Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3691 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA KUPALIŠTA PREMA PRIRODNIM I STVORENIM USLOVIMA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2019-10-17
Datum otvaranja: 2019-11-25

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2949 / 3

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE U ZALEĐU PLAŽE JAZ, NA DIJELU KATASTARSKE PARCELE 553 I 96 SVE K.O. PRIJEVOR I, U DUŽINI OD 375M, PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU, OPREMANJU I HORTIKULTURNOM UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE,
PARTIJA 2: IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI STUBOVA JAVNE RASVJETE.

Datum objave: 2019-07-17
Datum otvaranja: 2019-08-23

Javni poziv
Izmjena tenderske dokumentacije 1
Izmjena tenderske dokumentacije 2
Izmjena tenderske dokumentacije 1
Odluka za partiju 1
Odluka za partiju 2
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3486 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA, ZA PJEŠAČKE STAZE UZ MORE, UZ MAGISTRALNI PUT TIVAT-LEPETANE, SJEVERNO OD CRKVE SVETI ROKO ( POČETAK NASELJA OPATOVO-GRANICA K.P. 736/2 K.O. DONJA LASTVA) DO LEPETANA NA DJELOVIMA K.P. 731/1 (MAGISTRALA), 732, 733, 734, 738, 739, 740 ,741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745(MAGISTRALA), 839 I 840 K.O. DONJA LASTVA I K.P. BR: 472 (MAGISTRALA), 489, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 I 513 K.O. LEPETANI, OPŠTINA TIVAT SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2019-09-25
Datum otvaranja: 2019-11-04

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3487 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE BETONSKE PLAŽE NA KAT. PARCELI BR. 938 I 649 K.O. TOPLA, TZV „NOVOSADSKA PLAŽA“ U IGALU-OPŠTINA HERCEG NOVI SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Datum objave: 2019-09-25
Datum otvaranja: 2019-11-01

Tenderska dokumentacija

Javni poziv

0204 - 2236 / 5

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REGULISANJE KANALA I VODOTOKA U REZERVETU " TIVATSKA SOLILA"

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-29

Javni poziv

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3606 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-28

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3076 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE USLUGA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA - IZRADA ELABORATA O GRAĐEVINSKOM STANJU LUKE RISAN, POTREBNIM INVESTICIJAMA NA INFRASTRUKTURALNOM OPREMANJU I ODRŽAVANJU LUKE

Datum objave: 2019-09-20
Datum otvaranja: 2019-10-14

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Javni poziv

0204 - 2946 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavka ma („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA OBILJEŽAVANJE USAMLJENE OPASNOSTI NA MORU U BUDVI NA LOKACIJI RT GALIOLA NA JUGOISTOČNOJ STRANI OSTRVA SV. NIKOLA

Datum objave: 2019-09-13
Datum otvaranja: 2019-10-21

Javni poziv

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1283 / 5
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJE I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U PRŽNOM OD ZAPADNOG KRAJA HOTELSKOG KOMPLEKSA "MAESTRAL" DO ISTOČNOG KRAJA PLAŽE PRŽNO, U DUŽINI CCA 270 METARA, NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA 1931, 1931/2 I 909/2 K.O. SVETI STEFAN (SEKTOR 46 PPOP) SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (UKUPNA POVRŠINA PROJEKTOVANJA 1420 M2)
Datum objave: 2019-08-02
Datum otvaranja: 2019-09-09

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2860 / 6

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU PO PARTIJAMA
PARTIJA 1 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI,
PARTIJA 2 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI BAR
PARTIJA 3 ZAKUP PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2019-09-12
Datum otvaranja: 2019-10-21

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2014 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONTRUKCIJU ŠETALIŠTA NA JAZU, OD POSTOJEĆEG DEFINISANOG ŠETALIŠTA, OBALNIM ZIDOM ISPOD KATASTARSKE PARCELE 70 K.O. PRIJEVOR I DO ZAPADNOG KRAJA PLAŽE JAZ NA KATASTARSKOJ PARCELI 96 K.O. PRIJEVOR I (SEKTOR 42 PO PPOP) U DUŽINI OD CCA 226 METARA, SA IZRADOM ELABORATA ZA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (POVRŠINA PROJEKTOVANJA 1050M2)

Datum objave: 2019-08-07
Datum otvaranja: 2019-09-13

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1158 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE ZA ULAZ U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U IGALU NA KAT.PARCELI 632 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-07-24
Datum otvaranja: 2019-08-30

Tenderska dokumentacija
Ugovor
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1935 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2019-06-20
Datum otvaranja: 2019-07-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1576 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavkiTENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA NAUTIČKIH PLANOVA U OPŠTINI BUDVA: LOKACIJE OSTRVO SV NIKOLA, ISTOČNI KRAJ SLOVENSKE PLAŽE, DROBNI PIJESAK, U OPŠTINI KOTOR LOKACIJE: MORINJ, LIPCI, PERAST (DVIJE LOKACIJE), ŽUKOVICA U OPŠTINI TIVAT LOKACIJE: ŽUPA-BELANE, KUKOLJINA, SOLILA –„MOVIDA“ U OPŠTINI HERCEG NOVI LOKACIJE: MILAŠINOVIĆA PLAŽA, ISPRED HOTELA "CENTAR" TOPLA I ISPRED HOTELA "PLAŽA"

Datum objave: 2019-06-19
Datum otvaranja: 2019-07-26

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2035 / 7

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA I ISPORUKA DVA PUTNIČKA AUTOMOBILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 NABAVKA I ISPORUKA KORIŠĆENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA (ne starijeg od 15 mjeseci, od dana javnog otvaranja ponuda sa maksimum pređenih 15.000 km)

PARTIJA 2 NABAVKA I ISPORUKA NOVOG PUTNIČKOG – TERENSKOG AUTOMOBILA PO PRINCIPU STARO ZA NOVU UZ DOPLATU

 

Datum objave: 2019-06-13
Datum otvaranja: 2019-06-10

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Odluka o obustavljanju
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2165 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE I GRAFIKE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Datum objave: 2019-06-11
Datum otvaranja: 2019-07-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1631 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA BAGERISANJU BUJIČNIH KANALA, POTOKA i RIJEKA U OPŠTINI HERCEG NOVI, BUDVA, BAR I ULCINJ

Datum objave: 2019-04-30
Datum otvaranja: 2019-05-22

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1459 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ
(prema datoj specifikaciji)

Datum objave: 2019-04-03
Datum otvaranja: 2019-04-25

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1108 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJA JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA I WEB PORTALU

Datum objave: 2019-03-27
Datum otvaranja: 2019-05-03

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1305 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

SANACIJA I UREĐENJE KUPALIŠTA NA LOKALITETU “BIJELA VILA”, KAT. PARCELA 484 K.O. TOPLA, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-03-26
Datum otvaranja: 2019-04-17

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates