske garancije ne može biti manji od visine ponuđene cijene godišnjeg zakupca;
 Fakultativne dokaze koji su navedeni u javnom pozivu (www.morskodobro.com):
 Fakultativni dokazi (www.morskodobro.com);
 Svi dokazi (osim fotokopije lične karte) moraju biti dostavljeni u formi originala ili ovjerene fotokopije;

- Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju;

- Ponuda se dostavlja kao jedinstvena cjelina uvezana i numerisana (osim bankarske garancije) u zatvorenom omotu;

- Na zatvorenom omotu ponude mora biti istaknuto ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva i broj lokacije iz javnog poziva na koju se odnosi ponuda.

U strogo formalnoj froceduri izuzetno je važno pravovremeno dostavljanje ponuda, ni minut kasnije od vremenskog roka datog u Javnnim pozivima (www.morskodobro.com).

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates