Saopštenje za javnost povodom sastanka o raspisivanju međunarodnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje budvanskog šetališta

JP Morsko dobro, Opština Budva i Ministasrtvo održivog razvoja i turizma pokrenuli su inicijativu za raspisivanje međunarodnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za uređenje budvanskog šetališta. Na poziv Glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića, u Budvi su juče i danas boravili profesor arhitekture na Univerzitetu u Ljubljani Tadej Glažer iz Slovenije i arhitekta Zoran Boševski, profesor Univerziteta u Zagrebu, u svojstvu predloženih članova žirija iz inostranstva. Nakon što su juče izvršili obilazak cjelokupne obalne zone u Budvi i Bečićima, danas je u kabinetu menadžera Opštine Budva organizovan sastanak na kojem se razgovaralo o izradi projektnog zadatka za raspisivanje konkursa. Sastanku sa gostima prisustvovali su predsjednik Opštine Budva Marko Carević, menadžer Milo Božović, glavna gradska arhitektica Ana Samardžić, sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Stevo Davidović sa svojim saradnicima, potom glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović i direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić sa saradnicima.

Na sastanak su pozvani i predsjednik Odbora direktora HG Budvanska rivijera Saša Radović i direktorka Katarina Kažanegra, kao predstavnici najvećeg privrednog subjekta čije vlasništvo obuhvata značajan dio obalne zone u Budvi koja treba da se rekonstruiše.

Na današnjem sastanku je zaključeno da će Ministarstvo održivog razvoja i turizma formirati Komisiju za raspisivanje konkursa (žiri), dok je JP Morsko dobro kao jedan od inicijator ovog projekta doznačilo 100.000,00 € Ministarstvu za raspisivanje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje budvnaskog šetališta. U skladu sa zakonskom regulativom, članovi komisije biće dva predstavnika iz inostranstva koja su posjetila Budvu, dok će Opština Budva, JP Morsko dobro i Ministarstvo održivog razvoja i turizma imati po jednog predstavnika uz dvojicu arhitekata iz Crne Gore.

Na sastanku je zaključeno i da će projektni zadatak tretirati područje od Gradskog parka u Budvi do Plavog kamena u Rafaliovićima uključujući pojas od gornjeg šetališta sve do mora u Budvi. Opština Budva će izraditi geodetske podloge koje moraju biti sastavni dio konkursnog materijala. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će formirati tehnički tim za podršku konkursnoj komisiji koji će u cjelosti pripremiti materijal za projktni zadatak na osnovu smjernica JP Morsko dobro i Opštine Budva. Očekivanja su da međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje šetališta u Budvi bude zvanično raspisan početkom septembra 2019. godine.

 

IMG 5605

 

 

Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ u okviru projekta UNEP Marine Litter

U okviru projekta UNEP Marine Litter koji u Crnoj Gori sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom a finansira se iz sredstava UN Enviroment (Program Ujedinjenih nacija za Životnu sredinu), danas je u Podgorici održana Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ organizovana u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine.

Cilj ove radionice bila je prezentacija rezultata ovog projekta koji se sastojao od 3 segmenta koja su bila fokusirana na aktivnosti praćenja i sakupljanja otpada iz mora, aktivnosti vezane za smanjenje korišćenja plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu i aktivnosti vezane za reciklažu plastične (PET) ambalaže. Pored toga, na ovoj radionici, kojoj su prisustvovali predstavnici primorskih komunalnih preduzeća i opštinskih sektretarijata, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, nevladinih organizacija i eksperata koji se bave pitanjima otpada i reciklaže, razmatrani su i regulatorni okvir, praksa i inicijative u Crnoj Gori u cilju smanjenja korišćenja plastičnih proizvoda koji u najvećoj mjeri završavaju u moru i na plažama.

Rezultati aktivnosti projekta UNEP Marine Litter pokazali su da je na plažama na kojima je vršeno sakupljanje i monitoring otpada iz mora, najzastupljeniji plastični otpad i to više od 90% ukupno sakupljenog otpada. Studijom koja je analizirala regulatorni okvir i postojeću praksu u Crnoj Gori za korišćenje jednokratnih plastičnih kesa predstavljeni su nedostaci koji su već uzeti u obzir u postupku izrade novog zakonskog okvira od strane MORTa, dok je tokom diskusije zaključeno da je postepeno isključivanje plastičnih kesa iz upotrebe bolje rješenje od potpune zabrane korišćenja ovih proizvoda.

Na sastanku je istaknut značaj aktivnosti i kampanja koje imaju za cilj podizanja svijesti o otpadu, koje su sprovedene kako kroz ovaj projekat, izradom promotivnog i edukativnog materijala na temu otpada iz mora koji je distribuiran u okviru radionica održanim u školama, tako i drugim inicijativama kao što su „Svaka limenka se računa“ i „Budva Zero waste city“.

Projektom UNEP Marine Litter obuhvaćena je i akcija „(U) baci 5 PET“ u okviru koje je, u saradnji sa supermarketima Voli i Aroma, demonstriran primjer depozitnog sistema što je podrazumijevalo podjelu promotivnog materijala kao nagrade građanima koji su na punktovima ispred marketa donijeli 5 plastičnih boca za reciklažu.

Na samom kraju radionice istaknut je značaj rezultata dobijenih u okviru UNEP ML projekta koji svakako predstavljaju osnov za razvoj drugih projekata u oblasti smanjenja otpada u moru koji će doprinijeti efikasnijem rješavanju problema u ovim oblastima.

 

65304012 739949623104216 4855886614653566976 n

65650542 455674868341722 4120260898415706112 n

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica obišli u posebni rezervat prirode Tivatska solila

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zašititu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica sa saradnicima obišli su posebni rezervat prirode Tivatska solila i održali radni sastanak, kojem su se pridružili potpredsjednik opštine Tivat Dejan Maslovar i predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i konsultant Andrej Sovinc iz Sovenije.

Cilj posjete i sastanka bio je razmatranje mogućnosti za unapređenje uslova za posjetioce u rezervatu postavljanjem privremenog Centara za posjetioce u okviru kojeg bi se formirao prostor za informisanje posjetilaca, izložbeni prostor i prostor za održavanje edukativnih radionica, te prostor za posmatranje ptica na ravnom krovu objekta gdje će biti instalirani durbini za posmatranje ptica. Centar će biti postavljen na postojećem platou na ulazu u rezervat i služiće i kao svojevrsna barijera između magistrale i rezervata.

Tokom obilaska rezervata, konsultant Andrej Sovinc upoznao je prisutne sa neophodnošču da se na više lokacija u rezervatu postave zapornice i regulišu vodotoci kako bi se omogućilo ravnomjerna i kontrolisana cirkulacija vode, a sve u cilju formiranja uslova za boravak i gniježđenje ptica, te opstanak staništa halofitne vegetacije - habitata koji se nalaze na Aneksima Direktive EU o staništima, što ujedno kandiduje Tivatska solila za potencijalno Natura 2000 područje. S tim u vezi, sa predstavnicima opštine Tivat razgovarano je i o rješavanju pitanja dotoka bujičnih voda u rezervat, koji, zbog urbanizacije u zaleđu, ne dospijevaju do Solila i time uzrokuju poplave dijela puta prema Luštici.

Predstavnici Agencije i opštine Tivat istakli su zadovoljstvo stepenom uređenosti ovog rezervata i mjerama upravljanja koje sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i složili se da i u narednom periodu, kroz partnerstvo i nastavak saradnje, treba raditi na unapređenju uslova kako za biodiverzitet, tako i za posjetioce posebnog rezervata prirode Tivatska solila.

 

ij

posjeta solilima 4

solila jelusic medenica maslovar

 

 

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do 19. juna pokazali su da je na 99% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 1% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je Kvalitet vode na svih 13 kupališta bio K1 klase. U opštini Budva, na svim lokacijama sa kojih se radi analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju voda je takođe bila K1 klase. Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kavliteta na svih 9 kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Posjeta direktora JPMD Predraga Jelušića sa saradnicima Institutu za biologiju mora

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić posjetio je juče sa svojim saradnicima Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta razgovarano je o nastavku saradnje ove dvije institucije u realizaciji aktuelnih i budućih projekata, prije svega u oblasti praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima duž crnogorskog primorja, ali i projektima koji se odnose na istraživanja morskih pećina, praćenje uticaja nasipanja plaža na morski ekosistem, te nastavak saradnje na međunarodnim projektima koji se bave monitoringom otpada u moru i na plažama.

Na sastanku je ocijenjeno da je voda za kupanje na kontrolisanim plažama od početka ovogodišnje sezone bila odličnog kvaliteta, te da je na više od 95% prve K1 kategorije, kao i da će od naredne sezone u praksi biti primjenjena nova kategorizacija voda za kupanje u propisana novim Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su transponovane odredbe EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje.

Posebno je istaknut značaj projekta koji se bavi istraživanjima biodiverziteta i uticaja zagađenja u Plavoj špilji u cilju predlaganja mjera za održivo upravljanje ovom pećinom koja predstvalja svojevrsnu turističku atrakciju na našoj obali. Zaključeno je da se sve aktivnosti izvode planiranom dinamikom i na obostrano zadovoljstvo.

Direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, zahvalio se na veoma uspješnoj saradnji sa Javnim preduzećem. Nakon dobijanja međunarodne akreditacije za ispitivanje sanitranog kvaliteta morske vode Institut za biologiju mora u potpunosti je posvećen realizaciji ove aktivnosti, a planirano je i proširenje obima akreditovanih metoda za buduće obaveze koje će imati država Crna Gora a odnose se na različite segmente monitoring morskog ekosistema u skladu sa zahtjevima EU Direktiva.

Nakon održanog sastanka direktor Javnog preduzeća i saradnici su obišli radove na izgradnji prvog javnog akavrijuma u Crnoj Gori. Dogovoreno je da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora realizuju zajedničku investiciju uređenja otvorenog dijela budućeg kompleksa akvarijuma koji će biti smješten u dijelu dvorišta Instituta. Planirano je da se uređenjem terena, staza i zelenih površina, te postavljanjem izložbenih paviljona, posjetiocima omogući pristup akvarijumu i ujedno upotpuni prostor za prezentaciju na otvorenom. Ovom zajedničkom investicijom omogućiće se da se kompletni radovi na javnom akvarijumu završe u predviđenom roku, odnosno do aprila 2020. godine.

 

IBM3

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates