Obavještenje

0204 - 1496 / 5

Obavještavamo sva zainteresovana lica da se otvoreni postupak javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji br: 0204-1496/5 od 15.04.2016.god. za Izradu tehničke dokuemntacije- idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od Plavog kamena do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPPNKD), opština Budva sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu nastavlja, nakon donesenog Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br: UP.0904-551/3-2016 od 12.07.2016.god. kojim se odbacuje žalba »GEO SISTEM« D.O.O. PODGORICA kao neuredna.

 

 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Klaudija Pejović, dipl. pravnik

Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada

Sreten Vukićević, dipl.ing.arh.

Datum objave: 0000-00-00
Datum otvaranja: 0000-00-00


Poziv

0204 - 3090 / 3

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Izrada studije za pripremu izrade Projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena, opstina Ulcinj
Datum objave: 2014-12-30
Datum otvaranja: 2015-02-03

Poziv

Poziv

0204 - 3091 / 3

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Usluge izrade studija izvodljivosti
Datum objave: 2014-12-30
Datum otvaranja: 2015-02-05

Poziv

Poziv

0204 - 3193 / 3

Predmet javne nabavke: Usluge
Opis: Izrada informacionog sistema za elektronsko upravljanje poslovnim procesima i dokumentima.
Datum objave: 2014-12-30
Datum otvaranja: 2015-01-29

Poziv

Poziv

0204 - 3352 / 3

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Izrada idejnog i glavnog projekta uređenja obale u Igalu od restorana " Nautilus" do ušća rijeke Sutorina u opštini Herceg Novi.
Datum objave: 2014-12-30
Datum otvaranja: 2015-01-21

Poziv

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 3175 / 5

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Nadzor radova na izgradnji
Vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren
Datum objave: 2014-12-29
Datum otvaranja: 2015-01-20

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 3161 / 5

Predmet javne nabavke: radovi
Opis: Izvođenje radova na sanaciji ponte na kat. parceli 999 K.O. Prčanj, opština Kotor
Datum objave: 2014-12-29
Datum otvaranja: 2015-01-15

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

Poziv

0204 - 3106 / 5

Predmet javne nabavke: radovi
Opis: Izvođenje radova na rekonstrukciji ponti i mandraća u Dobroti na kat.parcelama 398 i 399 sve KO Dobrota, opština Kotor
Datum objave: 2014-12-29
Datum otvaranja: 2015-01-27

Poziv

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 3176 / 5

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Nadzor radova na izgradnji
Vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ponti i mandraća u Dobroti na kat.parcelama 398 i 399 sve K.O. Dobrota.
Datum objave: 2014-12-29
Datum otvaranja: 2015-01-27

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

Poziv

0204 - 3105 / 6

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Izrada glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju-označenog kao UP 1 prema DSL-u Sektora 51, u okviru zadatih katarstaskih parcela ili njihovih djelova i to 4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383, 4384, 4351/2, 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2, 3541/1, 3546 sve KO Mišići, opština Bar.
Datum objave: 2014-12-29
Datum otvaranja: 2015-01-30

Poziv

Poziv

0204 - 3088 / 6

Predmet javne nabavke: robe
Opis: Predprojektno istraživanje za projekte revitalizacije plaža Sutomore, Petrovac, Mogren i Pržno
Datum objave: 2014-12-26
Datum otvaranja: 2015-02-04

Poziv

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 3089 / 2

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Usluge analiza
Predmet javne nabavke je analiza planskog rješenja pristaništa u Čanju, opština Bar.
Datum objave: 2014-12-26
Datum otvaranja: 2015-01-19

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

Poziv

0204 - 3111 / 3

Predmet javne nabavke: robe
Opis: Kancelarijski namještaj
Datum objave: 2014-12-26
Datum otvaranja: 2015-01-28

Poziv

Poziv

0204 - 3028 / 6

Predmet javne nabavke: radovi
Opis: Gradjevinski radovi
Izvođenje radova na izgradnji kamenog parapetnog zida u Borovoj šumi, opština Ulcinj.
Datum objave: 2014-12-22
Datum otvaranja: 2015-01-16

Poziv

Poziv

0204 - 2922 / 5

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2015. godine.
Datum objave: 2014-12-18
Datum otvaranja: 2015-01-26

Poziv

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 2994 / 4

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Usluge tehničkih pregleda

Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze, od restorana „Porto“ do Savičića potoka, u dužini od 290 metara. 
Datum objave: 2014-12-11
Datum otvaranja: 2014-12-23

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Tenderska dokumentacija
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom
Tehnički opis arhitektura
Tehnički opis ozelenjavanje

Zahtjev za dostavljanje ponuda sopingom

0204 - 2999 / 2

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Praćenje stanja/promjena u specijalnom rezervatu prirode „TIVATSKA SOLILA“
Datum objave: 2014-11-28
Datum otvaranja: 2014-12-10

Zahtjev za dostavljanje ponuda sopingom
PROGRAM MONITORINGA ZA TIVATSKA SOLILA

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

0204 - 2958 / 3

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Usluge nadzora izgradnje- Vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova na uređenju staza i nasipa u zaštičenom području Solila u opštini Tivat. 
Datum objave: 2014-11-27
Datum otvaranja: 2014-12-09

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

Poziv

0204 - 2811 / 10

Predmet javne nabavke: radovi
Opis: Nabavka, montaža i postavljanje mobilnog objkta-info punkta na zaštićenom području Solila,
opština Tivat.
Datum objave: 2014-11-21
Datum otvaranja: 2014-12-15

Poziv

Zahtjev za dostavljanje ponuda sopingom

0204 - 2841 / 7

Predmet javne nabavke: usluge
Opis: Usluge nadzora izgradnje/ Revizija Glavnog projekta izgradnje pristaništa L1 u Sutomoru. 
Datum objave: 2014-11-24
Datum otvaranja: 2014-12-08

Zahtjev za dostavljanje ponuda sopingom
Tehnicki opis

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates