06 decembar 2017

Urgencija za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra u opštini Tivat, dana 15.11.2017. godine konstatovan je nastavak izvođenja radova na lokaciji Kaluđerovina (ispred katastarske parcele 66/2 i 68/1 KO Milovići, na lokaciji turističkog kompleksa “La Perla”). Završeni su radovi na izgradnji – betoniranju ponte dimenzija cca 10m x 2,5m, dok su u toku radovi na izgradnji potpornog zida u more sa ciljem formiranja plićih dijelova akvatorijuma namjenjenih za kupanje.

 

per1 per2 per 3

 

Zahtjevom za inspekcijski nadzor, dana 09.11.2017. godine, obratili smo se Upravi za inspekcijske poslove inicirajući inspekcijski nadzor a nakon konstatacije radova na lokaciji Kaluđerovina, jer je investitor započeo bespravnu gradnju dvije ponte u dijelu akvatorija ispred kat. parcela 66/2 i 68/1 KO Milovići, sa radovima na postavljanju skele i izlivanju betonskih šipova.

 

per4  per5

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates