Home

Spasilačka služba na kupalištima

Crveni krst Crne Gore objavio je kratak spot o spasilaštvu na vodi, čime je istaknuta važnost postojanja spasilačke službe i bezbjednosti kupača na crnogorskim plažama.


 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-1467/3 od 07.05.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-2289/4 od 21.07.2015.god. i broj:0203-2289/4-1 od 21.07.2015.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2301/1 OD 23.07.2015. GOD


Detaljnije: 
Attachments:
Download this file (IV tender za terase.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]100 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god, Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2289/5 od 21.07.2015.god. Javno preduzeće objavljuje : PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj:0206-2300/1 od 22.07.2015.god.

Detaljnije:

Attachments:
Download this file (Javna III A.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]62 Kb
 

Obavještenje za javnost

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podsjeća sve zainteresovane građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike i medije da je u toku javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture.

Primjedbe, sugestije i predloge, zaiteresovani učesnici mogu dostaviti na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ), kao i ličnom dostavom u prostorijama Javnog preduzeća svakog radnog dana gdje mogu ostvariti uvid u ovaj Plan u periodu od 08h do 16h do 27.07.2015.god., koji je takođe objavljen na sajtu Javnog preduzeća. 
 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 19.07.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su dobar kvalitet na sve tri lokacije. Na kupalištu Hotela „Palma“ u Tivtu, voda je kategorije K2, dok je na dva kupališta na Petrovačkoj plaži voda kategorije K1. Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim lokacijama bezbjedan za kupanje i rekreaciju.

Rezultati ponovljenih analiza, kao i rezultati redovnog mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, nalaze se na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici javnog preduzeća www.morskodobro.com.

 

UREĐENJE LOKACIJE “GOLDEN BAY” NA SAVINI U HERCEG NOVOM

Nakon više neuspjelih tendera za davanje u zakup kupališta “Golden Bay” na Savini kao i velikog broja poziva nezadovoljnih građana i turista koji posjećuju ovo nekada popularno kupalište, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom angažovalo je izvođača radova- preduzeće“Toškovići“ D.O.O. iz Podgorice (sa kojim već ima zaključen ugovor za obavljanje hitnih poslova) za hitno uređenje predmetne lokacije.

U periodu od 07.07. do 15.07.2015. godine izvedeni su planirani radovi koji su imali za cilj da lokaciju učine najprije bezbjednom, kao i da se izvrši uređenje i čišćenje cjelokupnog prostora koji je bio zapušten usled višegodišnjeg neodržavanja i vandalskog ponašanja pojedinih lica.

Izvršeno je:

  1. Uklanjanje cca. 120m2 polomljenog krovnog pokrivača-leksana i odvoz istog na gradsku deponiju;

  2. Uklanjanje drvenih greda i postavljanje armaturnih mreža obodom cijelog objekta;

  3. Uklanjanje nabacanog pijeska iz objekta i šanka i njegovo planiranje po plaži;

  4. Farbanje ostalih zarđalih djelova objekta, te pranje i zatvaranje u cilju sprečavanja korišćenja lokacije kao javnog toaleta.

Prilog: Stanje na terenu prije i poslije sanacije predmetne lokacije


Attachments:
Download this file (Stanje prije i poslije sanacije.pdf)Stanje na lokaciji[ ]887 Kb
 

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorakog primorja, koje su obavljene 15. i 16. jula, pokazuju da je na 85 kupališta (94,5%) kvalitet morske vode bio K1 klase, na 2 kuaplišta (2,2%) K2 klase, dok je kvalitet na 3 kupališta (3,3%) voda bila van propisanih granica (u opštini Budva na kupalištu ispred Hotela “Palas” i na kupalištu “25A” u Petrovcu; te u opštini Tivat, na kupalištu hotela "Palma"). Na ovim kupalištima, Institut za biologiju mora sprovodi postupak ponovnog uzorkovanja i analize uzoraka radi utvrđivanja postojanja zagađenja. O kvalitetu vode na datim lokacijama obaviješteni su zakupci kupališta, koji su istakli crvenu zastavicu do dobijanja rezultata ponovljenog uzorkovanja koje je u toku.
O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti korisnike i javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web sajtu www.morskodobro.com. 
 

AMANDMAN I

Javno preduzećza upravljanje morskim dobrom CrneGore

objavljuje

                                                                                         
                                                                                AMANDMAN I

                                                          BROJ:0206-2167/2 od 06.07.2015.god.

                                                             NA PONOVLJENI JAVNI POZIV
 
            ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMIJENI I DOPUNI
               PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA


                                                       BROJ: 0206-2167/1 OD 02.07.2015 GOD.


1.U tački 1 .͈ Opština Herceg Novi" mijenja se cijela tačka 1.1 i nova glasi :


„1.1. U Herceg Novom,u Igalu, u Sutorini središnji dio „Blatne plaže“, u dužini od 19.00 m¹/površine 280 m2, dio kat. parcele 223 KO Sutorina, ispred kat.parcela 220/1,220/2 i 220/3 KO Sutorina, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2B4 u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period od 2013-2015.god.

Tip kupališta: javno uređeno

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 500,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500

2. Sve ostale odredbe Ponovljenog javnog poziva ostaju nepromijenjene.

 
Strana 1 od 59
Kvalitet morske vode111

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža