Obavještenje

0204 - 1496 / 5

Obavještavamo sva zainteresovana lica da se otvoreni postupak javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br: 0204-1496/5 od 15.04.2016.god. za Izradu tehničke dokuemntacije- idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPPNKD), opština Budva sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu nastavlja, nakon donesenog Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br: UP.0904-551/3-2016 od 12.07.2016.god. kojim se odbacuje žalba »GEO SISTEM« D.O.O. PODGORICA kao neuredna.

 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Klaudija Pejović, dipl. pravnik

Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada

Sreten Vukićević, dipl.ing.arh.

Datum objave: 0000-00-00
Datum otvaranja: 0000-00-00


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3247 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA TOKOM IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI U SMISLU DOGRADNJE TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA U KAMENARIMA U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2015-12-30
Datum otvaranja: 2016-01-20

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3042 / 6

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU U SMISLU DOGRADNJE TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA U KAMENARIMA U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2015-12-30
Datum otvaranja: 2016-02-08

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3066 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU

IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA ZA PREDPROJEKTNO ISTRAŽIVANJE ZA REVITALIZACIJE PLAŽA SUTOMORE, PETROVAC, MOGREN I PRŽNO PO PARTIJAMA

PARTIJA I IZRADA GEODETSKIH, BATIMETRIJSKIH I GEOLOŠKIH PODLOGA

PARTIJA II IZRADA STUDIJA PRIRODNIH USLOVA I PROCESA (geološke odlike/ geomorfološke, geomehaničke odlike; hidrološke i hidrometeorološke odlike; studija obalnih procesa i IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA REVITALIZACIJE PLAŽA

PARTIJA III STUDIJA BIODIVERZITETA MORA I PLAŽA

Datum objave: 2015-12-29
Datum otvaranja: 2016-02-05

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3033 / 6

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPING
ZA NABAVKU

UREĐENJE LOKACIJE ZA PRIVREMENE OBJEKTE SA SJEVERNE STRANE ULICE U ČANJU

Datum objave: 2015-09-14
Datum otvaranja: 2015-10-06

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3067 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA UNIFORMI ZA ZAPOSLENE

Datum objave: 2015-12-29
Datum otvaranja: 2016-02-05

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3222 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

POSTAVLJANJE BANERA ZA MASKIRANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA I BAR

Datum objave: 2015-12-29
Datum otvaranja: 2016-01-14

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 2799 / 6

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRISTANIŠTA I MANDRAĆA NA KAT.PARCELI BR. 289 K.O. ORAHOVAC, OPŠTINA KOTOR

Datum objave: 2015-10-30
Datum otvaranja: 2015-11-26

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3039 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

GEOFIZIČKA SNIMANJA MORSKOG DNA NA LOKACIJAMA PREDVIĐENIM ZA SIDRIŠTA

Datum objave: 2015-11-25
Datum otvaranja: 2015-12-21

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3020 / 2

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OBALE U OPŠTINAMA: HERCEG NOVI, KOTOR, TIVAT I BUDVA I SANACIJI OGRADE NA SOLILIMA

Datum objave: 2015-12-11
Datum otvaranja: 2015-12-25

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3021 / 4

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA ZA POSTAVLJANJE ELASTIČNE OGRADE/BANKINE UZ PRIOBALNI PUT OD PRAVOSLAVNOG GROBLJA PREMA PLAŽI LIMAN II, U ULCINJU

Datum objave: 2015-12-10
Datum otvaranja: 2015-12-24

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3069 / 2

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

STUDIJA - ANALIZA PLANSKOG RJEŠENJA PRISTANIŠTA U ČANJU, OPŠTINA BAR

Datum objave: 2015-12-09
Datum otvaranja: 2015-12-24

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3033 / 4

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPING
ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU TERENA ZA PRISTUP PRIVREMENIM LOKACIJAMA SA SJEVERNE STRANE ULICE U ČANJU U OKVIRU KAT.PARCELE 4472 K.O. MIŠIĆI

Datum objave: 2015-12-08
Datum otvaranja: 2015-12-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3094 / 3

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA OGRAĐIVANJU PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2015-12-07
Datum otvaranja: 2015-12-29

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3043 / 5

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE RISAN – PERAST – I FAZA, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2015-12-04
Datum otvaranja: 2016-01-11

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3068 /

Na onovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA PROPAGANDNOG MATERIJALA

Datum objave: 2015-11-23
Datum otvaranja: 2015-12-07

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3056 / 3

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH TENDERA U DNEVNIM NOVINAMA KOJE SE DISTRIBUIRAJU NA ČITAVOJ TERITORIJI CRNE GORE

Datum objave: 2015-11-19
Datum otvaranja: 2015-12-14

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3052 / 2

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2015-11-18
Datum otvaranja: 2015-12-01

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3006 / 3

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZDAVANJE POLISE OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI INVESTITORA

Datum objave: 2015-11-17
Datum otvaranja: 2015-12-01

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3049 / 2

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA

Datum objave: 2015-11-17
Datum otvaranja: 2015-11-30

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates