Uncategorised

Mediteranski Akcioni Plan UNEP/MAP

 

 

 

   Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP) formiran je 1975. godine pod okriljem UN Programa za životnu sredinu (UNEP) kao prvi Program regionalnih mora. Glavni cilj UNEP/MAP-a tada bio je uspostavljanje saradnje između država u regionu radi zaštite mora od zagađenja. Odmah nakon formiranja od strane 16 država, među kojima i tadašnja SFR Jugoslavija, 1976. godine, usvojena je "Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja" (Barselonska konvencija), koja je stupila je na snagu 1978. godine i koja je predstavlja regulatornu osnovu za sprovdjenje aktivnosti u okviru Mediteranskog akcionog plana (MAP). Danas UNEP/MAP okuplja 21 zemlju Mediterana i Evropsku uniju (EU) koje su ratifikovale izmijenjenu i dopunjenu Barselonsku konvenciju iz 1995. godine pod nazivom “Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja”, a stupila je na snagu 9. jula 2004. godine. Pored Barselonske konvecije, pravni okvir nazvan "Barselona Sistem" sačinjavaju i sedam Protokola koji se odnose na specifične aspekte zaštite životne sredine:
Protokol o spriječavanju i otklanjanju zagađivanja Sredozemnog mora usljed potapanja otpadnih i drugih materija sa brodova i vazduhoplova ili spaljivanjem na moru.
Protokol o saradnji u sprječavanju zagađivanja Sredozemnog mora sa brodova i borbi protiv zagađivanja u slučaju udesa
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti
Protokol o područjima pod posebnom zaštitom i biodiverzitetu Sredozemlja
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja kao posledice istraživanja i iskorišćavanja epikontinentalnog pojasa
Protokol o prevenciji zagađivanja Sredozemnog mora putem prekograničnih kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja
Protokol o Integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Sredozemlja
Priority Actions Programme Regional Activity Center (PAP/RAC)
PAP/RAC centar je jedan od 7 Regionalnih centara MAP-a čije se aktivnosti koncentrišu na integralnom upravljanju obalnim područjima. Nakon stupanja na snagu Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima, ovaj Centar državama pruža tehničku pomoć za uspostavljanje sistema upravljanja obalnim podurčjima koji se bazira na principima i smjernicama ovog Protokola. Kao jedan od glavnih aktivnosti je koordinacija izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) kojim se obrađuju speicifična pitanja upravljanja obalnim poudručjem u svakoj državi. Izrada projekta "CAMP Montenegro" započela je 2011. godine u koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, a rezultati ovog projekta usmjereni su na stvaranje kvalitetne dokumenatcione osnove i baze podataka za izradu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.
Vlada Crne Gore odredila je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom za instituciju zaduženu za koordinaciju saradnje Crne Gore sa PAP/RAC centrom. Focal point u Javnom preduzeću je Aleksandra Ivanović.

Aktivnosti

Vanredni sastanak PAP/RAC Fokal point-a u Dubrovniku

plan1Predstavnici Morskog dobra, u svojstvu institucije zadužene za saradnju sa PAP/RAC centrom Mediteranskog akcionog plana (UNEP/MAP), učestvovali su na Vanrednom sastanku PAP/RAC Fokal pointa koji se održao u Dubrovniku 18. i 19. oktobra 2011. godine. Prvog dana sastanka, prezentovani su rezultati "Ankete o stanju i implementaciji odredbi Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) Mediterana" u zemljama članicama MAP-a, a koja se početkom ove godine realizovala kroz aktivnosti EU PEGASO projekta. Drugog dana sastanka razmatran je Nacrt akcionog plana za implementaciju IUOP Protokola za period od 2012 -2019, u okviru kojeg su definisana tri prioritetna cilja: 

1. Podrška efikasnoj implementacije IUOP Protokola na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou;
2. Jačanje kapaciteta u zemljama za implementaciju Protokola i efektivno korišćenje IUOP politika, instrumenata, tehnika i procesa i
3. Promocija IUOP Protokola i njegove impementacije na regionalnom i globalnom nivou kroz razvoj saradnje sa drugim relevantnim Konvencijama i Ugovorima.
Akcioni plan za implementaciju IUOP Protokola 2012-2019 biće razmatran na sastanku Nacionalnih kontakt osoba (MAP focal points) krajem novembra, i usvojen na Konferenciji ugovornih strana Mediteranskog acionog plana pocetkom 2012. godine.

Redovni dvogodišnji sastanak PAP/RAC, BP/RAC i INFO/RAC Fokal point-a u Nici

plan2U sklopu učešća Crne Gore u aktivnostima Mediteranskog akcionog plana (MAP), u Nici se od 11. do 13. maja 2011. godine održao redovni dvogodišnji zajednički sastanak "fokal pointa" zemalja članica, zaduženih za koordinaciju aktivnosti sa Regionalnim centrom aktivnosti "Plavi plan" (BP/RAC), Regionalnim centrom aktivnosti za prioritetne akcije (PAP/RAC), i Regionalnim centrom aktivnosti za informacje (INFO/RAC).
Sastanku su prisustvovali fokal pointi iz 19 mediteranskih država i Evropske komisije, kao i predstavnici sekretarijata i centara MAP-a, te nekoliko međunarodnih i nevladinih organizacija. Iz Crne Gore, na sastanku su učestvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, institucije zadužene za saradnju sa PAP/RACom i Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje je zaduženo za koordinaciju akativnosti sa BP/RACom i INFO/RAC-om.
Tokom trodnevnog radnog sastanka, svaki od Regionalnih centara aktivnosti Mediteranskog akcionog plana prezentirali su aktivnosti i rezultate rada tokom proteklog dvogodišnjeg perioda (2009-2011), kao i planirani program aktivnosti za naredne dvije godine (2012-2014). Doneseni zaključci i preporuke ponovo će se razmatrati na sastanku MAP Fokal Pointa u septembru. Radni sastanak u Nici održan je u sklopu pripreme za predstojeću Konferenciju ugovornih strana Barselonske konvencije koja će se održati u novembru ove godine u Francuskoj.

Studijska posjeta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Splitu

U saradnji sa Centrom za prioritetne aktivnosti Mediteranskog akcionog plana, Morsko dobro je organizovalo trodnevno studijsko putovanje u Split, radi upoznavanja i međusobne razmjene iskustava u upravljanju obalnim područjem. 
Održani su radni sastanci sa PAP/RAC-om, Hidrografskim institutom, Građevinsko-arhitektonskim faklultetom , Splitskim kupalištima i Lučkom upravom Split.
Tema sastanka u PAP/RAC-u bila je Integralno upravljanje obalnim područjem, sa Hidrografskim institutom razgovarano je o određivanju obalne linije i određivanju pomorskog dobra, sa Splitskim kupalištima razmjenjivana su iskustva u načinu upravljanja i održavanja plaža, uz zajednički obilazak Žnanja i Bačvica, koji su primjer vještačkog uređenja obale.
Na Građevinsko-tehničkom fakultetu govoreno je o problematici projekata hidrogradnje, uređenju obale, izgradnji lukobrana i druge obalne infrastrukture.U Lučkoj upravi upoznati smo sa nadležnostima i zadacima ove institucije u okviru hrvatskog zakonodavstva koje reguliše ovu oblast.
O zakonskoj regulativi morskog dobra u Crnoj Gori kolege iz Hrvatske upoznao je pomoćnik direktora Morskog dobra mr Dragoljub Marković. Saradnik za luke od lokalnog značaja i pomorstvo Mato Bošković održao je prezentaciju „Preuzimanje poslova upravljanja lukama od lokalnog značaja“, a saradnik za uređenje prostora i GIS Vojislav Dragnić prezentaciju na temu „Monitoring obalnih procesa u Crnoj Gori i projekti izgradnje novih kupališta“.

2015

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA U 2015. GODINI

Javno preduzeće je i tokom 2015. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.

Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora.

Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine sa Javnim preduzećem i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :

1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija definisanom u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća.

Što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
Usmjeravanjem 50% prihoda Javnog preduzeća lokalnim samoupravama, mogućnost Javnog preduzeća za trajna ulaganja u morsko dobro svela se na minimum.

AKTIVNOSTI PO OPŠTINAMA:

Opština Herceg Novi

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 88.378,97 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 46.132,76 eura obuhvatili su:


- Sanacija zida između plaže Instituta i Blatne plaže u H.Novom u iznosu 15.059,16 eura

image001

- Adaptacija pristaništa “Žanjice”                                                          4.031,51 eura
- Sanacija oštećenog zida i trupa puta u Đenovićima                              7.287,39 eura
- Radovi na regulaciji površinskih voda sa javne površine u Meljinama    1.681,09 eura
- Ukupno:                                                                                          12.999,99 eura

image004image005image003

- Saniranje terase(isporuka građ.materijala) kafea ”Plava tišina” u iznosu 1.306,72 eura

image009image010

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 )                         1.130,00eura

- Sanacija oštećenog trupa puta i obalnog tida na Savini                       6.323,53 eura
- Sanacija obalnog zida ispod Vojne bolnice u Meljinama                       352,94 eura
- Sanacija zida u zaležu plaže „Toni“ u Meljinama                                 294,12 eura
- Sanacija betonskog podesta kod vile „Anka“ u Kumboru                     252,10 eura
- Sanacija obalnog zida u Kumboru                                                     420,17 eura
- Sanacija kamenog zida u Kamenarima kod trajekta                           647,06 eura
- Sanacija obalnog zida u Kamenarima kod crkve Sv.Ana                     3.521,34 eura
- Sanacija obale u Žanjicama                                                             2.075,63 eura
- Ukupno                                                                                          13.886,89eura

image013image014image015image016image017

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 1.750,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi u ukupnom iznosu 42.246,21 eura, odnosili su se na:

- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 6.171,21 eura:
- Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađeno pristanište u Zelenici (5.065,54
eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama( 560,00 eura); Geodetsko snimanje na parcelama u Baošićima( 294,00 eura);
Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 14.210,10 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 6.109,96 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 11.553,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 3.701,94 eura

Opština Kotor

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Kotor iznosile su ukupno 75.663,62 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 34.150,57 eura obuhvatili su:

- Sanacija ponte u Dobroti na lokaciji “Petani”                                              4.836,13 eura
- Izrada i postavljanje zaštitne metalne ograde uz plažu na lokaciji Markov rt 5.882,35 eura
- Sanacija urušene ponte u Prčnju                                                              3.294,12 eura
- Ukupno:                                                                                                14.012,60 eura

image021image022

- Adaptacija parapetnog zida u Dobroti                                                       1.260,50 eura

- Adaptacija obalnog-kamenog zida uz put, na lokaciji Galebova stijena        1.478,99 eura
- Sanacija djelimično porušenog objekta Stara stanica u Risnu                     4.335,12 eura
- Farbanje starog željezničkog mosta u Risnu                                              5.882,35 eura
- Adaptacija postojećeg parapetnog zida uz put, na lokaciji Prčanj                1.680,67 eura
- Ukupno:                                                                                                14.637,63 eura

image025image026

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 )                               1.020,00 eura

- Izrada prilaza (staze) uz obalu do crkve Sv.Trojstvo u Stolivu                   4.180,34 eura

image029

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.)                                  300,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor u ukupnom iznosu 41.513,05 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 20.896,52 eura:
Dopuna glavnog projekta i revizija projekta pješačke staze uz more Risan-Perast (5.090,00eura);
Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađena pristaništa Kotor-
Kostanjica, Dobrota, Bigovo (14.994,85.eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more
za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih
podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 8.902,51 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.705,54 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.710,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži Carine(44m3),plaži ispred Instituta Vrmac(22m3), plaži kod ponte Aristona(32m3), Žuta plaža u dobroti (22m3) ukupno 120m3, u iznosu 3.327,73eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.470,75 eura

Opština Tivat

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat iznosile su ukupno 49.404,37 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 7.428,57 eura obuhvatili su:

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju staza i nasipa u zaštićenom
području Solila u ukupnom iznosu 7.428,57 eura.

image033image031

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 9.800,83 eura obuhvatili su:

- U Opatovu, sanacija ponte:                                                                 588,24 eura
- Sanacija stepeništa koja služi kao ulaz na plažu:                                  252,10 eura
- Izrada nedostajućeg dijela kamenog parapetnog zida:                          927,73 eura
- Izrada zaštitne bankine kod otvorenog šanka uz magistralu:                 2.058,82 eura
  Ukupno:                                                                                           3.826.89 eura

image035

- Sanacija dijela kamenog parapetnog zida i temelja na plaži Seljanovo   2.587,89 eura
- Adaptacija obalnog kamenog zida uz put na lokaciji Gospa od Anđela    672,27 eura
- Sanacija oštećenog parapetnog kamenog zida na Opatovu                    369,75 eura
- Ukupno:                                                                                           3.629,91 eura

image037image038

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 ) 1.060,00 eura

- Sanacija oštećenog u zida u Donjoj Lastvi                 252,10 eura
- Sanacija zida na Verigama-Lepetani                         831,93 eura
- Ukupno:                                                                1.084,03 eura

image041image042

Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Tivat u ukupnom iznosu 32.174,97 eura odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 11.797,84 eura:
Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje obalnog šetaišta Belane (ostatak 10%)
i revizija istog( 6.676,47eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa
invaliditetom, sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Hidrogafski premjer i izradu nautičkih
planova za izgrađena pristaništa Tivat-Donje Seljanovo (4.309,70 eura); Georeferenciranje
katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura) ;
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.360,40 eura,
- Monitoring-praćenje stanja/promjena u specijalnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“ u iznosu 8.361,34 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.260,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži u MZ Donja Lastva u iznosu 831,93 eur
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,46 eura

Opština Budva

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva iznosile su ukupno 396.498,36 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 342.464,70eura obuhvatili su:


- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren u ukupnom iznosu     42.682,98 eura

image045image046

- Radovi na rekonstrukciji šetališta u Petrovcu u ukupnom iznosu 294.487,61eura

Nastavak radova na izgradnji završne faze projekta rekonstrukcije šetališta i uređenja obale i parka u Petrovcu. Tokom 2015 god. nastavljeni su radovi na pripremi kamena za popločavanje kao i radovi na popločavanju šetališta, oblaganje kamenom obalnog zida i oblaganju kamenom žardinjera. Investicija se realizuje u saradnji Javnog preduzeća i Opštine Budva od sredstava koja su obezbijeđena u prethodnoj 2014.godini i Planom korišćenja sredstava za 2015.godinu

image051image049

- Nabavka i montaža 7 bokobrana/odbojnika na pristaništu u Petrovcu u iznosu 5.294,11 eura

image053

- Tehnički prijem izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze, od restorana“Porto“ do Savičića Potoka u dužini 290m u iznosu 4.200,00 eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 14.289,38 eura obuhvatili su:

- Nabavka materijala i izrada 16 polja sa farbanjem ograde prema plaži Mogren 2.436,98

image055

- Sanacija oštećenja na završnom sloju šetališta uz marinu Budva, popravka kapije prema plaži Mogren 823,52 eura
- Popravka daski za sjedenje na parapetnom kamenom zidu na šetalištu kod JRB-a, zamjena polomljene poklopne ploče na šetalištu,popravka i uređenje drvenog mosta na “Grđevici”, izrada betonske prepreke-klupe u Bečićima,    saniranje mobilijara u Rafailovićima 2.596,67 eura
- Izrada novog montažnog metalnog stepeništa na plaži na Svetom Stefanu 2.428,58 eura
- Sanacija metalne kapije prema plaži Mogren sa postavljanjem tri male table upozorenja

- Ukupno:                                                                                             6.437,00 eura

image058image060image059image057

- Sanacija rigola dužine 11,5m kod grila „Kralj“na šetalištu ispod pošte u Budvi 796,50 eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 ) 1.000,00 eura

- Sanacija obalnog zida prema plaži Mogren   504,20 eura
- Sanacija kamenog zida u Rafailovićima       431,93 eura
- Ukupno:                                                   936,13 eura

image062

- Izrada pješačkog mosta u Buljarici (projekat mosta) 1.932,77eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 400,00eura

- Nadzor nad zamjenom video nadzora i protivprovalnog sistema na poslovnom objektu
  JPMD u Budvi 350,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva u ukupno iznosu 39.744,28 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 4.591,67 eura:
Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja
( 251,67 eura): Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta fasade poslovnog objekta
JPMD u Budvi( 2.100.eura); izrada projktnog zadatka „Zaštićeni objekti prirode u zoni md“
(1.500.eura); i geodetska snimanja (180,00.eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 16.704,14 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 2.700,41 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 9.369,43 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 5.878,63 eura

Opština Bar

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Bar iznosile su ukupno 34.098,13 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 4.503,36 eura obuhvatili su:


- Sanacija mosta i rampi za invalide na rijeci Željeznici u Baru 2.948,74eura

image065image064

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 200,00eura

- Sanacija oštećenog obalnog zida i šetališta kod šume Lekovića 1.154,62 eura

image068

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar u ukupnom iznosu 29.594,77 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 15.830,99 eura:
- Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pristaništa L1 u Sutomoru, katastarskih
  parcela (na kopnu) broj:1956,1962,1957 KO Sutomore i dijela pripadajućeg akvatorija, u
  zahvatu Državne studije lokacije „Sutomore“ (Sektor 53)(ostatak 10%) i revizija istog
(15.019,33eura) ;Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom,
sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena
područja( 251,66 eura).
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.994,05 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.226,22 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.980,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,51 eura

Opština Ulcinj

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Ulcinj iznosile su ukupno 102.436,31 eura.

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 61.739,84 eura obuhvatili su:


- Radovi na produbljivanju(uklanjanju) pješčanog nanosa iz akvatorija na lučici Kacema u iznosu 19.869,26 eura

image070

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju “Male skele” u iznosu 11.817,03eura

image072

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na ograđivanju pješčanih dina na Velikoj plaži 26.226,05 eura

image074

- Adaptacija (krčenje i uređenje) pješačke trim staze od hotela “Albatros” do rta “Đerane” 3.827,50 eura

image076

Troškovi komunalnih usluga u zoni morskog dobra u ukupnom iznosu 17.749,15 eura obuhvatili su: Usmjeravanje sredstava JP“Komunalne djelatnosti“ za korišćenje komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi u iznisu od 8.403,36 eura i za Akciju čišćenje zaleđa Velike plaže i puta od mosta na Port Mileni do Ade Bojane, prije početka turističke sezone u iznosu 9.345,79eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 6.294,21 eur obuhvatili su:


- Radovi na sanaciji udarnih rupa na paralelnom putu u zaleđu Velike plaže 5.001,68 eura

image078image079

- Nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 890,00 eura

- Sanacija oštećenog polja ograde od inoxa kod lučice Kacema 302,53 eura

image082

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 100,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj u ukupnom iznosu 16.653,11 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija ,geodetska snimanja u iznosu 251,66 eura:
- Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,66 eura )
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 10.796,61 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.008,40 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.096,44 eura

Opština Uloženo tokom 2015.god
Herceg Novi 88.378,97 eura
Kotor 75.663,62 eura
Tivat 49.404,37 eura
Budva 396.498,36 eura
Bar 34.098,13 eura
Ulcinj 102.436,31 eura
Ukupno 746.479,76 eura

- Izgradnja Stambenog objekta na lokaciji Pinješ završena (shodno memorandum o međusobnoj saradnji sa Ministarstvom odrzivog razvoja i turizma i Opštinom Ulcinj ) morsko dobro je investiralo u izgradnju stambenog objekta 500 000,00 eura. Radove je izvodilo preduzeće “Novi Volvoks” iz Podgorica a nadzor je bio povjeren Agenciji za izgradnju Ulcinja.

 image084image086

 

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

ODLUKE ZA KUPALIŠTA 2016.


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates