16 jul 2020

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU VIJESTI (Jeste li pod pritiskom Ćoća Bećirovića objavili tender za Ploče?): UGOVOR ISTEKAO, CAREVIĆ IZGUBIO NA SUDU

Radi objektivnog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće:
 
Na osnovu sprovedenog javnog tenderskog postupka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  je sa Nebojšom Carevićem iz Budve, zaključilo ugovor o korišćenju morskog dobra broj:0210-238/4 od 17.03.2003.godine, koji je za predmet imao neizgrađenu obalu u Donjem Grblju, u Krimovici, u zahvatu uvale Platamunu. Ugovor je zaključen 17.03.2003. do 17.03.2006. godine, uz uslov zaključenja Aneksa u roku od 60 dana prije isteka ovog Ugovora, u suprotnom se rok trajanja Ugovora produžava do konačne sudske odluke, što znači da je ugovor bio zaključen uz raskidni uslov.
 
Carević Nebojša je 2016. godine pokrenuo pred Osnovnim sudom u Kotoru  parnični postupak protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za produženje ugovora po osnovu ulaganja. Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše. Cijeneći okončanje sudskog postupka, stekle su se pravne pretpostavke i uslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup predmetnog lokaliteta, saglasno opštoj odluci za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu  crnogorskih plaža i kupališta, a sve u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.
 
Upravni odbor je u prethodnom periodu ispoštovao sve odluke nadležnih sudova i privremene mjere, pa  je saglasno  Rješenju o određivanju privremene mjere iz 2017.godine usvojio Odluku  od 28.06.2017.godine o zaključivanju privremenog aneksa II Ugovora o korišćenju morskog dobra do pravosnažnog okončanja parničnog postupka P.br.977/16/16 i zastao sa usvajanjem odluke o objavljivanju javnog poziva do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a koji je sudski postupak pravosnažno okončan Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020.godine.
 
Napominjemo da je Osnovni sud u Kotoru, odlučujući po zahtjevu Nebojše Carevića za izdavanje mjere obezbjeđenja zabrane davanja u zakup spornog lokaliteta do pravosnažnog okončanja sudskog postupka donio Rješenje kojim se obustavlja postupak obezbjeđenja i ukidaju se sve sprovedene radnje, upravo pozivom na pravosnažno okončani sudski postupak po tužbi Nebojše Carevića.
 
Stoga, u pogledu izvršavanja prenijetih nadležnosti na upravljanju predmetnim lokalitetom od strane Vlade Crne Gore na Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor je postupio saglasno odredbama Zakona o morskom dobru, Zakona o državnoj imovini i Uredbi Vlade Crne Gore o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i u svemu saglasno odlukama, uslovima i kriterijumuma koji su primijenjeni u postupcima davanja u zakup i svih ostalih izgradjenih i uredjenih kupališta.
 
 
UPRAVNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates