Home

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje :

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj:0206-/2167/1   od  02.07.2015.god.

Detaljnije:
Attachments:
Download this file (TRECI JAVNI POZIV javna kupalista.docx)Javni poziv[ ]30 Kb
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje

                                                                                   AMANDMAN I
                                                        BROJ: 0207-2101/3 OD 02.07.2015.GOD.NA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA BROJ: 0207-2101/1 OD 26.06.2015. GOD.

 1. U tački 1 Opština Herceg Novi Javnog poziva broj: 0207-2101/1 od 26.06.2015. godine briše se lokacija pod rednim brojem 1.1.

 1. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene .

 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-561/4-3 od 14.02.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015. god. objavljuje PONOVLJENI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0207-2102/1 od 26.06.2015. GOD. 


Detaljnije: 
Attachments:
Download this file (PRIVREMENE POZIV (1).pdf)Javni poziv [ ]91 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i  21/09 ), člana 36 i 40  Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09),  člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj  0203-1467/3 od 07.05.2015. god.  uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje  PONOVLJENI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA  OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2100/1 OD 26.06.2015. GOD.
Attachments:
Download this file (TERASE POZIV.docx)Javni poziv - Terase[ ]80 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i  21/09 ), člana 36 i 40  Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09),  člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god., Odluke Upravnog odbora broj  0203-1467/3-1 od 07.05.2015. god.  uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015. god., Javno preduzeće objavljuje  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  BROJ 0207-2101/1  OD 26.06.2015. GOD.


Detaljnije: 
Attachments:
Download this file (UZGAJALISTA POZIV.docx)Javni poziv - Uzgajalista[ ]68 Kb
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljenje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

                                                         
                                                                               AMANDMAN I

                                                             BROJ: 0206-2077/2 od 26.06.2015.

                                                           NA PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA I SPECIJALNOG KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

1. U naslovu ponovljenog javnog poziva umjesto
0206-2077/1 od 25.07.2015.god. treba da stoji : „0206-2077/1 od 25.06.2015.“

2. Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.

 

POZIV ZA UČESTVOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA I OSTALE OBJEKTE OBALNE/POMORSKE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

JP „Morsko dobro“ je pripremilo Nacrt Plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne / pomorske infrastrukture pa shodno članu 7. Zakona o koncesijama ( ,,Sl. list CG“, br. 08/09 ) objavljuje:


                                               POZIV ZA UČESTVOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

           O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA
                             I OSTALE OBJEKTE OBALNE/ POMORSKE INFRASTRUKTURE

                                                                            ZA 2015. GODINU

Javna rasprava će se održati u periodu od 26. 06. – 27. 07. 2015. g.

JP „Morsko dobro“ poziva građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike, medije, kao i sve zainteresovane subjekte, da se uključe u Javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture za 2015.godinu.

Javna rasprava se organizuje na sljedeći način:

 1. Objavljivanjem Nacrta plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture , koji je dostupan u attachment-u.

 2. Organizovanjem prezentacija i rasprava sa zainteresovanim i uz prisustvo predstavnika predlagača, po opštinama na čijoj teritoriji se nalaze lokacije – objekti predloženi za davanje na koncesije, prema sledećem rasporedu:

 • U Herceg Novom - za luke Škver i Zelenika, te za pristanište i privezište Lazaret u Meljinama - dana 10. 07. 2015. g. u Sali SO HN sa početkom u 10.00h.

 • U Kotoru – za luku Risan i privezište „Prčanj“ (Kordić), dana 16. 07. 2015. g. u Sali SO Kotor sa početkom u 10.00h

 • U Tivtu – za luku Kalimanj i privezište Bonići dana 17. 07. 2015. g. u u Sali SO Tivat sa početkom u 10.00h.

 • U Budvi - za luku Budva dana 20. 07. 2015. g. u Sali „Akademije znanja“ - Budva sa početkom u 10.00h.

Uvid u dokumentaciju koja je predmet javne rasprave može se izvršiti svakog radnog dana od 13.00h do 15.00 h u prostorijama Javnog preduzeća.

Primjedbe, sugestije i predloge, zaiteresovani učesnici Javne rasprave, dostavljaju u pisanoj formi neposredno ili na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (ul. Popa Jola Zeca bb Budva, e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ) u toku održavanja Javne rasprave.

JP „Morsko dobro“ će voditi posebnu evidenciju o sugestijama,primjedbama i predlozima učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

Attachments:
Download this file (KONCESIJE Luke 2015 - ZA UO 28.05. 2015.pdf)Nacrt Plana davanja Koncesija[ ]865 Kb
 

Saopštenje

Imajući u vidu sve češće žalbe građana na čistoću nezakupljenih kupališta u Herceg Novom, Javno preduzeće osjeća potrebu da još jednom pozove nadležne organe u ovoj opštini da preduzmu neophodne aktivnosti kako bi se ovaj problem riješio.

Nakon stupanja na snagu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl. list CG, br. 42/93, 44/03, 05/08, 51/08, 74/10), shodno kojem polovina prihoda ostvarena sa područja zone morskog dobra postaje prihod opštine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa svim primorskim opštinama zaključilo Ugovore o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra.

Shodno članu 3 ovog Ugovora ostvareni prihodi po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra se usmjeravaju na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući:

 • sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;

 • sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta koja nisu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;

 • održavanje i rekonstrukciju javne rasvijete u zoni morskog dobra;

 • održavanje i zaštitu zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređenje i održavanje parkova, javnih zelenila i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;

 • održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;

 • kao i sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Tokom 2015. godine, zaključno sa 24. junom, na račun opštine Herceg Novi, a po osnovu ostvarivanja prihoda u zoni morskog dobra ove opštine, uplaćeno je ukupno 167.655,00 eura.

S obzirom na početak turističke sezone, Javno preduzeće još jednom poziva predstavnike opštine Herceg Novi i lokalnog komunalnog preduzeća, da preduzmu neophodne mjere shodno potpisanom ugovoru, i redovno održavaju čistoću nezakupljenih djelova obale.


                                   


                                                                                                                                 JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE


                                                                                                                                             MORSKIM DOBROM CRNE GORE
 
Strana 1 od 57
Kvalitet morske vode111

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža