Home

Obavještenje

U cilju blagovremene realizacije svih aktivnosti u pripremi turističke sezone i postupanja po zahtjevu nadležnih državnih organa vezanih za pravovremeno stvaranje uslova za zakonito i kvalitetno poslovanje u turističkoj sezoni 2015. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom daje 

                                                                                   OBAVJEŠTENJE

Pozivaju se svi korisnici morskog dobra sa važećim ugovorima, a prije svih korisnici kupališta da do 10. februara pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2015. godinu i otpočnu postupak dobijanja odobrenja za rad u sezoni 2015.

Detaljnije u priloženom dokumentu.Attachments:
Download this file (Scan26.01..pdf)Scan26.01.[ ]434 Kb
 

Javni poziv za zakup kupališta

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG" br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/3 od 22.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje

J A V N I P O Z I V


ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
broj:0210-3355/1 od 29.12.2014.god.

I Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje neuređene obale prema planskim dokumentima u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanja novih kupališta na sledećim lokacijama :

1. U Herceg Novom u naselju Topla, pojas kamenite, neizgrađene obale uz Šetalište „Pet Danica", koja pripada dijelu kat.parcele 940 KO Topla, sa zapadne strane lukobrana uz kupalište „Rafaelo" u dužini od 90.00 m¹/površine 285.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

1.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro („Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 3" ( Topla–Herceg Novi–Savina ) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-812/2013 od 28.10.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

1.2.Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
1.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
1.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

2. U opštini Herceg Novi u naselju Đenovići, neuređena obala na zapadnom kraju Đenovića, na potezu od mula zapadno prema ogradi Vojnog kompleksa, dio kat.parcele 647 KO Đenovići, u zahvatu od linije granice kat.parcele 648 KO Đenovići zapadno osnovom puta u dužini od 120.00 m¹ /površine 95.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

2.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 5 ( Kumbor–Đenovići–Baošići ) namjena prostora je izgrađena obala (mula, mandraći, privezišta, kupališta ).

Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 1101-9427/1-08 od 19.01.2009.god. koje je izdalo Ministarstvo za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, Glavnom Projektu i Građevinskoj dozvoli koja je u postupku kod Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta na kat.parceli 647 KO Đenovići može se odobriti plažni bar ( max 10.00 m²) sa terasom ( max 20.00 m²) na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.

2.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
2.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale)
2.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

3. U Herceg Novom u naselju Baošići, pojas neizgrađene obale uz lokalni put Đenovići-Bijela, zahvatajući djelove kat.parcela 768/1 i 767 KO Baošići, od ponte na kat.parceli 767 KO Baošići istočno u dužini od 80.00 m¹/površine 253.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

3.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 5" ( Kumbor-Đenovići-Baošići) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-769/2013 od 30.10.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 20.00 m²) sa terasom ( max 80.00 m²) na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.

3.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
3.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
3.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

4. U Herceg Novom u naselju Bijela, na lokalitetu Žeger, dio obale ispod budućeg turističkog kompleksa, zahvatajući kat.parcele 1591, 1590, 1589 sve KO Bijela, od ponte na kat.parceli 1592 KO Bijela istočno osnovom lokalnog puta u dužini od 178.00 m¹/površine 561.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

4.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 6" ( Bijela-Rt Sveta Nedjelja) i Urbanističkim projektom „Žeger-hotelski kompleks" namjena prostora je javno i djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 40.00 m²) sa terasom ( max 50.00 m²) na osnovu odobrenog Glavnog projekta i građevinske dozvole.

4.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
4.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale)
4.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

5. U opštini Kotor u naselju Risan, dio neizgrađene obale i neuređene obale u Risnu, ispod magistralnog puta, na lokaciji Bujevina, od ruševina tzv. Doma slijepih sjeverezapadno osnovom novoizgrađenog trotoara prema „Starom kupatilu", zahvatajući djelove kat.parcela 1066 i 1062 KO Risan I, u dužini od 121,00 m¹/površine 962.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

5.1.Plansko rješenje lokacije
Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državna studija lokacije "Sektor 10" ( Spila – Risan – rt Banja ) namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.

Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 1101-9427/1-08 od 19.01.2009.god. koje je izdalo Ministarstvo za ekonomski razvoj, urađenom Glavnom projektu i Građevinskom dozvolom koja je u postupku izdavanja kod Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Kotor.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 10.00 m²) sa terasom ( max 40.00 m²) na osnovu odobrenog Glavnog projekta i građevinske dozvole.
5.2. Kupalište : javno/ uređeno i izgrađeno
5.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
5.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

6. U opštini Kotor u naselju Perast obala na istočnom kraju Perasta na lokaciji »borići«, ispod boćarskih terena, obuhvatajući betonsko kupalište i dio neizgrađene obale, sve dio kat.parcele 367 KO Perast u dužini od 170,00 + 30,00 m¹/površine 1668 m², sa pripadajućim akva prostorom.

6.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 11" (Rt Banja-Perast-Dražin vrt ) namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 0303-12987/11 od 01.05.2009.god. koje je izdao Sekretarijat za urbanizam Opštine Kotor, Glavnom projektu i Građevinskoj dozvoli koju izdaje Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Kotor.

6.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
6.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
6.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

Detaljni podaci u vezi nepokretnosti, Urbanističko tehnički uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni učesnicima na tenderu nakon otkupa tenderske dokumentacije.

II. Način
Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

III. Uslovi

1. Zakupnina
1.1. Minimalna cijena godišnjeg zakupa data je bez uračunatog PDV-a.
Godišnja zakupnina se plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine.

1.2. Tokom perioda realizacije godišnja zakupnina se obračunava prema m² postojeće obale.

Nakon realizacije Projekta godišnja zakupnina obračunava se prema m² novostvorene površine obale.
Za svaku sledeću godinu nakon realizacije projekta godišnja zakupnina/naknada za korišćenje morskog dobra se uvećava za 3% godišnje. U slučaju da je godišnja stopa inflacije koju objavljuje Evropska Cenralna banka veća od 3% visina zakupnine će se uskladiti sa objavljenom stopom inflacije za tu godinu, što će se precizirati godišnjim Aneksom ugovora.

2.Vrijeme zakupa
Dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 7 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.
Rok realizacije je najviše 4 godine od dana zaključenje ugovora, uključujuči i vrijeme potrebno za pribavljanje građevinske dozvole.
Rok realizacije investicionog programa uračunava se u rok zakupa/korišćenja.
Nakon realizacije projekta, kupalište mora biti organizovano i opremljeno u skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl.list RCG", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11), odnosno u skladu sa Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koje izdaje Javno preduzeće.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do izgradnje hotela visoke kategorije – 4 i 5 zvjezdica u neposrednom zaleđu obale koja je predmet javnog poziva ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra može biti raskinut i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

IV. Sadržaj ponude

Ponuda obavezno sadrži :
1). Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača

1.1. Za fizička lica:
- ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona
- fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi, kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

1.2. Za pravna lica:
-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,
-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda, sa Izvodom iz CRPS ne starijim od 6 mjeseci),
-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,
-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,
-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,
-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

2). Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima za godišnji zakup precizno označenog kupališta ( broj lokacije iz javnog poziva ).

3). Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora" i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponude.

4). Investicioni program urađen saglasno Urbanističko-tehničkim uslovima koji sadrži visinu trajnih ulaganja i rok realizacije programa, dinamiku i faze realizacije.

Investicioni program prilikom potpisivanja ugovora mora biti garantovan prihvatljivom činidbenom garancijom. Predloženi Investicioni program sa dinamikom predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.
5). Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i tenderske dokumentacije.

6). Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice ( za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu ) nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

7). List nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u zaleđu plaže za koju podnosi ponudu koje predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se u listu nepokretnosti upisano vlasništvo na nepokretnosti koja se dodiruje sa plažom/obalom, odnosno upisano vlasništvo na katastarskoj parceli koja se graniči sa katastarskom parcelom plaže/obale za koje se dostavlja ponuda.

8). Ugovor o korišćenju kupališta, ako ponuđač ima iskustvo u obavljanju djelatnosti – ako je bio korisnik nekog kupališta, što predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.

9). Dokaz da posjeduje finansijska sredstva za realizaciju investicije
Potvrda prihvatljive poslovne banke da će u momentu zaključenja ugovora na zahtjev izabranog ponuđača izdati bezuslovnu i neopozivu činidbenu garanciju, na prvi poziv bez prava prigovora, u korist Javnog preduzeća u iznosu od 10% od planirane vriJednosti investicije.
10). Izjava da prihvata sve obaveze iz nacrta ugovora
Svi potrebni dokazi ( iz tačke 1,5, 6, 7,8 i 9 ), osim fotokopije lične karte dostavljaju se u formi originala ili ovjerene fotokopije. Dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, osim Rješenja o registraciji za PIB, PDV i Karton deponovanih potpisa.

V. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude će se vrednovati prema sledećim kriterijumima :

Zakupnina (A)
Fiksna zakupnina

50

Investicioni program (B)
Visina trajnih ulaganja ( Bvt)
Rok realizacije programa ( Br)

25
15
10
Rok zakupa (C)
5
Reference Ponuđača (D)
Vlasništvo na nepokretnostima ( zemljištem i objektima) u zaleđu ( Dv)
Iskustvo u obavljanju djelatnosti (korišćenja kupališta) ( Dis)

20
10
10
UKUPNO (Y)
100

VI. Sprovođenje postupka

Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se zaključkom kao neispravne.
Ponude uz koje nije supriloženi traženi dokazi (neispravne), kao i ponude fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog dobra, odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.
Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

VII. Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno  29.01.2015.god. do 15.00 časova.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta".

VIII. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 30.01.2015. god. do 11,30 časova neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA", „PONUDA ZA LOKACIJU BROJ ________ U OPŠTINI ______ .
Ponude se dostavljaju na Crnogorskom jeziku.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na web site Javnog preduzeća i dnevnim novinama.

IX. Mjesto i datum otvaranja ponuda
Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači održaće se dana 30.01.2015.god. u 12 časova u Javnom preduzeću.

X. Činidbena garancija
Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza u visini od 10% od planirane vrijednosti investicije, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja realizacije.

XI. Zaključenje ugovora
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana dobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.
Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 ( deset ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.

XII. Javni poziv objavljuje se u DL „Pobjeda" i na internet stranici Javnog preduzeća.

XIII. Sve potrebna informacije mogu se dobiti u Javnom preduzeću za upravljanje morskim doborom i na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716. kod Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
 

Javni poziv za zakup kupališta

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG" br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/2 od 22.12.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
broj:0210-3354/1 od 29.12.2014.god.

I Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje neuređene obale prema planskim dokumentima u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanje novih kupališta na sledećim lokacijama :

1. U Herceg Novom u naselju Meljine, pojas kamenite, neizgrađene obale uz Šetalište „Pet Danica", istočno od kompleksa bolnice u Meljinama, u zahvatu djelova kat.parcela 2557 i 2558 KO Topla, ispred hotela na kat.parceli 2551 KO Topla, u dužini od 23.00 m¹/površine 279.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

1.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 3" ( Topla – Herceg Novi – Savina ) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-238/2012-1/2 od 28.09.2012.god. koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

1.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
1.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
1.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

2. U Herceg Novom u naselju Kumbor pojas neizgrađene obale uz lokalni put Kumbor-Đenovići, sa istočne strane Kraljevog mula, u dužini od 40.00 m¹, koja pripada dijelu kat.parcele 229/1 KO Kumbor, u dužini od 40.00 m¹/površine 80.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

2.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 5" ( Kumbor-Đenovići-Baošići) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-113/2013 od 10.04.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

2.2.Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
2.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
2.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

3. U Herceg Novom u naselju Baošići, pojas neizgrađene obale uz lokalni put Đenovići-Bijela, u dužini od 21.00 m¹ u zahvatu kat.parcele 749 KO Baošići, od ponte na kat.parceli 750 KO Baošići zapadno u dužini od 21.00 m¹/površine 46.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

3.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 5 ( Kumbor–Đenovići–Baošići ) namjena prostora je izgrađena obala (mula, mandraći, privezišta, kupališta ).
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-337/2012-1/2 od 20.09.2012.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

3.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
3.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
3.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

4. U opštini Bar u naselju Dobre vode, kamenita obala istočno od plaže Veliki pijesak na južnoj strani Rta Ponta, dio kat.parcele 3575 KO Pečurica u dužini od 112 m¹/površine 4.009 m², sa pripadajućim akva prostorom.

4.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Dio sektora 58-turistički kompleks Ponta"-Ruža vjetrova namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 032-07-dj-352-158 od 16.07.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar.

4.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
4.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
4.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

Detaljni podaci u vezi nepokretnosti, Urbanističko tehnički uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni učesnicima na tenderu nakon otkupa tenderske dokumentacije.

II. Način
Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

III. Uslovi

1. Zakupnina
1.1. Minimalna cijena godišnjeg zakupa data je bez uračunatog PDV-a.
Godišnja zakupnina se plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine.

1.2. Tokom perioda realizacije godišnja zakupnina se obračunava prema m² postojeće obale.
Nakon realizacije Projekta godišnja zakupnina obračunava se prema m² novostvorene površine obale.
Za svaku sledeću godinu nakon realizacije projekta godišnja zakupnina/naknada za korišćenje morskog dobra se uvećava za 3% godišnje. U slučaju da je godišnja stopa inflacije koju objavljuje Evropska Cenralna banka veća od 3% visina zakupnine će se uskladiti sa objavljenom stopom inflacije za tu godinu, što će se precizirati godišnjim Aneksom ugovora.

2.Vrijeme zakupa
Dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 5 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.
Rok realizacije je najviše 3 godine od dana zaključenje ugovora, uključujuči i vrijeme potrebno za pribavljanje građevinske dozvole.
Rok realizacije investicionog programa uračunava se u rok zakupa/korišćenja.
Nakon realizacije projekta, kupalište se organizuje i oprema u skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl.list RCG", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11), odnosno u skladu sa Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koje izdaje Javno preduzeće.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do izgradnje hotela visoke kategorije – 4 i 5 zvjezdica u neposrednom zaleđu obale koja je predmet javnog poziva ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra može biti raskinut i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

IV. Sadržaj ponude

Ponuda obavezno sadrži :
1). Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača

1.1. Za fizička lica:
- ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona
- fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi, kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

1.2. Za pravna lica:
-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,
-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda, sa Izvodom iz CRPS ne starijim od 6 mjeseci),
-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,
-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,
-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,
-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

2). Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima za godišnji zakup precizno označenog kupališta ( broj lokacije iz javnog poziva ).

3). Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora" i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponude.

4). Investicioni program urađen saglasno Urbanističko-tehničkim uslovima koji sadrži visinu trajnih ulaganja i rok realizacije programa, dinamiku i faze realizacije.

Investicioni program prilikom potpisivanja ugovora mora biti garantovan prihvatljivom činidbenom garancijom. Predloženi Investicioni program sa dinamikom predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.
5). Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i tenderske dokumentacije.

6). Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice ( za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu ) nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

7). List nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u zaleđu plaže za koju podnosi ponudu koje predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se u listu nepokretnosti upisano vlasništvo na nepokretnosti koja se dodiruje sa plažom/obalom, odnosno upisano vlasništvo na katastarskoj parceli koja se graniči sa katastarskom parcelom plaže/obale za koje se dostavlja ponuda.

8). Ugovor o korišćenju kupališta, ako ponuđač ima iskustvo u obavljanju djelatnosti – ako je bio korisnik nekog kupališta, što predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.

9). Dokaz da posjeduje finansijska sredstva za realizaciju investicije
Potvrda prihvatljive poslovne banke da će u momentu zaključenja ugovora na zahtjev izabranog ponuđača izdati bezuslovnu i neopozivu činidbenu garanciju, na prvi poziv bez prava prigovora, u korist Javnog preduzeća u iznosu od 10% od planirane vrijednosti investicije.
10). Izjava da prihvata sve obaveze iz nacrta ugovora
Svi potrebni dokazi ( iz tačke 1,5, 6, 7,8 i 9 ), osim fotokopije lične karte dostavljaju se u formi originala ili ovjerene fotokopije. Dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, osim Rješenja o registraciji za PIB, PDV i Karton deponovanih potpisa.

V. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude će se vrednovati prema sledećim kriterijumima :

Zakupnina (A)
Fiksna zakupnina

50

Investicioni program (B)
Visina trajnih ulaganja ( Bvt)
Rok realizacije programa ( Br)

25
15
10
Rok zakupa (C)
5
Reference Ponuđača (D)
Vlasništvo na nepokretnostima ( zemljištem i objektima) u zaleđu ( Dv)
Iskustvo u obavljanju djelatnosti (korišćenja kupališta) ( Dis)

20
10
10
UKUPNO (Y)
100

VI. Sprovođenje postupka

Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se zaključkom kao neispravne.
Ponude uz koje nije supriloženi traženi dokazi (neispravne), kao i ponude fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog dobra, odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.
Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

VII. Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno 29.01.2015.god. do 15.00 časova.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta".

VIII. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 30.01.2015.god. do 11,30 časova neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA", „PONUDA ZA LOKACIJU BROJ ________ U OPŠTINI ______ .
Ponude se dostavljaju na Crnogorskom jeziku.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na web site Javnog preduzeća i dnevnim novinama.

IX. Mjesto i datum otvaranja ponuda
Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 30.01.2015. god. u 12,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća.

X. Činidbena garancija
Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza u visini od 10% od planirane vrijednosti investicije, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja realizacije.

XI. Zaključenje ugovora
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana dobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.
Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 ( deset ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.

XII. Ponovljeni Javni poziv objavljuje se u DL „Pobjeda" i na internet stranici Javnog preduzeća.

XIII. Sve potrebna informacije mogu se dobiti u Javnom preduzeću za upravljanje morskim doborom i na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716. kod Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
 

Novogodišnje sanacije obale

Kao i svake godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pokreće akciju uređivanja obale u periodu poslije ljetnje sezone i prije novogodišnjih praznika.

Sanacija mosta u Risnu:

Prije:

MOST RISAN

Poslije:

slanje img 0326

Sanacija obale -- Seljanovo:

Prije:

slanje seljanovo

Poslije:

slanje img 0338slanje img 0339

Sanacija privezišta -- Žanjice:

Prije:

slanje Žanjice

Poslije:

slanje img 0333slanje img 0302
 

Akcija uklanjanja otpada

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa lokalnim samoupravama dana 26. i 27.11.2014. sprovodi aktivnosti na uklanjanju otpada i drugih neuglednih sadržaja ostavljenih u zoni morskog dobra na teritoriji opština Budva i Bar.

Prilog: fotografije sa terena

DSCN9216 DSCN9251 DSCN9335DSCN9213 DSCN9333 DSCN9270
 

Radionica u Budvi povodom Dana obale

Povodom Mediteranskog dana obale, danas je u Drugoj osnovnoj školi, održana ekološka radionica u kojoj su učestvovali učenici odjeljenja 9-3 sa svojom profesoricom biologije Anom Šćekić.  
O cilju i značaju Mediteranskog dana obale i edukativnim posterima koje Morsko dobro publikuje svake godine povodom ovog dana govorila Aleksandra Ivanović iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.  
Andrej Lakić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma govorio je o značaju zaštite životne sredine, uticaju klimatskih promjena na životnu sredinu obale i mora.
Dr. Branka Pestorić iz Instituta za biologiju mora održala je predavanje o meduzama Mediterana, što je bila tema ovogodišnjeg postera. Takođe, na radionici je prikazan i video koji je povodom Mediteranskog dana obale pripremio PAP/RAC centar iz Splita.
Učenicima je podijeljen propagandni materijal i posteri, a predstavnici Javnog preduzeća i Ministarstva održivog razvoja i turizma posjetili su i druge škole na području Budve i poklonili određeni broj postera. 
Podjela postera školama danas se, pored Budve, odvijala i na Cetinju, Kotoru i Tivtu, dok će se sjutra posjetiti škole u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju.

slanje dan obale 2014 budva 3slanje dan obale 2014 budva 5slanje dan obale 2014 budva 7
 

MEDITERANSKI DAN OBALE 2014

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obilježiće 25. septembar - Mediteranski dan obale nizom aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti o vrijednosti obale i edukaciju djece školskog uzrasta o značaju zaštite mora i obale.
Tim povodom, organizovana je posjeta osnovnim školama "Dragiša Ivanović" u Podgorici i "Drugoj osnovnoj školi" u Budvi gdje će se održati ekološke radionice, dok će se tokom četvrtka i petka u  osnovnim i srednjim školama u Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Budvi, Baru, Ulcinju, Cetinju i Podgorici distribuirati edukativni posteri "Dan obale" i drugi promotivni materijal. 
Na edukativnim radionicama đaci će imati priliku da pogledaju kratke filmove na temu zaštite životne sredine, uticaja klimatskih promjena i vrijednosti obale. Predstavnici institucija će održati niz prezentacija o značaju mora kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, životne sredine, uticaj klimatskih promjenama i društvenoj odgovornosti sa ciljem da aktivno uključe mlade u inicijativu zaštite životne sredine. 
Nastavljajući tradiciju izrade edukativnih postera povodom Dana obale, ove godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, je u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora pripremilo poster na temu „Meduze Mediterana“. Cilj ovog i prethodnih postera na teme „Biodiverzitet mora“, „Staništa na crnogorskoj obali“, „Fizičko-hemijski procesi u moru“, „Pomorstvo minulih epoha“, „Plaže i obalni procesi“ je da se djeci školskog uzrasta približe teme koje su značajne za očuvanje obale i mora. 

Mediteranski dan obale

U okviru Mediteranskog Akcionog Plana (UNEP/MAP), 25. septembar se već tradicionalno svake godine obilježava kao Mediteranski dan obale nakon što je prvi put organizovan 2007. godine u čast datuma kada je Slovenija, kao prva mediteranska zemlja, ratifikovala Protokol o Integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP). Njegov glavni cilj jeste podizanje svijesti o značaju obalnog područja kao prirodnog i ekonomskog resursa, kao i u cilju upozorenja na rizike kojima je obalno područje izloženo usljed prirodnih fenomena i ljudskih aktivnosti. 
Svake godine centralna proslava Mediteranskog dana obale organizuje se u drugoj državi, stoga je 2007. i 2008. godine centralna proslava organizovana na Sardiniji, u Italiji. Turska je bila domaćin centralne proslave 2009. godine, 2010. godine je to bila Slovenija, 2011. Alžir, 2012. Hrvatska, 2013. godine Italija, a ove godine tu priliku je dobio Tunis. 
Centralna proslava će i ove godine okupiti veliki broj posjetilaca od visokim predstavnika tuniške vlade, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, stručnjaka za obalno područje, naučne zajednice, privatnog sektora do djece i adolescenata. Pored centralne proslave, svaka mediteranska zemlja posebno,  obilježava Dan obale u svojoj zemlji prigodnim aktivnostima.

                Poster Dan Obale 2014 za slanje
 

Rezultati ponovne analize kvaliteta morske vode

Rezultati ponovne analize mikrobiološkog kvaliteta morske vode na dvije lokacije, Žuta plaža u Kotoru, i Kupalište Hotela „Palma“ u Tivtu, koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore, 19.09.2014. dostavilo Javnom preduzeću, pokazuju da je kvalitet morske vode na ovim lokacijama u okviru dozvoljenih granica, odnosno kategorije K1 na kuplištu Hotela „Palma“ i kategorije K2 na Žutoj plaži, shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. List Crne Gore, br. 02/07).

Radi pouzdanosti informacija o ispravnosti morske vode na ovim lokacijama, Institut za javno zdravlje Crne Gore uradiće još dvije ponovne analize, o čijim rezultatima ćemo takođe obavijestiti javnost.
 
Strana 1 od 51

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža