16 april 2021

ZAŠTITA EKOSISTEMSKIH USLUGA - DINE NA VELIKOJ PLAŽI

IMG 3343  

Zaštita pojasa dina na lokaciji "Kabanya beach"

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je nastavilo realizaciju zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži, a ovoga puta investicija se realizovala u okviru projekta „BLUE LAND” koji se finansira iz sredstava EU Interreg Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje realizuje projekat BLUE LAND je raspisalo Konkurs za finansiranje Ideja za ekosistemske usluge, na kojem je predlog Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom „Zaštita ekosistemskog servisa - dine na Velikoj plaži” izabran kao najbolja ideja i odobren za finasiranje i realizaciju.

Predložene aktivnosti na zaštiti dina na Velikoj plaži obuhvatili su ograđivanje postojećeg pojasa pješčanih dina sa očuvanom vegatacijom drvenom ogradom u dužini od 1050m, trasiranje prelaza do kupališta postavljanjem drvene pasarele u dužini od 20m iznad pješčane dine za nesmentani prolaz posjetilaca, kao i postavljanje 6 informativno-edukativnih tabli sa informacijama o vrijednostima i značaju pješčanih dina. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 26.784,00eur, a izvođač radova je „G&J” D.O.O. iz Tivta.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti pješčanih dina Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen predmjer i predračun, a za realizaciju ovoga posla korišćen je pozitivni primjer zaštite dina i iskustva iz projekta Interreg IPA "WELCOME" koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizovao kroz Program prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore.

 

IMG 3347

Pojas pješčanih dina formiranih u zaleđu plaže, ima svoju višestruku ulogu. Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka - halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta koja nastanjuje pojas pješčanih dina je badra - Pancratium maritimum koja je zakonom zaštićena i u Crnoj Gori se može naći samo na Velikoj plaži. Inače Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveno ekološko područje u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena je kao Spomenik prirode.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autohtonom vegetacijom sačuva, a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen da se rehabilituje.

IMG 3336

IMG 3338

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates