Home

Javni poziv

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluka Upravnog odbora broj: 0203-2371/15 od 15.08.2015.god. i 0203-2499/3 od 22.08.2015.god. uz Saglasnost Vlade Crne Gore br.08-2021 od 03.09.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-2790/9 od 01.10.2015.god,  Javno preduzeće objavljuje
 

                                                            J A V N I P O Z I V
                        ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
  ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
                                         broj:0210-2816/1 od 02.10.2015.god.
Detaljnije: 

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV.pdf)Javni poziv [ ]93 Kb
 

Radionica na temu "Klimatske promjene i njihov uticaj na nas"

Javno preduzece je juče u saradnji sa NVO "Green Net" najavilo obilježavanje Mediteranskog Dana Obale duž crnogorskog primorja. Tim povodom je u Akademiji znanja sa početkom u 17casova, a u okviru Festivala "Male moreske pjesme i priče", održana radionica na temu "Klimatske promjene i njihov uticaj na nas". Ovoj radionici prisustvovala su djeca svih osnovnih i srednjih škola iz Budve. 
U okviru radionice podijeljen je promotivni materijal koji na slikovit i jednostavan način ovu temu približava djeci. 
Uz aktivno učešce učenika, održan je kviz, a na kraju radionice je poručeno da svi zajedno trebamo da čuvamo našu obalu, more i Planetu Zemlju. 
Obilježavanje Dana obale nastaviće se narednih dana i u drugim primorskim gradovima i školama.

coastday
 

MEDITERANSKI DAN OBALE 2015

Mediteranski Dan obale se, u organizaciji UNEP/MAP-a (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija / Mediteranski akcioni plan), obilježava 25. septembra, aktivnostima koje imaju za cilj informisanost i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovaj datum izabran je kao dan obilježavanja jer je tada Slovenija, kao prva od članica MAP-a, ratifikovala Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Mediterana koji je inače sedmi protokol u sklopu Barselonske konvencije.

Imajući u vidu da su efekti klimatskih promjena centralna tema ovogodišnjeg Dana Obale, Javno preduzeće će u saradnji sa PAP/RAC Centrom UNEP/MAP-a, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nevladinom organizacijom „Zelena mreža – Green Net“ iz Budve, realizovati niz aktivnosti sa temom klimatskih promjena i njihovim efektima. U osnovnim školama organizovaće se nekoliko radionica sa temom „Klimatske promjene i njihov uticaj na nas“ u okviru kojih će biti prikazan PAP/RAC-ov kratak film „Dobra klima za promjene“, zatim će se izraditi edukativna web stranica „Klimatske promjene za djecu“ na crnogorskom jeziku, i pripremiće se promnotivni materijal sa temom Dana Obale, koji će biti distribuiran u 35 osnovnih i srednjih škola, i to u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj i Podgorica.

U sklopu ovih aktivnosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, je u saradnji sa partnerima, kao i prethodnih godina, pripremilo poster na temu „Klimatske promjene“. Cilj ovog postera je da se djeci školskog uzrasta na slikovit i jednostavan način približe odgovori na pitanja sto šu to klimatske promjene, što dovodi do njihovog nastanka i koje su njihove posledice (gubitak obale, podizanje nivoa mora, povećanje temperature, i sl. ). Ovo je sedmi tematski poster povodom Dana Obale a prethodnih godina izrađeni su posteri sa temama: „Biodiverzitet mora“, „Staništa na crnogorskoj obali“ , „Fizičko-hemijski procesi u moru“, „Pomorstvo minulih epoha“, „Plaže i obalni procesi“ i „Meduze Mediterana“.  


                  do2015
 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 31.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su kvalitet mora K1 klase na svih četiri lokacija, što ukazuje da je morska voda i na kupalištima: "Sapore di mare" u Ulcinju, "Crvenoj plaži" u Baru, "Lučice" u Petrovcu i "Miršte" u opštini Herceg Novi, kvalitetna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
 

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 27. i 28. avgusta, na 83 kupališta (92,2 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 4 kupališta (4,5%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice i to na kupalištu "Sapore di mare" u Ulcinju, na Crvenoj plaži u Baru, centralnom dijelu kupališta u Lučicama, Budva, kao i na kupalištu “Mirišta” u Herceg Novom.  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.
O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com.
 

Saopštenje u vezi rezultata mjerenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode koje su, zbog loših veremenskih uslova, realizovane u periodu od 17. do 19. avgusta pokazali su kvalitet K1 klase na 5 od 6 kupališta na kojima je tokom redovnog mjerenja sanitarnog kvaliteta morske vode rezultat bio van propisanih granica. Novi rezultati pokazali su da je na kupalištima  "Bay Beach" i "Centar Igalo" u Herceg Novom, kupalištu hotela "Kamelija" u Tivtu, kupalištu Veliki pijesak u Baru i kupalištu hotela "Lido" u Ulcinju morska voda kvalitetna i  bezbjedna za kupanje i rekreaciju.  
Na kupalištu Žukotrlica ponovljene analize su pokazale da mikrobiološki parametri i dalje prelaze propisane granice, zbog čega je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uputilo prijavu Upravi za inspekcijske poslove radi vršenja kontrole predmetne lokacije i utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa  članom 16. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG 02/07).
Institut za biologiju mora će, u skladu sa Ugovorom sa Javnim preduzećem, nastaviti da  vrši uzorkovanja i analize kvaliteta morske vode na predmetnoj lokaciji do utvrđivanja da je na ovom kupalištu ponovo bezbjedno kupanje i rekreacija.
 

Obavještenje

U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta korišćenja kupališta označenih kao 19 B1 i 19 B2 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi, te omogućavanja njihovog redovnog funkcionisanja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će u skladu sa Pravilnikom preuzeti upravljanje, korišćenje i održavanje navedenih kupališta. Sva pravila organizacije kupališta će biti primijenjena, dok će kontrolu na istim vršiti službenici Javnog preduzeća.
 

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 13. i 14. avgusta, na 81 kupalište (90,0 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 6 kupališta (6,7%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice (kupalište hotela "Lido" u Ulcinju; centralni dio Velikog pijeska i centralni dio plaže Žukotrlica u Baru; kupalište hotela "Kamelija" u Tivtu; te na kupalištima hotel “Tamaris” – “Bay beach” i kupalištu “Centar Igalo” u Herceg Novom).  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.
 
O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com." 
 
Ova aplikacija, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi, omogućava  jednostavniju i bržu  prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori. Korisniku je omogućeno da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu i kupalište za čije podatke je zainteresovan, te da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.
 
Strana 1 od 60
Kvalitet morske vode111

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža