Home

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/2 od 22.12.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA broj:0210-1064/1 od 27.03.2015.god.

Detaljnije: PDF dokument

Attachments:
Download this file (Ponovljeni poziv za nova kupalista - II.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]95 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/3 od 22.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA broj:0210-1063/1 od 27.03.2015.god.

Detaljnije: PDF dokument
Attachments:
Download this file (Ponovljeni poziv za nova kupalista.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]100 Kb
 

Amandman

                                                                                           Javno preduzeće
                                                                za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
                                                                                              objavljuje


                                                                                        AMANDMAN I
                                                                   BROJ:0206-885/2 od 20.03.2015.god.
                                                                                    NA JAVNI POZIV
                           ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMIJENI
                               I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
                                          MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-885/1 OD 13.03.2015 GOD.
1.U tački 5.1, u stavu 4., vrši se izmijena na način što umjesto „Bankarska garancija ponude ne manja od: 5.000,00 €“ treba da stoji „Bankarska garancija ponude ne manja od: 500,00 €“.

2.U tački 5.11 vrši se izmijena teksta i isti glasi:

..«U Baru, na lokaciji Šušanj, dio plaže Žukotrlica, u dužini od 160.00 m¹, dio kat. parcele 3447/1 KO Novi Bar, od šetališta na kat.parceli 3482 KO Novi Bar zapadno obodom plaže u dužini od 160.00 m¹ do istočne granice susjednog kupališta 7E, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 7F u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period 2013-2015. god.

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 4.510,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €«...

3.U tački IX „Mjesto i datum otvaranja ponuda“, stav 1. Alineja 3. Vrši se izmijena na način što umijesto teksta „za opštinu Budva“, treba da stoji „za opštine Bar i Ulcinj“.

4.Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. Javno preduzeće objavljuje :


                                                                                           J A V N I    P O Z I V


ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKOG KUPALIŠTA I SPECIJALNOG KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA  
broj:0206-950/1 od 20.03.2015.god.

Detaljnije: PDF Dokument
Attachments:
Download this file (javni poziv za hotelska 2015.pdf)Javni poziv [ ]76 Kb
 

Izmjena poziva

                                                                                        I Z M J E N A

                                            POZIVA LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

                              ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2015. god.

                                  Objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“ 17.03.2015. godine pod brojem

                                                                         0401-845/4 od 16.03.2015.godine


Mijenja se u Stavu 2 „Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti“ , tačka 4, Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2015. godine, i nova glasi:

  • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 21. do 25. aprila 2015. godine

Sve ostale stavke Poziva ostaju nepromijenjene.

 

Izjava direktora JPMD Rajka Barovica

Povodom raprava koje se vode u najavi donošenja Novog Zakona o morskom dobru na pitanje novinara radio Jadran, direktor Javnog preduzeća, Rajko Barović, je izjavio da: “U svakom slučaju, svakom upitu koje je ovih dana stigao od građana treba posvetiti dužnu pažnju, pogotovo kada je u pitanju pravno definisanje svojinskih prava.” Direktor Morskog dobra razumije bojazan koju su iskazali građani sagledavajući pojedine odredbe Predloga teksta Zakona o morskom dobru kroz dvije aktuelne prizme od kojih je jedna Stav Vrhovnog suda, vezano za svojinski režim u zoni morskog dobra, a druga je vezana za radnu verziju Predloga izmjena Zakona o eksproprijaciji.

Nedovoljna informisanost građane dovodi (najblaže rečeno) u nedoumicu i to sa pravom. Zato Barović smatra da bi bilo dobro, makar i u "minut do dvanaest", kroz poslaničke amandmane i kroz određene inicijative, urgirati i djelovati kako bismo dobili jasan i precizan tekst Zakona o morskom dobru, koji će odredbama garantovati svojinska prava. Svojina je neprikosnoveno i zaštićeno pravo još od Rimskog perioda.“

„Podsjeća da Javno preduzeće nije adresa za ova pitanja,budući da su na izradi Zakonskih propisa bili zaduženi stručnjaci, koji su radili u skladu sa svojim službenim dužnostima i iskustvima uporednog prava, prije svega zemalja Mediterana i zemalja u okruženju. U skladu sa odlukama Vlade, nadležnosti i aktivnosti Javnog preduzeća su isključivo u domenu sprovođenja zakona.

Ukazuje i naglašava da je u dosadašnjoj praksi primjene Zakona o morskom dobru iz 1992.god. u skladu sa Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština CG, prioritetna djelatnost Javnog preduzeća bilo upravljanje morskim dobrom, zaštita, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra. U postupanju Javno preduzeće je prije svega upravljalo državnom imovinom i nije diralo u svojinska prava upisana u katastarkoj evidenciji u zoni morskog dobra. Navedeno je posledica činjenice da je pitanja imovinskih prva i svojina pored Ustava, uređeno Zakonom o svojinsko pravnim odnosima i Zakonom o državnoj imovini.

U periodu od osnivanja, Javno preduzeće zaključivalo je samo i isključivo ugovore o korišćenju morskog dobra za obavljanje privredne ili druge dozvoljene djelatnosti, znači samo ugovore koji su vezani za ostvarivanja prihoda na osnovu obavljanja djelatnosti u zoni morskog dobra a ne i za redovno korišćenje.

U čitavom periodu postojanja, Javno preduzeće je postupajući saglasno zakonskim propisima ispoštovalo upisana prava na nepokretnostima u zoni morskog dobra, svih vlasnika i korisnika.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je zaduženo za sprovođenje zakona, ali je u svakom trenutku, i u okviru svojih nadležnosti, otvoreno za pitanja i sugestije zainteresovanih građana. U tom smislu, Javno preduzeće je otvoreno za pitanja svih zainteresovanih građana i uzima (i uzeće) učešće u javnim raspravama, iako napominjemo da su ovlašćenja ovog preduzeća ograničena na sprovođenje zakona i odluka Vlade.
 

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU POVODOM OBILJEŽAVANJA "DANA PLANETE ZEMLJE" 2015. GODINE

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2015. godinu,

Javno preduzeće objavljuje

                                             POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

                                                                                  ZA SARADNJU:

                                               Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2015. god.


Detaljnije: 
Attachments:
Download this file (Formular za prijavu na Poziv za NVO - Dan Planete Zemlje 2015.doc)Formular za prijavu na Poziv doc[ ]42 Kb
Download this file (Poziv lokalnim NVO za saradnju - Dan Planete Zemlje 2015.pdf)Poziv[ ]81 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. Javno preduzeće objavljuje :

                                                                                      J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA  
broj:0206-885/1 od 13.03.2015.god.Detaljnije: PDF Dokument
Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV 2015.pdf)Javni poziv [ ]132 Kb
 
Strana 1 od 52

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža