Home

Rezultati analize morske vode

Institut za biologiju mora dostavio je Javnom preduzeću rezultate mjerenja kvaliteta morske vode na 40 kupališta duž crnogorskog primorja koji pokazuju da je morska voda kvalitetna i sanitarno bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Uzorci uzeti sa svih 9 kupališta (8 kupališta na Velikoj plaži i kupalište Mala plaža) u Ulcinju imali su kvalitet K1 klase, uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Žukotrlica i Sutomorska plaža bili su K1 klase, dok je uzorak sa plaže Čanj bio takođe zadovoljavajuće K2 klase. Kvalitet morske vode duž Budvanske rivijere je takođe bio K1 klase, a analizirana je morska vode na kupalištima Lučice, Petrovac, Kamenovo, 4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz. Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Tivtu (kupalšte hotela "Plavi horizont", Oblatno, kupalište hotela "Palma" i Ponta Seljanvo) i Herceg Novom (kupalište ispod "Vile Galeb", Novosadsko kupalište, centralna plaža u Meljinama, Njivice, Mirište i Dobreč). Na području opštine Kotor, uzorak morske vode sa kupališta "Žuta plaža" bio je u okviru granica K2 klase, dok je kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio K1 klase.
 

Amandman br. 2

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 0203-2237/12 od 02.08.2014. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

Amandman br. 2
na Javni poziv za davanje u zakup zemljišta prema
Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra
broj 0207-2211/3 od 04.08.2014.god.

  1. U tačci I dodaje se :
Opština Tivat

2.1. privremena lokacija za postavljanje sezonskog pristaništa u Donjoj Lastvi u Tivtu, zapadno od Sv.Roka, uz kat.parcelu KO 736/1, označena brojem 4.1 u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Tivta, površine 10,5 m².
  • početna cijena sezonskog zakupa 200.00 €
Bankarska garancija u visini od 100.00 €

2) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje:

AMANDMAN

BROJ 0208-2211/2 od 31.07.2014.god.

NA POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2211/1 OD 25.07.2014. GOD.

1. U tački: Vrijeme i mjesto podnošenje prijava, mijenja se datum podnošenja prijava i umjesto »01.08.2014. god. do 13 sati« treba da stoji »11.08.2014.god. do 13 sati«


2. U tački: Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja, mijenja se datum javnog nadmetanja i umjesto »01.08.2014. god. u 14 h« treba da stoji » “11.08.2014. god. u 14 h«


3.Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 

Saopštenje

U cilju informisanja javnosti, Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom štampali su edukativni materijal u vidu brošura i postera pod nazivom “Tražimo meduze”. Svi materijali sadrže slike i kratke opise meduza koje se mogu naći na crnogorskom primorju, kao i naznake o tome koliko su pojedine vrste opasne. Takođe, brošure sadrže i informacije o pravilnom postupku u slučaju pojavljivanja opekotina od meduza na crnogorskom i engleskom jeziku. Materijal se prvenstveno dijeli spasiocima na plažama, ribarima i roniocima koji svojom aktivnošćcu mogu doprinijeti što boljem sakupljanju informacija duž crnogorske obale, ali i svoj zainteresovanoj javnosti.

Napominjemo da se radi o materijalu proizvedenom u preventivne svrhe. Naime, pojava meduza na zapadnoj obali Jadrana (Italijanska obala) kao i u Sjevernom Jadranu nije rijetka. Na istočnoj obali njihova pojava je znatno rijeđa jer je ta strana Jadrana pod uticajem mediteranske vode, koja je po karakteristikama osiromašena hranljivim solima, a istočnom stranom ulazi u Jadransko more. Meduze se u većem broju javljaju tokom proljeća jer se tada masovno razvijaju, dok tokom ljetnjih mjeseci ostaju samo pojedinačni primjerci.

Pošto su poslednjih decenija zabilježene veće pojave meduza u cijelom svijetu, sve veća pažnja se posvećuje baš ovoj grupi organizama kako zbog njihovog uticaja na ribarstvo i akvakulturu tako i zbog uticaja na ljudsko zdravlje. Ovi organizmi imaju važnu predatorsku ulogu u lancima ishrane pa tako pored činjenice da su kompetitori za hranu larvama i jajima riba, neke vrste se direktno i hrane jajima i larvama riba pa tako mogu uticati na riblji fond.

Zbog sve masovnijih pojava u svijetu, međunarodna naučna organizacija CIESM (Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mediterranee) od 2009. godine organizovala je sistemsko praćenje i dojavu nalaza želatinoznih organizama u zemaljama Mediterana i Crnog mora. Kao Jadranska zemlja, dio smo tog programa a program je zamišljen tako da se uključi što veći broj građana u akciju.

Svaka dojava o ovim organizmima pomaže naučnicima jer praćenje ovih organizama osigurava informacije za prognoziranje budućih pojava. Pojava meduza do sada nije imala značajan uticaj na turizam, ribarstvo i ekonomiju Crne Gore.  
Attachments:
Download this file (brosura 4.7. (1) (1).pdf)Brošura[ ]6665 Kb
Download this file (meduze poster.pdf)Poster[ ]1515 Kb
 

Sitne sanacije

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavlja aktivnosti u sklopu programa sitnih sanacija. U prethodnom periodu popravili smo kapiju na ulazu prema plaži Mogren, postavili informativne table u Petrovcu i Sutomoru, popravili osvjetljenje u tunelu na Kamenovu i sanirali zid i pristan u Ulcinju.

slanje mogren - kapijaslanje petrovac tablaslanje sutomore tabla 2slanje sutomore tabla 3slanje tunel kamenovo-osvjetljenjeslanje ulcinj - zidslanje ulcinj-sanacija pristanaslanje ulcinj-sanacija pristana1
 

Apel za korišćenje uređenih i izgrađenih kupališta

Uzimajući u obzir trenutne loše vremenske prilike i u svijetlu nedavnih incidenata na nekim od manje pristupačnih plaža na crnogorskom primorju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upućuje apel svim građanima i turistima da za odmor i rekreaciju biraju uređena i izgrađena kupališta na kojima se poštuju strogi bezbjedonosni kriterijumi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta.
Naime, uslovi za bezbijednost na uređenom kupalištupodrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane. Spasilačka služba se sastoji od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.
S obzirom na mogućnost nevremena, posebno ističemo da je spasilac dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je jasno i vidno obješnjeno značenje svake od 3 istaknute zastavice. Prema ILS standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno.Tabla sa informacijama o bezbijednosti kupača se postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i treba da sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže, jasno objašnjenje boja zastavica i druge informacije koje su bitne za bezbjednost kupača na toj plaži.
Obavezno obilježavanje kupalištavrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 m od obale. U ovako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je ulazak svih plovila na motorni i jet pogon. Takođe, prostor namjenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namjenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti. Kupalište može biti sa kopnene strane vidno obilježeno drvenim stubićema visine do 60cm, koji su međusobno adekvatno povezani (konop, ribarske mreže, itd).
Za razliku od uređenih i izgrađenih kupališta, neuređeni djelovi obale, poput Crvene plaže, ne ispunjavaju prethodno nabrojane bezbjedonosne standarde, nemaju angažovane spasilačke službe, signalizacione zastavice, kao ni ograničen dio akvatorija bezbjedan za plivače. Iz tog razloga, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom apleuje da se, posebno u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, građani i turisti odluče za uređena i izgrađena kupališta.
 

Rezultati analize morske vode

Rezultati najnovijih analiza morske vode koje je Javnom preduzeću dostavio Institut za biologiju mora pokazuju da je morska voda na crnogorskom primorju izuzetno čista i bezbjedna za kupanje. Kvalitet uzoraka morske vode sakupljenih u periodu od 18.-19. jula sa 40 kupališta u svim primorskim opštinama bio je u granicama K1 klase shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda kojom se daju granične vrijednosti mikrobioloških parametara na osnovu kojih se određuje kvalitet voda za kupanje.
Attachments:
Download this file (rezultati 18 i 19 juli.pdf)Rezultati 18. i 19.07.[ ]15 Kb
 

Demant

Povodom pisanja medija o napadu na Ognjena Kažanegru i povezivanja napada sa njegovim navodnim zakupom kupališta Mogren I, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izjavljuje sledeće:

Zakupac kupališta Mogren I je preduzeće d.o.o. “Club 54” iz Budve čiji je osnivač i izvršni direktor Mladen Kažanegra. Svi podaci o zakupcima kupališta mogu se provjeriti na zvaničnom sajtu Javnog preduzeća.
 
Strana 1 od 49

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža