Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 2489 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-10 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

PONOVLJENI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-2489/1 OD 07.06.2017.GOD.


Datum objave:2017-06-07
Datum otvaranja:2017-06-16

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2459 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god, Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom. objavljuje

 

PONOVLJENI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ 0207- 2459/1 OD 06.06.2017. GOD.


Datum objave:2017-06-06
Datum otvaranja:2017-06-14

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2448 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-2448/1 OD 05. 06. 2017. GODINE


Datum objave:2017-06-05
Datum otvaranja:2017-06-16

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2445 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine), Odluke Upravnog odbor broj:0203-3165/30-1 od 07.11.2016.god. i  Odluke Upravnog odbora broj: 0203-405/3 od 30.01.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 07-381 od 02. 03. 2017. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje treći
 
 
J A V N I   P O Z I V 
 
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE 
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0207-2445/1 OD 05. 06. 2017. GODINE 
 

Datum objave:2017-06-05
Datum otvaranja:2017-06-16

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2442 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

P O N O V LJ E N I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2442/1 05.06.2017.GOD.

 

 

 

 

 


Datum objave:2017-06-05
Datum otvaranja:2017-06-14

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2211 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-2211/1 OD 16.05.2017.GOD.


Datum objave:2017-05-16
Datum otvaranja:2017-05-26

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 2118 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj: 08-3059 od 18.12.2015.god, kao i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-1445/14-1 od 29.03.2016. god. uz Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-2118/1 OD 08.05.2017.GOD.


Datum objave:2017-05-08
Datum otvaranja:2017-05-24

Tenderska dokumentacija

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1851 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-1851/1 OD 18. 04. 2017. GODINE


Datum objave:2017-04-18
Datum otvaranja:2017-04-27

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1846 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine), Odluke Upravnog odbor broj:0203-3165/30-1 od 07.11.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-405/3 od 30.01.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 07-381 od 02. 03. 2017. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje drugi

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0207-1846/1 OD 18. 04. 2017. GODINE


Datum objave:2017-04-18
Datum otvaranja:2017-04-27

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1843 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1843/1 OD 13.04.2017.GOD.


Datum objave:2017-04-13
Datum otvaranja:2017-04-28

Fajl
Amandman I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

Poziv na broj: 0208 - 1809 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-10 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

PONOVLJENI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-1809/1 OD 12.04.2017.GOD.


Datum objave:2017-04-12
Datum otvaranja:2017-04-28

Javni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1740 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

P O N O VLJ E N I POZ I V

ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA
PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ: 0207- 1740/1 OD 07.04.2017.GOD.

 

 

 


Datum objave:2017-04-07
Datum otvaranja:2017-04-20

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1444 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj: 08-3059 od 18.12.2015.god, kao i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-1445/14-1 od 29.03.2016. god. uz Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-1444/1 OD 24.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-24
Datum otvaranja:2017-04-07

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 1463 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3165/11-1 koja je donijeta na LV sjednici održanoj dana 02.11.10.2016.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore na sjednici od 22.12.2016.god. Zaključkom broj: 08-3213, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP MORSKOG DOBRA
U CILJU IZGRADNJE PRISTANIŠTA U SUTOMORU
BROJ: 0210-1463/1 od 24.03.2017.god.


Datum objave:2017-03-24
Datum otvaranja:2017-04-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1182 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-1182/1 OD 13.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-13
Datum otvaranja:2017-03-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1127 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine), Odluke Upravnog odbor broj:0203-3165/30-1 od 07.11.2016.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-405/3 od 30.01.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 07-381 od 02. 03. 2017. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0207-1127/1 OD 08. 03. 2017. GODINE


Datum objave:2017-03-08
Datum otvaranja:2017-03-27

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Ponovljeni javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 1030 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća donijetoj na XL sjednici broj:0203-3131/9 od 10.12.2015.god. na koji je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj:08-1090 od 28.04.2016.god, i Odluke Upravnog odbora donijetoj na LVIII sjednici održanoj 17.02.2017.god. broj:0203-727/11 od 17.02.2017.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-1030/1 od 02.03.2017.GOD.


Datum objave:2017-03-02
Datum otvaranja:2017-03-31

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 2010 - 1014 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Zaključka Vlade Crne Gore broj:08-322 od 05.03.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-727/9-1 od 17.02.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA
U ZONI MORSKOG DOBRA
broj:0210-1014/1 od 01.03.2017.god.


Datum objave:2017-03-01
Datum otvaranja:2017-03-31

Javni poziv

Ponovljeni Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 895 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 4, 29, 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora br: 0203-2720/16 od 28. 07. 2016. godine na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore date na sjednici od 22. 09. 2016. godine (Zaključci broj: 08-2563 od 29. 09. 2016. godine) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE
PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ: 0207-895/1 OD 21. 02. 2017. GODINE


Datum objave:2017-02-21
Datum otvaranja:2017-03-03

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 853 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredabi Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća donijetoj na LV sjednici održanoj dana 02.11.2016.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom broj 08-3428 od 12.01.2017.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-853/1 OD 20.02.2017.GOD.


Datum objave:2017-02-20
Datum otvaranja:2017-03-13

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates