Home

Novi podaci o kvalitetu morske vode

Analizom sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima, koju je za potrebe Javnog preduzeća uradio Institut za javno zdravlje Crne Gore, sa ukupno 40 kupališta duž crnogorskog primorja, konstatovano je da je kvalitet vode na ukupno 35 kupališta bio odličnog kvaliteta tj. kategorije K1.
Uzorci uzeti sa svih 9 kupališta (8 kupališta na Velikoj plaži i kupalište Mala plaža) u Ulcinju imali su kvalitet K1 klase, uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Sutomorska plaža i Čanj bili su K1 klase. Kvalitet morske vode duž budvanske rivijere je bio odličnog kvaliteta tj. K1 klase, a analizirana je morska vode na kupalištima: Lučice, Petrovac, Kamenovo, 4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz. Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Tivtu (kupalšte hotela "Plavi horizonti", Oblatno, kupalište hotela "Palma" i Ponta Seljanvo). Na području opštine Kotor kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio je K1 klase. U opštini Herceg Novi na 3 lokaliteta (kupalište ispod „Vile Galeb“ , centralna plaža u Meljinama i plaža u Njivicama) kvalitet vode je bio kategorije K1.
Na 5 lokacija (centralni dio kupališta Žukotrlica u Baru, kupalište Žuta plaža u Kotoru, Novosadsko kupalište (centralni dio), kupalište Mirišta i kupalište Stevuzo u Herceg Novom) Javno preduzeće je naručilo ponovno uzorkovanje i analizu. Razlozi za to su nepristupačnost kupališta usljed vremenskih uslova, kao i to što su neki rezultati prelazili granice za pojedine parametre zbog čega je radi dobijanja pouzdanih podataka naručeno novo uzorkovanje.
Attachments:
Download this file (BWQ podaci za sajt 18.-20.08.2014.pdf)Novi podaci 18. - 20.08.[ ]216 Kb
 

Obavještenje o opremanju nezakupljenih kupališta

U cilju unapređenja turističke ponude i bezbjednosti na kupalištima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava sve građane i turiste da je na četiri nezakupljena kupališta postavilo bove za označavanje 100 m akvatorijuma rezervisanih striktno za plivače, kao i korpe za otpatke. Kupališta su izabrana na osnovu njihove visoke posjećenosti, a radi se konkretno o Žutoj plaži u Dobroti, plaži Drobni pijesak u Budvi, nezakupljenom dijelu plaže Žukotrlica u Baru i nezakupljenom dijelu gradske plaže na Svetom Stefanu. Radove je u potpunosti finansiralo JP Morsko dobro, a iznosili su oko 7.000 eura.
Napominjemo da, kako se radi o nezakupljenim kupalištima, ona nisu pod nadzorom spasilačkih službi, zbog čega apelujemo na građane i turiste da u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova biraju kupališta pod nadzorom spasilačkih službi. Podsjećamo i da, u skladu sa sporazumima koje je JP Morsko dobro potpisalo sa svih šest primorskih opština, i u okviru kojih se 50% prihoda po osnovi naknade za korišćenje morskog dobra ustupa opštinama, opštinske komunalne službe su dužne da održavaju čistoću na svim nezakupljenim kupalištima.
 

Obavještenje za korisnike privremenih objekata na rijeci Bojani

Obavještavamo sve korisnike objekata privremenog karaktera na rijeci Bojani da su do 31.08.2014. godine u obavezi da plate naknadu za svoje objekte i zaključe ugovor za tekuću godinu sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Propust da se ugovor zaključi za posljedicu ima brisanje objekta iz evidencije – Plana, kao i uklanjanje objekta. Pozivamo sve korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze i potpisali ugovore da odmah kontaktiraju kancelariju Javnog preduzeća u Ulcinju na broj telefona 030/421-872 kako bi dobili podatke o uplati predviđenih obaveza i zaključenja ugovora. Od 01.09.2014. godine, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove će u saradnji sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom vršiti inspekcijski nadzor svih objekata na Bojani.
 

Radana posjeta Ministra Gvozdenovića JP Morsko dobro

Dana 14.08.2014. godine u prostorijama Morskog dobra održan je sastanak članova Upravnog odbora i menadžmenta ovog Javnog preduzeća sa Ministrom održivog razvoja i turizma Branimirom Gvozdenovićem i saradnicima.
Razmatrane su aktuelne teme vezane za odvijanje ljetnje turističke sezone i organizaciju rada Javnog preduzeća. Na sjednici je konstatovan efikasan i izuzetno uspješan rad Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje je obavilo sve predviđene aktivnosti na pripremi i uspješnom odvijanju turističke sezone. Naročito je istaknuto da je Javno preduzeće u potpunosti ostvarilo planirane prihode kojima je značajno doprinijelo punjenju državnog i lokalnih budžeta.
Ministar Gvozdenović je iskoristio ovu priliku da istakne značajno kvalitetnije uređenje zone morskog dobra u odnosu na prostore kojima upravljaju lokalne samouprave.
Na sastanku su takođe utvrđene i aktivnosti za pripremu planova i programa za dalju zaštitu, uređenje i unapređenje zone morskog dobra. Dogovorena je dinamika sprovođenja aktivnosti na unapređenju pravnog okvira za obezbjeđenje uslova za kvalitetnu realizaciju preduzetničkih inicijativa i očekivanih investicija u zoni morskog dobra, kao i poboljšanje uslova rada postojećih zakupaca, a sve u smislu održanja visokog nivoa uređenosti prostora morskog dobra kao prestižne zone ne samo u okvirima Crne Gore, već i u odnosu na komparativne zone Mediterana.
Dati su predlozi za pripremu novih pravilnika i programa koji se odnose na realizaciju investicija i uspostavljanje režima korišćenja obalne – pomorske infrastrukture.
Predložena su i rješenja za pojedine zone na obali koje treba obuhvatiti novim Prostornim planom za obalno područje kao i drugim planskim dokumentima. Poseban predlog je ideja da se od kuća na Bojani, kroz plansko rješenje i upravni postupak, obezbijede uslovi za formiranje specifičnog difuznog hotela.

 

Rezultati analize morske vode

Institut za biologiju mora dostavio je Javnom preduzeću rezultate mjerenja kvaliteta morske vode na 40 kupališta duž crnogorskog primorja koji pokazuju da je morska voda kvalitetna i sanitarno bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Uzorci uzeti sa svih 9 kupališta (8 kupališta na Velikoj plaži i kupalište Mala plaža) u Ulcinju imali su kvalitet K1 klase, uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Žukotrlica i Sutomorska plaža bili su K1 klase, dok je uzorak sa plaže Čanj bio takođe zadovoljavajuće K2 klase. Kvalitet morske vode duž Budvanske rivijere je takođe bio K1 klase, a analizirana je morska vode na kupalištima Lučice, Petrovac, Kamenovo, 4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz. Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Tivtu (kupalšte hotela "Plavi horizont", Oblatno, kupalište hotela "Palma" i Ponta Seljanvo) i Herceg Novom (kupalište ispod "Vile Galeb", Novosadsko kupalište, centralna plaža u Meljinama, Njivice, Mirište i Dobreč). Na području opštine Kotor, uzorak morske vode sa kupališta "Žuta plaža" bio je u okviru granica K2 klase, dok je kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio K1 klase.
 

Amandman br. 2

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 0203-2237/12 od 02.08.2014. god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

Amandman br. 2
na Javni poziv za davanje u zakup zemljišta prema
Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra
broj 0207-2211/3 od 04.08.2014.god.

  1. U tačci I dodaje se :
Opština Tivat

2.1. privremena lokacija za postavljanje sezonskog pristaništa u Donjoj Lastvi u Tivtu, zapadno od Sv.Roka, uz kat.parcelu KO 736/1, označena brojem 4.1 u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Tivta, površine 10,5 m².
  • početna cijena sezonskog zakupa 200.00 €
Bankarska garancija u visini od 100.00 €

2) Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 

Amandman

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje:

AMANDMAN

BROJ 0208-2211/2 od 31.07.2014.god.

NA POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2211/1 OD 25.07.2014. GOD.

1. U tački: Vrijeme i mjesto podnošenje prijava, mijenja se datum podnošenja prijava i umjesto »01.08.2014. god. do 13 sati« treba da stoji »11.08.2014.god. do 13 sati«


2. U tački: Vrijeme i mjesto javnog nadmetanja, mijenja se datum javnog nadmetanja i umjesto »01.08.2014. god. u 14 h« treba da stoji » “11.08.2014. god. u 14 h«


3.Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 

Saopštenje

U cilju informisanja javnosti, Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom štampali su edukativni materijal u vidu brošura i postera pod nazivom “Tražimo meduze”. Svi materijali sadrže slike i kratke opise meduza koje se mogu naći na crnogorskom primorju, kao i naznake o tome koliko su pojedine vrste opasne. Takođe, brošure sadrže i informacije o pravilnom postupku u slučaju pojavljivanja opekotina od meduza na crnogorskom i engleskom jeziku. Materijal se prvenstveno dijeli spasiocima na plažama, ribarima i roniocima koji svojom aktivnošćcu mogu doprinijeti što boljem sakupljanju informacija duž crnogorske obale, ali i svoj zainteresovanoj javnosti.

Napominjemo da se radi o materijalu proizvedenom u preventivne svrhe. Naime, pojava meduza na zapadnoj obali Jadrana (Italijanska obala) kao i u Sjevernom Jadranu nije rijetka. Na istočnoj obali njihova pojava je znatno rijeđa jer je ta strana Jadrana pod uticajem mediteranske vode, koja je po karakteristikama osiromašena hranljivim solima, a istočnom stranom ulazi u Jadransko more. Meduze se u većem broju javljaju tokom proljeća jer se tada masovno razvijaju, dok tokom ljetnjih mjeseci ostaju samo pojedinačni primjerci.

Pošto su poslednjih decenija zabilježene veće pojave meduza u cijelom svijetu, sve veća pažnja se posvećuje baš ovoj grupi organizama kako zbog njihovog uticaja na ribarstvo i akvakulturu tako i zbog uticaja na ljudsko zdravlje. Ovi organizmi imaju važnu predatorsku ulogu u lancima ishrane pa tako pored činjenice da su kompetitori za hranu larvama i jajima riba, neke vrste se direktno i hrane jajima i larvama riba pa tako mogu uticati na riblji fond.

Zbog sve masovnijih pojava u svijetu, međunarodna naučna organizacija CIESM (Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mediterranee) od 2009. godine organizovala je sistemsko praćenje i dojavu nalaza želatinoznih organizama u zemaljama Mediterana i Crnog mora. Kao Jadranska zemlja, dio smo tog programa a program je zamišljen tako da se uključi što veći broj građana u akciju.

Svaka dojava o ovim organizmima pomaže naučnicima jer praćenje ovih organizama osigurava informacije za prognoziranje budućih pojava. Pojava meduza do sada nije imala značajan uticaj na turizam, ribarstvo i ekonomiju Crne Gore.  
Attachments:
Download this file (brosura 4.7. (1) (1).pdf)Brošura[ ]6665 Kb
Download this file (meduze poster.pdf)Poster[ ]1515 Kb
 
Strana 1 od 49

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža