Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2721 / 1

 Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U HERCEG NOVOM PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019.-2023.GODINE
BROJ:0208-2721/1 od 21.06.2019.god.


Datum objave:2019-06-21
Datum otvaranja:2019-07-03

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2685 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-638/13-1 od 27.02.2019.godine na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni:

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA VODI
BROJ:0207-2685/1 OD 20.06.2019.GOD.


Datum objave:2019-06-20
Datum otvaranja:2019-06-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2682 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA U BUDVI PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-2682/1 od 19.06.2019.god.


Datum objave:2019-06-19
Datum otvaranja:2019-07-02

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2681 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA
BROJ:0207-2681/1 od 19.06.2019.god.


Datum objave:2019-06-19
Datum otvaranja:2019-07-02

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2654 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra broj:0203-388/7 od 28.01.2019.godine na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje
J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2654/1 od 17.06.2019.god.

Predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštinama Bar i Ulcinj, koji su predviđeni Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.god. Ministarstva održivog razvoja i turizma broj:101-10/350 od 30.04.2019.god


Datum objave:2019-06-17
Datum otvaranja:2019-06-27

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2638 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA ZA PRIVREMENA PARKIRALIŠTA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0207-2638/1 od 14.06.2019.GOD.

Predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra u Kotoru, sadržanim u Izmjeni i dopuni Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, broj:101-10/350 od 30.04.2019.god.


Datum objave:2019-06-14
Datum otvaranja:2019-06-24

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2624 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA ZA PRIVREMENA PARKIRALIŠTA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0207-2624/1 OD 14.06.2019.GOD.

Predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra, u Budvi i Ulcinju koji su sadržani u Izmjenama i dopunama programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj:101-10/350 od 30.04.2019.god


Datum objave:2019-06-14
Datum otvaranja:2019-06-24

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2581 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U KOTORU PREMA
IZMJENI I DOPUNI PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023.GOD.
BROJ:0207-2581/1 OD 12.06.2019.GOD.


Datum objave:2019-06-12
Datum otvaranja:2019-06-21

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2520 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3713/6-1 od 27.12.2017.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2918 od 07.06.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2520/1 OD 10.06.2019.GOD.


Datum objave:2019-06-10
Datum otvaranja:2019-06-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2488 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94  i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10  ),  člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi  Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-1333/8 od 29.03.2019.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2918 od 07.06.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje   
 
 
J A V N I   P O Z I V 
O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP  OBALE
ZA  IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2488/1 od 10.06.2019.GOD.
 

Datum objave:2019-06-10
Datum otvaranja:2019-06-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2444 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-1627/7-2 od 16.04.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-2444/1 OD 07.06.2019.GOD.


Datum objave:2019-06-07
Datum otvaranja:2019-06-17

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2443 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA
BROJ:0206-2443/1 od 07.06.2019.god.


Datum objave:2019-06-07
Datum otvaranja:2019-06-17

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2254 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, prema Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god, i saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA BROJ: 0209-2254/1 od 24.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-24
Datum otvaranja:2019-06-12

Javni poziv
Amandman I
Amandman

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2338 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U SUTOMORU PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA
PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208- 2338 /1 od 30.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-30
Datum otvaranja:2019-06-17

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2337 /

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019-2023.GODINE
BROJ:0208-2337/1 od 30.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-30
Datum otvaranja:2019-06-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2310 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra broj:0203-388/7 od 28.01.2019.godine na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2310/1 od 29.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-29
Datum otvaranja:2019-06-17

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2299 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni


J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U KOTORU I TIVTU PREMA
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMU PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA PERIOD 2019 -2023.GODINE
BROJ:0208-2299/1 od 29.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-29
Datum otvaranja:2019-06-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2267 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 29 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta za period 2019.-2023.god, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, prema Programu objekata obalne infrastrukture u zoni morskog dobra za period 2019.2023.god, i saglasno Odluci Upravnog odbora broj:0203-2023/10-1 od 10.05.2019.godine o objavljivanju javnog poziva za javno nadmetanje za zakup izgrađenih djelova morskog dobra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ: 0209-2267/1 od 27.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-27
Datum otvaranja:2019-06-14

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2246 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA BROJ:0206-2246/1 od 24.05.2019.god.


Datum objave:2019-05-24
Datum otvaranja:2019-06-10

Javni poziv

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Poziv na broj: 0206 - 2235 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje, ponovljeni

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-2235/1 OD 23.05.2019.GOD.


Datum objave:2019-05-23
Datum otvaranja:2019-06-07

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates