Javni poziv- Hotelska kupališta

Poziv na broj: 0206 - 665 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-665/1 od 14.02.2019.god.

 

I Predmet javnog poziva je zakup hotelskih kupališta prema Atlasu crnogorskih plaza i kupališta koji je donijelo Javno preduzeća za upravljanjem morskim dobrom broj:0203-388/5-1 od 28.01.2019.god, sa privremenim objektima sadržanim u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koji je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj:101-206/187 od 25.12.208.god. (u daljem tekstu: Program) i Programu objekata obalne infrastrukture koji je donijelo Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore, broj:0203-17/5-1 od 08.01.2019.god.


Datum objave:2019-02-14
Datum otvaranja:2019-03-05

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3815 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/11-1 donijetoj na 66. sjednici održanoj 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/29 koja je donijeta na 72. sjednici održanoj 18.06.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4042 od 13.09.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3815/1 OD 10.12.2018.GOD


Datum objave:2018-12-10
Datum otvaranja:2019-01-15

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3572 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/11-1 donijetoj na 66. sjednici održanoj 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/29 koja je donijeta na 72. sjednici održanoj 18.06.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4042 od 13.09.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3572/1 OD 29.10.2018.GOD.


Datum objave:2018-10-29
Datum otvaranja:2018-11-30

Javni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3474 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", 040/11) člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-3165/10 od 02.11.2016.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.god., Odluci Upravnog odbora broj: 0203-3369/22 od 08.10.2018.godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje treći:


PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP AKVATORIJUMA LUKE ZELENIKA I SIDRIŠTA UZ LUKU BROJ:0209-3474/1 OD 09.10.2018.GOD


Datum objave:2018-10-09
Datum otvaranja:2018-10-29

Ponovljeni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3311 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku i odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-3165/10 od 02.11.2016.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.god, na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god., Javnog poziva br.0209-2858/1 od 24.07.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje:

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP AKVATORIJUMA LUKE ZELENIKA I SIDRIŠTA UZ LUKU BROJ: 0209-3311/1 od 19.09.2018.godine


Datum objave:2018-09-19
Datum otvaranja:2018-09-28

Ponovljeni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3297 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-623/9-3 od 01.03.2018.god. na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2583 od 17.05.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3297/1 OD 17.09.2018.GOD.


Datum objave:2018-09-17
Datum otvaranja:2018-10-23

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3296 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-623/9-3 od 01.03.2018.god. na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2583 od 17.05.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3296/1 OD 17.09.2018.GOD.


Datum objave:2018-09-17
Datum otvaranja:2018-10-23

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3118 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća koja je donijeta na LXIX sjednici broj:0203-623/9-1 od 01.03.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2919 od 07.06.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP MORSKOG DOBRA
U CILJU IZGRADNJE I OPREMANJA DRUGE FAZE SPORTSKE LUČICE
U DOBROTI-KOTOR
BROJ:0210-3118/1 OD 21.08.2018.GOD.


Datum objave:2018-08-21
Datum otvaranja:2018-09-26

Javni poziv

Ponovljeni Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3114 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 56/14, 20/15 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora br:0203-2372/6-1 od 15.08.2015.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.08-2794 od 17.12.2015.god, Odluke Upravnog odbor Javnog preduzeća br.0203-1846/4 od 27.04.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/10 od 18.06.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :


PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3114/1 OD 21.08.2018.GOD.


Datum objave:2018-08-21
Datum otvaranja:2018-10-26

Ponovljeni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3101 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3713/6-1 od 27.12.2017.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2918 od 07.06.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3101/1 OD 20.08.2018.GOD.


Datum objave:2018-08-20
Datum otvaranja:2018-09-25

Javni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2320 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-1155/10-1 od 23.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZAZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 2320/1 od12.07.2018.god.


Datum objave:2018-07-12
Datum otvaranja:2018-07-19

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2615 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru (("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:203-623/7 od 01.03.2017.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-30/94 od 19.03.2018.god. i broj101-30/188 od 27.04.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-2615/1 do 26.06.2018.god.


Datum objave:2018-06-26
Datum otvaranja:2018-07-04

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2557 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke upravnog odbora br.0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj.08-1705 od 01.07.2016.god., Odluke Upravnog odbora broj:0203-1155/11-1 od 23.03.2018.god. na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018.god. koju je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj:101-30/94 od 19.03.2018.god.za opštinu Ulcinj i Bar, broj: 101-30/188 od 27.04.2018.godine za opštinu Budva, Kotor i Herceg Novi, broj:101-30/163 od 24.04.2018.godine za Opštinu Tivat, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni


P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ:0209- 2557/1 od 20.06.18.god.


Datum objave:2018-06-20
Datum otvaranja:2018-07-17

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2550 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-623/9-3 od 01.03.2018.god. na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2583 od 17.05.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2550/1 OD 19.06.2018.GOD.


Datum objave:2018-06-19
Datum otvaranja:2018-07-23

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2468 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god, broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. i Saglasnosti Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/8 od 01.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. i Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi, Kotor i Budva za period 2016-2018.god. broj:101-30/188 od 27.04.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2468/1 od 13.06.2018.god.


Datum objave:2018-06-13
Datum otvaranja:2018-06-21

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2433 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora broj 0203-623/7-1 od 01. 03. 2018. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore broj 07-4136 od 11. 01. 2018. godine, na sjednici održanoj dana 28. 12. 2017. godine. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-2433/1 OD 12. 06. 2018. GODINE


Datum objave:2018-06-12
Datum otvaranja:2018-06-22

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2410 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-1155/10-1 od 23.03.2018.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: turizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

PONOVLJENI JAVN I POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 2410/1 od 08.06.2018.god.


Datum objave:2018-06-08
Datum otvaranja:2018-06-19

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2406 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru (("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:203-623/7 od 01.03.2017.god. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. broj:101-14/581 od 19.12.2017.god. i broj:101-30/94 od 19.03.2018.god. i Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštine Herceg Novi i Kotor za period 2016-2018.god. broj:101-30/188 od 27.04.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-2406/1 do 08.06.2018.god.


Datum objave:2018-06-08
Datum otvaranja:2018-06-18

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2398 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku, Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/12-2 od 24.11.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:07-2728 od 17.05.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0210-2398/1 od 08.06.2018.GOD.


Datum objave:2018-06-08
Datum otvaranja:2018-07-02

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2373 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-623/10 od 01.03.2018.god. na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-2373/1 od 06.06.2018.GOD.


Datum objave:2018-06-06
Datum otvaranja:2018-06-14

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates