Kontrola zone morskog dobra 2009

26.11.2009.

Prijava br 294
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 23.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je Grbović Predrag, iz Ulcinja, vlasnik objekta br. 250. po evidenciji privremenih objekata na rijeci Bojani, uz postojeći objekat započeo novi objekat, površine cca 100 m2, ispred navedenih objekata postavio je drvenu ogradu, a izvršeno je i ograđivanje prostora od cca 400 m2 bodljikavom žicom.
PRIJAVLJENO:
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO – ULCINJ

26.11.2009. godine 

26.11.2009.

Prijava br 293
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 23.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je Bevenja Željko iz Ulcinja vlasnik objekta br. 253. po evidenciji privremenih objekata na rijeci Bojani, dograđuje postojeći objekat u površini od cca 12. m2.
PRIJAVLJENO:
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO – ULCINJ

26.11.2009. godine 

26.11.2009.

Prijava br 292
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 23.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je Zejnelagić Sabrija iz Ulcinja, vlasnik objekta br. 161. po evidenciji privremenih objekata na rijeci Bojani, sagradio novi objekat, površine 30. m2, bočno zatvoren sa dvije strane i natkriven drvenom konstrukcijom, sa namjenom skloništa za čamce.
PRIJAVLJENO:
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO – ULCINJ

26.11.2009. godine 

26.11.2009.

Prijava br 291
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 23.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je Igor Sadovnikov, vlasnik objekta br. 160. po evidenciji privremenih objekata na rijeci Bojani, ispred postojećeg objekta sagradio novi objekat dimenzija 15. m2, a na postojećem objektu dodao novu prostoriju cca 12. m2.

PRIJAVLJENO:
- OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO – ULCINJ 

23.11.2009.

Prijava br 290
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nn. lice između objekata br. 13. i 14. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na postojećoj platformi, postavio drveni objekat dimenzija cca 6.00 x 4.00 m2.

PRIJAVLJENO:
- Nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekcija zaštite prostora
23.11.2009. godine 

23.11.2009.

Prijava br 289
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nn. lice između objekata br. 30 i 31. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na šipovima izgradio platformu, dimenzija 10.00 x 7.00 m2.

PRIJAVLJENO:
- Nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekcija zaštite prostora
23.11.2009. godine 

23.11.2009.

Prijava br 288
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je n.n. lice između objekata br. 33. i 34. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na šipovima postavio platformu dimenzija cca 50 m2.

PRIJAVLJENO:
- Nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekcija zaštite prostora
23.11.2009. godine 

23.11.2009.

Prijava br 287
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nn. lice između objekata br. 38. i 39. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na šipovima izgradio platformu, na kojoj je postavio kamp prikolicu.

PRIJAVLJENO:
- Nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekcija zaštite prostora
23.11.2009. godine 

23.11.2009.

Prijava br 286
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je vlasnik objekta br. 29. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na postojećoj terasi ogradio bočne strane i povećao objekat za 12.00 m2.


PRIJAVLJENO:
- Nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekciji zaštite prostora
23.11.2009. godine 

23.11.2009.

Prijva br 285
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, lokalitet Kunje, dana 13.11.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na katastarskoj parceli broj 2401 K.O. Kunje, n.n. lice na postojećoj betonskoj podlozi postavio drvenu ogradu, i izvršio popločavanje prostora kamenim pločama, kao i da je ispod ploče ozidao objekat površine cca 8.00 x 4.00 metara, a zapadno od objekta na istoj katastarskoj parceli izveo betonsku ploču sa bazenom.


PRIJAVLJENO:
- Nadležnom OPštinskom državnom tužilaštvu
- Inspekciji zaštite prostora

23.11.2009. 

12.11.2009.

Prijava br 284
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi u Kamenarima, dana 11.11.2009. godine sužbenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su konstatovali da se na uzgajalištu školjki, ispod crkve Sv.Neđelje, izvode radovi na ojačavanju ranije suvomeđom formirane platforme – mula.
Korisnik uzgajališta betonirao je obodni kamen i formirao stalni objekat – pontu, dimenzija cca 5 x 5 m, a u betonirani obodni okvir se nasipa šljunak sa plaže.
 

12.11.2009.

Prijava br 283
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 10.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da vlasnik kat. parc. br. 508 K.O.Stoliv I, izvodi radove na rekonstrukciji postojeće ponte.
U pregledu katastarskih evidencija Uprave za nekretnine, u listu nepokretnosti nosioci prava su Butcher Geofferey Charles i Butcher Zofia Maria iz Velike Britanije.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
12.11.2009. godine 

05.11.2009.

Prijava br 282
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor (MZ Muo), dana 29.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na dijelu katastarske parcele br. 420 K.O. Muo, nepoznato lice deponovalo građevinski šut i ostatke kamena, drvenih greda i ostalog komunalnog odpada, što u značajnoj mjeri devastira predio ovog jedinstvenog zaliva.

PRIJAVLJENO:
- Komunalna policija Kotor
05.11.2009. godine
 

02.11.2009.

Prijava br 281
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 29.10.2009. godine sužbenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su konstatovali da je na šetalištu „Pet Danica“, na terasi lokala „TWEETY“, koja nije po Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi za 2009. godinu, zakupac lokala, Isidorović Boban, otpočeo radove na rekonstrukciji postojeće terase, tako što je izvršio uklanjanje metalne ograde u dužini cca 11 metara i skidanje sloja betona, te izveo radove na rušenju ivičnjaka ograde.

PRIJAVLJENO:
Inspekcija zaštite prostora
02.11.2009. godine 

02.11.2009.

Prijava br 280
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi u Rosama, dana 26.10.2009. godine sužbenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su konstatovali da je investitor Eckerstorfet Vinka započela radove na izgradnji objekta, koji se nalazi na kat. parc. 82/23 K.O. Rose, bez odobrenja nadležnih institucija.
Takođe je ispred predmetnog objekta izvršeno nasipanje kamenog materijala u količini cca 2 m3.


PRIJAVLJENO:
Inspekcija zaštite prostora
02.11.2009. godine 

02.11.2009.

Prijava br 279
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, Rafailovići, dana 26.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na platou uz obalni zid na kat. parceli 1448 K.O. Bečići, nalaze postavljene barke i gliseri, kao i da je izvršeno postavljanje metalnih stubova i lanaca, čime je onemogućeno kretanje i pristup, vozilima i pješacima.

PRIJAVLJENO:
- Komunalna policija - Budva
28.10.2009. godine 

23.10.2009.

Prijava br 278
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, u Sutomoru, dana 21.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na katastarskoj parceli 1913 K.O. Sutomore, vlasnik uz postojeći objekat dogradio prizemlje i sprat, dimenzija cca 10.00 x 4.00 metara.
Provjerom u katastraskom operatu po listu nepokretnosti br. 415 K.O. Sutomore, kao vlasnik nepokretnosti se vodi lice Vulin Slavica.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
22.10.2009. godine 

22.10.2009.

Prijava br 277
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, lokalitet Kunje, dana 14.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se ispred katastarske parcele broj 4072/13 K.O. Kunje, koja je vlasništvo Redžović Fadila, a na katastarskoj parceli broj 4085 K.O. Kunje, vlasništvo Republike Crne Gore, izvode radovi na zidanju potpornih zidova, stepeništa, kao i betoniranje platoa na zaravnatim površinama, a izgrađen je i objekat površine cca 1 m2 za pumpu za vodu.PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
22.10.2009. godine 

22.10.2009.

Prijava br 276
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, lokalitet Kunje, plaže Paljuškovo, dana 16.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se u zaleđu plaže, ispred katastarskih parcela 4058/1, 4058/2, i 4058/3 K.O. Kunje, a na katastarskoj parceli broj 4086 K.O. Kunje, izvode radove na izgradnji potpornog zida, u dužini od 40. metara.
PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
22.10.2009. godine

 

19.10.2009.

prijava br 275
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 14.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nn. lice između objekata br. 41 i 42. iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani, na postojećoj platformi dimenzija 11.00x5.00 metara, izgradilo montažni drveni objekat dimenzija 5.00 x 5.00 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
16.10.2009. godine

 

 

19.10.2009.

prijava br 274
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 14.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je n.n lice između objekta br. 39 i 40 iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani postavio montažni limeni objekat, dimenzija 4.00 x 3.00 metra.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
16.10.2009. godine

 

 

19.10.2009.

prijava br 273
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 14.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je n.n lice između objekta br. 39 i 40 iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani izveo radove na izgradnji drvenog montažnog objekta, dimenzija 6.00 x 6.00 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
16.10.2009. godine

 

 

15.10.2009.

prijava br 272
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 12.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je vlasnik objekta br. 45 iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani izveo radove na izgradnji objekta na postojećoj platformi, dimenzija 8.00 x 8.00 6 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
14.10.2009. godine

 

 

09.10.2009.

Prijava br 271
 

Dana 06. okotobra obavješteni smo od strane mještana iz Baošića da po površini mora, na udaljenosti od oko 20 m od obalne linije, na potezu od Bijele do Baošića pluta masna mrlja braonkaste boje, za koju sumnjaju da je porijeklom iz Brodogradilišta Bijela.

Prijavljeno:

Lučka kapetanija Kotor
Inspekcija bezbjednosti plovidbe

Dostavljeno:

-Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
-Opština Herceg Novi 

08.10.2009.

Prijava br 270
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, lokalitet Kunje, dana 05.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je n.n. lice na katastarskoj parceli broj 2408/133 K.O. Kunje, izveo radove na izgradnji potpornog zida, i započeo gradnju objekta. Navedena parcela se nalazi neposredno do parcele br. 2402 K.O. Kunje koja se nalazi u zoni morskog dobra.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
08.10.2009. godine 

08.10.2009.

Prijava br 269
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 06.10.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je vlasnik objekta br. 130 iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani izveo radove na izgradnji – produženju garaže za glisere, u dužini od 6 metara, širine 4 metra, sa prekrivanjem površine drvenom konstrukcijom

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
08.10.2009. godine 

08.10.2009.

Prijava br 268
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, dana 07.10.2009.
godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da
je na katastarskoj parceli br. 1088 K.O. Kruče, na ranije izgrađenom objektu, dograđen sprat, površine cca 50 m2, za koje radove ne posjeduje odobrenje za gradnju.
Navedene radove vjerovatno izvode vlasnici MIKHEEV VALENTIN, i VLADISLAV, pošto se u katastarskom operatu, po listu nepokretnosti br. 359 Kruče, kao vlasnici parcele vode navedena lica.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
08.10.2009. godine 

01.10.2009.

Prijava br 267
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, dana 28.09.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na katastarskoj parceli br. 1079/1 K.O. Donji Štoj, započeto izvođenje radova na izgradnji drvenog montažnog objekta, površine cca 30. m2, (dimenzija cca 6.00 x 5.00 metara).

Navedene radove vjerovatno izvodi vlasnik Rudović Maruka, pošto se u katastarskom operatu, po listu nepokretnosti br. 1100 K.O. Donji Štoj, kao vlasnik parcele vodi navedeno lice.


PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
01.10.2009. godine 

30.09.2009.

Prijava br 266
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 28.09.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području Luštice – obalnog dijela u Pristanu, izvršeno nasipanje dijela malog mandraća. Na zapadnom mandraću je ozidan kamneni zid sa istočne strane u dužini od cca 10 metara, koji je cijelom širinom mandraća ozidan na udaljenosti od 2.50 metara od starog zida mandraća. Prostor između starog i novog zida je nasut šljunkom. Pri južnom dijelu mandraća uz ozidani dio su izlivene betonske stepenice prema i u moru, a na jugozapadnom dijelu mandraća je ozidana i arla za cvijeće, dok je dio prostora rive između mandraća i objekta popločan keramičkim pločama.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
- Vodoprivredna inspekcija
29.09.2009. godine

 

30.09.2009.

Prijava br 265
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 28.09.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da su na objektu br. 3 iz evidencije privremenih objekata na rijeci Bojani započeti radovi na natkrivanju posrojeće terase. Natkrivanje se vrši postavljanjem drvenih stubova i drvene krovne konstrukcije u površini cca 70 m2.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
29.09.2009. godine


 

18.09.2009.

Prijava br 264
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.09.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da su na objektu br.2 iz evidencije objekata na rijeci Bojani, započeti radovi na natkrivanju postojeće terase, postavljanjem drvenih stubova i drvene krovne konstrukcije površine cca 60m2.


PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
18.09.2009. godine 

11.09.2009.

Prijava br 263
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, lijeve obale rijeke Bojane, dana 10.09.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je ispred objekta br.25 iz evidencije objekata na lijevoj obali rijeke Bojane, sagradjena drvena platforma cca. 20 m2 na betonskim šipovima, ogradjena sa južne strane drvenim stubovima i drvenom oplatom.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
11.09.2009. godine 

21.08.2009.

Prijava br 262
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, lijeve obale rijeke Bojane, dana 20.08.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da se kod montažnog objekta br. 17. po evidenciji privremenih objekata, vrše radovi na formiranju platforme neutvrđene površine.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
21.08.2009. godine 

21.08.2009.

Prijava br 261
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 20.08.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da se kod montažnog objekta br. 39. po evidenciji privremenih objekata, vrše radovi na formiranju platforme površine cca 30. m2. te da su izvedeni radovi na postavljanju 49 šipova i 11 greda.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
21.08.2009. godine 

20.08.2009.

Prijava br 260
 


PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
20.08.2009. godine

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, dana 18.08.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je ispod kat. parcele br. 1219. K.O. Kruče, prema moru, vlasnik k.p. 1124/99 K.O. Kruče sagradio dvije montažne drvene kuće.
Navedena katastarska parcela br.1124/99 K.O. Kruče se po katastarskom operatu, po listu nepokretnosti broj 540 K.O. Kruče, vodi kao vlasništvo Marović Nikole, a ispod sagrađenih kuća, prema moru je izgrađen armirano betonski potporni zid visine 3.50 metara i dužine 30.00 metara, sa betonskim stepeništem. 

18.08.2009.

Tabelarni prikaz subjekata nadzora kojima je uručeno rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti u zoni Morskog dobra
 

Tabela subjekata nadzora kojima je uručeno rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti u Zoni Morskog dobra obuhvata period od 16.06 - 5.08.2009. godine, dostavljena od strane Turističke inspekcije, na zahtjev JP za upravljanje morskim dobrom.

 

04.08.2009.

Prijava br 259
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva - Rijeka Reževići
potez Presjeka, dana 22.07.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da su ispred k.p. br. 1619/2 K.O. Reževići, a na kat. parceli broj 1625/2 K.O. Reževići . vlasništvo Pavlović Miloša, izvedeni radovi na izgradnji armirano- betonskog potpornog zida, u dužini od cca 25 metara, visine cca 1.50 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
03.08.2009. godine 

04.08.2009.

Prijava br 258
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke
Bojane, dana 29.07.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na k.p. 1124/102 K.O. Kruče, lijevo od restorana 'Barakuda' prema Ulcinju, sagrađen drveni most koji povezuje obalu sa stijenama u moru, kao i da je na jednoj stijeni sagrađena platforma.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
03.08.2009. godine 

04.08.2009.

Prijava br 257
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke
Bojane, dana 30.07.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da se kod montažnih objekata br. 7 i 9 po evidenciji privremenih objekata, vrše radovi na nasipanju prilaznog puta i parkinga, kao i da je ispred lokacije br. 11. izgrađen montažni objekat dimenzija 3.00x 2.00 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
03.08.2009. godine 

21.07.2009.

Prijava br 256
 

Naknadnom kontrolom radova na Zavali dana 20.07.2009. godine, posto je izvodač nastavio sa radovima, konstatovali smo:
- na istočnom dijelu, na betoniranoj podlozi vrše se radovi na izgradnji zida, (fotos br. 0025),
- na središnjem dijelu na nasutom prostoru, vrse se radovi na postavljanju betonskih
stopa i metalne podkonstrukcije. (fotos br. 0023), i
- na zapadnom kamenitom dijelu plaze izvrseno je postavljanje metalne montazne
podkonstrukcije dimenzija cca 8.00x 6.00 metara koja se dijelom nalazi u moru, na
kojoj se vrsi zidanje zidova od blokova, u duzini od cca 12. metara, visine 3.00
metara.

PRIJAVLJENO:
17.07.2009. godine

- Vodoprivredna inspekcija
- Inspekcija zaštite prostora 

20.07.2009.

Prjava br 255
 

Kontrolom zone morskog dobra, plaže Guvance na području Budve , dana 17.07.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da su na dijelu kat. parcele br. 3062 K.O. Budva, na istočnom dijelu plaže izvedeni radovi na betoniranju platoa površine cca 30 m2. Takođe kontrolom smo ustanovili i da su na središnjem dijelu plaže u moru, izvedeni radovi na nasipanju i tamponiranju čime je formirana novostvorena površina dimenzija cca 13.00 x 10.00 metara, u visini od 0.50 metara od nivoa mora.

Radovi se izvode od strane investitora 'Mirax Group' - Budva, a izvođač radova je preduzeće D.O.O. 'Monterra'.

PRIJAVLJENO:
17.07.2009. godine

- Vodoprivredna inspekcija
- Inspekcija zaštite prostora 

02.07.2009.

Prijava br 254
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu šetalište Slovenska obala u opštini Budva, službenici Javnog preduzeća su dana 12.06.2009. godine, konstatovali da je Mitrović Jovan na dijelu katastarske parcele 2917/2 K.O. Budva, koja je vlasništvo hotela 'Park', postavio konzervator za sladoled, što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
- Turistička inspekcija,
- Tržišna inspekcija.

31.06.2009. godine 

02.07.2009.

Prijava br 253
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu šetalište Slovenska obala u opštini Budva, službenici Javnog preduzeća su dana 12.06.2009. godine, konstatovali da je Pajović Dejan na dijelu katastarske parcele 2917/2 K.O. Budva, koja je vlasništvo hotela 'Park', postaviokonzervator za sladoled i vitrinu za prodaju napitaka, što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2009. godinu.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
- Turistička inspekcija,
- Tržišna inspekcija.
31.06.2009. godine 

02.07.2009.

Prijava br 252
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu plaže Žanjice u opštini Herceg Novi, službenici Javnog preduzeća su dana 18.06.2009. godine, konstatovali da je između staze i plaže, od strane H.T.P. 'Vektra-Boka' izvršeno podaščavanje poda – terase u površini od cca 25.00 x 3.00 metara,što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
01.07.2009. godine


 

01.07.2009.

Prijava br 251
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 25.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor u Dobroti, na dijelu između katastarskih parcela br. 655. i 656 K.O. Dobrota, izgradio pontu površine cca 15 m2.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
29.06.2009. godine

 

29.06.2009.

Prijava br 250
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je u zoni morskog dobra na katastarskoj parceli br. 123/4 K.O. Donji Štoj, postavljen montažni limeni objekat, neutvrđene namjene, dimenzija cca 6.00 x 3.00 metara.
Provjerom katastarskog operata utvrdili smo da se kao vlasnik navedene parcele po listu nepokretnosti br. 2060 K.O. Donji Štoj, vodi lice Muratović Hašim.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
26.06.2009. godine 

29.06.2009.

Prijava br 249
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 25.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je iza lokacije br. 68. po evidenciji privremenih objekata, n.n lice postavio - sagradio montažni drveni objekat dimenzija cca 6.00 x 4.00 metara, kao i postavio autoprikolicu pored novosagrađenog objekta

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
26.06.2009. godine 

29.06.2009.

Prijava br 248
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu šetalište Slovenska obala u opštini Budva, službenici Javnog preduzeća su dana 15.06.2009. godine, konstatovali da je Čantrić Rade na dijelu katastarske parcele 2897/4 K.O. Budva, počeo sa obavljanjem djelatnosti na toboganu koji u ranijem periodu postavljen, a navedeni tobogan nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.
Takođe smo kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Bečići u opštini Budva, dana 19.06.2009. godine, konstatovali da je imenovani Čantrić Rade na dijelu katastarske parcele 1046/2 K.O. Budva, počeo sa obavljanjem djelatnosti na toboganu koji je takođe u ranijem periodu postavljen, a nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.PRIJAVLJENO:
-Republička građevinska inspekcija
-Turistička inspekcija,
-Tržišna inspekcija.
26.06.2009. godine 

25.06.2009.

Prijava br 246
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Lučice u opštini Budva, službenici Javnog Preduzeća su dana 19.06.2009. godine, konstatovali da je na dijelu katastarske parcele 1334/2 K.O. Petrovac,do lokacije 26.6 iz Plana Matunović Anđelija postavila kiosk u cilju obavljanja trgovinske djelatnosti što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.
U postupku utvrđivanja indetiteta vlasnika uvidom u katastarski operat utvrdili smo po l.n br. 743 K.O. Petrovac da k.p. u vlasničkom (B)listu označavaju kao vlasništvo Republike Crne Gore, sa upisanim pravom korišćenja za HTP ’’Budvanska rivijera’’ Budva.

PRIJAVLJENO:
Republička građevinska inspekcija
25.06.2009. godine 

25.06.2009.

Prijava br 247
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 17.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor u naselju Perast, izvodi radove na izgradnji ponte istočno a uz samu katastarsku parcelu br. 350 K.O. Perast.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
23.06.2009. godine 

25.06.2009.

Prijava br 245
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Lučice u opštini Budva, službenici Javnog Preduzeća su dana 19.06.2009. godine, konstatovali da je na dijelu katastarske parcele 1335/2 K.O. Petrovac, do lokacije 26.3 i 26.7 iz Plana za potrebe objekta u zaleđu koji se nalazi van zone morskog dobra formirana terasa ugostiteljskog tipa i postavljanje ležaljki, u cilju obavljanja ugostiteljske djelatnosti što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.
U postupku utvrđivanja indetiteta vlasnika uvidom u katastarski operat utvrdili smo po l.n br. 743 K.O. Petrovac da k.p. u vlasničkom (B)listu označavaju kao vlasništvo Republike Crne Gore, sa upisanim pravom korišćenja za HTP ’’Budvanska rivijera’’ Budva.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
25.06.2009. godine 

25.06.2009.

Prijava br 244
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Lučice u opštini Budva, službenici Javnog Preduzeća su dana 19.06.2009. godine, konstatovali da je Fatić Tihomir na dijelu katastarske parcele 1337/2 K.O. Petrovac, do lokacije 26.2 iz Plana u ranije postavljenom objektu vrši ugostiteljsku djelatnost što nije predviđeno Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu.
U postupku utvrđivanja indetiteta vlasnika uvidom u katastarski operat utvrdili smo po l.n br. 743 K.O. Petrovac da k.p. u vlasničkom (B)listu označavaju kao vlasništvo Republike Crne Gore, sa upisanim pravom korišćenja za HTP ’’Budvanska rivijera’’ Budva.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
25.06.2009. godine

 

23.06.2009.

Prijava 243
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, dana 16.06.2009. godine sužbenici Javnog Preduzeća su konstatovali da se na području Đuraševića, na katastarskoj parceli broj 1610/2 K.O. Đuraševići, izvode radovi na rekonstrukciji objekta, a konstatovano je i da je uz samu ivicu putnog pojasa, na susjednoj katastarskoj parceli broj 196 K.O. Đuraševići izvršeno zidanje parapetnog zida.

Izvršenim provjerama u katastarskom operatu došli smo do podatka da je vlasnik parcele broj 1610/2 K.O. Đuraševići, Pak Jasna iz Zemuna, a parcele broj 196 K.O. Đuraševići, Republika Crna Gora, sa upisanim pravom korišćenja za lice Jovanović Goran.


PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
22.06.2009. godine
 

23.06.2009.

Prijava 242
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Sutomore u opštini Bar, službenici Javnog Preduzeća su dana 11.06.2009. godine, konstatovali da je na katastarskoj parceli 2517 K.O. Sutomore, neposredno do lokacije 5.26 iz Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu, n.n. lice, postavilo terasu od drvene konstrukcije sa šankom visine cca 1.20 metara dužine od oko 3. metra. Iznad šanka je postavljen 'krov' od drvene konstrukcije natkriven trskom, u cilju formiranja terase za pružanje ugostiteljskih usluga, što nije predviđeno navedenim Planom.

PRIJAVLJENO:
- Republička građevinska inspekcija
23.06.2009. godine


 

23.06.2009.

Prijava br 241
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 23.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor u Dobroti, na katastarskim parcelama br. 400. i 401 K.O. Dobrota, izvodi radove na sanaciji ponte odnosno mandraća.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
22.06.2009. godine
 

11.06.2009.

Prijava br 240
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 09.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor u naselju Prčanj, izvršio rekonstrukciju ponte na katastarskoj parceli br. 1/1 K.O. Prčanj.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
10.06.2009. godine 

11.06.2009.

Prijava br 239
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 09.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor u Dobroti, između katastarskih parcela br. 654. i 655 K.O. Dobrota, izgradio pontu, sa izvođenjem radova na betoniranju ponte dužine cca 5 metara, širine cca 2.50 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
10.06.2009. godine

 

11.06.2009.

Prijava br 238
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 09.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor na zapadnom kraju naselja Prčanj, ispred katastarske parcele br. 112. K.O. Prčanj, izgradio pontu, površine cca 40 m2, na kojoj se vrše završni radovi.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
10.06.2009. godine 

10.06.2009.

Prijava br 237
 


Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, dana 05.06.2009. godine sužbenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na području Đuraševića, na katastarskoj parceli broj 146 K.O. Đuraševići, gradi stambeni objekat.

Izvršenim provjerama u katastarskom operatu došli smo do podatka da je vlasnik navedene parcele Republika Crna Gora, sa upisanim pravom korišćenja za lice Dubravčević Neđeljko sa jmbg. 1407962234018, kao i da je u listu nepokretnosti br. 174. K.O. Đuraševići upisano da je objekat – prizemna zgrada površine 70 m2, u izgradnji, pa je zatražena provjera da li se radovi izvode uz uredno dobijenu dozvolu za gradnju.
PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
09.06.2009. godine 

10.06.2009.

Prijava br 236
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da su u zoni morskog dobra na katastarskoj parceli br. 123/11 K.O. Donji Štoj, postavljene tri natkrivene terase drvenih konstrukcija u površini od cca 100 m2, sa oblaganjem podloge betonskim pločicama.
Provjerom katastarskog operata utvrdili smo da se kao vlasnik navedene parcele po listu nepokretnosti br. 2188 K.O. Donji Štoj, vodi lice Brahimović Rizo, sa jmbg. 0606957223015.

PRIJAVLJENO : Republička građevinska inspekcija
09.06.2009. godine
 

03.06.2009.

Prijava br 235
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, dana 01.06.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je ispred katastarskih parcela broj 1339/3 i 1339/4 K.O. Sveti Stefan, koje su vlasništvo D.O.O. 'Montebravo' Budva, a na dijelu katastarske parcele br. 1883 K.O. Sveti Stefan, koja je vlasništvo RCG, izvršeno betoniranje prostora površine cca 60. m2 kao i izgradnja - betoniranje pristupnih stepenica, sve na plažnoj površini.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
03.06.2009. godine
 

28.05.2009.

Prijava br 234
 

Kontrolom zone morskog dobra u Krašićima, JP za upravljanje morskim dobrom i Komunalna policija Opštine Tivat, vršeći intenzivnu kontrolu lokaliteta Krašića, zapisnički su konstatovali i proslijedili nadležnim inspekcijama, da investitor D.O.O. "MIKS 2006", na kat. parcelama broj 6 i 10 K.O. Krašići, vrši iskop na navedenim parcelama i nasipanje zemljanog materijala u more.
Navedeni lokalitet kontrolisan je i od strane Lučke kapetanije Kotor.
Kako navedeni radovi spadaju u nadležnost republičke inspekcije, zahtjev za kontrolu proslijeđen je od strane Komunalne policije Tivat Inspekciji zaštite prostora, Urbanističkoj inspekciji, Vodoprivrednoj inspekciji, kao i Upravi policije – ispostava Tivat. 

26.05.2009.

Prijava br 233
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 20.05.2009. godine službenici
Javnog preduzeća su konstatovali da je n.n. lice na kat. parc. 2412 K.O. Kunje, izveo radove na betoniranju plaže površine cca 10.00 x 8.00 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
25.05.2009. godine

 

26.05.2009.

Prijava br 232
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, lijeve obale rijeke Bojane, dana 18.05.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je pored lokacije 107. po evidenciji privremenih objekata, n.n lice na postojećoj platformi sagradio drveni objekat, kojeg nema u evidenciji ranije postavljenih objekata.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
25.05.2009. godine

 

20.05.2009.

Prijava br 231
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 14.05.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je formirana terasa ugostiteljskog objekta 'Twity', na prostoru uz objekat sa gornje strane šetališta, kao i sa donje strane ispod stabala tamarisa i na terasi vidikovca koja je u zahvatu 'Vektra – Boke'.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
18.05.2009. godine 

20.05.2009.

Prijava br 230
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, na Savini, dana 14.05.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da se uz šetalište sa gornje strane, ispred k.p. 2180 K.O. Topla, izvode radovi na postavljanju nove ograde.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
18.05.2009. godine 

20.05.2009.

Prijava br 229
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.05.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na šipovima postavljen montažni objekat, dimenzija 7.00 x 4.00 metara, na prostoru između lokacije br. 180. i lokacije 182. po evidenciji privremenih objekata.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
19.05.2009. godine 

20.05.2009.

Prijava br 228
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, desne obale rijeke Bojane, dana 17.05.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je pored ranije postavljenog montažnog objekta, na prostoru između lokacije br. 37. i lokacije 38. po evidenciji privremenih objekata, n.n investitor dogradio - izgradio terasu.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
19.05.2009. godine 

20.05.2009.

Prijava br 227
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je u zoni morskog dobra na katastarskoj parceli br. 134/2 K.O. Donji Štoj, investitor Muratović Hadžija započeo sa izvođenjem radova na pokrivanju krova montažnog objekta.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
19.05.2009. godine 

12.05.2009.

Prijava br 226
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, dana 11.05.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je na području obale Đuraševića, na katastarskoj parceli broj 176 K.O. Đuraševići, investitor izveo radove na zidanju objekta dimenzija cca 6x 4.50 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
12.05.2009. godine
 

12.05.2009.

Prijava br 225
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je, u zoni morskog dobra započeto izvođenje radova na iskopu temelja za objakat dimenzija cca 11.00x10.00 metra. Radovi se odvijaju na prostoru sa desne strane puta Donji Štoj – Gornji Štoj, približno 600 – 700 metara od ulaza – puta za plažu Kopakabana prema Adi.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
12.05.2009. godine 

12.05.2009.

Prijava br 224
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je, u zoni morskog dobra započeto izvođenje radova na iskopu temelja za objekat dimenzija cca 12.00 x 4.00 metra. Radovi se odvijaju na prostoru sa desne strane puta Donji Štoj – Gornji Štoj, približno 600 – 700 metara od ulaza – puta za plažu Kopakabana prema Adi.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
12.05.2009. godine 

12.05.2009.

Prijava br 223
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je vlasnik k.p. 1124/103 K.O. Kruče u zoni morskog dobra započeo izvođenje radova na dogradnji postojećeg objekta, gradnjom sprata dimenzija cca 8 x 5 metara.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
12.05.2009. godine 

07.05.2009.

Prijava br 222
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 05.05.2009. godine, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da je NN lice, na dijelu katastarske parcele br 66 K.O. Kostanjica, izgradilo kameni potporni zid, deponovalo zemljani materijal, i poravnalo plato.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor
05.05.2009. godine 

07.05.2009.

Prijava br 221
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da je NN lice, na dijelu između katastarskih parcela br 1302 i 1303 K.O. Prčanj, izvršilo nasipanje pijeskom površine od cca 100 m2, čime je umanjio korisnu površinu mandraća.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor
05.05.2009. godine 

07.05.2009.

Prijava br 220
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da je na katastarskoj parceli br. 584 K.O. Radovići, izgrađen betonski zid, te izvršeno deponovanje materijala – kamena.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Tivat,
05.05.2009. godine 

28.04.2009.

Prijava br 219
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 24.04.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da se na području Dobrote, na katastarskoj parceli br. 22 K.O. Dobrota, izvode radovi na rekonstrukciji i popločavanju ponte.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor 

28.04.2009.

Prijava br 218
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 24.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je NN lice, na dijelu katastarske parcele br. 50 K.O. Kostanjica, izvršilo nasipanje kamenog materijala u more u cilju formiranja - građenja ponte.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor

 

24.04.2009.

Prijava br 217
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na prostoru naselja Bigova, izvode radovi na izgradnji zidova i podzidova, kao i građenju septičke jame na samoj obali mora, koje radove izvodi vlasnik katastarske parcele br. 1531 K.O. Liješevići, Volkov Valerij, koji pored navedenog izvodi i radove na rekonstrukciji objekta na katastarskoj parceli br. 1531 K.O. Liješevići .
Potrebno je izvršiti provjere da li se radovi izvode sa građevinskom dozvolom, u cilju sprečavanja gradnje bez odobrenja.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor, Inspekcija zaštite prostora
24.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 216
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Zelenika u opštini Herceg Novi, službenici Javnog preduzeća su dana 22.04.2009. godine, konstatovali da na katastarskoj parceli 735/3 K.O. Kuti, lokaciji 15.7 iz Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za 2009. godinu, korisnik lokacije Neđeljko Banićević izvodi građevinske radove na izgradnji temelja, cokle i stubova. Na navedenoj lokaciji je Planom predviđeno postavljanje montažnog objekta sa terasom, ugostiteljske namjene, (gotovi montažni objekat – kontejner).

PRIJAVLJENO: MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ - Republička građevinska inspekcija
24.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 215
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, u Đenovićima, dana 15.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokaciji plaže 17.G, ispred kompleksa 'Fanfani' izvode radovi na popločavanju terase, koja nije predviđena sa Planom privremenih objekata za 2009. godinu, za opštinu Herceg Novi, kao i da se vrši nasipanje plaže sa većom količinom zemlje. Vršeći kontrolu tokom perioda 18-21.04.2009. godine konstatovali smo da je nasuta zemlja rasplanirana po prostoru plaže, kao i da je dijelom prekrivena šljunkom.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
22.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 214
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 15.04.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da je na dijelu katastarske parcele br. 518 K.O. Risan, pored magistralnog puta Kotor – Herceg Novi, postavljena – formirana terasa u cilju pružanja ugostiteljskih usluga, koja nije predviđena Planom privremenih objekata za 2009. godinu za opštinu Kotor.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor,
22.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 213
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, dana 20.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da lice Boro Šturanović, na dijelu katastarske parcele br. 173/7 K.O. Krašići, vrši radove na popločavanju ponte.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Tivat,
22.04.2009. godine
 

24.04.2009.

Prjava br 212
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 15.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je NN lice, na dijelu katastarske parcele br. 67 K.O. Kostanjica, izvršilo zagrađivanje ponte metalnom ogradom.

PRIJAVLJENO : Komunalna policija – Kotor,
22.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 211
 

Kontrolom zone morskog dobra u Sutomoru, opština Bar, službenici Javnog preduzeća dana 20.04.2009. godine, konstatovali da su se na prostoru ispred katastarske parcele br. 2032 i 2033 K.O. Sutomore, nastavlja nasipanje plaže i mora krupnim kamenom i zemljom.

PRIJAVLJENO :
-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Vodoprivredna inspekcija,
- Komunalna policija - Bar
22.04.2009. godine
 

24.04.2009.

Prijava br 210
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 20.04.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Utjehe, rt Džafran, izvode radovi na kat. parceli br. 4085 K.O. Kunje, koja je vlasništvo RCG.
Radove na betoniranju silaznih stepenica, kao i više denivelisanih platoa na stjenovitom središnjem dijelu izvodi n.n. lice.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
- Republička građevinska inspekcija
- Komunalna policija - Bar
22.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 209
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 20.04.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Veliki pijesak – rt Ponta, izvode radovi na dijelu kat. parceli br. 3575 K.O. Pečurice, koja je vlasništvo RCG, kao i katastarske parcele broj 3222 K.O. Pečurice, koja je, po podacima iz katastarskog operata, vlasništvo preduzeća ‘’Montmak’’.
Radovi se ogledaju u betoniranju zidova koji se oblažu kamenom, i izgradnji i betoniranju više denivelisanih platoa na kojim su izgrađena dva bazena.

PRIJAVLJENO:
- Inspekcija zaštite prostora
- Republička građevinska inspekcija
- Komunalna policija - Bar
22.04.2009. godine 

24.04.2009.

Prijava br 208
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 14.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području Škaljara, od strane nepoznatog investitora, postavljena limena garaža, na katastarskoj parceli br 1315 K.O. Škaljari.

Prijavljeno: Komunalna policija – Kotor
21.04.2009. godine

 

06.04.2009.

Prijava br 207
 

Kontrolom zone morskog dobra u Sutomoru, opština Bar, službenici Javnog preduzeća su dana 03.04.2009. godine, konstatovali da je postavljena plava metalna konstrukcija površine cca 200 m2, na katastarskoj parceli br. 2045 K.O. Sutomore, na lokaciji br. 4.18 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra, opština Bar, gdje je predviđena terasa ugostiteljskog objekta ’’Sozina'.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
06.04.2009. godine 

06.04.2009.

Prijava br 206
 

Kontrolom zone morskog dobra u Sutomoru, opština Bar, službenici Javnog preduzeća su dana 03.04.2009. godine, konstatovali da je na katastarskoj parceli br. 2045 K.O. Sutomore, vlasništvo RCG, na lokaciji br. 4.15 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra, opština Bar, gdje je predviđena terasa ugostiteljskih objekata 'J.&P' i 'Jelena' postavljena plava metalna konstrukcija natkrivena tendom zeleno – bijele boje.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
06.04.2009. godine 

06.04.2009.

Prijava br 205
 

Kontrolom zone morskog dobra u Sutomoru, opština Bar, službenici Javnog preduzeća su dana 03.04.2009. godine, konstatovali da je na katastarskoj parceli br. 2045 K.O. Sutomore, vlasništvo RCG, na lokaciji br. 4.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra, opština Bar, gdje je predviđena terasa ugostiteljskog objekta 'KIKO' , postavljena bijela metalna konstrukcija natkrivena tendom plave boje.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
06.04.2009. godine 

06.04.2009.

Prijava br 204
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva – šetalište Slovenska obala, dana 02.04.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali da na dijelu kat. parcele br. 3057 K.O. Budva, vlasništvo Republike Crne Gore, investitor Kralj Sreten izvodi radove na postavljanju - izgradnji žardinjera na lokaciji br. 7.24 iz Plana privremenih objakata za 2009. godinu za opštinu Budva.
Postavljanje žardinjera se vrši u cilju formiranja terase koja je u Planu definisana u dimenzijama od 40.00 m2, dok je na terenu formirana terasa od cca 120 m2.

PRIJAVLJENO: KOMUNALNA POLICIJA – BUDVA,
06.04.2009. 

06.04.2009.

Prijava br 203
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, kupališta 'Savina' na Savini, dana 01.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na mulu, na istočnoj strani kupališta, izgrađen zaštitni zid dužine cca 8 metara, visine 0.70 metara, za koje radove investitor nije imao odobrenje - dozvolu.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
06.04.2009. godine 

06.04.2009.

Prijava br 202
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, u Đenovićima, dana 02.03.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokaciji Vojvodića mulo izvode radovi na popločavanju terase, koja nije predviđena Planom privremenih objekata za 2009. godinu, za opštinu Herceg Novi.
Radovi se izvode istočno od lok. 17.1 navedenog Plana, na vlasničkoj parceli Vojvodić Uroša.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
06.04.2009. godine
 

03.04.2009.

Prijava br 201
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva – šetalište Slovenska obala, dana 02.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća konstatovali su da se na dijelu kat. parcele br. 2913/2 K.O. Budva, , na ugostiteljskom objektu 'Kairos' vlasništvo Glušćević Igora, izvode radovi na postavljanju drvene krovne konstrukcije – tende, dimenzija cca 11.00 x 4.00 metara.

PRIJAVLJENO: Komunalna policija – BUDVA,
03.04.2009. 

03.04.2009.

Prijava br 200
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 01.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Šušanj – Zeleni pojas, na katastarskoj parceli br. 3466/12 ili 15 K.O. Novi Bar, izvode radovi na dogradnji stambenog objekta zidanjem spoljašnjih zidova giter blokom dimenzija 9.00 x 3.00 metara. i visine cca 2.80 metara.
Navedeni ranije postavljeni objakat od drveta - tipa montažna kuća, koji je postavljen tokom 2008. godine, prijavljen je Inspekciji zaštite prostora 19.08.2008. godine, a kao investitor je označen vlasnik kat. parcele br. 3466/15 K.O. Novi Bar, Ćetković Predrag.

PRIJAVLJENO: Inspekcija zaštite prostora
03.04.2009.


 

03.04.2009.

Prijava br 199
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva – Jaz, dana 02.04.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na dijelu kat. parcele br. 96. K.O. Prijevor, vlasništvo Republike Crne Gore, a ispred parcele br. 79/1 K.O. Prijevor, investitor Carević Savo izveo radove na betoniranju podloge – platoa površine cca 50 m2.
PRIJAVLJENO: Komunalna policija – BUDVA,
03.04.2009.
 

03.04.2009.

Prijava br 198
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva – Jaz, dana 02.04.2009. godine, konstatovano je da je na dijelu kat. parcele br. 81 K.O. Prijevor, vlasnika Ivanović Milorada i Slobodana postavljen privremeni objekat od betona, obloženog kamenom dimenzija cca 3.50 x 2.00 metara.

PRIJAVLJENO: Komunalna policija – BUDVA,
03.04.2009.
 

30.03.2009.

Prijava br 197
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Krašići opštini Tivat, dana 27.03.2009. godine, konstatovano je da na području katastarske parcele br. 181/2 K.O. Tivat, lice Pavlićević Radoman, izvodi radove na izgradnji potpornog zida, i parkinga ispod kojeg je smješten rezervoar za vodu .
Investitor posjeduje rješenje br. 0903-up 35/1 od 03.03.2004. godine, izdato od Sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove opštine Tivat, za izgradnju parking prostora i javnog stepeništa., pa je potrebno je izvršiti kontrolu da li se radovi izvode u skladu sa dozvoljenom izgradnjom.

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ - Republička građevinska inspekcija
30.03.2009. godine
 

30.03.2009.

Prijava br 196
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 27.03.2009. godine, službenici Javnog Preduzeća su konstatovali izvođenje radova na rekonstrukciji kamenog zida na katastarskoj parceli br. 2809/34 K.O. Glavatičići. Tokom kontrole utvrdili smo da radove izvodi vlasnik katastarske parcele br. 2809/34 K.O. Glavatičići, Čumić Đorđe, kao i da za navedene radove ne postoji uredno izdata dozvola.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – KOTOR
30.03.2009. godine 

30.03.2009.

Prijava br 195
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 23.03.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na šetalištu „Pet Danica“, na Savini br. 81, izgrađena - postavljena betonska žardinjera ispred objekta Petković Svetlane.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – HERCEG NOVI
30.03.2009. godine

 

19.03.2009.

Prijava br 194
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovano da je na dijelu kat. parc. 205 K.O. Dobrota 1, nepoznato lice izvelo radove na dovođenju elektro i vodovodnih instalacija, bez odgovarajuće dozvole.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – KOTOR
17.03.2009. godine 

19.03.2009.

Prijava br193
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, konstatovano da su na dijelu kat. parc. br 3054/2 K.O. Budva (kod vaterpolo bazena na plaži Pizana), izvedeni radovi na betoniranju armiranih stubova visine 0,80m, a u toku su radovi na betoniranju ploče u cilju formiranja stolova, koji radovi se izvode od strane SRK „Delfin“ – Budva, bez odgovarajuće dozvole.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BUDVA
17.03.2009. godine 

19.03.2009.

Prijava br 192
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar - Zeleni pojas , utvrđeno da je na kat. parc. br 3466/3 i 3466/1 K.O. Novi Bar, nepoznati investitor izvršio nasipanje zemlje pored magistralnog puta Bar – Sutomore, i započeo zemljane radove na iskopu terena.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
17.03.2009. godine 

19.03.2009.

Prijava br 191
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar (zaleđe Crvene plaže), konstatovano je da na kat. parc. br. 3449/2 i 3448/2 K.O. Novi Bar, na rtu zapadno od „Crvene plaže“, investitor Babović Ranko bez građevinske dozvole započeo građevinske radove na iskopu zemlje.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
17.03.2009. godine 

19.03.2009.

Prijava br 190
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, konstatovano je da investitor 'MC MARINA' D.O.O. BUDVA, na dijelu katastarske parcele br 3054/2 K.O. Budva, izvodi radove na zidanju zidova giter blokom u cilju formiranja žardinjera za palme.
PRIJAVLJENO: - Komunalna policija Budva
- Inspekcija zaštite prostora
03.03.2009. godine 

10.03.2009.

Prijava br 189
 

Kontrolom zone morskog dobra konstatovano je da je na kat. parceli br 2045 KO Sutomore, opština Bar, korisnik lok.br 4.7 u Planu i programu objekata privremenog karaktera, bez saglasnosti JP za upravljanje morskim dobrom, postavio na cijeloj površini cca 50m2 metalnu konstrukciju za tendu.
Korisniku je naloženo da odmah ukloni tendu.

Prijavljeno: Komunalna policija Bar. 

10.03.2009.

Prijava br 188
 

Kontrolom zone morskog dobra na područji opštine Kotor, konstatovano je da je na dijelu parcele 66 KO Kostanjica izvršeno nasipanje kamenitog materijala u more u cilju formiranja i pravljenja ponte.

Prijavljeno: Komunalna policija Kotor 

10.03.2009.

Prijava br 187
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovano je da je mulo na kat. parceli 411 KO Strp, usljed izvođenja radova na izgradnji puta Lipci –Risan , oštećeno.

Prijavljeno: Komunalna policija Kotor 

10.03.2009.

Prijava br 186
 

Kontrolom zone morskog dobra konstatovano je da se na dijelu kupališta u Bečićima, čiji je korisnik "Maestraltours", ispred hotela Mediteran, vrši zasađivanje stabala maslina. Korisniku je naloženo da odmah obustavi sve otpočete radove i zasađeno stablo ukloni sa prostora kupališta.
Korisniku je, takođe, naloženo da ukloni debla palmi koja se nalaze na ivici kupališta i da prostor odmah dovede u prvobitno stanje. 

06.03.2009.

Prijava br 185
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 26.02.2009.godine, službenici JP za upravljanje morskim dobrom konstatovali su da je veća količina zelenog otpada deponovana na istočnom dijelu magazina „Datex“ u Zelenici.
Uz kameni objekat (toalet stare Željezničke stanice) posječena su stabla pitospere, dok je teren na kojima su bila u potpunosti poravnat.

Prijavljeno: Opštinska komunalna inspekcija 

06.03.2009.

Prijava br 184
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, na lokalitetu Crvena glavica, konstatovani su radovi bez odobrenja. Na lokalitetu Blizikuće, uz magistralni put , na dijelu kat. parcele br 1791/1 K.O Sveti Stefan, na već postojećoj deponiji, ponovo se odlaže velika količina zemlje i kamenog materijala, čime se ugrožava plaža, 

25.02.2009.

Prijava br 183
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Kunje u opštini Bar, službenici Javnog preduzeća su dana 24.02.2009. godine, konstatovali da je vlasnik k.p. br. 3525/3 K.O. Kunje, izvodi radove na izgradnji potpornih zidova između k.p. 3525/3 i k.p. 4085 K.O. Kunje, sa deponovanjem kamenja u zoni morskog dobra na k.p. 4085 K.O. Kunje.
U postupku utvrđivanja indetiteta graditelja provjerama katastarskih podataka došli smo do kopije lista nepokretnosti br. 2991 K.O. Kunje, koje u vlasničkom listu sadrži upisano pravo svojine za lice Žuđelović Muharem, sa jmbg. 3001948220013, dok se iz l.n. br. 1967 K.O. Kunje vidi pravo svojine Republike Crne Gore, za k.p. 4085 K.O. Kunje.
PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR
 

25.02.2009.

Prijava br 182
 

Kontrolom zone morskog dobra na lokalitetu Kunje u opštini Bar, službenici Javnog Preduzeća su dana 24.02.2009. godine, konstatovali da je vlasnik k.p. br. 4072/13 K.O. Kunje, ispred svog objekta, a na katastarskoj parceli broj 4085 K.O. Kunje izveo radove postavljanja betonskog stepeništa i metalne ograde
U postupku utvrđivanja indetiteta graditelja provjerama katastarskih podataka došli smo do kopije lista nepokretnosti br. 1984 K.O. Kunje, koje u vlasničkom listu sadrži upisano pravo svojine za lice Redžović Fadil, sa jmbg. 0602966220015, dok se iz l.n. br. 1967 K.O. Kunje vidi pravo svojine Republike Crne Gore.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR 

25.02.2009.

Prijava br 181
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom utvrdili su da je vlasnik k.p. 1210 K.O. Kruče u zoni morskog dobra započeo izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta cca 45.00 m2, na način što je izbetonirao temelje i podnu ploču, te izgradio betonske zidove u visini od oko 3.00 metra visine.
Provjerama katastarskih podataka došli smo do kopije lista nepokretnosti br. 1085 K.O. Kruče, koji u vlasničkom listu sadrži upisano pravo svojine za lice Vojvodić Svjetlana, sa jmbg. 2909947715696.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

24.02.2009.

Prijava br 180
 

Kontrolom zone morskog dobra na području Petrovca, Budva, dana 23.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da se na dijelu kat. parcele br.803 K.O. Petrovac, izvode radovi na iskopu kanalskog rova i postavljanju cjevovoda, te da je izvođenjem radova deponovana velika količina zemlje na samoj plaži prema moru.
Radovi se izvode od strane investitora J.P. 'Regionalni vodovod', a izvođač radova je preduzeće D.O.O. 'Udarnik'.

PRIJAVLJENO : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Vodoprivredna inspekcija 

23.02.2009.

Prijava br 179
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 17.02.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na području Luštice – jugoistočnom dijelu Ponte Veslo, na dijelu katastarske parcele broj 3426 K.O. Radovanići, izvode radovi na izgradnji objekta, dimenzija u osnovi cca 4.00x5.00 metara, a ispred objekta, na nižem nivou, betonirana je površina terase dimenzija cca 15.00x5.00 metara.
Istočno od objekta, pripremljen teren za gradnju terase dimenzija cca 5.00x7.00 metara.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

23.02.2009.

Prijava br 178
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, lijeve obale rijeke Bojane, dana 20.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je započeto izvođenje radova na izgradnji drvene platforme na drvenim šipovima dimenzija cca 5.00x5.00 metara, u cilju postavljanja objekta. Radovi se izvode na prostoru između klokacije br. 69. i lokacije 70. po evidenciji privremenih objekata.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

23.02.2009.

Prijava br 177
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 20.02.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Utjehe izvode radovi na kat. parceli br. 4083 K.O. Kunje.
Prema podacima kojim raspolažemo radove izvodi vlasnik k.p. 2937 K.O. Kunje Arabelović Osman, iz Bara – ul. Borska 18., koji je na navedenom prostoru deponovao cca 4.00 m3 šljunka, i paletu cimenta, a već je postavio ivičnjake i tamponirao dio parcele br. 4083 K.O. Kunje, zauzimajući prostor između svog objekta i puta.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – BAR 

23.02.2009.

Priava br 176
 

Kontrolom zone morskog dobra na području Petrovca, opština Budva, dana 09.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da se prilikom izrade šetališne staze u Petrovcu zemljano – pješčani materijal deponuje u more. Deponovanje za posledicu ima promjenu prirodne boje mora. Duž cijele Petrovačke plaže se proteže mrlja, tamno braon boje.

PRIJAVLJENO : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Vodoprivredna inspekcija 

17.02.2009.

Prijava br 175
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 12.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na području Orahovca, oko 60 metara od "Bajove kule" prema Perastu, na katastarskoj parceli br. 1229 K.O. Orahovac (Dražin vrt), izvode radovi na izgradnji podzidova.

PRIJAVLJENO : KOMUNALNA POLICIJA – KOTOR


 

11.02.2009.

Prijava br 174
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 06.02.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Čanj, izvode radovi na izgradnji i sanacija postojećeg stambenog objekta na kat. parceli br. 1224/1 K.O. Mišići.
U katastru kao suvlasnici parcele i objekata po listu nepokretnosti br. 433 K.O. Mišići, se vodi više lica, sa upisom zabilježbe ‘’postojanje objekta građenog bez građevinske dozvole’’.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

11.02.2009.

Prijava br 173
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 06.02.2009. godine službenici Javnog preduzeća su konstatovali da se na lokalitetu Šušanj – Zeleni pojas, izvode radovi na izgradnji stambenog objekta na kat. parceli br. 3466/10 K.O. Novi Bar.
U katastru kao suvlasnici parcele po listu nepokretnosti br. 2570 K.O. K.O. Novi Bar, vode se lica Šćepanović Ranko sa jmbg. 0811956210036 i i Šćepanović Danijela sa jmbg. 2107968215015

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA
 

10.02.2009.

Prijava br 172
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je nepoznati investitor na dijelu katastarske parcele br. 67. K.O. Kostanjica, a ispod k.p. 378/2 K.O. Kostanjica izgradio betoniranu površinu cca 30 m2, mandrać u blizini cca 15 metar dužine, kao i mulo uz obalu dužine cca 45 metara.


PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

10.02.2009.

Prijava br 171
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na katastarskoj parceli br. 1130. K.O. Kruče, započeto izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta, koji je prethodno kontrolisan od nadležne inspekcije i zabranjeni su dalji radovi.
U postupku utvrđivanja indetiteta graditelja provjerama katastarskih podataka došli smo do kopije lista nepokretnosti br. 540. K.O. Kruče, koje u vlasničkom listu sadrži upisano pravo svojine za lice Marović Anto, sa jmbg. 0804934223014.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

10.02.2009.

Prijava br 170
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva, dana 03.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na katastarskoj parceli br. 79. K.O. Prijevor I, započeto izvođenje radova na oblaganju betonskog parapetnog zida kamenom, kao i oblaganje stubova.
Radovi se odvijaju na k.p. 79/1 K.O. Prijevor I, koja se vodi u listu nepokretnosti br. 195 K.O. Prijevor I, sa upisanim pravom korišćenja za lice Pićan Dare.


PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

10.02.2009.

Prijava br 169
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Budva – Jaz, dana 03.02.2009. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su utvrdili da je na katastarskoj parceli br. 103. K.O. Prijevor I, započeto izvođenje radova na rekonstrukciji stambenog objekta u dijelu krovne konstrukcije.
Radovi se odvijaju na k.p. koja se vodi u listu nepokretnosti br. 246 K.O. Prijevor I, sa upisanim pravom svojine Republike CrneGore, i pravom korišćenja više lica.

PRIJAVLJENO : INSPEKCIJA ZAŠTITE PROSTORA 

10.02.2009.

Prijava br 168
 

Napomena:

Prošlu projavu pod ovim brojem nijesu pratile adekvatne fotografije.
Ponavljamo tekst i objavljujemo fotografije sa terena koje su, uz prijavu, proslijeđene nadležnoj inspekciji:

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, službenici Javnog preduzeća su dana 03.02.2009. godine, konstatovali da je na području Bogišića, na katastarskoj parceli broj 78 K.O. Bogišići, izvršeno građenje objekta garažnog tipa, kao i da je ispred objekta dograđena ponta cca 10x15 metara, koja je oivičena sa betonskim pločama.

U postupku utvrđivanja indetiteta graditelja provjerama katastarskih podataka došli smo do kopije l.n. br.59 K.O. Bogišići koji navedenu k.p. u vlasničkom (B)listu označavaju kao vlasništvo Republike Crne Gore, sa upisanim pravom korišćenja za lice Mijanović Božidar, Cetinje – bul. Lenjina br. 19. sa jmbg. 10039444250029.

Priavjavljeno: Inspekcija zaštite prostora 

30.01.2009.

Prijava br 167
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Tivat, dana 27.01.2009. godine, sužbenici Javnog reduzeća su konstatovali da je na području Krašića, na dijelu katastarske parcele broj 875 K.O. Krašići, izvode radovi na izgradnji stambenog objekta, površine u osnovi 30.00x20.00 metara, spratnosti P+2.
Izvršenim provjerama u katastarskom operatu došli smo do podatka da je vlasnik navedene parcele Šurlan Mila sa jmbg. 0404950715352 i prebivalištem u Beogradu, Katićeva br. 4.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 

30.01.2009.

Prijava br 166
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da su na katastarskoj parceli broj 7489/4 K.O. Ulcinj, započeti iskopi, a iskopani materijal prebacuje – deponuje prema moru.
Provjerom podataka u katastru nepokretnosti utvrdili smo vlasnički odnos, ali podaci ukazuju da radove izvodi Zećiraj Bajrami iz Bujanovca, koji je, po prikupljenim podacima, kupio neku susjednu parcelu.

Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 23.01.2009.godine.
 

30.01.2009.

Prijava br 165
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Bar, dana 08.01.2009. godine službenici Javnog preduzeća konstatovali su da se na lokalitetu Sutomora, na Obali Iva Novakovića, (prostor između hotela "Sozina" i odmarališta "Srbobran"), izvode radovi na adaptaciji postojećeg stambenog objekta na kat. parceli br. 2090 K.O. Sutomore.
U katastru kao vlasnik parcele i objekta vode se Ostojić Dragan i Zdravko. Nemamo saznanje da za navedene radove izvođač posjeduje dozvolu. Kako je objekat zaštićen mrežom sa čeone strane, ne vidi se obim i vrsta radova, a po stanju na terenu linija puta je u samom objektu.


Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora. 

12.01.2009.

Prijava br 164
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Kotor, dana 08.12.2008. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da je na području Dobrote, na katastarskoj parceli br 1029/1 K.O. Dobrota1, izgrađen objekat dimenzija cca 3x2.5 metara sa parking prostorom – površinom u nivou lokalnog puta.
Pored navedenog renovirana je ponta koja se nalazi na istoj katastarskoj parceli.


Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 

09.01.2009.

Prijava br 163
 

Kontrolom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, dana 30.12.2008. godine, službenici Javnog preduzeća su konstatovali da na području šetališta u Igalu, na dijelu katastarske parcele br. 926/2. K.O. Topla, a zapadno od katastarske parcele br. 928/2 K.O. Topla, investitor izvodi građevinske radove na izgradnji parapetnog zida od blok opeke.
Prijavljeno: Inspekcija zaštite prostora 30.12.2008. 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates