Kontrola zone morskog dobra 2008

25.12.2008.

Prijava br 162
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 12.12.2008. godine, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da na području Rta Sv. Neđelja, ispred katastarske parcele br. 269. K.O. Jošica, neposredno ispred terase stambenog objekta u moru, investitor izvodi radove nasipanjem i betoniranjem površine od cca 30 m2 (6x5 metara).
Pored izvedenih radova u moru investitor je prostor (dimenzija 5x8-9 metara) između terase stambenog objekta i mora nasuo raznim šutom.

Izvršenim provjerama utvrdili smo da se u katastarskom operatu kao vlasnik navedene parcele po listu nepokretnosti vodi D.O.O. ‘’Bramil’’ Tivat, a u registru Privrednog suda Podgorica kao osnivać preduzeća su označena sledeća lica: Davidović Dejan, Branko i Vera. 

25.12.2008.

Prijava br 161
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, na dijelu katastarske parcele broj 101 K.O. Bogišići, dana 03.12.2008. godine, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da je investitor Marija Milović – Ivošević izvršila građevinske radove na betoniranju tri armirano betonska stuba, betonske ploče dimenzija 6x 5 metara na koti +2.80 metara, i betoniranju bočnih zidova u dužini od cca 10.00 metara visine 3.00 metara, sa ostavljanjem ankera u zidovima u cilju nastavka radova.
Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 08.12.2008. 

01.12.2008.

Prijava br 160
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 27.11.2008. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da se na području Dobrote , na katastarskoj parceli br. 1035 K.O. Dobrota 1, a ispred parcele br. 1041/2 K.O. Dobrota 1, nepoznati investitor izvodi radove na dogradnji ponte, nasipajući kamenito – zemljani materijal, tako da su dimenzije započete ponte cca 25x6 metara.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 

01.12.2008.

Prijava br 159
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, obalnog dijela Luštice, dana 21.11.2008. godine, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da se na području Rosa, na drugoj serpentini puta, uz put i ogradu objekta na katastarskoj parceli br. 256 K.O. Rose, od strane nepoznatog investitora, izvode radovi na iskopu zemljanog materijala u dužini od cca 10 metara.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
 

25.11.2008.

Prijava br 158
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, na lokaciji Platamuni, dana 19.11.2008. godine, službenici Javnog p reduzeća su konstatovali da korisnik kupališta Carević Nebojša, izvodi građevinske radove za koje ne posjeduje saglasnost Javnog preduzeća i za koje, po našim saznanjima, ne posjeduje dozvolu izdatu od strane nadležnog organa.
Kontrolom je utvrđeno da su na k.p. 1170 K.O. Krimovica, izvedeni radovi na betoniranju pristupnog puta i to:
- na zapadnom kraju kupališta u površini od cca 50 metara dužine, prosječne širine od 3.50 metara.
- na istočnom kraju kupališta u površini od cca 20 metara dužine, prosječne širine od 3.50 metara.
Pored navedenih radova izvršeni su i radovi na pripremi dijela kamenite obale za betoniranje ravnih platoa na zapadnom i istočnom dijelu kupališta, koje je označeno kao lokacija br. 21A iz Plana objekata privremenog karaktera za opštinu Kotor za 2008. godinu.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora


 

14.11.2008.

Prijava br 157
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom utvrdili su da je nepoznati investitor, ispred katastarske parcele br 21. K.O. Kostanjica, sagradio pontu.Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 

14.11.2008.

Prijava br 156
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da je na području desne obale rijeke Bojane, na katastarskoj parceli broj 1163 K.O. Gornji Štoj, investitor postavio platformu površine cca 15m2, na kojoj je izgradio vikend kućicu od drveta, površine 25m2.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
 

13.11.2008.

Prijava br 155
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, Rt Đafran, kat. parcela br 4085 K.O.Kunje, dana 28.10 2008. godine konstatovano je da je investitor nastavio sa radovima bez odobrenja, koje smo 27.06.2008.godine prijavili tada nadležnim inspekcijskim službama Ministarstva za ekonomski razvoj.
Nastavak radova obuhvata više betonskih terasa, kao i betonirani prolaz dug 30m, oivičen kamenim zidom i metalnom ogradom.


Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora. 

30.10.2008.

Prijava br 154
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća za upravljaje morskim dobrom konstatovali su da na području Stoliva, kat.parcela br 375 K.O. Stoliv, nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji nove ponte ili mandraća. Zatraženo je vršenje inspekcijske kontrole ( zahtjev br 0103-2146/3 od 20.10.2008. godine).
Dana 28.10.2008. godine, konstatovali smo da su radovi nastavljeni, pa je urgencijom traženo hitno vršenje inspekcijske kontrole.
 

27.10.2008.

Prijava br 153
 

Prijavljeno:
Inspekcija zaštite prostora, s ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, konstatovano je da na kat.parc. br 104 K.O. Gošići, nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji objekta i ponte. 

27.10.2008.

Prijava br 152
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na obali Đuraševića, na katastarskoj parceli 195 K.O. Đuraševići, nepoznati investitor izvodi građevinske radove, za koje ne posjeduje saglasnost Javnog Preduzeća.
 

27.10.2008.

Prijava br 151
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području Opatova, na dijelu obale od vojnog objekta prema Donjoj Lastvi, nepoznati investitor izgradio pontu. 

27.10.2008.

Prijava br 150
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole
Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području obale Đuraševića, na katastarskoj parceli broj 176 K.O. Đuraševići, nepoznati investitor izvršio nasipanje i ravnanje terena u moru u cilju izgradnje ponte.

 

27.10.2008.

Prijava br 149
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na katastarskoj parceli 2876/1 K.O. Glavatičići, nepoznati investitor započeo radove na izgradnji objekta sa izgradnjom tri betonska platoa prema moru. 

27.10.2008.

Prijava br 148
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je u Žukovici, na katastarskoj parceli 2809/76 K.O. Glavatičići, nepoznati investitor sagradio stambeni objekat. 

27.10.2008.

Prijava br 147
 

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora,
sa ciljem da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je na području Radovića u blizini rta Kamenova, na katastarskoj parceli 1117 K.O. Radovići, nepoznati investitor izgradio tri 'mula'.

 

22.10.2008.

Prijava br 146
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovano je da na području Stoliva, u blizini crkve Sv. Marija, nepoznati investitor vrši izgradnju nove ponte.

Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora
 

22.10.2008.

Prijava br 145
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovano da je na području Stoliva, na katastarskoj parceli 600 K.O. Stoliv, nepoznati investitor vrši rekonstrukciju postojeće ponte.

Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora


 

21.10.2008.

Prijava br 144
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području Velike plaže, na zahvatu 10Z, između lokacije 10.90 i lokacije 10.92 iz Plana privremenih objekata za opštinu Ulcinj za 2008. godinu, nepoznati investitor postavio dva privremena objekta od drveta, bez saglasnosti Javnog preduzeća.

Prijavljeno:

- Inspekcija zaštite prostora
- Republička urbanistička inspekcija. 

21.10.2008.

Prijava br 143
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je na području desne obale rijeke Bojane, nizvodno od 'račve' u zaleđu sedmog objekta, na katastarskoj parceli 1090 K.O. Gornji Štoj, nepoznati investitor izgradio pomoćni objekat od čvrstog materijala, zidan blok opekom, i natkriven betonskom pločom.

Prijavljeno:
- Inspekcija zaštite prostora

- Republička urbanistička inspekcija.

 

17.10.2008.

Prijava br 142
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, obale u Krtolima, na dijelu puta Rogač-Krašići, sa desne strane puta, na kat. p.broj 580/2 K.O. Radovići, konstatovalno je da nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji stambenog objekta koji se spušta terasom u more, sa izvedenim građevinskim radovima kojim je formirana ponta.

Prijavljeno:
Republička građevinska inspekcija sa zahtjevom da se utvrdi da li se radi o građenju objekta bez građevinske dozvole

 

15.10.2008.

Prijava br 141
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, kat. parcela br 514 K.O. Lepetani, na kraju Stoliva prema Lepetanima, konstatovano je da korisnik "Maestralfish" D.O.O. Budva , izvodi betonske radove u moru oko postojeće ponte, betoniranjem temelja ukupne dužine 18m, širine 30cm, na odstojanju od 1.00m od postojeće ponte.

Prijavljeno: Republička građevinska inspekcija
Komunalna policija Tivat 

15.10.2008.

Prijava br 140
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici JP za upravljanje morskim dobrom konstatovali su da je na zapadnom kraju Prčnja, preko puta ugostiteljskog objekta "Marins", ispred kat. parcele br 112 K.O. Prčanj, nepoznati investitor izvršio nasipanje raznog materijala (šut, zemlja kamen) u more, ukupne površine 20.00m2, radi izgradnje ponte.

Prijavljeno:
Republička građevinska inspekcija
Komunalna policija Kotor 

03.10.2008.

Prijava br 139
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, u Bigovu.
Nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji objekta, zapadno od katastarske parcele br. 1534 K.O. Lješevići.


Prijavljeno:
Republičkoj građevinskoj inspekciji, u cilju provjere da li se gradi bez odobrenja.

 

03.10.2008.

Prijava br 138
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, u Bigovu.
Nepoznati investitor izvršio je iskop i postavljanje armature u cilju izgradnje objekta na katastarskoj parceli br. 1530/2 K.O. Lješevići.

Prijavljeno:
Republičkoj građevinskoj inspekciji u cilju provjere da li se gradi bez odobrenja. 

03.09.2008.

Prijava br 137
 

Na lokalitetu Ljuta, pored kat.parcele br 13 K.O. Dobrota, investitor Predrag Đurica je početkom juna mjeseca 2008.godine izvodio građevinske radove na iskopu materijala u moru, bez odobrenja nadležnog organa, koje radove smo prijavili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj vodoprivrednoj inspekciji, dana 10.06.2008 godine.
Obaviješteni smo dopisom broj 0503-16190/08 od 19.08.2008. godine od Građevinske inspekcije Opštine Kotor, da su pri vršenju redovne inspekcijske kontrole dana 18.08.2008. godine, na lokalitetu ispred restorana 'Stari mlin' primjetili izvođenje radova na izgradnji ponte,
Prijavljeno: Republička građevinska inspekcija 

03.09.2008.

Prijava br 136
 

Na desnoj obali rijeke Bojane, na kat. parceli 8705 K.O Ulcinj, izvršeno je postavljanje montažnog objekta dimenzije 7x7m, a pored objekta i platforma na drvenim šipovima dimenzija 10x10m.

Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija 

03.09.2008.

Prijava br 135
 

Na lijevoj obali rijeke Bojane, između lokacija označene kao 11 i 12 u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Ulcinj za 2008 godinu, nepoznati investitor je izvršio postavljanje montaznog objekta dimenzije 6.00 x 6.00m, na platformi dimenzija 8.00 m x 8.00m.

Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija 

19.08.2008.

Prijava br 134
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Čanj u opštini Bar, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je korisnik Kljajević Slađana, bez odobrenja izvršila postavljanje objekta od drveta na dašćanoj podlozi površine cca 20 m2.

Prijavljeno:
Komunalna policija – Opštine Bar,
Republička urbanistička inspekcija 

19.08.2008.

Prijava br 133
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Žukotrlice u opštini Bar, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je korisnik lokacije na krajnjem istočnom dijelu šetališta označene brojem 7.63 u Dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za 2008 godinu, bez odobrenja postavio privremeni objekat od drveta površine cca 8 m2, sa izradom roštilja u cilju obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

19.08.2008.

Prijava br 132
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Šušanj u opštini Bar, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je bez odobrenja, na katastarskoj parceli broj 3466/15 K.O. Novi Bar, postavljen privremeni objekat od drveta – montažna kuća površine cca 35 m2, a uvidom u katastarske evidencije utvrdili smo da se kao vlasnik navedene katastarske parcele vodi lice Ćetković Petar.

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

12.08.2008.

Prijava br131
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, u Perastu, ispod magistralnog puta, između katastarskih parcela br 138 i 139 K.O.Perast.
Nepoznati investitor izgradio je mulo dimenzija u osnovi cca 3m x 6m.

Prijavljeno: Republička građevinska inspekcija 

01.08.2008.

Prijava br 130
 

Radovi bez odobrenja na lokalitetu Liman II, opština Ulcinj.
Nepoznati investitor izvršio je poravnanje stijene, dok je na istom lokalitetu Radomir Živanović izvršio ravnanje terena i izgradnju armirano-betonskog potpornog zida.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji
Opštinskoj komunalnoj inspekciji
Opštinsoj građevinakoj inspekv+cji 

22.07.2008.

Prijava br 129
 

Na području opštine Kotor, u mjestu Lipci, na dijelu obale ispod magistralnog puta Kotor – Herceg Novi, deponuje se materijal koji nastaje prilikom izvođenja radova na regionalnom putu Lipci – Grahovo.
Radi se o nasipanju kamenitim, stijenskim materijalom, dionice ispod puta dužine od preko 100 metara, širine od 5 do 15 metara, čime je narušena prirodna konfiguracija terena, i načinjena devastacija obale.

Prijavljeno:
Republička vodoprivredna inspekcija 

18.07.2008.

Prijava br 128
 

Radovi bez odobrenja na lokalitetu desne obale rijeke Bojane, opštinaUlcinj. Izvršeno je probijanje i nasipanje puta u dužini od 400m širine 4.00m, do postojećeg prilaznog puta.

Prijavljeno:
Republička vodoprivredna inspekcija
Republička građevinska inspekcija 

10.07.2008.

Prijava br 127
 

Radovi bez odobrenja u Čanju, opština Bar, kat.parcela 1281/1 K.O. Mišići.
Novaković Vaso postavio je privremeni objekat oivičen betonskim zidom visine cca 110cm. 12 metalnih stubova na zidu natkriveni su lučnom metalnom konstrukcijom, na kojoj je postavljena bijela tenda.

Prijavljeno:
Republička građevinska inspekcija
Republička urbanistička inspekcija 

10.07.2008.

Prijava br 126
 

Radovi bez odobrenja u Čanju, opština Bar. Korisnik lokacije označene brojem 2.11 u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za 2008. godinu, postavio je privremeni objekat od čvrstog materijala koji je natkriven salonitom površine cca 90m2. Takođe, na betonskoj podlozi postavljena je metalna konstrukcija površine cca 125m2.

Prijavljeno:
Republička građevinska inspekcija
Republička urbanistička inspekcija 

27.06.2008.

Prijava br 125
 

Radovi bez odobrenja na lokalitetu Rta Džafran,opština Bar, na kat. parceli 4085 K.O. Kunje. Nepoznati investitor započeo je sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji obalnih zidova, otkopu zemljišta i betoniranju platoa. Dužina obalnog zida iznosi cca 80m, a izvedeni zemljani radovi su površine 80 x 8.0m.

Prijavljeno:
- Republička građevinska inspekcija
- Republička urbanistička inspekcija
 

27.06.2008.

Prijava br 124
 

Radovi bez odobrenja ispod hotela „Palas“, na zapadnom kraju kat. parcele 861/2 K.O. Petrovac, opština Budva. Nepoznati investitor nastavio i izvršio postavljanje privremenog objekta od čvrstog materijala, dimenzije cca 6.00 x 4.00m.

Prijavljeno:
- Republička građevinska inspekcija
- Republička urbanistička inspekcija
- Opštinska komunalna inspekcija 

16.06.2008.

Prijava br 123
 


Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, na lokaciji Prčanj, kod objekta „Rivijera“, Dalibor Brguljan izvodi radove na izgradnji zida između ponte i puta.

Prijavljeno:
Republička građevinska inspekcija 

13.06.2008.

Prijava br 122
 

Na lokalitetu Velike plaže, na kat.parceli 123/4 K.O. Donji Štoj u opštini Ulcinj, nepoznati investitor, za počeo izgradnju drvenog montažnog objekata,dimenzije cca 7.0 x 7.0m.

Prijavljeno:Republička urbanistička inspekcija
Republička građevinska inspekcija 

13.06.2008.

Prijava be 121
 

Na lokalitetu Velike plaže, na kat.parceli 134/2 K.O. Donji Štoj u opštini Ulcinj Muratović Hadžija, započeo izgradnju drvene montažne konstrukcije na izbetoniranoj podlozi.

Prijavljeno: Republička urbanisticka inspekcija
Republička građevinska inspekcija
 

13.06.2008.

Prijava br 120
 

Na lokalitetu Crvene glavice, na kat.parceli 1891 K.O. Sveti Stefan u opštini Budva , korisnik Simo Armenko ,na lokaciji označen kao 22 B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva, izvršio betoniranje ponte površine cca 25m2 na zapadnom kraju kupališta plaže „Galija“

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija
Republička građevinska inspekcija
 

20.05.2008.

Prijava br 119
 

Na području opštine Kotor u naselju Ljuta, investitor „Ejend msselskabet“ odgovornog lica Fin Graver Jensena iz Danske, na katastarskoj parceli broj 13 K.O.Dobrota I, nastavio sa izvođenjem građevinskih radova na zidanju objekta, površine cca 150m2. 

19.05.2008.

Prijava br 118
 

Na području opštine Kotor, korisnik Nebojša Carević izvodi građevinske radove na zidanju objekta, površine cca 4.00 x 7.00m na središnjem dijelu kupališta“Platamuni“ označen kao kupalište 21A u Planu objekata privremenog karaktera u opštini Budva za 2008. godinu, a sve na dijelu kat.parcele 1170/1 K.O. Krimovice.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

15.05.2008.

Prijava br 117
 

Na lokalitetu Rijeka Reževića u Reževićima, kat.parcela br 1347 K.O. Reževići, Budva, nepoznato lice nasulo je veću količinu kamena i zemlje na plažu i u more.

Prijavljeno: Opštinskoj komunalnoj policiji. 

13.05.2008.

Prijava 116
 

Na području opštine Kotor, na lokalitetu ulaza u Dražin vrt iz pravca Perasta, ispod magistralnog puta Risan –Kotor, kat. parcela br 1125 K.O. Orahovac II, nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji ponte dimenzija u osnovi cca 8m x 8m.

Prijavljeno:
Republičkoj građevinskoj inspekciji
 

13.05.2008.

Pijava br 115
 

Na području opštine Kotor, na lokalitetu Perasta, kat. parcela br 368/1 K.O. Perast, nepoznati investitor pripremio veću količinu kamene mase i deponovao istu, pripremajući teren za izgradnju ponte.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

13.05.2008.

Pijava br 114
 

Na području opštine Budva, na Jazu, na kat. parcela br 79/6 K.O. Prijevor, Niko Pićan nastavio sa izgradnjom stambenog objekta.
Na samom objektu izlivena je betonska ploča za izgradnju drugog sprata.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

13.05.2008.

Prijava br 113
 

Na području opštine Tivat, na lokalitetu Đuraševića, kat. parcela br 178 K.O. Đuraševići , nepoznati investitor izvodi radove na izgradnji ponte, dimenzija u osnovi cca 4m x 5m.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

13.05.2008.

Prijava br 112
 

Na području opštine Herceg Novi, na lokalitetu Male Rose, kat.parcela br 83/1 K.O. Rose, nepoznati investitor, izgradio pontu dimenzija u osnovi cca 2.5m x 8m.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

06.05.2008.

Prijava br 111
 

Na području opštine Budva, korisnik Nebojša Carević izvodi građevinske radove na izradi parapetnih zidova i denivelisanih platoa, na zapadnom kraju kupališta „Platamuni“ , a sve na dijelu kat.parcele 1170/1K.O. Krimovice.
Korisnik takođe izvodi radove na rekonstrukciji bazena i platoa, na istočnom kraju istog kupališta.


Prijavljeno Republičkoj građevinskoj inspekciji 

05.05.2008.

Prijava br 110
 

Na području opštine Kotor, na lokalitetu Dobrota, kat.parcela 820 K.O. Dobrota I, Joketić Milo izvodi radove na rekonstrukciji i proširenju ponte, dimenzija u osnovi cca 6x7m.

Prijavljeno Prepubličkoj građevinskoj inspekciji. 

05.05.2008.

Prijava br 109
 

U opštini Tivat, na lokalitetu Seljnovo, na kat. parceli br 181 K.O. Tivat, nepoznati investitor izvodi građevinske radove na rekonstrukciji privremenog objekta.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji. 

24.04.2008.

Prijava br 108
 

Na području opštine ne Budva, na dijelu obale u Rafailovićima, na kat.parceli br 1448 KO Bečići, Jovo Rafailović izvodi radove na rekonstrukciji postojećeg privremenog objekta koji je označen kao 16.2 u Planu objekata privremenog karaktera u opštini Budva za 2008. godinu. Takođe je izvršio deponiju građevinskog materijala (armature, kamena) i to na samu pješačku stazu.

Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji
Republičkoj građevinskoj inspekciji 

24.04.2008.

Prijava br 107
 

Na području opštine Budva, na dijelu obale u Rafailovićima, na kat.parceli br:294 K.O. Sv.Stefan, Siniša Jovanović izvodi građevinske radove na obalnom zidu i terasi. Izrađen je obalni betonski zid dimenzije cca 25m, visine h= 0.90cm kao i zidanje zida šljako blokovima u čitavoj dužini i tri reda u visini. Također je izvršeno zidanje zidova na samoj plaži šljako blokovima.

Prijavljeno: Republička građevinska inspekcija 

24.04.2008.

Prijava br 106
 

U opštini Herceg Novi, u Zelenici, na potezu ispred stare željezničke stanice, jedan od kandalabera je iskrivljen i polomljen. U momentu kontrole bio je prisutan viljuškar od firme „Datex“ uz sami kandalaber.

Prijavljeno: Opštinska komunalnoj inspekciji 

24.04.2008.

Prijava br 105
 

Inspekcijskim nadzorom Komunalne policije Tivat konstatovano je da su bespravni radovi na izgradnji ponte, kat.arcela br 183/2 KO Đuraševići nastavljeni.
I ako je inspekcija u septembru prošle godine reagovala na ovu pojavu i srušila bespravno sagrađenu pontu, investitor Milenko Kostić nastavio je radove bez odobrenja, te je potrebno sprovesti postupak, i nakon toga pristupiti uklanjanju, odnosno rušenju.
Napominjemo da dozvolu za izvođenje ovakvih građevinskih radova daju Ministarstvo za ekonomski razvoj ili odgovarajući organ SO Tivat, koji su nadležni za rješavanje po zahtjevima za dobijanje dozvole za gradnju. 

22.04.2008.

Prijava br 104
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji parkinga, na području opštine Tivat, na lokalitetu obale Đuraševića, prema Plavim Horizontima, kat. parcela br 166, K.O. Đuraševići.

Investitor: Petar Andričić

Prijavljeno TRepubličkoj građevinskoj inspekciji. 

22.04.2008.

Prijava br 103
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta, na katastarskoj parceli broj 82 K.O.Jaz, opština Budva.
Investitori: Ivanović Milorad i Slobodan


Prijavljeno Republičkoj građevinskoj inspekciji 

22.04.2008.

Prijava br 102
 

Kat. parcela 1223, K.O. Donji Štoj 

22.04.2008.

Prijava br 101
 

Kat. parcela 1223, K.O. Donji Štoj 

22.04.2008.

Prijava br 99
 

Kat. parcela 1223, K.O. Gornji Štoj 

22.04.2008.

Prijava br 100
 

Kat. parcela 1223, K.. Donji Štoj 

22.04.2008.

Prijava br 98
 


Na području opštine Ulcinj, da je na lokaciji lijeve obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1223 K.O. Gornji Što, nepoznati investitori postavili više privremenih objekata bez saglasnosti Javnog preduzeća i to:

1. Nepoznati investitor postavio platformu, površine cca 90m2;
2. Na lijevoj obali rijeke Bojane, nepoznati investitor postavio platformu površine cca 100m2;
3. Nepoznati investitor postavio drvenu kućicu, površine u osnovi 8x6m;
4.Nepoznati investitor postavio šipove površine cca 80m2;
5.Na lijevoj obali rijeke Bojane nepoznati investitor zapčeo postavljanje šipova,površine cca60m2

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava broj 97
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da na lokaciji Kruče, na kat. parceli 1135 K.O. Kruče, zapadno od restorana 'Barakuda' nepoznato lice izvodi zemljane radove (iskop) uslled čega može doći do odrona i ugrožavanja postojećeg puta.
Izvodeći radove na iskopu vrši se i sječa stabala – drveća koje je sprečavalo odrone i eroziju zemljišta, a iskopana zemlja se odvozi i nasipa uz samu obalu.

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava br 96
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
neposredno od lokacije broj 1.20 označene u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor je postavio platformu površine cca 100m2.

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija
 

10.04.2008.

Prijava br 95
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
neposredno od lokacije 1.20 označene u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor je postavio platformu površine cca 35m2;

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija
 

10.04.2008.

Prijava br 94
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
neposredno od lokacije 1.20 označene u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor je postavio platformu, površine cca 120m2;

prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava br 93
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog
preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
između novopostavljene platforme i ranije postavljenog objekta tipa barake, pokrivene ter papirom, nepoznati investitor je postavio šipove površine 20m2;

prijavljeno:
republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava br 92
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
nepoznati investitor je postavio platformu od drvene konstrukcije, (do privremenog objekta ranije postavljenog- tipa barake, pokrivene ter papirom) površine cca 140m2;

prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava br 91
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
neposredno između lokacija označene kao 1.3 i 1.4 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor je postavo platformu površine 240m2, a na istoj platformi privremeni objekat od drveta u osnovi 64m2;

prijavljeno:
republička urbanistička inspekcija 

10.04.2008.

Prijava br 90
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća
neposredno između lokacija označene kao 1.3 i 1.4 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor je postavio šipove, površine cca 400m2;

prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija

 

 

10.04.2008.

Pijava br 89:
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj, bez saglasnosti Javnog preduzeća neposredno između lokacija označene kao 1.2 i 1.3 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani , nepoznati investitor je postavio šipove, površine cca 400 m2;

Prijavljeno:
Republička urbanistička inspekcija

 

 

04.04.2008.

Prijava br 88
 

Na lokalitetu obale Đuraševića prema Plavim Horizontima, na katastarskoj parceli broj 166 K.O. Đuraševići, opština Tivat, bez odobrenja izvode se radovi na izgradnji parkinga.

Investitor: investitor Andričić Petar


Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 87
 

Na lokaciji „Port Milene“- puta prema rtu Đeran, kat. parcela 7441 K.O. Ulcinj nepoznati investor na kat. parceli postavio je auto prikolicu i veći broj tezgi.

Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 86
 

Na lokaciji „Port Milene“- puta prema rtu Đeran, kat. parcela 7421 K.O.Ulcinj, nepoznati investitor postavio je privremeni objekat tipa kiosk, od lima, plavo-bijele boje.

Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 85
 

Na lokaciji „Port Milene“- prema rtu Đeran, opština Ulcinj, nepoznati investitor, na kat. parceli 7440 K.O. pored samog puta postavio privremeni objekat tipa kiosk, od lima crvene boje i stakla.

Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 84
 

Na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, kat. parceli 1161 K.O. Gornji Štoj, neposredno kod lokacije označene kao 1.195 u katalogu ribarskih kućica, nepoznati investitor postavio je privremeni objekat od drvene konstrukcije, površine cca 30m2.


Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 83
 

Na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, kat. parceli 1140 K.O. Gornji Štoj, neposredno kod lokacije označene kao 1.132 u katalogu ribarskih kućica, nepoznati investitor je postavio privremeni objekat od drvene konstrukcije, površine cca 50m2, na kat. parceli K.O. Gornji Štoj;

Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 82
 

Na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, kat. parceli 1161 K.O. Gornji Štoj, neposredno kod lokacije označene kao 1.194 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor postavio privremeni objekat od drvene konstrukcije, pokriven tegolom, površine cca 24m2.


Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji 

04.04.2008.

Prijava br 81
 

Na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, kat. parceli 1161 K.O. Gornji Štoj, neposredno kod lokacije označene kao 1.193 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani , nepoznati investitor postavio privremeni objekat od drvene konstrukcije, površine cca 24m2 i pokriven tegolom.


Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji

 

 

01.04.2008.

Prijava br 80
 

U Rafailovićima, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, opština Budva, ispred zgrade na kat. parceli 1431/4 K.O. Bečići (prostor predviđen za lukobran), nepoznati izvođač vrši deponovanje građevinskog materijala, zemlje, šuta i armaturnog materija.

Prijavljeno: Opštinskoj komunalnoj inspekciji
 

01.04.2008.

Prijava br 79
 


Programom privremenih objekata za 2008. godinu, na prostoru Žukotrlice u Baru, nijesu predviđeni objekti koji su se na predmetnoj lokaciji nalazili, ili bili predviđeni Programom objekata privremenog karaktera za 2007. godinu za opštinu Bar.
Konstatovano da se na terenu nalazi 44 privremena objekta .


Prijavljeno: Rebubličkoj urbanističkoj inspekciji.

 

27.03.2008.

Prijava br 82
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, na lokalitetu Morinj- Risan, , na katastarskoj parceli broj 1113/4 K.O. Morinj.
Investitor Petar Uljarević izvodi radove na izgradnji ponte dimenzija u osnovi cca 6m x 7m

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji.

 

27.03.2008.

Prijava br 81
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Kotor, na lokaciji Morinj- Risan, na katastarskoj parceli broj 1113/1 K.O. Morinj.
Investitor Zoran Seferović izvodi radove na izgradnji ponte dimezija u osnovi cca 2m x 4m.

Prijavljeno: Republičkoj građevinskoj inspekciji. 

27.03.2008.

Prijava br 80
 

Radovi bez odobrenja n na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj.
Između lokacija označenih kao 1.9 i 1.10 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, nepoznati investitor započeo izgradnju drvene staze na šipovima i veću platformu na rijeci.

Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija
Dostavljeno: Ministru za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine 

27.03.2008.

Prijava br 79
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj.
Između lokacija označenih kao 1.5 i 1.6 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani,nepoznati investitor je izgradio drveni objekat i drvenu prilaznu stazu.
Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija
Dostavljeno: Ministru za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine Ulcinj 

27.03.2008.

Prijava br 78
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Što.
Između lokacija označenih kao 1.2 i 1.3 obilježenih u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani, postavljeni su šipovi i izgrađena je prilazna staza i platforma većih dimenzija.
Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija
Dostavljeno: Ministru za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine Ulcinj 

27.03.2008.

Prijava br 77
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj.
Uz nove platforme dovršena su dva objekta od drveta.
Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji
Dostavljeno: Ministarstvu za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine Ulcinj 

27.03.2008.

Prijava br 76
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Ulcinj, na lokaciji desne obale rijeke Bojane, na kat. parceli 1220 K.O. Gornji Štoj.
Neposredno ispred lokacije označene kao 1.1 u katalogu ribarskih kućica na rijeci Bojani , vrši se postavljanje šipova i platforme za tri nova objekta većih površina.
Prijavljeno: Republičkoj urbanističkoj inspekciji
Dostavljeno: Ministarstvu za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine Ulcinj 

27.03.2008.

Prijava br 75
 

Radovi bez odobrenja u opštini Bar, s na kat. parceli 2517 K.O. Sutomore, u neposrednoj blizini lokacije 5.10 označene kao tobogan u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za 2008 godinu.
nepoznati investitor je izvršio postavljanje privremenog objekta – kioska, metalne konstrukcije i tende, površine u osnovi cca 16m2 Privremeni objekat nije predviđen planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za 2008 godinu.

Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija
Dostavljeno: Ministru za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine 

27.03.2008.

Prijava br 74
 

Radovi bez odobrenja u opštini Bar, na kat. parceli 2531 K.O. Bar, istočno od rta Ratac, , u zahvatu plaže označene kao 6B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Bar za 2008 godinu.
Izvršena je izgradnja montažnog ugostiteljskog objekta na daščanoj podlozi.
Objekat je natkriven trskom, dimenzije cca 60m2.
Pomenuti objekat nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Bar za 2008 godinu.
Investitor: Vujović Stevan

Prijavljeno: Republička urbanistička inspekcija
Dostavljeno: Ministru za ekonomski razvoj
Predsjedniku opštine 

04.02.2008.

Prijava br 73
 

Bez odobrenja, na dijelu obale u Stolivu,na katastarskoj parceli broj 506K.O. Stoliv, nepoznati investitor, započeo građevinske radove na rekonstrukciji - izgradnji postojećeg stambenog objekta. Izvršeno je zidanje sprata giter blok opekom visine cca 2.70m.

Prijavljeno:republičkoj građevinskoj inspekciji 

01.02.2008.

Prijava br 72
 

Na području opštine Herceg Novi,a na dijelu obale u Meljinama,na kat. parceli broj 371 K.O. Podi,a ispred kat. parcela 370/3 i 370/4 K.O. Podi, bez odobrenja postavljen je betonski plato u visini terase.
Ispred terse ugostiteljskog objekta, a na kat. parceli 370/3 K.O. Podi, izbetoniran je plato dimenzija u osnovi cca 8.5 m x 3.5 m i ispred kat. parcele 370/4 K.O. Podi dimenzija cca 6.0 x 3.5 m 

28.01.2008.

Prijava br 71
 

Radovi bez odobrenja na području opštine Bar, na lokaciji Mali pijesak, na kat. parceli 3113 K.O. Dobre vode. Nastavljeno sa izvođenjem bespravnih radova na izgradnji stambenog objekta, bez odobrenja nadležnog organa, a za koji je vršeno rušenje prije nekoliko godina.

Investitor: Brahim Seferović

Prijavljeno:
-republičkoj građevinskoj inspekciji 

24.01.2008.

Prijava br 70
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ogradnog kamenog zida visine cca 1.80 m i dužine cca 11.00 m, koji jednim dijelom ulazi u more. na području opštine Kotor, na dijelu obale u Stolivu, kat. parcela br 353 K.O. Stoliv.
Investitori Elena Nemtsova i Mikhail Kravchuk
Prijavljeno:
-republičkoj građevinskoj inspekciji 

22.01.2008.

Prijava br 69
 

Radovi bez odobrenja, uz središnji dio plaže Sveti Stefan , na kat. parceli 1316/2 K.O. Sveti Stefan, na dogradnji suterenskog dijela, uz postojeći novoizgrađeni stambeni objekat.
Investitor: nepoznat
Prijavljeno:
-republičkoj građevinskoj inspekciji 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates