Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1047 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

  

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA

Datum objave: 2018-04-02
Datum otvaranja: 2018-04-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1243 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2018-03-30
Datum otvaranja: 2018-04-24

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1055 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPI ZA ULAZ U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U IGALU NA KAT.PARCELI BR. 632 K.O.TOPLA U HERCEG NOVOM, POSTAVALJANJE KABINE ZA PRESVLAČENJE I NABAVKA SPECIJALNIH KOLICA ZA ULAZ U MORE

Datum objave: 2018-03-28
Datum otvaranja: 2018-04-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1035 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE I IDEJNOG RJEŠENJA ZA REVITALIZACIJU PLAŽE ŽUKOTRLICA U OPŠTINI BAR PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: STUDIJA PRIRODNIH USLOVA I PROCESA I IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA REVITALIZACIJE PLAŽE ŽUKOTRLICA
PARTIJA 2: STUDIJA BIODIVERZITETA MORA I PLAŽE ŽUKOTRLICA

Datum objave: 2018-03-27
Datum otvaranja: 2018-04-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1024 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
po partijama:

Partija 1: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenih vozila marke Škoda;

Partija 2: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenog vozila marke Opel;

Partija 3: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenog vozila marke Volkswagen;

Partija 4: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenog vozila marke Audi;

Partija 5: Nabavka rezervnih djelova i održavanje motora marke Piaggio

Datum objave: 2018-03-26
Datum otvaranja: 2018-04-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 993 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REGULISANJA KANALA I VODOTOKA U REZERVETU " TIVATSKA SOLILA" U OPŠTINI TIVAT

Datum objave: 2018-02-28
Datum otvaranja: 2018-04-06

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 705 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I VANREDNA ČIŠĆENJA ZONE MORSKOG DOBRA

Datum objave: 2018-02-21
Datum otvaranja: 2018-03-15

Tenderska dokumentacija

TEST

0204 - 000 / 00
Datum objave: 2018-02-20
Datum otvaranja: 2018-02-27

Javni poziv
tenderska dokumentacija
Pojašnjenje tenderske dokumentacije
odluka
ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3711 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE RISAN - PERAST / IV FAZA

Datum objave: 2017-12-29
Datum otvaranja: 2018-01-29

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3542 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA PO PARTIJAMA:

PARTIJA 1: GEODETSKO SNIMANJE KUPALIŠTA, OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA I NOVONASTALIH KOPNENIH POVRŠINA U ZONI MORSKOG DOBRA,

 

PARTIJA 2: GEODETSKO OBILJEŽAVANJE, IZRADA GEODETSKIH SITUACIJA I ELABORATA PARCELACIJE

 

Datum objave: 2017-12-29
Datum otvaranja: 2018-01-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3554 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

NABAVKA RAČUNARA, SOFTVERA I OPREME

Datum objave: 2017-12-27
Datum otvaranja: 2018-02-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3577 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA HITNIM SANACIJAMA OBALE I UREĐENJA TERENA

Datum objave: 2017-12-26
Datum otvaranja: 2018-01-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3548 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ODRŽAVANJE RAMPI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA LOKACIJAMA U BARU, BUDVI, TIVTU I KOTORU

Datum objave: 2017-12-21
Datum otvaranja: 2018-01-29

Tenderska dokumentacija
UGOVOR- Održavanje rampi za osobe sa invaliditetom

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3611 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

 NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA I MOTORNI ČAMAC

 

Datum objave: 2017-12-13
Datum otvaranja: 2018-01-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3589 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA KOMUNALNOM UREĐENJE ZONE MORSKOG DOBRA U BUDVI- UREĐENJE TERENA ZA NAVOZ ZA IZVLAČENJE BARKI

Datum objave: 2017-12-11
Datum otvaranja: 2018-01-18

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3316 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

MONITORING SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE, SA DODATNIM I PONOVNIM ANALIZAMA ZA 2018. GODINU

Datum objave: 2017-12-11
Datum otvaranja: 2018-01-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3385 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU SPECIJALNOG REZERVATA „TIVATSKA SOLILA“

Datum objave: 2017-11-22
Datum otvaranja: 2017-12-14

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3460 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U RAFAILOVIĆIMA OD BIVŠEG HOTELA “LAHOR” DO KRAJA ZAHVATA DUP-A BEČIĆI, NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 1473/2 I 1448 K.O. BEČIĆI (SEKTOR 45 PO PPPPPNMD), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-18

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
UGOVOR- Izrada tehničke dokumentacije Rafailovići

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3458 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU ISPRED ( AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-15

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3329 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15, 042/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-13

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates