Home

Sitne sanacije

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavlja aktivnosti u sklopu programa sitnih sanacija. U prethodnom periodu popravili smo kapiju na ulazu prema plaži Mogren, postavili informativne table u Petrovcu i Sutomoru, popravili osvjetljenje u tunelu na Kamenovu i sanirali zid i pristan u Ulcinju.

slanje mogren - kapijaslanje petrovac tablaslanje sutomore tabla 2slanje sutomore tabla 3slanje tunel kamenovo-osvjetljenjeslanje ulcinj - zidslanje ulcinj-sanacija pristanaslanje ulcinj-sanacija pristana1
 

Apel za korišćenje uređenih i izgrađenih kupališta

Uzimajući u obzir trenutne loše vremenske prilike i u svijetlu nedavnih incidenata na nekim od manje pristupačnih plaža na crnogorskom primorju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upućuje apel svim građanima i turistima da za odmor i rekreaciju biraju uređena i izgrađena kupališta na kojima se poštuju strogi bezbjedonosni kriterijumi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta.
Naime, uslovi za bezbijednost na uređenom kupalištupodrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane. Spasilačka služba se sastoji od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.
S obzirom na mogućnost nevremena, posebno ističemo da je spasilac dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je jasno i vidno obješnjeno značenje svake od 3 istaknute zastavice. Prema ILS standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno.Tabla sa informacijama o bezbijednosti kupača se postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i treba da sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže, jasno objašnjenje boja zastavica i druge informacije koje su bitne za bezbjednost kupača na toj plaži.
Obavezno obilježavanje kupalištavrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 m od obale. U ovako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je ulazak svih plovila na motorni i jet pogon. Takođe, prostor namjenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namjenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti. Kupalište može biti sa kopnene strane vidno obilježeno drvenim stubićema visine do 60cm, koji su međusobno adekvatno povezani (konop, ribarske mreže, itd).
Za razliku od uređenih i izgrađenih kupališta, neuređeni djelovi obale, poput Crvene plaže, ne ispunjavaju prethodno nabrojane bezbjedonosne standarde, nemaju angažovane spasilačke službe, signalizacione zastavice, kao ni ograničen dio akvatorija bezbjedan za plivače. Iz tog razloga, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom apleuje da se, posebno u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, građani i turisti odluče za uređena i izgrađena kupališta.
 

Rezultati analize morske vode

Rezultati najnovijih analiza morske vode koje je Javnom preduzeću dostavio Institut za biologiju mora pokazuju da je morska voda na crnogorskom primorju izuzetno čista i bezbjedna za kupanje. Kvalitet uzoraka morske vode sakupljenih u periodu od 18.-19. jula sa 40 kupališta u svim primorskim opštinama bio je u granicama K1 klase shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda kojom se daju granične vrijednosti mikrobioloških parametara na osnovu kojih se određuje kvalitet voda za kupanje.
Attachments:
Download this file (rezultati 18 i 19 juli.pdf)Rezultati 18. i 19.07.[ ]15 Kb
 

Demant

Povodom pisanja medija o napadu na Ognjena Kažanegru i povezivanja napada sa njegovim navodnim zakupom kupališta Mogren I, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izjavljuje sledeće:

Zakupac kupališta Mogren I je preduzeće d.o.o. “Club 54” iz Budve čiji je osnivač i izvršni direktor Mladen Kažanegra. Svi podaci o zakupcima kupališta mogu se provjeriti na zvaničnom sajtu Javnog preduzeća.
 

Izgradnja rampi za prilaz moru i platformi za sunčanje za lica sa posebnim potrebama

U saradnji sa Udruženjima paraplegičara iz Budve i Kotora, a u cilju unapređenja turističke ponude na crnogorskom primorju i obezbjeđivanja što boljih uslova za pristup obali svim građanima i turistima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom privodi kraju radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za lica sa posebnim potrebama. Na plažama u Igalu, na Ponti Seljanovo u Tivtu, Žutoj plaži u Kotoru, kupalištu Sen Trope na Slovenskoj plaži u Budvi, kupalištu Arena u Bečićima, plaži Auto-kampa u Buljarici, na plaži Topolice u Baru i na Maloj plaži u Ulcinju predviđeno je da se postave drvene montažno-demontažne konstrukcije za lica sa posebnim potrebama. Zaključno sa današnjim danom, četiri plaže i to u Igalu, u Tivtu, u Budvi i Kotoru biće u potpunosti osposobljene za korišćenje od strane invalidnih lica. Do kraja sledeće nedjelje biće završeno postavljanje i konstrukcija rampi i platoa u Bečićima, Baru, Ulcinju i Buljarici.

Investitor ovog projekta je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a izvođač radova je “Refena” d.o.o. Iz Podgorice. Vrijednost investicije je 46.730 eura. Konstrukcije podrazumijevaju rampu za prilaz moru i plato za sunčanje, a izrađuju se od drveta sa ogradama od aluminijuma. Površina silazne rampe i platoa za sunčanje izrađena je od sibirskog ariša koji je obrađen tako da ima protivkliznu površinu, što ga čini pogodnim za ovaj tip konstrukcije. Sve rampe i platoi projektovani su shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Zakupci kupališta na kojima su postavljene rampe i platoi obavezali su se da iste ne smiju oštetiti, kao i da moraju čistiti i održavati konstrukcije. Takođe, ne smiju dozvoljavati pristup rampama i platoima licima koja nisu sa posebnim potrebama i ne smiju naplaćivati korišćenje rampi licima sa posebnim potrebama.

slanje budva rampa 2slanje dscn7870slanje kotor rampa 2slanje tivat rampa


 

Crveni krst Crne Gore - obuke spasilaca na vodi

Crveni krst Crne Gore je, u sklopu aktivnosti kojima se uključuje u pripremu turističke sezone, u toku četiri obuke edukovao 97 novih spasilaca na vodi, dok je prethodno edukovanih 366 spasilaca ovjerilo svoje licence na devet organizovanih ovjera. Tako su ukupno 463 spasioca spremna da budu angažovani na crnogorskim plažama i uređenim kupalištima.

Crveni krst Crne Gore, zbog povećanog interesovanja kandidata i potreba turističke privrede, organizuje dodatnu, petu obuku za nove spasioce na vodi, kao i dodatnu ovjeru licenci za postojeće spasioce. Sedmodnevna obuka počinje 8. jula u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi, u Domu solidarnosti u Sutomoru, dok će se u sklopu nje organizovati i ovjera licenci 9. jula.

Svi zainteresovani kandidati treba da se prethodno prijave Nastavnom centru za obuku spasilaca.

Svaki kandidat prije same obuke mora uspješno položiti provjeru psiho-fizičkih sposobnosti u moru, koja podrazumijeva ispunjavanje određenih normi (ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi). Za sticanje licence spasioca potrebno najmanje 100 časova nastave (praktične, teoretske i prva pomoć), dok na završnom ispitu kandidati moraju da pokažu zadovoljavajuće znanje u oblasti plivačkih sposobnosti, teorije spasilaštva i pružanja prve pomoći.
 

Rezultati analize morske vode

Rezultati analize morske vode do kojih je Institut za biologiju mora došao u sklopu svojih redovnih aktivnosti, pokazali su da je kvalitet morske vode na 40 kupališta duž crnogorskog primorja izuzetno dobar i bezbjedan za kupanje. Naime, na svim kupalištima u opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Tivat i Kotor, sa kojih je ova institucija u periodu od 1. do 2. jula uzela uzorke morske vode, ispitivanja su pokazala kvalitet K1 klase . Na području opštine Herceg Novi, morska voda je na 5 kupališta u istom periodu bila K1 klase, dok je na kupalištu u Igalu "ispod Vile Galeb" kvalitet morske vode bio K2 klase koja je takođe zadovoljavajuća u skladu sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Kvalitet morske vode za svako pojedinačno kupalište može se pogledati u tabeli u prilogu.


 
Attachments:
Download this file (IBM podaci pocetak jula.pdf)IBM podaci- početak jula[ ]26 Kb
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje


                                                                                               AMANDMAN

                                                                     BROJ 0206-2082/2 od 08.07.2014.god.

                                                                                         NA JAVNI POZIV

                                              ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA
                                                PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
                                              MORSKOG DOBRA BROJ 0206-2082/1 OD 07.07.2014. GOD.
1. U odjeljku IX Javnog poziva, i to: „Mjesto i datum otvaranja ponuda“ mijenja se stav 1. i novi glasi : „ Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 16.07.2014.god. u 14:30 časova u prostorijama Javnog preduzeća.“

2. Sve ostale odredbe ovog javnog poziva ostaju nepromijenjene.

 

 
Strana 1 od 48

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža