Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3962 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA KONCESIONOG AKTA ZA LUKU RISAN

Datum objave: 2019-12-12
Datum otvaranja: 2020-01-20

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3329 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA PUTNIČKOG - TERENSKOG VOZILA I MOTOCIKLA PO PARTIJAMA
PARTIJA 1 NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG - TERENSKOG VOZILA
PARTIJA 2 NABAVKA NOVOG MOTOCIKLA

Datum objave: 2019-11-14
Datum otvaranja: 2019-12-24

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1659 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE PARAPETNOG ZIDA SA OGRADOM I REKONSTRUKCIJOM JAVNE RASVJETE UZ PARAPETNI ZID NA LOKACIJI OD BIVŠEG HOTELA „GALEB“ PREMA HOTELU „ALBATROS“ U ULCINJU NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 I 3565 K.O. ULCINJ

Datum objave: 2019-10-24
Datum otvaranja: 2019-12-02

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3699 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA NAUTIČKIH PLANOVA U OPŠTINI BUDVA: LOKACIJE OSTRVO SV NIKOLA, ISTOČNI KRAJ SLOVENSKE PLAŽE, DROBNI PIJESAK, U OPŠTINI KOTOR LOKACIJE: MORINJ, LIPCI, PERAST (DVIJE LOKACIJE), ŽUKOVICA U OPŠTINI TIVAT LOKACIJE: ŽUPA-BELANE, KUKOLJINA, SOLILA –„MOVIDA“ U OPŠTINI HERCEG NOVI LOKACIJE: MILAŠINOVIĆA PLAŽA, ISPRED HOTELA "CENTAR" TOPLA I ISPRED HOTELA "PLAŽA"

Datum objave: 2019-10-11
Datum otvaranja: 2019-11-18

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 596 / 5

 Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POMOĆNOG OBJEKATA – PORTIRNICE I NADSTREŠNICE NA KAT.PARCELI 1577 K.O. BUDVA SA OPREMANJEM

Datum objave: 2019-10-08
Datum otvaranja: 2019-11-14

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3637 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA "SITNIM SANACIJAMA" OBALE U OPŠTINAMA BUDVA, HERCEG NOVI, TIVAT, KOTOR I ULCINJ

Datum objave: 2019-10-22
Datum otvaranja: 2019-11-28

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3763 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UKLANJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA KOJI NISU PLANIRANI PROGRAMOM PRIVREMENIH OBJEKATA U SVIM OPŠTINAMA

Datum objave: 2019-10-29
Datum otvaranja: 2019-12-05

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3701 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2019-10-18
Datum otvaranja: 2019-11-25

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3607 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI STUBOVA JAVNE RASVJETE NA PJEŠAČKOJ STAZI U ZALEĐU PLAŽE JAZ, NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE 533 I 96 SVE K.O. PRIJEVOR I, U DUŽINI OD 375M

Datum objave: 2019-09-24
Datum otvaranja: 2019-10-31

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3797 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE USLUGA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA - IZRADA ELABORATA O GRAĐEVINSKOM STANJU LUKE RISAN, POTREBNIM INVESTICIJAMA NA INFRASTRUKTURALNOM OPREMANJU I ODRŽAVANJU LUKE

Datum objave: 2019-10-25
Datum otvaranja: 2019-11-18

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3691 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA KUPALIŠTA PREMA PRIRODNIM I STVORENIM USLOVIMA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2019-10-17
Datum otvaranja: 2019-11-25

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije III

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2949 / 3

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE U ZALEĐU PLAŽE JAZ, NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE 553 I 96 SVE K.O. PRIJEVOR I, U DUŽINI OD 375M, PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU, OPREMANJU I HORTIKULTURNOM UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE,
PARTIJA 2: IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI STUBOVA JAVNE RASVJETE.

Datum objave: 2019-07-17
Datum otvaranja: 2019-08-23

Javni poziv
Izmjena tenderske dokumentacije 1
Izmjena tenderske dokumentacije 2
Izmjena tenderske dokumentacije 1
Odluka za partiju 1
Odluka za partiju 2
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3486 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA, ZA PJEŠAČKE STAZE UZ MORE, UZ MAGISTRALNI PUT TIVAT-LEPETANE, SJEVERNO OD CRKVE SVETI ROKO ( POČETAK NASELJA OPATOVO-GRANICA K.P. 736/2 K.O. DONJA LASTVA) DO LEPETANA NA DJELOVIMA K.P. 731/1 (MAGISTRALA), 732, 733, 734, 738, 739, 740 ,741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745(MAGISTRALA), 839 I 840 K.O. DONJA LASTVA I K.P. BR: 472 (MAGISTRALA), 489, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 I 513 K.O. LEPETANI, OPŠTINA TIVAT SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2019-09-25
Datum otvaranja: 2019-11-04

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije III

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3487 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE BETONSKE PLAŽE NA KAT. PARCELI BR. 938 I 649 K.O. TOPLA, TZV „NOVOSADSKA PLAŽA“ U IGALU-OPŠTINA HERCEG NOVI SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2019-09-25
Datum otvaranja: 2019-11-01

Tenderska dokumentacija

Javni poziv

0204 - 2236 / 5

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REGULISANJE KANALA I VODOTOKA U REZERVETU " TIVATSKA SOLILA"

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-29

Javni poziv
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3606 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-28

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3076 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE USLUGA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA - IZRADA ELABORATA O GRAĐEVINSKOM STANJU LUKE RISAN, POTREBNIM INVESTICIJAMA NA INFRASTRUKTURALNOM OPREMANJU I ODRŽAVANJU LUKE

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-14

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Javni poziv

0204 - 2946 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavka ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA OBILJEŽAVANJE USAMLJENE OPASNOSTI NA MORU U BUDVI NA LOKACIJI RT GALIOLA NA JUGOISTOČNOJ STRANI OSTRVA SV. NIKOLA

Datum objave: 2019-09-13
Datum otvaranja: 2019-10-21

Javni poziv
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1283 / 5
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U PRŽNOM OD ZAPADNOG KRAJA HOTELSKOG KOMPLEKSA "MAESTRAL" DO ISTOČNOG KRAJA PLAŽE PRŽNO, U DUŽINI CCA 270 METARA, NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA 1931, 1931/2 I 909/2 K.O. SVETI STEFAN (SEKTOR 46 PPOP) SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (UKUPNA POVRŠINA PROJEKTOVANJA 1420 M2)
Datum objave: 2019-08-02
Datum otvaranja: 2019-09-09

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2860 / 6

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU PO PARTIJAMA
PARTIJA 1 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI,
PARTIJA 2 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI BAR
PARTIJA 3 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2019-09-12
Datum otvaranja: 2019-10-21

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates