Rekonstruisana zaštitna ograda ka plaži Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je proteklog vikenda, putem izabranog izvođača radova, “Vučetić VIP” d.o.o. iz Bara, izvršilo sanaciju oštećenih polja na zaštitnoj ogradi uz pješačku stazu ka plaži Mogren I.
 
Ograda je sanirana na dvije dionice - kod balerine u dužine od 15 m i pri samom kraju staze u duži od 66m. Na ostalim dionicama izvršena je sanacija i učvršivanje postojećih polja ograde (zamjena i farbanje).
U sklopu ovog posla izvršena je zamjena postojećih informativnih tabli na ulazu kao i uređenje ulazne kapije na početku staze.
 
Ukupna vrijednost radova iznosila je 13.331,25 € sa uračunatim PDV-om.
 
 
116477465 1660628100764032 2323631961592208275 n
 
 
 

#DistancaRukeMaska

Dragi ljubitelji odmora na crnogorskoj obali, kako bi vaš boravak na moru bio što kompletniji i kvalitetniji, podsjećamo na mjere i preporuke za siguran i ugodan boravak na moru i kupalištima koje je pripremio Institut za javno zdravlje Crne Gore.

#DistancaRukeMaska

 

116152299 324911898691694 2545214462233092585 n

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 15.- 16. 07. 2020.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 16. jula 2020. godine, pokazali su da je na 91,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 4,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, dok je na 2 kupalištu voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Baru je kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličan, dok kada je u pitanju opština Budva, od ukupno 32 lokacije, na njih 30 morska voda je bila odličnog kvaliteta a na 2 lokacije dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, dok je u Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 1 lokaciji dobrog, i na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 20 voda bila odličnog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

JP Morsko dobro prihranilo pijeskom 18 plaža u Boki

U okviru sezonskog uređenja obale, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je izvršilo prihranjivanje plaža na 18 lokacija u Bokokotorskom zalivu, a koje su od strane stručnih lica i mještana evidentirane kao najdeficitarnije pijeskom. 

Nasipanje se vršilo moračkim pijeskom granulacije 4-8 mm, za šta je koordinatoru posla prethodno dostavljen uzorak, na koji je data saglasnost. Ukupno je na području opštine Kotor rasplanirano 230 m 3 pijeska na 7 lokacija u naseljima Morinj, Risan, Dobrota, Muo, Škaljari, Prčanj i Stoliv. Na području opštine Tivat je rasplanirano 215 m 3 pijeska na 5 lokacija u Lepetanama, Donjoj Lastvi, lokaciji ispod bivšeg hotela Mimoza, Krasišićima i Krtolima. 

Na području opštine Herceg Novi ukupno je rasplanirano 470 m 3 pijeska na plažama u 6 naselja - Meljine, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela i Kamenari. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ovaj posao obavlja u koordinaciji sa lokalnim Mjesnim zajednicama u Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, kako bi se svake sezone obezbjedio dodatan komfor kupačima duž Bokokotorskog zaliva.

 

1

3

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU VIJESTI (Jeste li pod pritiskom Ćoća Bećirovića objavili tender za Ploče?): UGOVOR ISTEKAO, CAREVIĆ IZGUBIO NA SUDU

Radi objektivnog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće:
 
Na osnovu sprovedenog javnog tenderskog postupka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  je sa Nebojšom Carevićem iz Budve, zaključilo ugovor o korišćenju morskog dobra broj:0210-238/4 od 17.03.2003.godine, koji je za predmet imao neizgrađenu obalu u Donjem Grblju, u Krimovici, u zahvatu uvale Platamunu. Ugovor je zaključen 17.03.2003. do 17.03.2006. godine, uz uslov zaključenja Aneksa u roku od 60 dana prije isteka ovog Ugovora, u suprotnom se rok trajanja Ugovora produžava do konačne sudske odluke, što znači da je ugovor bio zaključen uz raskidni uslov.
 
Carević Nebojša je 2016. godine pokrenuo pred Osnovnim sudom u Kotoru  parnični postupak protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za produženje ugovora po osnovu ulaganja. Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše. Cijeneći okončanje sudskog postupka, stekle su se pravne pretpostavke i uslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup predmetnog lokaliteta, saglasno opštoj odluci za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu  crnogorskih plaža i kupališta, a sve u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.
 
Upravni odbor je u prethodnom periodu ispoštovao sve odluke nadležnih sudova i privremene mjere, pa  je saglasno  Rješenju o određivanju privremene mjere iz 2017.godine usvojio Odluku  od 28.06.2017.godine o zaključivanju privremenog aneksa II Ugovora o korišćenju morskog dobra do pravosnažnog okončanja parničnog postupka P.br.977/16/16 i zastao sa usvajanjem odluke o objavljivanju javnog poziva do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a koji je sudski postupak pravosnažno okončan Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020.godine.
 
Napominjemo da je Osnovni sud u Kotoru, odlučujući po zahtjevu Nebojše Carevića za izdavanje mjere obezbjeđenja zabrane davanja u zakup spornog lokaliteta do pravosnažnog okončanja sudskog postupka donio Rješenje kojim se obustavlja postupak obezbjeđenja i ukidaju se sve sprovedene radnje, upravo pozivom na pravosnažno okončani sudski postupak po tužbi Nebojše Carevića.
 
Stoga, u pogledu izvršavanja prenijetih nadležnosti na upravljanju predmetnim lokalitetom od strane Vlade Crne Gore na Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor je postupio saglasno odredbama Zakona o morskom dobru, Zakona o državnoj imovini i Uredbi Vlade Crne Gore o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i u svemu saglasno odlukama, uslovima i kriterijumuma koji su primijenjeni u postupcima davanja u zakup i svih ostalih izgradjenih i uredjenih kupališta.
 
 
UPRAVNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
 

Rješenje o javnom objavljivanju br. 0206- 1980/2-1

Na osnovu Rješenja o imenovanju Tenderske komisije za sprovođenje postupka broj: 0206-1842/2 od 10.06.2020. godine po Javnom pozivu broj 0206-1842/1 od 10.06.2020. godine za zakup javnih kupališta prema Atlasu crnogorskih plaza i kupališta koji je donijelo Javno preduzeća za upravljanjem morskim dobrom broj:0203-638/13-1 od 27.02.2019.god, Izmjenama i dopunama Atlasa crnogorskih plaza i kupališta broj:0203-1091/14 od 09.04.2020.god. i Izmjenama i dopunama Atlasa crnogorskih plaza i kupališta broj:0203-1292/21 od 03.06.2020.god. privremenim objektima sadržanim u Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koje je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj:01-40/12 od 22.01.2020.god, tačke 7.8 Javnog poziva, Tenderska komisija u sastavu Krivokapić Nebojša predsjednik, Miljanić Miljana i Ranko Stojanović članovi, donosi

R J E Š E NJ E br. 0206- 1980/2-1 

 

Prilog Rješenju: Odluka br. 0206- 1980/2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates