Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 204

 Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana na teritoriji opštine Budva  22.12. 2014. godine, konstatovano je izvođenje radova bez odobrenja na lokalitetu Jaz, na k.p. 77 i 78 KO Prijevor I, gdje je izgradnjom armirano-betonske ploče i zidanjem zidova započeto izvođenje radova na izgradnji objekta površine cca 180 m2 u osnovi.

jaz1jaz2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 203

Izvršenim obilaskom prostorana lokaciji Mirište u opštini Herceg Novi, dana 12.12.2014. godine konstatovali smo da je na ranije nelegalno izgrađenom mulu na parceli 1784 KO Radovanići, izgrađen i kameni zid koji sprečava prolaz uz obalu, dok je mulo obloženo kamenom. 

134

Ističemo da se radi o lokaciji na kojoj smo u ranijem periodu konstatovali izraženu građevinsku aktivnost bez građevinske dozvole, i zatražili inspekcijski nadzor zahtjevom br. 0103-830-5 od 10.05.2014 godine, kao i zahtjevom od 10.03.2014 godine.

Naime, obilaskom prostora dana 09.05.2014. godine, ispred parcele 1800 KO Radovanici a na parceli 1784 KO Radovanići konstatovali smo izvođenje radova na betoniranju ranije izvršenog nasipa u more, jugoistočno od mjesta betonitanja nasipa-ponte radove na betoniranju manjeg platoa na stijenama, dok su se na parceli 1800 KO Radovanići nastavili radovi pripreme terena i zidanje potpornih zidova i medja.

112233

Dana 10.03.2014 godine, proslijedili smo Zahtjev za kontrolu radova bez građevinske dozvole nakon što smo 06.03.2014. godine na lokaciji Mirište,  na kat.parc. 1800 KO Radovanići,  konstatovali izvođenje građevinskih radova na iskopu zemljanog materijala i izgradnju potpornog zida, i puta za potrebe gradilista.

111222333

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 202

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Tivat, na lokalitetu Ponta Seljanovo, dana 20.12.2014. godine konstatovali smo na dijelu ispred katastarske parcele broj 168 KO Tivat i 163 KO Tivat izvođenje radova na nasipanju kamena u moru u površini cca 20 m3 u cilju izgradnje ponte, kao i radove na betoniranju dijela šetališta i uz šetalište sa radovima betoniranja u moru.

d1d2d3

Prijavljeno: 
-Uprava za inspekcijske poslovePrijava br. 201

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva dana 07.12. 2014. godine, konstatovano je izvođenje radova bez odobrenja na lokalitetu zaleđe plaže Jaz, lokacija br. 1.21. Započeto je izvođenje radova na privremenom montažnom objektu zatvaranjem bočnih strana terase, zidanjem zidova od giter blokova ivicom postojećeg betonskog platoa terase, sa ranije postavljenom tendom.  
Izmjenom i dopunom plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za perod 2013.-2015. godine na lokaciji označenoj br. 1.21 nisu predviđeni navedeni radovi već postavljanje drveno-montažnog objekata pov. 40 m2 sa terasom na drvenoj šipovanoj platformi, površine 194 m2, sa mogućnošću odobravanja zatvaranja objekta u zimskom periodu lakom montažnom konstrukcijom od PVC materijala.

d1d2d3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 200

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj, na lijevoj obali rijeke Bojane konstatovali smo izvedene radove bez odobrenja na izgradnji više privezišta.
Naime, na prostoru između lokacija 60 i 69 konstatovali smo da su izvedeni radovi na izgaradnji pet privezišta, iako ista nijesu planirana Planom objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj. Na lokalitetu između objekata 60 I 64 izgrađena su 4 pristaništa za čamce, dok je između objekata 68 i 69 izgrađeno 1 pristanište.

DSCN1851DSCN1852DSCN1853DSCN1854

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates