Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1444 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj: 08-3059 od 18.12.2015.god, kao i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-1445/14-1 od 29.03.2016. god. uz Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1444/1 OD 24.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-24
Datum otvaranja:2017-04-07

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 1463 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3165/11-1 koja je donijeta na LV sjednici održanoj dana 02.11.10.2016.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore na sjednici od 22.12.2016.god. Zaključkom broj: 08-3213, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP MORSKOG DOBRA
U CILJU IZGRADNJE PRISTANIŠTA U SUTOMORU
BROJ: 0210-1463/1 od 24.03.2017.god.


Datum objave:2017-03-24
Datum otvaranja:2017-04-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1182 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-1182/1 OD 13.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-13
Datum otvaranja:2017-03-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1127 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine), Odluke Upravnog odbor broj:0203-3165/30-1 od 07.11.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-405/3 od 30.01.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 07-381 od 02. 03. 2017. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0207-1127/1 OD 08. 03. 2017. GODINE


Datum objave:2017-03-08
Datum otvaranja:2017-03-27

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Ponovljeni javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 1030 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća donijetoj na XL sjednici broj:0203-3131/9 od 10.12.2015.god. na koji je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:08-1090 od 28.04.2016.god, i Odluke Upravnog odbora donijetoj na LVIII sjednici održanoj 17.02.2017.god. broj:0203-727/11 od 17.02.2017.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-1030/1 od 02.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-02
Datum otvaranja:2017-03-31

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 2010 - 1014 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Zaključka Vlade Crne Gore broj:08-322 od 05.03.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-727/9-1 od 17.02.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA
U ZONI MORSKOG DOBRA
broj:0210-1014/1 od 01.03.2017.god.


Datum objave:2017-03-01
Datum otvaranja:2017-03-31

Javni poziv

Ponovljeni Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 895 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-895/1 OD 21. 02. 2017. GODINE


Datum objave:2017-02-21
Datum otvaranja:2017-03-03

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 853 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredabi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća donijetoj na LV sjednici održanoj dana 02.11.2016.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 08-3428 od 12.01.2017.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-853/1 OD 20.02.2017.GOD.


Datum objave:2017-02-20
Datum otvaranja:2017-03-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 447 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-9 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-447/1 OD 30.01.2017.GOD.


Datum objave:2017-01-30
Datum otvaranja:2017-02-09

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 446 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-446/1 OD 30.01.2017.GOD.


Datum objave:2017-01-30
Datum otvaranja:2017-02-15

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 329 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje treći

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-329/1 OD 25. 01. 2017. GODINE


Datum objave:2017-01-25
Datum otvaranja:2017-02-03

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 142 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća donijetoj na XLVI sjednici broj:0203-862/5 од 22.02.2016.god. na koji je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1090 od 28.04.2016.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-142/1 OD 11.01.2017.GOD.


Datum objave:2017-01-11
Datum otvaranja:2017-02-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 133 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br:0203-2372/6-1 od 15.08.2015.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.08-2794 od 17.12.2015.god. i Odluke broj:0203-3165/7 od 02.11.2016.god. donijete na LV sjednici Upravnog odbor Javnog preduzeća održanoj 02.11.2016.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-133/1 OD 11.01.2017.GOD.


Datum objave:2017-01-11
Datum otvaranja:2017-02-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3854 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine ( Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3854/1 OD 15. 12. 2016. godine


Datum objave:2016-12-15
Datum otvaranja:2016-12-28

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3567 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore na sjednici od 22. 09. 2016. godine ( Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3567/1 OD 29. 11. 2016. godine


Datum objave:2016-11-29
Datum otvaranja:2016-12-12

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3352 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22.09.2016.god. ( Zaključci br: 08-2563 od 29.09.2016.god.) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3352/1 OD 14.11.2016. godine


Datum objave:2016-11-14
Datum otvaranja:2016-11-28

Javni poziv
Amandman I

Public call

Poziv na broj: 0207 - 3177 / 1

Pursuant to article 22 of the Articles of Association of the Public Enterprise for Coastal Zone Management, article 5 and 7 of the Coastal Zone Act (Official Gazette of the Republic of Montenegro 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), article 36 and 39 of the State Property Law (Official Gazette of Montenegro no 21/09) articles 4, 29, 31 i 34 of the Ordinance on sale and lease of the state property (Official Gazette of Montenegro no 44/10) provisions of the Law on General Administrative Procedure (Official Gazette of the Republic of Montenegro no 60/03, 72/10 and 23/11), the Decision of the Managing Board number 0203-2720/16 as of 28/07/ 2016 to which a consent was given by the Government of Montenegro at the session as of 22/09/2016 (Conclusions number: 08-2563 as of 29/09/2016), the Public Enterprise for Coastal Zone Management publishes a

PUBLIC CALL
FOR OFFERS FOR THE LEASE OF THE LAND ON THE RIVER BOJANA BANKS ACCORDING TO THE PLAN OF TEMPORARY STRUCTURES IN THE COASTAL ZONE
NUMBER: 0207-3177/1 AS OF 26/10/2016


Datum objave:2016-10-26
Datum otvaranja:2016-11-11

Public Call
Amendment I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3177 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22.09.2016.god. ( Zaključci br: 08-2563 od 29.09.2016.god.) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3177/1 OD 26.10.2016. godine


Datum objave:2016-10-26
Datum otvaranja:2016-11-11

Javni poziv
Amandman I
Amandman III
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3093 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća koja je donijeta na XLVIII -1 sjednici održanoj 04.04.2016.god. broj:0203-1445/19-1 na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost na sjednici od 02.09.2016.god. /broj 08-2336 od 08.09.2016.god.
JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM OBJAVLJUJE :

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3093/1 OD 10.10.2016.GOD.


Datum objave:2016-10-10
Datum otvaranja:2016-11-10

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 2983 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br:0203-2372/6-1 od 15.08.2015.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.08-2794 od 17.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbor Javnog preduzeća br.0203-1846/4 od 27.04.2016.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-2983/1 OD 13.09.2016.GOD.


Datum objave:2016-09-13
Datum otvaranja:2016-10-13

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates