Home

Amandman

Javno preduzećza upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje

 

                                                        AMANDMAN I

                               BROJ:0206-1651/2 od 22.05.2015.god.

                                              NA PONOVLJENI JAVNI POZIV

  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP  KUPALIŠTA  PREMA IZMIJENI I DOPUNI
     PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

                                   BROJ: 0206-1651/1 OD 20.05.2015 GOD.


Detaljnije:
Attachments:
Download this file (AMANDMAN NA PONOVLJENI ZA KUPALISTA 2015.docx)Amandman[ ]56 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA  broj:0206-1651/1 od 20.05.2015.god.

Prilog: PDF dokument
Attachments:
Download this file (PONOVLJENI POZIV ZA JAVNA.pdf)Ponovljeni poziv[ ]128 Kb
 

Priprema plaža u predsezoni

U sklopu predsezonskog nasipanja obale, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom napravilo je elaborat prema kojem 46 plaža dobija mogućnost nasipanja pijeskom.

Na osnovu elaborata, Agencija za zaštitu životne sredine izdala je odobrenje broj 02-UPI-1108/16 od 17.04.2015. godine kojim je naznačeno da se nasipanje može izvršti tokom maja mjeseca, odnosno nakon završetka ljetnje turističke sezone.

Prilog:
 

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god. od 01-22/156 od 05.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1467/6 od 07.05.2015.god. uz saglasnost Vlade Crne Gora broj:08-1046 od 08.05.2015.god. Javno preduzeće objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj: 0206-1519/1 od 12.05.2015.


Attachments:
Download this file (Javni poziv za kupalista dopuna iz maja 2015.pdf)Javni poziv [ ]83 Kb
 

Obavještenje

1. Zbog tehničke greške poništava se POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1508/1 OD 11.05.2015.GOD. objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” dana 12.05.2015. god. 

2. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj:0203-1467/4 od 07.05.2015.god. i Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-1046 od 08.05.2015. god. Javno preduzeće objavljuje novi/ispravljeni :

  • POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1516/1 OD 12.05.2015.GOD


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MORSKIM DOBROM CRNE GORE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Budva, 12.05.2015.god.

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV DOPUNA (1).pdf)Ispravljeni Javni poziv / Dopuna[ ]81 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-1467/3 od 07.05.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-1504/1 OD 11.05.2015. GOD.

Detaljnije:  
Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV TERASE.pdf)Javni poziv terase[ ]92 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-561/4-3 od 14.02.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015. god. objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0207-1505/1 od 11.05.2015. GOD. 

Detaljnije:

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV PRIVREMENI.pdf)Javni poziv [ ]100 Kb
 

Aktivnosti na zaštiti i promociji tivatskih Solila

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je i ove godine izvršilo predsezonsko uređenje i nastavilo infrastrukturno opremanje Specijalnog rezervata Tivatska solila. Cilj ovih aktivnosti je da ograničenim intervencijama u specijanom rezervatu unaprijedimo njegovu zaštitu kako biljnih tako i životinjskih vrsta, posebno ptica, kao i aktivnu promociju nove vrste turističke ponude - birdwatching .
Naime, poznato je da ekološki orijentisana turistička ponuda preuzima primat u razvijenim turističkim zemljama, a takođe je neophodno da, u cilju održivog razvoja, zaštitimo biljne i životinjske vrste koje skoro ekskluzivno imaju stanište na Tivatskim solilima.

Ovim projektom Javnog preduzeća realizovane su aktivnosti koje su usmjerene na uklanjanje korovske vegetacije sa paralelnih i poprečnih nasipa, trasiranje šetališnih staza, sanacija oštećenih djelova nasipa, postavljanja kanti i klupa, kao i održavanje postojeće infrastrukture (mostova i kapija). Vrijednost izvedenih radova je oko 8.000eura.
U narednom periodu, stručni tim je predvidio ralizaciju aktivnosti koje se tiču daljeg projektovanja, uređenja i čišćenja kanala, postavljanje informativnog punkta na ulazu u rezervat, kao i dalje aktivnosti koje će cijelo ovo područje staviti u funkciju i učiniti ga otvorenim za posjetioce.
Republički zavod za zaštitu prirode 2008. godine donio je Rješenje o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode. Područje tivatskih solila stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica.
Na području nekadašnje aktivne solane razvijena je ugrožena slatinska vegetacija, koja se smatra posebnom vrijednošću. Slatinsku vegetaciju i obilje hrane u bazenima najbolje su iskoristile ptice. Do danas je na Tivatskim solilima registrovano 111 vrsta prica od 330 koje se redovno mogu vidjeti u Crnoj Gori. Treba napomenuti i to da su Solila Emerald stanište Bernske konvencije i Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori - IBA.

slanje solila01slanje solila02
 
Strana 1 od 54

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža