Home

Rezultati analize morske vode

Rezultati najnovijih analiza morske vode koje je Javnom preduzeću dostavio Institut za biologiju mora pokazuju da je morska voda na crnogorskom primorju izuzetno čista i bezbjedna za kupanje. Kvalitet uzoraka morske vode sakupljenih u periodu od 18.-19. jula sa 40 kupališta u svim primorskim opštinama bio je u granicama K1 klase shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda kojom se daju granične vrijednosti mikrobioloških parametara na osnovu kojih se određuje kvalitet voda za kupanje.
Attachments:
Download this file (rezultati 18 i 19 juli.pdf)Rezultati 18. i 19.07.[ ]15 Kb
 

Demant

Povodom pisanja medija o napadu na Ognjena Kažanegru i povezivanja napada sa njegovim navodnim zakupom kupališta Mogren I, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izjavljuje sledeće:

Zakupac kupališta Mogren I je preduzeće d.o.o. “Club 54” iz Budve čiji je osnivač i izvršni direktor Mladen Kažanegra. Svi podaci o zakupcima kupališta mogu se provjeriti na zvaničnom sajtu Javnog preduzeća.
 

Izgradnja rampi za prilaz moru i platformi za sunčanje za lica sa posebnim potrebama

U saradnji sa Udruženjima paraplegičara iz Budve i Kotora, a u cilju unapređenja turističke ponude na crnogorskom primorju i obezbjeđivanja što boljih uslova za pristup obali svim građanima i turistima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom privodi kraju radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za lica sa posebnim potrebama. Na plažama u Igalu, na Ponti Seljanovo u Tivtu, Žutoj plaži u Kotoru, kupalištu Sen Trope na Slovenskoj plaži u Budvi, kupalištu Arena u Bečićima, plaži Auto-kampa u Buljarici, na plaži Topolice u Baru i na Maloj plaži u Ulcinju predviđeno je da se postave drvene montažno-demontažne konstrukcije za lica sa posebnim potrebama. Zaključno sa današnjim danom, četiri plaže i to u Igalu, u Tivtu, u Budvi i Kotoru biće u potpunosti osposobljene za korišćenje od strane invalidnih lica. Do kraja sledeće nedjelje biće završeno postavljanje i konstrukcija rampi i platoa u Bečićima, Baru, Ulcinju i Buljarici.

Investitor ovog projekta je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a izvođač radova je “Refena” d.o.o. Iz Podgorice. Vrijednost investicije je 46.730 eura. Konstrukcije podrazumijevaju rampu za prilaz moru i plato za sunčanje, a izrađuju se od drveta sa ogradama od aluminijuma. Površina silazne rampe i platoa za sunčanje izrađena je od sibirskog ariša koji je obrađen tako da ima protivkliznu površinu, što ga čini pogodnim za ovaj tip konstrukcije. Sve rampe i platoi projektovani su shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Zakupci kupališta na kojima su postavljene rampe i platoi obavezali su se da iste ne smiju oštetiti, kao i da moraju čistiti i održavati konstrukcije. Takođe, ne smiju dozvoljavati pristup rampama i platoima licima koja nisu sa posebnim potrebama i ne smiju naplaćivati korišćenje rampi licima sa posebnim potrebama.

slanje budva rampa 2slanje dscn7870slanje kotor rampa 2slanje tivat rampa


 

Crveni krst Crne Gore - obuke spasilaca na vodi

Crveni krst Crne Gore je, u sklopu aktivnosti kojima se uključuje u pripremu turističke sezone, u toku četiri obuke edukovao 97 novih spasilaca na vodi, dok je prethodno edukovanih 366 spasilaca ovjerilo svoje licence na devet organizovanih ovjera. Tako su ukupno 463 spasioca spremna da budu angažovani na crnogorskim plažama i uređenim kupalištima.

Crveni krst Crne Gore, zbog povećanog interesovanja kandidata i potreba turističke privrede, organizuje dodatnu, petu obuku za nove spasioce na vodi, kao i dodatnu ovjeru licenci za postojeće spasioce. Sedmodnevna obuka počinje 8. jula u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi, u Domu solidarnosti u Sutomoru, dok će se u sklopu nje organizovati i ovjera licenci 9. jula.

Svi zainteresovani kandidati treba da se prethodno prijave Nastavnom centru za obuku spasilaca.

Svaki kandidat prije same obuke mora uspješno položiti provjeru psiho-fizičkih sposobnosti u moru, koja podrazumijeva ispunjavanje određenih normi (ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi). Za sticanje licence spasioca potrebno najmanje 100 časova nastave (praktične, teoretske i prva pomoć), dok na završnom ispitu kandidati moraju da pokažu zadovoljavajuće znanje u oblasti plivačkih sposobnosti, teorije spasilaštva i pružanja prve pomoći.
 

Rezultati analize morske vode

Rezultati analize morske vode do kojih je Institut za biologiju mora došao u sklopu svojih redovnih aktivnosti, pokazali su da je kvalitet morske vode na 40 kupališta duž crnogorskog primorja izuzetno dobar i bezbjedan za kupanje. Naime, na svim kupalištima u opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Tivat i Kotor, sa kojih je ova institucija u periodu od 1. do 2. jula uzela uzorke morske vode, ispitivanja su pokazala kvalitet K1 klase . Na području opštine Herceg Novi, morska voda je na 5 kupališta u istom periodu bila K1 klase, dok je na kupalištu u Igalu "ispod Vile Galeb" kvalitet morske vode bio K2 klase koja je takođe zadovoljavajuća u skladu sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Kvalitet morske vode za svako pojedinačno kupalište može se pogledati u tabeli u prilogu.


 
Attachments:
Download this file (IBM podaci pocetak jula.pdf)IBM podaci- početak jula[ ]26 Kb
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje


                                                                                               AMANDMAN

                                                                     BROJ 0206-2082/2 od 08.07.2014.god.

                                                                                         NA JAVNI POZIV

                                              ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA
                                                PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
                                              MORSKOG DOBRA BROJ 0206-2082/1 OD 07.07.2014. GOD.
1. U odjeljku IX Javnog poziva, i to: „Mjesto i datum otvaranja ponuda“ mijenja se stav 1. i novi glasi : „ Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 16.07.2014.god. u 14:30 časova u prostorijama Javnog preduzeća.“

2. Sve ostale odredbe ovog javnog poziva ostaju nepromijenjene.

 

 

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god. i Odluci Upravnog odbora Javnog preduzeća br.0203-2082/1 od 14.04.2014. god, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore br.08-1695/4 od 04.07.2014.god. Javno preduzeće objavljuje

 
                                                                                         J A V N I    P O Z I V

                                                        ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU

                                                       OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA  

                                                                               BR. 0206-2082/1 od 07.07.2014.god.

 
I Predmet javnog poziva je zakup kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015. god. na slijedećim lokacijama : 

1. Opština Herceg Novi

 
1.1. U Herceg Novom, izgrađeno kupalište sa istočne strane tunela na Toploj, u zahvatu plaže zvana “Žaba”, dio kat. parcele 1223 KO Topla, sa istočne strane od ograde plaže "Yahting club" zapadno osnovom šetališta u dužini od cca 76,00 m¹ ( do zapadnog kraja zahvata koji se nalazi na 10,00 m¹ od istočne strane mula), sve sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno 10B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Herceg Novog za 2013-2015.god.  

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :

1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 10.18.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i privremeni objekat): 7.687,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €

 
1.2. U Herceg Novom na Savini, istočno od naselja "Energoprojekta" u zahvatu Kalajzića plaže, dio kat.parcele 2562 KO Topla, od Kalajzića seke istočno uz donju ivicu Šetališta u dužini od cca 75.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 11E u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013.-2015. god.

 
Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:

1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 11.12

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i privremene objekte): 8.591,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €  

1.3. U Herceg Novom na Savini, zapadno od Vojne bolnice, plaža u dužini od 38.00 m¹, na dijelu kat.parcele 2575 KO Topla, od granice susjednog kupališta 13B istočno osnovom Šetališta u dužini od 38.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 13C u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za period 2013.-2015.god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 840,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od: 500,00 €  

1.4.URosama, dio obale i plaža na Luštici nalokacijiispod "Tvrđave", plažusajužnestranepristaništa-mulauzahvatukat.parcele 24 KORoseudužiniod 20.00 m¹, sapripadajućimakvaprostorom, lokacijaoznačenakao 21AuPlanuobjekataprivremenogkarakterauzonimorskogdobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 500,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

1.5.U Žanjicama, izgrađena obala na Rtu Straišta, koja pripada dijelu kat.parcele 1784 KO Radovanići, od linije granica kat.parcela 1789 i 1785/1 KO Radovanići u zaleđu zapadno u dužini od 68.00 m¹, odnosno 20 m od sjeverozapadne granice parcele 1785/3 K.O. Radovanići, sa pripadajućim akva prostorom, lokacijeoznačenekao 23D i 23EPlanuobjekataprivremenogkarakterauzonimorskogdobra u opštini Herceg Novi za period 2013-2015.god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.688,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

1.6. U Igalu, plaža na zapadnom kraju Igala ispod vile »Galeb« - Instituta „Dr.Simo Milošević“, u dužini od 65.00 m¹, obuhvatajući djelove kat.parcela 138 i 139 KO Topla, u zahvatu sa zapadne strane postojećeg objekta istočno u dužini od cca 65.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 3C u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Herceg Novog za period od 2013.-2015.god.  

Tip plaže: specijalna/banjsko lječilište

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat

Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.820,00 eura

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
2. Opština Kotor  

 
2.1. U Kostanjici, izgrađena obala u dužini od 50.00 m¹, uz kat.parcelu 67 KO Kostanjica, na zapadnom kraju Kostanjice, na lokalitetu Velja njiva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 2A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Kotora za 2013-2015. god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 550,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

 
2.2. U Risnu, na zapadnom kraju na lokaciji "Carine", u dužini od 150.00 m¹, zahvatajući obalu od potoka na raskrsnici magistralnog i lokalnog puta za Hotel „Teuta“ i to obalu sa zapadne strane potoka osnovom magistralog puta do zgrade Policije, u zahvatu kat.parcele 499 KO Risan i dio obale sa istočne strane potoka u zahvatu kat.parcele 512 KO Risan,sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4A u Planu objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra Kotora za period 2013-2015.god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :

1)montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 4.7

Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 4.187,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
2.3 u Perastu, izgrađena obale na zapadnom kraju Perasta, na lokaciji Podsimiter, u dužini od 100,00 m1, na dijelu kat.parcele 2 KO Perast, u zahvatu od propusta na istočnom kraju betonske ponte zapadno obodom obalnog zida u dužini od cca 100,00 m, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5A u Planu objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra Kotora za period 2013-2015.god

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:

1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 5.17

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i privremene objekte): 4.283,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
2.4. U Dobroti na lokaciji Sveti Stasija, novoformirana plaža od istočnog kraj ponte na kat.parceli 409 KO Dobrota I osnovom puta u dužini od 86.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 9B u Planu objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Kotor za period 2013.-2015. god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.000,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

2.5. U Dobroti, plaža pored otvorenog plivačkog bazena, u dužini od 77.00 m¹, dio kat.parcele 2436 KO Dobrota, u zahvatu od spoljašnje ivice bazena i objekta na kat.parceli 2436 KO Dobrota, zapadno osnovom lokalnog puta u dužini od 77.00 m¹, lokacija označena kao 10C u Planu objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Kotor za period 2013.-2015. god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran su privremeni objekti :

1) konzervator za sladoled, lokacija br.10.17

2) montažni ugostiteljski objekt sa terasom, lokacija br.10.18

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i privremeni objekat): 6.486,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €  

 
2.6. U Prčnju, plaža na lokalitetu Glavati, u dužini od 50.00 m¹, dio kat.parcela 1120 KO Prčanj I, ispod i uz granicu vlasničke parcele u zaleđu označene brojem 1119 KO Prčanj I, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 16B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Kotor za period 2013.-2015. godinu.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat u zaleđu na vlasničkoj parceli

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište) : 800,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

 
Napomena: Zainteresovani ponuđači su dužni da pribave saglasnost vlasnika zemljista u neposrednom zaleđu radi nesmetanog prolaska i korišćenja kupališta.


3. Opština Tivat


 
3.1. U Lepetanima na lokaciji Opatovo, uz donju ivicu lokalne saobraćajnice Tivat-Prčanj, na lokaciji kod svetionika, u zahvatu kat. parcele 510 K.O. Lepetane a ispred kat. parcele 507 KO Lepetani, ukupne dužine cca 100.00 m¹, sa pripadajucim akva prostorom, lokacija označena kao 3B u Planu objekata privremenog karaktera uzonimorskogdobra u opštini Tivat za period 2013-2015.god.

 
Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat u zaleđu na vlasničkoj parceli

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 464,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 € 

Napomena: Zainteresovani ponuđači su dužni da pribave saglasnost vlasnika zemljista u neposrednom zaleđu radi nesmetanog prolaska i korišćenja kupališta.

 
3.2. U Lepetanima na lokaciji Opatovo, uz donju ivicu lokalne saobraćajnice Tivat-Prčanj, na lokaciji kod svetionika, u zahvatu kat. parcele 510 K.O. Lepetane a ispred kat. parcele 508 KO Lepetani, ukupne dužine cca 100.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 3C u Planu objekata privremenog karaktera uzonimorskogdobra u opštini Tivat za period 2013-2015.god.

 
Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat u zaleđu na vlasničkoj parceli

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište): 464,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

Napomena: Zainteresovani ponuđači su dužni da pribave saglasnost vlasnika zemljista u neposrednom zaleđu radi nesmetanog prolaska i korišćenja kupališta.

 
4. Opština Budva 

 
4.1. U Budvi, istočni kraj plaže Jaz, dio kat. parcele br. 553 K.O. Prijevor, od linije granice kat. parcele br. 544 i 545 K.O. Prijevor, zapadno u dužini od 250 m, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 2C u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015.god.

 
Tip plaže: javno/nudističko specijalno kupalište

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :

1) privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 2.4

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 6.548,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500.00 €  

 
4.2. U Budvi, izgrađeno kupaliste uz južni kraj Slovenske plaže, dio kat.parcele 2920 KO Budva, u zahvatu od silaznih stepenica na istočnom dijelu kamenite obale, donjom ivicom Šetališne staze istočno, prema Rtu Zavala u dužini od cca 43.00 m¹, sa pripadaju}im akva prostorom lokacija označena kao 10H u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budve za period 2013.-2015. godinu.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :

1) montažni objekat sa terasom, lokacija označena br.10.24

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat): 8.129,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €  

 
4.3. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od cca 105.00 m¹, dio kat. parcele 1883 K.O. Sveti Stefan, u zahvatu od ulaza-stepeništa kod objekta "Pod murvom" istočno osnovom plažnog zida, u dužini od cca 105.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 21D u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta planirani su privremeni objekti :

1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br.21.8

2) konzervator za sladoled, lokacija br.21.9

Minimalna cijena godišnjeg zakupa(za kupalište i privremene objekte): 16.477,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 5.000,00 €  


4.4. U Reževićima, plaža Drobni pijesak, u dužini od 150.00 m¹, dio kat.parcele 474/1 KO Reževići, u zahvatu od potoka, na kat.parceli 2963/2 KO Reževići zapadno obodom plaže i privatnih imanja u zaleđu u dužini od 150.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 23A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.  

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 4.620,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
4.5. U Petrovcu, središnji dio Petrovačke plaže, u dužini od 90.00 m¹, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, u zahvatu od stepeništa na plažu sa zapadne strane objekta (na kat.parceli 805 KO Petrovac), istočno u dužini od 90.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25D u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015.god.

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa :1.768,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
5. Opština Bar

 
5.1. U Sutomoru, zapadni kraj Sutomorske plaže, u dužini od 70.00 m¹, dio kat. parcele br. 2517/1 KO Sutomore, u zahvatu od 70.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom,lokacija označena kao 5I u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period 2013-2015. god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata

Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1.139,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
5.2. U Baru, Crvena plaža i dio obale u uvali Crvena plaža, koji pripada kat.parceli 3447/1 KO Novi Bar u zahvatu od kamenog rta na južnom kraju Crvene plaže zapadno obodom parcele u dužini od cca 80.00 m, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno 6A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Bara za 2013-2015. god.

Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta je planiran privremeni objekat:

1) montažni objekat sa terasom označen brojem 6.2

Minimalna cijena godišnjeg zakupa ( za kupalište i objekat): 6.349,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 2.500,00 €  

 
Napomena: Zainteresovani ponuđači su dužni da pribave saglasnost vlasnika zemljista u neposrednom zaleđu radi nesmetanog prolaska i korišćenja kupališta.

 
5.3. U Baru, na lokaciji Šušanj, obala obala i plaža na zapadnom kraju Žukotrlice u dužini od 50.00 m¹, dio kat parcele 3447/1 KO Novi Bar, ispred kat.parcele 3466/4 KO Novi Bar, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 7A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period 2013-2015. godinu.  

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta planiran privremeni objekat na vlasničkoj parceli u zaleđu.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 825,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €  

 
5.4. u Baru, na lokaciji Šušanj, dio plaže Žukotrlica, u dužini od 160.00 m¹, dio kat. parcele 3447/1 KO Novi Bar, od šetališta na kat.parceli 3482 KO Novi Bar  zapadno obodom plaže u dužini od 160.00 m¹ do istočne granice susjednog kupališta, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija  označena kao 7F u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period  2013-2015. god.

 
Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 4.510,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
5.5. U Baru, Dobre Vode, plaža na lokaciji Mali pijesak, dužine od 50.00 m¹, dio kat.parcele KO Pečurica, u zahvatu od do ¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 10A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period za period 2013-2015.god.

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1.150,00

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

 
5.6. U Baru, na lokacija Bušat, plaža Paljuškovo, u dužini od 50.00m¹, dio kat.parcele 4085 KO Kunje, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12A u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za period od 2013-2015. god.

 
Tip plaže: javna/uređena

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat:

1) konzervator za sladoled i rashladna vitrina, lokacija br. 12.1

Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.822,00 eura

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €  

Minimalne cijene godišnjeg zakupa date su bez uračunatog PDV-A.

Rješenjem Poreske uprave broj:81/31-03710-5 od 01.04.2013.god. na naknadu za korišćenje morskog dobra/zakupninu obračunava se i plaća PDV.

 
 

II Način

Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

III Uslovi

1.Kriterijumi za ponuđača

Posebni uslovi za ponuđača kupališta specijalno/banjskog lječilišta

 
Za kupalište, koje je navedeno pod rednim brojem 1.6 ovog javnog poziva, odnosno lokacija označena kao 3C u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Herceg Novog za period od 2013.-2015.god, ponuđač mora biti zdravstvena ustanova ili drugo pravno lice koja obavlja zdravstvenu djelatnost u banjskim lječilištima i ima smještajni objekat neposredno uz plažu ili je direktnom pješačkom stazom povezan sa plažom.

2.Plaćanje cijene

Godišnja naknada za korišćenje morskog dobra/zakupnina koja je uvećana za iznos PDV plaća se u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću orginalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine, uvećane za iznos PDV.

3. Vrijeme zakupa

Ugovorisezaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2014. god. uz mogućnost produženja trajanja do 31.12.2015 god. pod uslovom da je korisnik/zakupac prethodno ispunio ugovorom preuzete obaveze.

Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

IV Sadržaj ponude

Ponuda obavezno sadrži :

1. Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača

1.1. Za fizička lica:

-ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta, odnosno boravišta i brojem kontakt telefona

-fotokopijalične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi, kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,

1.2. Za pravna lica:

-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,

-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda Crne Gore)

-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,

-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,

-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,

-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno lice/preduzetnik ne nalazi u kaznenoj evidenciji

Svi potrebni dokazi (osim saglasnosti i odobrenja i fotokopije lične karte) dostavljaju se u formi originala ili ovjerene fotokopije i ne smiju da budu stariji od šest mjeseci od dana javnog otvaranja ponuda.

2. Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima bez uračunatog PDV za godišnji zakup precizno označenog kupališta ( broj lokacije iz javnog poziva ).

3. Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponude.

4. Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i tenderske dokumentacije.

5. Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice ( za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu ) nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

6.List  nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u neposrednom zaleđu plaže za koju podnosi ponudu. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se vlasništvo nepokretnosti čija se katastarska parcela na kojoj se nepokretnost nalazi graniči sa katastarskom parcelom plaže za koju se dostavlja ponuda.

7.Odobrenje za rad kupališta koje je izdao nadležan opštinski organ za 2012, 2011, 2010. i 2009. god ili saglasnosti za rad kupališta koje je izdalo Javno preduzeće za 2012, 2011, 2010. i 2009. god, isključivo za lokaciju koja je predmet ponude, ako je ponuđač bio raniji korisnik/zakupac plaže za koju se ponuda odnosi.

8. Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupališta za 2013. god.……... 7 bodova

9.Posebni dokazi za ponuđača kupališta specijalno/banjskog lječilišta

9.1. Rješenje nadležnog Ministarstva za obavljanje zdravstvene djelatnosti (djelatnosti banjskog lječilišta) ili djelatnosti kolektivnog smještaja djece ukoliko se ponuda podnosi za kupališta banjskih lječilišta ili specijalnih/dječijih kupališta,  

9.2. Dokaz o vlasništvu na objektu ( banji ili dječijem odmaralištu) u neposrednom zaleđu plaže za koju se podnosi ponuda-List nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore.

V Sprovođenje postupka

Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se zaključkom kao neispravne.

Ponudeuzkojenijesupriloženitraženidokazi (neispravne), kaoiponudefizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog dobra, odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.

Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

VI Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača

Rangiranje i ocjena ispravnih i prihvatljivih ponuda vrši se prema sledećim kriterijumima :

1) PONUĐENI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE.………………… 50 bodova

2) REFERENCE I ISKUSTVO …………………………………………... 50 bodova

Po osnovu referenci i iskustva boduju se samo ponude dosadašnjih/ranijih zakupaca kupališta na koje se ponuda odnosi. Iskustvo i reference vrednuju se samo za plažu koju je ponuđač predhodno koristio, a ne za druge plaže koje su predmet javnog poziva. Ukoliko je došlo do promjene površine kupališta koje je predmet javnog poziva, tako što je ista povećana, konačan broj bodova po osnovu ovog podkriterijuma, računa se na način da je broj poena za datu godinu srazmjeran učešću površine kupališta u toj godini u površini kupališta koja je predmet javnog poziva.

Po osnovu referenci i iskustva boduju se ponude prema sljedećim podkriterijumima :

1) Nosilac priznanja “Plava zastavica” u nekoj od predhodnih pet godina …....... 10 bodova

2) Vlasnik nepokretnosti ( zemljišta i objekta) u neposrednom zaleđu …….…..... 5 bodova

3) Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupalištai li Saglasnost Javnog preduzeća za rad kupališta za 2012, 2011, 2010. i 2009. god................................................ najviše 28 bodova (7 bodova po godini)

4) Odobrenje nadležnog opštinskog organa za rad kupališta za 2013. god.……... 7 bodova

VII Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 16 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno 11.07.2014.god. do 16 časova.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta“.

VIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.30 do 16.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 16.07.2014.god. do 14:00 časova neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA“, „PONUDA ZA KUPALIŠTE BROJ ________ U OPŠTINI _______“ .

IX Mjesto i datum otvaranja ponuda

Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 14.07.2014. god. u 14,30 časova u prostorijama Javnog preduzeća.

X Činidbena garancija

Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza u visini od 20% od ukupno ugovorene zakupnine uvećane za PDV, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja ugovora.

XI Zaključenje ugovora

Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera.

Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 ( deset ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.

XII Javni poziv objavljuje se dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Javnog preduzeća.

XIII Sve potrebna informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716. Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
 

Na Kamenovu dva kupališta u pilot fazi Plave zastavice

Do 30. juna  podignute su Plave zastavice na svih 16 kupališta u Crnoj Gori koje je odobrio Međunarodni žiri u Kopenhagenu.
Pored toga, još 13 plaža i jedna marina su u pilot fazi Programa Plava zastavica.
Korekcija broja pilot plaža je nastala jer se na plaži Kamenovo nalaze dva kupališta "Kamenovo beach" (zakupac: "Kamenovo beach" doo) i "Kamenovo" (zakupac "La Suerte" doo).
 
Strana 1 od 48

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža