06 april 2021

Obavještenje za korisnike/zakupce morskog dobra

Pozivaju se svi korisnici/zakupci morskog dobra, koji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore imaju zaključen ugovor o korišćenju morskog dobra, da u najskorijem roku izmire svoju zakonsku i ugovornu obavezu plaćanja naknade za korišćenje morskog dobra i pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2021. godinu.
Vlada Crne Gore je u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom korona virusa donijela mjere podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine kojima se predviđa umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra za 2021.godinu korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima-restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima i sl., u visini od 50% ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra, kao i Zaključke broj: 07-398/2 od 28.01.2021. godine, donijete na sjednici Vlade Crne Gore dana 28.01.2021. godine, kojima se u tački 22 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužuje da sprovodi mjere podrške privredi koje se odnose na umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra.
Takođe, korisnici/zakupci morskog dobra koji obavljaju sezonsku djelatnost oslobođeni su dostavljanja činidbene garancije za 2021. godinu saglasno Zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3069/4 od 29.12.2020. godine donijetom na 23. sjednici Upravnog odobra, održanoj dana 29.12.2020. godine,

Javno preduzeće podsjeća korisnike/zakupce kupališta da su saglasno zaključenim ugovorima o korišćenju morskog dobra, Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru (Sl. list CG, br. 023/19, 076/19, 057/20) i skici kupališta, koji čine sastavni dio ugovora, dužni da do 01.05.2021. godine organizuju i stave u funkciju ustupljena kupališta. Napominjemo korisnike da nepostupanje po navedenim odredbama predstavlja težu povredu ugovornih obaveza.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates