Projekat WELCOME

WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr
Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora

WELCOME


   Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta će biti usmjerene na uklanjanje otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada, obnavljanje i ograđivanje dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža i izradu Prekograničnog plana upravljanja otpadom iz mora koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja otpadom iz mora.
Glavni cilj projekta WELCOME je podrška dugoročnom upravljanju otpadom iz mora kroz razvoj smjernica, testiranje meke metode za konsolidaciju obalnih dina koristeći drveni otpad iz mora i povećanje svijesti javnosti o održivom razvoju.
Glavni rezultati projekta je uspostavljanje integrisanih inicijativa u oblasti prevencije priobalnog ekološkog rizika i zaštite biodiverziteta, stvaranje održivog lanca vrijednosti zasnovanog na ponovnom korištenju otpada iz mora od strane umjetnika i arhitekata koji će dizajnirati obalne anti-erozione sisteme te razvoj zajedničkih planova za poboljšanje i očuvanje vodenih pejzaža.

Projektni partneri:
U projektu učestvuje 6 partnera iz 3 zemlje – Italije, Albanije i Crne Gore.
Vodeći partner 1 – National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (CoNISMa), Italija
Partner 2 – Municipality of Lecce (ML), Italija
Partner 3 – National Coastline Agency (NCA), Albanija
Partner 4 – University of Tirana -Faculty of Geology and Mining (F.GJ.M.), Albanija
Partner 5 – Public enterprise for coastal zone management of Montenegro (JPMDCG), CG
Partner 6 – University of Montenegro - Institute of marine biology (UNIME), CG
Pridruženi partner 7 – Eco Partners for Sustainable Development (ECOP), Albanija

Trajanje projekta:
April 2018 – April 2020

Specifični program finansiranja:
Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme, kofinansiran od strane Evropske Unije.

Ukupan budžet projekta:
909 249.32€

Websajt projekta:
Više informacija možete pronaći na web stranici WELCOME projekta koja se nalazi na zvaničnom web sajtu Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora Program: https://www.italy-albania-montenegro.eu

Projekat PORTODIMARE

GeoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coAstal and maRine Environment
Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora

portodimare

   Projekat PORTODIMARE (GeoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coAstal and maRine Environment - Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora) ima za cilj kreiranje zajedničke platforme (Geoportala) za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije, integrišući postojeće baze podataka, portale i alatke razvijene u prethodnim projektima finansiranim od strane EU (SHAPE, ADRIPLAN i sl.). Aktivnosti projekta će biti realizovane u periodu od 2 godine i biće usmjerene na stvaranje jedinstvenog virtuelnog prostora (Geoportala) gdje će većina raspoloživog znanja i resursa o obalnom i morskom prostoru u Jadransko-Jonskom regionu biti dostupna za donosioce odluka, naučne i stručne institucije i sve druge zainteresovane. Projektne aktivnosti treba da obezbijede jačanje transnacionalne saradnje i sinergije kao i da podstaknu dugogodišnju komunikaciju za koordinirano, zajedničko i održivo upravljanje obalnim i morskim prostorom u Jadransko-Jonskom regionu.

Glavni rezultat projekta je dizajniranje i impelmentacija Geoportala - trajno otvorene platforme koja omogućava pristup svim informacijama, podacima i alatkama koje su neophodne i relevantne za održivi razvoj i strateško planiranje obalnog i morskog prostora u Jadransko-Jonskom regionu.

Projektni partneri:
U projektu učestvuje 11 partnera iz 6 zemalja (Italija, Grčka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina).

Vodeći partner 1 – Emilia-Romagna Region, Directorate General for Territory and Environment Protection, Italija
Partner 2 – CORILA – Consortium for Managing Research Activities in the Venice Lagoon, Italija
Partner 3 – Regionalni Razvojni Centar Koper, Slovenija
Partner 4 – Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, Hrvatska
Partner 5 – Hellenic Centre for Marine Research, Grčka
Partner 6 – Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Hrvatska
Partner 7 – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore,
Partner 8 – Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo, BIH
Partner 9 – REGIONE PUGLIA- Department of Civil protection, Italija
Partner 10 – Regione Abruzzo, Italija
Partner 11 – Regione Veneto – Soil Protection Directorate – Integrated Water Service and Water Protection Unit, Italija

Trajanje projekta:
Februar 2018 – Januar 2020

Specifični program finansiranja:
Interreg V B 2014-2020: Adriatic-Ionian Programme – ADRION, kofinansiran od strane Evropske Unije.

Ukupan budžet projekta:
1,581,219 €

Websajt projekta:
Više informacija možete pronaći na web stranici PORTODIMARE projekta koja se nalazi na zvaničnom web sajtu ADRION Programa: http://www.adrioninterreg.eu/.

Projekat Shape


SHAPE
Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment 
(between coast and sea)
-
Oblikovanje cjelovitog pristupa zaštiti životne sredine Jadrana 
(između obale i mora)


SHAPE
 je sveobuhvatni projekat za Jadranski region koji ima za cilj da stvori osnovu za zaštitu i održivi razvoj obale i mora. Strateški cilj je razvoj sistema upravljanja koji uključuje sve sektore i nivoe, a koji se bazira na cjelovitom pristupu i ima za cilj integralno upravljanje prirodnim resursima, prevenciju rizika i rješavanje konflikata izmedju korisnika na obali. Obale i mora, sa svojom velikom ekonomskom i ekološkom vrijednošću su od strateške važnosti za dobrobit i prosperitet zemalja Jadrana.


Partneri uključeni u ovaj projekat prepoznaju Jadransko more kao jedinstveno vodeno tijelo (isti pristup je takodje predvidjen EU Okvirnom Direktivom o Strategiji mora) zbog svoje osjetljivosti, i u isto vrijeme, rastućih pritisaka od strane ljudskih aktivnosti. SHAPE projekat podrazumijeva ukljuživanje 6 država koji izlaze na Jadransko more, koje će kroz ovaj projekat pokušati da:

 • prepoznaju lokalne i globalne prijetnje na sveobuhvatan način
 • da obuhvate nekoliko problema na nivou jadranskog basena
 • kordiniraju individualne aktivnosti da bi se postigao zajednički cilj
 • stvore sinergiju i ojačaju međusobnu saradnju


Aktivnosti projekta biće realizovane u periodu od 36 mjeseci, i obuhvatiće primjenu i uspješnu inplementaciju Protokola o integralnom upravljanju obalnog područja u Mediteranu i izradu Smjernica Plana namjene mora u Jadranskom Regionu. Projekat sačinjavaju 13 partnera iz 6 država Jadrana (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora). Aktivnosti projekta treba da obezbijede konkretnu koordinaciju izmedju institucija i subjekata koji su odgovorni za upravljanje obalom i morem, kroz unapredjenje postojećih upravljačkih struktura radi bolje integracije i saradnje, te unaprijedi proces učešća javnosti u aktivnostima i podizanju svijesti gradjana kroz javne radionice i razmjenu informacija.


Projekat je strukturiran u 5 radnih paketa (WP). Imajući u vidu da sam projekat ima integralni pristup i metodologiju, prirodan je i integralni prisutp aktivnostima: počinje od upravljanja, koordinacije i razmjene informacija (WP1 i WP2) i nastavlja se aktivnostima na integralnom upravljanju obalnim područjima i implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnog područja (IUOP), jačanju njegove uloge u Jadranskom regionu i prirpremi osnove za nacionalne i lokalne straetgije (WP3). Ovaj pristup vodi ka aktivnostima u radnom paketu 4 koje obuhvataju analizu stanja i izradu smjernica za planiranje namjene mora (PNM) u Jadranu, kojim bi se postigao viši nivo saglasnosti i uravnoteženosti između prostornog planiranja na obali i planiranja namjene mora. Povezivanje IUOP-a i PNM-a se završava Radnim paketom 5, odnosno definisanjem zajedničke informacione osnove koja će stvoriti jedinstvenu sliku Jadranskog mora i pružiti doprinos Evropskoj mreži observacija i podataka mora (EMODNET-u). Radni paketi 3, 4 i 5 će se implementirati u isto vrijeme kroz kontinuiranu razmjenu rezultata iz jednog radnog paketa u drugi, obezbjeđujući stvarnu sinergiju između svake pojedinačne aktivnosti. Tokom ovog projekta svi partneri će raditi zajedno da bi mogli da uporede svoje pristupe i iskustva, i nađu zajedničke metodologije za postizanje istih rezultata.


Finansiranje Projekta odobreno kroz program IPA Adriatic CBC (Prioritet 2, mjera 2.1). IPA je Program predpristupne pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU, dok IPA Adriatic CBC je program koji iaključivo finansira projekte prekogranične saradnje zemalja koje izlaze na Jadran.

Centralna proslava Mediteranskog dana Obale 2012. godine u Splitu

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i JP Morsko dobro prisustvovali su centralnoj proslavi međunarodnog Dana obale u Splitu u periodu od 24. do 26. septembra 2012.godine . Proslavu su organizovali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija UNEP-ovog Mediteranskog akcionog plana, a sve u sklopu IPA Adriatic Projekta "SHAPE". Na proslavi su govorili ministar Zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Mihael Zmajlović, župan Splitsko-dalmatinske županije, zamjenica predsjednika grada Splita, direktorica PAP/RAC Željka Škaričić, kao i veliki broj predstavnika međunarodnih organizacija. Sa ovog skupa poručeno je da očuvanje obale, njenog biodiverziteta, pejzaža, prirodne i kulturne baštine moraju biti obaveza za sve one koji žive na obali, od obale, sa obalom i za obalu.

U sklopu proslave organizovano je niz korisnih sastanaka, između kojih i sastanak partnera projekta IPA Adriatic „SHAPE“. Učesnicima u projektu takođe su prezentovani rezultati drugih međunarodnih projekata "PAGASO", "PERSEUS" I "MAREMED", kao i komponente projekta u sklopu Med partnerstva, a sve u cilju sinergije rezultata ovih projekata, jer se bave tematikom integralnog i održivog upravljanja obalnim područjima u zemljama Mediterana.

Dogovoreno je da se uspostavi bliska saradnja između ovih projekata, u prvom redu kroz izmjenu izvještaja i podataka, zajedničke sastanke i upoređivanje rezultata. Imajući u vidu dobru saradnju koju su partneri ostvarili kroz realizaciju projekata " PlanCOAST" i "SHAPE", odlučeno je da se ovo partnerstvo, dodatno ojačano institucijama i ministarstvima na nacionalnom nivou nastavi i u sledećem pozivu za IPA strateške projekte, predlogom koji bi se bazirao na tematiku izrade Morske strategije i pilot projekata kojim bi se bliže obrađivale pojedinačne teme vezane za integraciju integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP) i prostornog planiranja mora (PPM).

Regionalna konferencija o planiranju namjene mora u  Veneciji  

Na poziv Regije Veneto (koordinatora Radnog paketa WP4), a u sklopu projekta IPA Adriatic "SHAPE"  u Veneciji je od 4. do 6. juna 2012. godine  organizovan je sastanak Upravnog i  Tehničkog odbora projekta SHAPE i Regionalna konferencija o planiranju namjene mora  tokom koje su se projektnim partnerima  priključili i "stakeholderi" nadležni za pitanja prostornog planiranja na lokalnom i nacionalnom nivou.  Iz Crne Gore učestvovali su g. Stevan Davidović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, sektor za prostorno planiranje, i g-dja Tatjana Jelić iz Sekretartijata za uređenje prostora iz Opštine Tivat.

Rad  konferencije se odvijao  u 5 sesija, 1. Međunarodna iskustva u planiranju mora: Evropa i morski regioni, 2. Međunarodna iskustva na inplementaciji prostornog planiranja mora na sub-regionalnom nivou, 3. Prostorno planiranje mora u Jadranskom moru, 4. Okrugli sto ključnih aktera za prostorno planiranje mora u Jadranskom moru i 5. Prostorno planiranje mora u Regiji Veneto: mogućnosti i konflikti.Tokom konferencije prezentirana su iskustva u prostornom planiranju mora uglavnom iz Sjevernog i Baltičkog mora i to:

 • Charles N. Ehler – IO C UNES CO je prezentirao Evropska iskustva sa planiranjem namjene mora,
 • Marko Prem - (PAP/RAC) je prezenirao Iskustva u Planiranju namjene mora i IUOP u regionu Mediterana
 • Bettina Käppeler iz Njemačke federalne pormorske i hidrografkske agencije je prezentirala planranje mora u Baltičkom moru.
 • Hermanni Backer iz Helsinki Komisije je prezentirao Pripremu prostornog plana na moru u Bothinian Sea
 • Ken Buchan  iz Vjeća Dorset County je predstavio iskustva iz C-SCOPE Projekta
 • Stephen Collins  iz Engleske uprave za životnu sredinu, hranu i ruralni razvoj je predstavio implementaciju planiranja namjene mora i IUOP u Engleskoj
 • Titia Kalker iz holandskog ministarstva za infrastrukturu je predstavila   Holandska iskustva u planiranju namjene mora
 • Margaretha Breil – Evro Mediternakog Cnentzra za klimatske promjene je govorila o uticajima klimatskih promjena  na razvoj na obali

Takođe, tokom konferencije je  bila  organizovana diskusija između prisutnih "stakeholdera" o pitanjima koje su od značaja za prostorno planiranje mora na nacionalnom nivou, kao i o pitanjima koja bi bila zajednička za sub-region Jadranskog mora. Pored diskusije izlaganja su imali:

 • Renato Chisso iz Regije Veneto na temu  transporta, morskih puteva i infrastrukture u lukama,
 • Oliviero Montanaro iz Italijanskog Ministarstva za Zaštitu životne sredine, teritorije i mora
 • Diego Vecchiato, Veneto Region – International Relations Department

"Kick off" konferencija projekta u Bolonji

Predstavnici Morskog dobra učestvovali su 30. i 31. maja 2011. godine na Konferenciji u Bolonji, Italija, kojom je zvanično počela realizacija trogodišnjeg međunarodnog projekta "SHAPE – Oblikovanje cjelovitog pristupa zaštiti životne sredine Jadrana između obale i mora" , koji se finansira iz IPA Adriatic CBC fondova EU. Projekat je najbolje ocjenjen u Prvom pozivu za projekte, i usmjeren je na prekograničnu saradnju u cilju održivog razvoja Jadranskog basena, stvaranje zajedničke informacione osnove i primjenu mehanizama integralnog upravljanja obalnim područjima i planiranja namjene mora. Ukupan budžet projekta "SHAPE" je 4.139. 170,00 eura, od čega je budžet za aktivnosti u Crnoj Gori 175. 000, 00 eura, uz ko-finansiranje od strane Javnog preduzeća u visini od 15%.

"SHAPE" projekat sačinjava 13 partnerskih institucija na regionalnom nivou: iz Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Vodeći partner projekta je Regija Emillia Romagna, dok su takođe uključene i ostale italijanske regije koje izlaze na Jadransko more: Regija Veneto, Regija Friuli Venezia Giulia, Regija Marche, Regija Moliese, Regija Abruzzo, Regija Puglia.Centar za Regionalni Razvoj iz Kopra je predstavnik Slovenije, dok su iz Hrvatske uključeni Istarska županija i PAP/RAC centar Mediteranksog akcionog plana. Albaniju će u projektu predstavljati ECAT iz Tirane, a Bosnu i Hercegovinu Hercegovačko-Neretvanski kanton. Crnu Goru u projektu "SHAPE" predstavlja Morsko dobro iz Budve.

Aktivnosti projekta obuhvataju primjenu odredbi Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima u Mediteranu i izradu Smjernica za Planiranje namjene mora u regionu Jadrana. Realizacija projekta treba da obezbijedi konkretnu koordinaciju između institucija i subjekata koji su odgovorni za upravljanje obalom i morem, kroz unapredjenje postojećih upravljačkih struktura, radi bolje integracije i saradnje, te kroz intenzivnije učešće svih zainteresovanih institucija.

Projekat ima za cilj unapredjenje procesa učešća javnosti u aktivnostima i podizanje svijesti gradjana kroz javne radionice i razmjenu informacija. Takodje, "SHAPE" će pomoći partnerima u razmjeni podataka i iskustava stvarajući zajedničku informacionu osnovu koja će omogućiti skladno i savjesno upravljanje obalnim i morskim područjem i koja će dovesti do stvaranja novih zajednićkih mehanizama za podršku integralnom upravljanju obalnim područjem i planiranju namjene mora.

Projekat "SHAPE" takodje promoviše jačanje sinergija i razmjenu rezultata sa drugim projektima u široj mreži institucija, kroz stvaranje Jadranskog foruma i kroz koordinaciju sa postojećim organizacijama, kao sto je Jadranska euroregija, druge Evropske regije i evropske i međunarodne institucije.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates