25 decembar 2020

Saopštenje o izrađenom Planu zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila“

 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je tokom 2020. godine izradilo Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila" uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za vanredne situacije Vlade Crne Gore. 
 
Plan je izrađen shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode (Sl. List CG, br. 018/19), Zakona o zaštiti i spasavanju (Sl. List CG 054/16), kao i na osnovu opštinskog Plana zaštite i spasavanja od požara na teritoriji opštine Tivat (Odluka skupštine opštine Tivat br. 0304-238 od 24. juna 2011. godine). 
 
U okviru analize mogućnosti nastajanja i širenja požara u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, uočena je mogućnost brzog širenja požara, nestajanje izvora hrane i staništa za ptice i druge životinje, kao i velika količina produkata sagorjevanja. S obzirom da je cijelo područje rezervata prekriveno niskom vegetacijom postoji veliki rizik od požara, međutim dobra strana su prirodne prepreke koje predstavljaju kontrolnu i sigurnu liniju zaštite od požara.  
 
Ovim Planom je data dinamika realizacije aktivnosti i objezbjeđivanje sredstava za zaštitu i spasavanje od požara i izrađen je Priručnik za obuku radnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz zaštite i spasavanja, te predloženo formiranje tima za evakuaciju, tima za gašenje požara i tima za sanaciju. 
 
Takođe, Planom je predviđeno postavljanje tri nadzemna hidranta u okviru rezervata i
izgradnja protivpožarnog koridora, a koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom 
planira da realizuje tokom 2021. godine. 
 
Izrada i primjena Plana zaštite i spasavanja od požara za rezervat prirode Solila, neophodna je radi postizanja očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica koje žive u ovom rezervatu.  
 
 
Solila foto
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates