Home

Održan Dan otvorenih vrata "Organizacija kupališta u 2014. godini"

Kao što je najavljeno, 15.04.2014. godine u hotelu Splendid u Bečićima održan je Dan otvorenih vrata i seminar pod nazivom "Organizacija kupališta u 2014. godini". Seminar je imao za cilj da korisnike kupališta upozna sa svim neophodnim detaljima u vezi pripreme i organizacije kupališta, ali i da korisnicima pruži priliku da se predstavnicima relevantnih institucija obrate ukoliko imaju dodatnih pitanja.
Ističemo da je ove godine odziv zakupaca bio još bolji nego prethodnih godina, što svjedoči o pojačanoj odgovornosti sa kojom korisnici pristupaju poslovima oko organizacije, zakupa i održavanja kupališta. Takođe, ističemo da je i odziv partnerskih institucija bio stoprocentan.
Danu otvorenih vrata prisustvovali su predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i to iz Službe za ustupanje morskog dobra, Službe za održivi razvoj, Službe za kontrolu, kao i Službe za planiranje i uređenje morskog dobra.
Danu otvorenih vrata prisustvovali su i predstavnici opštinskih Sekretarijata koji su govorili o procedurama vezanim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištima, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove koji su govorili o kontrolama ispunjenosti uslova na kupalištima i aktivnosti i djelatnosti na kupalištima. Zatim, seminaru su prisustvovali predstavnici Crvenog Krsta Crne Gore koji su govorili o temama vezanim za organizaciju spasilačkih službi na kupalištima i kursevima za obuku spasioca koji su u toku, predstavnici Nevladinog udruženja "ECOM" koji su govorili o programu "Plava zastavica", predstavnici NVO "ADP-ZID" vezano za akciju čišćenja crnogorskog primorja planiranu za 10.05.2014. godine, kao i predstavnici Instituta za biologiju mora koji su govorili o svom projektu "DEFISHGEAR" koji za cilj ima sakupljanje otpada iz mora.
slanje photo 15.4.14. 11.21.27slanje photo 15.4.14. 11.21.30slanje photo 15.4.14. 11.21.33slanje photo 15.4.14. 11.28.43
 

Otvaranje šetališta u Dobroti

Javno Preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na uređenju i popločavanju obale i rive u Dobroti, koji su se unazad nekoliko godina fazno izvodili, a prema godišnjem planu investicija ovog Javnog Preduzeća. Završetkom ove – III faze radova u Dobroti u dužini cca 145m, na lokaciji “Plagenti” možemo sa zadovoljstvom konstatovati da su kompletno završeni radovi na cijelom potezu šetališta u Dobroti. Tom prilikom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upriličilo je i svečano otvaranje šetališta.
Svečanom otvaranju je prisustvovao i direktor JP Morsko dobro Rajko Barović sa pomoćnicima, kao i predstavnici Opštine Kotor, a muzikom i plesom su svečanost začinile kotorske mažoretke. Tom prilikom direktor Barović kazao je da su kompletno završeni radovi na cijelom potezu šetališta Dobrotom, ukupne dužine 700 metara.

Podsjećanja radi, radovi na uređenju ovog dijela obale počeli su još 2007 godine kada je nakon završenih projekata i tenderskih procedura, urađena I faza radova od pansiona “Senta” do fakulteta za pomorstvo u dužini cca 270m. Radovi su nastavljeni odmah 2008. godine, izgradnjom II faze, od Fakulteta za pomorstvo do robne kuce “Dobrota“, takođe u dužini 270m, i konačno ovih dana završena je i III , ali svakako ne i poslednja faza, od nekadašnje robne kuće u Dobroti do Instituta za biologiju mora u dužini 145m. 
Radovi su, na veliko zadovoljstvo građana i turista uspješno i kvalitetno dovedeni do kraja, tako da je sada jasno da ovaj dio obale dobija neuporedivo ljepši i funkcionalniji oblik, nego što je to radije bio. Smatramo da su građani Kotora i i šire, dobili jednu veoma lijepu šetališnu promenadu pored mora, dugačku oko 700 metara, što može biti dobar model daljeg uređenja obale na drugim lokacijama, sa dosta javnog šetališnog prostora, zelenila, klupa ta odmor, zabavu djece i slično.
Podsjećanja radi, projekat je u cijeloj svojoj dužini predviđao parterno i hortikulturno uređenje, nivelaciju i popločavanje kamenim i betonskim pločama šetališta i rive, sadnju mediteranskog zelenila, postavljanje parkovskog mobilijara i izgradnju potpuno nove javne rasvjete a na mjestima gdje to bilo moguće predviđena su i uređena parking mjesta uz lokalni put.
Radove je kompletno finansiralo Morsko dobro iz sredstava koje ubira po osnovu korišćenja morskog dobra, a isti su zasigurno premašili iznos koji se ubira samo sa područja opštine Kotor. Otvarajući svečano novu dionicu šetališta, direktor JP ,,Morsko dobro” Rajko Barović je kazao da je dobijena moderna promenada u Kotoru, lijepo šetalište koje je ponos i Kotora i ,,Morskog dobra” i koje će služiti kao uzor za buduće investicije. "Nećemo ovdje stati. Želimo da realizujemo niz projekata. Jedan od njih je povezivanje Perasta i Risna, dva najljepša mjesta u Boki Kotorskoj, još jednom promenadom, još jednim šetalištem koje će koristiti stanovnici, ali i sve brojniji  gosti" –  kazao je direktor Barović.
Ukupna realizovana vrijednost ove investicije kada se uzmu obzir sve tri faze radova iznosila je I faza – 324.172,19 + II faza - 273.066,77 + III faza - 235.570 € = 832.808,96 eura, u šta nijesu uračunati troškovi izrade projekata, revizuije istih, kao ni troškovi vršenja stručnog nadzora, pa se može konstatovati da je ukupna investicija iznosila blizu 1 milion eura.
 slanje morsko dobroslanje dscf7422 slanje image 1             slanje image 

Poziv korisnicima kupališta za učešće na Danu otvorenih vrata "Organizacija kupališta u 2014. godini"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva sve korisnike kupališta da učestvuju na Danu otvorenih vrata koji će se održati u utorak, 15. aprila 2014. godine, u hotelu "Splendid", Bečići, sa početkom u 11:00 časova.

Koncept organizacije Dana otvorenih vrata podrazumijeva tematski organizovane punktove (stolove) na kojima će predstavnici relevantnih institucija pružiti sve neophodne informacije u vezi pripreme i organizacije kupališta, a u neposrednom razgovoru sa njima ujedno mogu se postaviti i konkretna pitanja shodno interesovanjima.

Ovim putem molimo korisnike kupališta da izdvoje vrijeme i učestvuju na Danu otvorenih vrata kako bi zajednički preduzeli sve neophodne mjere i na vrijeme pripremili kupališta za predstojeću turističku sezonu.
 

PONOVLJENI JAVNI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje"

Broj: 0401-991/17
Budva, 09.04.2014. godine

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2014. godinu, i Izvještaja o otvaranju i vrednovanju aktivnosti podnesenih na Javni poziv nevladinim organizacijama za saradnju povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2014. godine, broj 0401-991/9 od 07. aprila 2014. godine,

Javno preduzeće objavljuje
PONOVLJENI
JAVNI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA SARADNJU:
Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje"


Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane loklane NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2014. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u 5 primorskih opština (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj), a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u opštinama Hrceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti
 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika
 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 20. do 25. aprila 2014. godine
 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnost
Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.
Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikm ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:
 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50
C – kriterijum
C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju
predloženih aktivnosti
C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u
realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje
konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma
 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godinedobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50
A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma
Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.
Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:
 • Rješenje o registraciji NVO sa sjedištem u jednoj od šest primorskih opština (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra, original ili ovjerena fotokopija
 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran
 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana
 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran
Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom, zaključno sa 15. aprilom 2014. godine do 12h časova.

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osoba:

Nemanja Malovrazić

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Reagovanje na tekst "Državna firma udarala reket zakupcima plaža?!" objavljen u DN "Informer"

Ne ulazeći u namjere, kvalifikacije i ocjene teksta objavljenog u DN INFORMER Javno preduzeće ukazuje samo na činjenice:

1. Na pitanja koja je elektronskom poštom Novak Uskoković, urednik u INFORMERU dostavio u 17.00 časova urađen je i poslat odgovor. Sa Novakom Uskokovićem ostvarena je direktna i neposredna komunikaciju i postoji dokaz da je 19.01 čas poslat i usporučen e-mail sa odgovorima na postavljena pitanja (na adresu novak.uskokovic@.... )
Ne stoji dakle ponovljena konstatacija da je odgovor izbjegnut i da direktor nije ispunio obećanje.

2. Na pitanje novinara Novaka Uskokovića : Da li je Morsko dobro "reketiralo" zakupce plaža kako oni tvrde? Da li ste ikada prihodima od kompanije finansirali neku političku partiju?
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je odgovorilo da preduzeće ostvaruje poslove i zadatke iz svoje nadležnosti i nije nikada učestvovalo u bilo kakvim nezakonitim aktivnostima niti „reketiralo“ zakupce plaža, niti je u dosadašnjem periodu postojala bilo kakva prijava ili naznaka o istom.
Kao što je i Vama poznato, aktivnosti Javnog preduzeća su javne, dostupne i provjerljive, a Tenderski postupci realizuju se uz učešće većeg broja zaposlenih, javno i apsulutno su transparentni.
Radi razjašnjenja podsjetili smo Novaka Uskokovića da je predhodne 2013.god. lično, zajedno sa drugim predstavnicima medija, bio neposredno prisutan tokom postupka otvaranja ponuda za zakup kupališta. O tome je isti novinar napisao nekoliko afirmativnih tekstova koji su sačuvani u arhivi preduzeća ako nijesu sačuvani u sjećanju.
Nadalje, ukazali smo da je ukupno poslovanje i rad Javnog preduzeća, prihodi i troškovi javni, posebno imajući u vidu da se 50% prihoda direktno usmjerava svakoj od šest primorskih opština. U skladu sa Zakonom, Javno preduzeće početkom godine donosi godišnji Plan korišćenja sredstava na koji saglasnost daje Vlada i nije bilo slučajeva niti je moguće da se iz prihoda Javnog preduzeća finansira neka politička partija.
Uz navedeno dodajemo da više puta ostvarena kontrola Državne rezvizorske instutucije, poreske i drugih inspekcija, godišnje revizije potvrđuje navedeno.

Samo prošle 2013. god. sprovedeno je 683 tenderska postupka ( za zakup 241 kupališta i 442 privremene lokacije), u kojima je učesvovalo 770 učesnika ( 403 ponude za zakup kupališta i 367 ponuda za zakup privremenih objekata ), postupak je sproveden po novim, izmijenjenim kriterijumima koje je utvrdila Vlada Crne Gore sa uvođenjem poreza na dodatu vijednost na zakupninu/naknadu za korišćenje morskog dobra počevši od 01.04.2013.god.

Navodimo, na primjer, da je otvaranju ponuda za zakup kupališta prisustvovalo ukupno 370 pojedinačno identifikovanih lica i desetak novinarskih ekipa.
U toku Tenderskog postupka nije izrečena niti jedna primjedba na postupak, sa napomenom da je od preko 600 donijetih odluka, desetak tenderskih komisija samo neznatan broj odluka je predmet preispitivanja pred Upravnim sudom.

3. Na drugo postavljeno pitanje da li je bilo neregularnosti prilikom pretvaranja dijela obale u plaze? 

Javno preduzeće je u odgovoru ukazalo da nije bilo neregularnosti u postupku pretvaranja „obala“ u kupališta.
Da je Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god. koji donosi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, utvrđene su i određene lokacije za kupališta i djelove obale za kupanje koji se daju u zakup.
Da su obale za kupanje mali djelovi obale koje su u najvećem broju prepoznate na području Boke Kotorske, ali i na području ostalih primorskih opština (Bar). U pitanju su djelovi obale-kopna male površine i malog kapaciteta koji se koriste kao kupališta sa minimumom opeme, za razliku od izgrađenih i uređenih kupališta koja moraju ispuniti sve propisane uslove da bi dobila odobrenja za rad.
Na inicijativu zainteresovanih korisnika i turističke privrede, a u nastojanju da svi koji obavljaju djelatnost i pružaju usluge budu prijavljeni kod nadležnih poreskih organa i imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti, Javno preduzeće je realizovalo odluku Ministarstva održivog razvoja i turizma da se u cilju obezbijeđenja ugodnijeg boravaka turista na crnogorskom primorju i kvalitetnijih usluga koje pružaju korisnici/zakupci izvrši preimenovanje Planom predviđenih „obala“ za kupanje u „kupališta“ za sezonu 2013. god, te u tom dijelu nije bilo nikakvih nezakonitosti.
Navedeno je u skladu sa Zakonom o turizmu koji reguliše pitanje pružanja turističkih usluga na kupalištu i Pravilnikom o uslovima koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta kao podzakonskim aktom koji uređuje pitanje uslova koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta u pogledu propisane opreme i sadržaja, plažnog reda i drugo.

4. Na treće postavljeno pitanje Da li je tačno da su se kao zakupci željeli dovesti ljudi koji su bliski Vama lično i pojedinim državnim funkcionerima, a na štetu starih zakupaca?

Javno preduzeće je odgovorilo da su Tenderski postupci za zakup sprovedeni zakonito, javno i tansperentno, prema kriterijumima koji su u dogovoru sa CTU i Privrednom komorom, Ministarstvom održivog razvoja i Javno preduzeće predložili Vladi CG.
Upravo se kriterijumima po kojima su sprovedeni tenderski postupci nastojalo obezbijediti i korektno vrednovati rad dosadašnjih dobrih korisnika, kako ih Vi nazivate „starih zakupaca“. Napominjem i naglašam da Direktor lično ne učestvuje u Tenderskim postupcima, da su isti sprovodili timovi Javnog preduzeća, da su isti bili zakoniti i transparentni a imajući u vudu broj tenderskih komisija u istima su učestvovali gotovo svi zaposleni.
Uz navedeno dodajemo da pozitivan rezultata koje je Javno preduzeće ostvarilo rokom predhodne poslovne godine, koji je ovih dana prezentiran javnosti pokazuje da su tenderski postupci bili uspješni.

5. Na četvrto postavljeno pitanje da li ima neka prijava protiv Morskog dobra zbog zakupa plaza?

Javno preduzeće je odgovorilo da ostvarivanje poslova iz nadležnosti Javnog preduzeća podrazumijeva i ostvarivanje kontrole u zoni morskog dobra u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima a što podrazumijeva podnošenje različitih prijava.
Iako u potpunosti nije najjasnije pitanje na koje prijave se misli, ponovno smo ukazali da kao rezultat tenderskih postupaka postoji manji broj tužbi koje su u postupku pred nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upravlja najvrednijim resursom države, predmet je posebne pažnje i brige i sva postupanja izazivaju pojačano interesovanje javnosti i medija. Stoga, nije neočekivano da Javno preduzeće koje upravlja najvrednijim resursom države izaziva interes javnosti da zna sve što se tiče njegovog poslovanja i rada. U potpunosti podržavamo pravo i potrebu javnosti da zna i zbog toga smo na raspolaganju da damo sve tražene informacije i podatke zainteresovanoj javnosti iza kojih stoje timovi ljudi sa imenima i prezimenima i preciznim ovlašćenjima. U tom istom cilju, oformljen je i sajt preduzeća koji se dnevno ažurira i na kojem je moguće pronaći podatke o svim relevantnim poslovnim, finansijskim, žalbenim, upravnim i inspekcijskim postupanjima.

Kada su u pitanju navodi teksta objavljenog 08.04.2013.god. pod naslovom „Državna firma udarila reket zakupcima plaža?!“ ukazujemo na sledeće činjenice:

1. Gani Resulbegović je dugogodišnji zakupac morskog dobra iz Ulcinja, zaključio je prvi put ugovor o korišćenju kupališta još 1994 god. i u nekoliko navrata prošao je kroz tendersku proceduru za zakup kupališta. Kao predsjedniku Sektora za plaže CTU poznato mu je da kriterijume za izbor najpovoljnijih ponuda ne utvrđuje Javno preduzeće samoinicijativno.
Javno preduzeće je sa imenovanim korisnikom u okviru zakonskih propisa ostvarilo uspješno saradnji i nikada na bilo koji način ova Državna firma nije niti mogla niti je „reketirala“ ni Ganija Resulbegovića niti bilo kojeg zakupca plaža.

Sprovođenje Tenderske procedure i postupka, nakon isteka ugovora svakako je stresno za „stare“ zakupce ali je isto zakonska obaveza Javnog preduzeća.

Uvažavajući da izjava Predsjednika Sektora za plaže CTU, sadrži ne samo lični stav ostajemo otvoreni za pojašnjenje šta znači nezadovoljstva zakupaca, „reket“ Javnog preduzeća, pojašnjenje koje treba da bude dato javnosti ali i nadležnim organima koji vrše nadzor i kontrolu rada Javnog preduzeća

2. Kada je u pitanju izjava drugog zakupca Labuda Vujadinovića iz Herceg Novog, dugogodišnjeg zakupca kupališta u Igalu od 1997 god., Javno preduzeće navodi da korisnik plaže nakon isteka ugovora saglasno Zakonu morao da prođe Tenderski postupak. Isto lice se nije javilo na tri raspisana javna poziva, dug po osnovu neplaćenje zakupnine za 2012.god. naplaćen je u sudskom postupku i tokom trajanja tenderskih postupaka, odnosno tokom protekle sezone bez odobrenja je obavljao djelatnost na kupalištu o čemu postoje zapisnici i inspekcijske prijave, a to i sam potvrđuje u svojoj izjavi.

3. Analiza sprovedenih tenderskih postupaka tokom protekle godine je izvršena i pokazala je da su na određenim lokacijama izlicitirane visoke zakupnine, ali svi zakupci su plaćanjem izlicitirane zakupnine u budžet države, izvršili ugovornu obavezu. Nekima je to bilo previše pa i iz ovog razloga imamo odustanak nekoliko zakupaca koji su izlicitirali visoku zakupninu.
Formalnost i javnost tenderske procedure obezbijeđen je zakonitost postupka, u kojem samo strane koje su bile neuspješne mogu biti nezadovoljne a ukupan tenderski postupak je usvajanjem posebne Informacije od strane Vlade CG krajem novembra 2013. god. ocijenjen kao uspješan i zakonit.
 

Apel

 Povodom realizacije projekta prikupljanja i tretmana otpadnih i kanalizacionih voda koji se realizuje ispred hotelskih kupališta u Bečićima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ovim putem apeluje na investitore i izvođače radova da projekat okončaju do 15.04.2014, kako bi omogućili da se kupališta do početka navedenog datuma pripreme za ljetnju sezonu.
Naime, redovnim obilascima područja na kom se odvijaju radovi Javno preduzeće je konstatovalo da su radovi u punom jeku. JP Morsko dobro je u kontaktu kako sa investitorom i izvođačima, tako i sa hotelijerima na čije poslovanje ovaj projekat ima uticaj. U tom smislu Javno preduzeće je spremno da da svoj doprinos i pomogne u domenu svojih mogućnosti da se projekat prikupljanja i tretmana otpadnih i kanalizacionih voda privede kraju u roku koji bi omogućio zakupcima hotelskih kupališta da na odgovarajući način pripreme kupališta za početak ljetnje sezone.
Kako su hotelske plaže najvažniji dio turističke ponude bečićkih hotela, svaka nemogućnost njihovog nesmetanog korišćenja za sobom povlači rješavanje odštetnih zahtjeva agencijama preko kojih dolaze hotelski gosti. Ovim putem želimo da ukažemo na ozbiljnost pitanja eventualne naknade štete stranim i domaćim turističkim agencijama, kao i indirektnoj šteti koja bi bila nanijeta ukupnoj turističkoj ponudi Budve i Crne Gore.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podržava namjeru i projekat Opštine Budva čija realizacija je u toku. U cilju pružanja što potpunije podrške, službe Javnog preduzeća ostvarivale su redovnu saradnju sa izvođačem radova u smislu upoznavanja sa projektnim rješenjima, elementima projekta koji se realizuju u zoni morskog dobra i dinamičkom planu realizacije nakon prošlogodišnjeg konzerviranja predmetnih radova.

slanje 1898834 10152031988407877 103619752 oslanje 1899386 10152031988442877 506279607 o
slanje 1979272 10152031988432877 1861536107 o slanje 1956704 10152031988437877 2043814626 o
 

JAVNI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2014. godinu,  

Javno preduzeće objavljuje

 
JAVNI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA SARADNJU:
                                                                           Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje"

 
Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane loklane NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2014. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva  je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, a koje imaju za cilj  zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštinu pojedinačno, u iznosu od bruto  500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja
 • Aktivnost treba  da okupi što veći broj učesnika
 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra
 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 23. do 25. aprila 2014. godine
 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti
 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti
 Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikm ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.
                                       
 

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

                       predloženih aktivnosti

C max br. part. org –  najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

                       realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

                         konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

50    – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godinedobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule
 
 

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

    

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. –  najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

                     dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

50    – maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

 Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da  dostave:

-          Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija

-          Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran

-          Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana

-          Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran

 Prijave na Poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljenje morskim dobrom, zaključno sa 03. aprilom 2014. godine do 16 časova.

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osoba:

Nemanja Malovrazić

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 
Attachments:
Download this file (Formular za prijavu na Poziv za NVO - Dan Planete Zemlje 2014.pdf)Formular za prijavu[Formular]31 Kb
 

Poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i  21/09), člana 36 i 40  Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09),  člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god., Odluke Upravnog odbora broj  0203-2317/8 od 05.04.2013. god.  uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-3186 od 27.12.2013. god., Javno preduzeće objavljuje    

 

PONOVLJENI  POZIV


 ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH OBJEKATA  PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  BROJ 0207-907/1 OD 17.03.2014. GOD. 

 

 I Predmet ovog poziva jezakup privremenog objekta sa terasom, postavljen/izgradjen u zaleđu plaže Žukotrlica u Baru na dijelu kat. Parcele 3478/1 K.O. Novo Bar i to:

1.  privremeni objekat sa terasom za obavljanje ugostiteljske i trgovinske djelatnosti označen u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Bar brojem 7.4.

-površina objekta: kafe bar P =32 m2, kiosk P=4 m2 i terasa P=30 m2

-početni iznos godišnje naknade: 12.327,00 eura

 
Početne cijene godišnjeg zakupa date su bez uračunatog PDV-a.

Rješenjem Poreske uprave broj: 81/31-03710-5 od 01.04.2013. god na naknadu za korišćenje morskog dobra/zakupninu obračunava se i plaća PDV.

 
Način

Davanje u zakup vrši se putem javnog nadmetanja ( aukcije ).

 
Početna cijene

Privremeni objekti koji se daju u zakup su infrastrukturni opremljeni a početna cijena godišnjeg zakupa data je pojedinačno za svaku lokaciju prema Cjenovniku početnih naknada za 2014 god.


 Godišnja zakupnina uvećana za iznos obračunatog PDV-a plaća se u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše tri rate, od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću orginalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine uvećane za PDV sa rokom dospijeća najkasnije do 30.08.2014.god.

 

Vrijeme zakupa

Privremene lokaciji se daju na korišćenje za tekuću godinu odnosno do 31.12.2014. god. uz mogućnost produženja trajanja do 31.12.2015. pod uslovom da izabrani ponuđač ispuni sve ugovorom propisane obaveze i da nije došlo do reaizacije planskog dokumanta kojim se isključuje mogućnost korišćenja predmetne lokacije.

 
Licitacioni korak

Licitacioni korak u postupku nadmetanja – aukcije utvrđuje se na iznos od 100,00 eura na početnu cijenu.

 
Kriterijumi za ponuđače:

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave pisanu prijavu sa potrebnom dokumentacijom.

 
Sva pravna i fizička lica koja učestvuju na javnom nadmetanju (aukciji)  moraju biti registrovani u Poreskoj upravi kao PDV obveznici prije zaključenja ugovora.


Učesnici javnog nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 
1.Podatke o ponuđaču

 

za fizička lica:

-ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona

-ovjerena fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem

 

za pravna lica:

-naziv i adresa sjedište privrednog društva,

-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda),

-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,

-rješenje o registraciji PDV-a,

-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,

-potvrda izdata od Poreske uprave Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji

 
2. Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice, za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak,

 
3. Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana podnošenja prijave na iznos od 5.000,00 EUR (slovima:pet hiljada eura);

 
Svi potrebni dokazi dostavljaju se u formi orginala ili ovjerene fotokopije i za pravna i za fizička lica.

 

Vrijeme i mjesto podnošenje prijava:

Prijave za javno nadmetanje ( aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 16 sati od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 28.03.2014. god. do 10:00 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE PO POZIVU BROJ 0207-907/1, RED.BR.____ U OPŠTINI BAR“.

 
Prijave dostavljene nakon navedenog roka (neblagovremene prijave), nezatvorene prijave,  prijave uz koje nijesu priloženi traženi dokazi (neuredna prijave), kao i prijave fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza prema Javnom preduzeću, ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

 

Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja:

Javno nadmetanje će se obaviti  dana 28.03.2014. god. u 13 h u prostorijama Javnog preduzeća u Budvi.

 
Podnosioci prijava za javno nadmetanje – aukciju su dužni da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije. Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.

 
Izbor najpovoljnijeg ponuđača

Učesnik koji ponudi najveći iznos naknade proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za zakup predmetne lokacije. Ponuđač koji ponudi najveći iznos zakupnine potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 10 (deset) dana od dana nadmetanja zaključi Ugovor o zakupu zemljišta predmetne lokacije .

 
U slučaju da prvorangirani ponuđač odustane od zakupa, odnosno ukoliko ne potpiše ugovor u predviđenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće ima pravo da zaključi ugovor o davanju u zakup zemljišta predmetne lokacije sa drugim ponuđačem učesnikom javnog nadmetanja koji je ponudio iznos naknade koja je po visini odmah iza najveće ponuđene naknade. U slučaju odustajanja ili odbijanja drugorangiranog ponuđača da potpiše Ugovor aktiviraće se njegova garancija ponude i komisija će javni poziv proglasiti neuspješnim.

 
II Javni poziv objavljuje se u jednom dnevnom listu i na internet stranici Javnog preduzeća.

 
III Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 033-452-709 i 033-451-716 i u Službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra u prostorijama Javnog preduzeća.  
 
Strana 1 od 44

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža