Ostale medjunarodne aktivnosti

Studijska posjeta zaštićenim marinskim područjima u Italiji

 
Na poziv Ministarstva održivog razvoja i turizma Republike Crne Gore, a u sklopu projekta "Uspostavljanje zaštićenog područja u moru Katič, i procjena morskih i obalskih ekosistema Crne Gore", predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i ostalih relevantnih institucija iz Crne Gore boravili su u studijskoj posjeti Italiji, od 06. do 11. novembra 2012. godine.
Projekat se realizuje u saradnji sa DFS Engineering Montenegro i D` Appolonia. Cilj posjete bio je upoznavanje sa iskustvima Italije u oblasti uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima u moru, te da se njihova iskustva prenesu i na buduće crnogorsko zaštićeno područje.
U okviru studijske posjete organizovani su obilasci: Zaštićenog područja u moru (MPA - Marine Protected Area) "Secche Tor Paterno" u blizini Rima ("Roma Natura"), MPA "Toskanski arhipelag" na ostrvu Elba, MPA "Portofino" u blizini Đenove, predstavništva "Expo Med"-a u Rimu, Akvarijuma u Đenovi, i jedinice italijanske "Obalne straže" na Elbi. Studijska posjeta omogućila je predstavnicima Javnog preduzeća da se, između ostalog, upoznaju sa različitim modelima upravljanja zaštićenim područjima u moru, različitim fazama u procesu proglašenja tih područja, saznaju kako se obavlja kontrola i prevazilaze problemi, usklađuju zaštita i stvaranje ekonomskog profita, te kako se mogu razviti privatno-javna partnerstva u ovoj oblasti. Takođe je uspostavljen kontakt sa sličnim institucijama u Italiji, u stvaranja osnova za buduću saradnju.

ostale1

 
Saradnja sa insitutcijama u Republici Hrvatskoj  koje se bave praćenjem kvaliteta mora na javnim kupalištima
 
 
Predstavnici JP „Morsko dobro“ učestvovali su na 18. radnom sastanku institucija za javno zdravstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja, održanom 26. i 27. aprila  2012. godine na Korčuli, na poziv Minstarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.Radni sastanak je organizovan u sklopu bilateralne i regionalne saradnje Minstarstava Crne Gore i Hrvatske, koja su nadležna za poslove zaštite životne sredine.Predstavnik JP „Morsko dobro“ Dragan Marković prezentovao je način funkcionisanja ovog preduzeća, kao primjer i model po uzoru na koji bi se, na nivou hrvatskih županija, mogla organizovati slična institucija.
Imajući u vidu da institucije iz Crne Gore koje se bave praćenjem kvaliteta mora na javnim kupalištima na ovim sastancima učestvuju već treću godinu, u skladu sa temama sastanka, predstavnici Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore prezentovali su Izvještaj o kvalitetu morske vode na javnim kupalištima u Crnoj Gori.Na sastanku su razmatrani nacionalni i županijski izvještaji o kvalitetu morske vode na javnim plažama tokom sezone 2011. godine, sprovođenje odredbi EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje (Direktive 2006/07/EZ), zatim Izvještavanje prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, iskustva laboratorija u dobijanju akreditacija za laboratorijske metode i sprovođenje interkalibracijskih testova.  
Pored tema vezanih za samo izvještavanje o kvalitetu morske vode na kupalištima, na sastanku su razmatrane međunarodne obaveze vezano za monitoring mora, koje proizilaze iz EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ),a perezentovana su i hrvatska iskustva na temu "Postupanje koncesionara i jedinica loklane samouprave kod zagađenja mora" i "Zagađenje plutajućim čvrstim otpadom na primjeru plaža Dubrovačko-neretvanske županije". U okviru druge prezentacije prikazan je primjer kada je krajem 2010. godine područje ove županije bilo pokriveno ogromnim količinama čvrstog otpada, porijeklom pretežno iz Albanije, a za čije čišćenje je ova županija izdvojila preko 1.000.000 eura.
 
Projekat IUCN SEE "Izgradnja kapaciteta za sprovođenje aktivnosti za očuvanje prirode"
 
Na poziv Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) iz Podgorice, a u organizaciji IUNCN SEE, JP Morsko dobro je ušestvovalo na treningu „Ciklus upravljanja projektima i prikupljanje sredstava za očuvanje prirode“, koji se održavao od 3. do 5. aprila 2012. godine  u Beogradu.  Trening se realizuje u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje aktivnosti za očuvanje prirode“, kojeg sprovodi IUCN SEE, a finasira se od strane ambasade Norveške u Beogradu.
Cilj treninga je povećanje kapaciteta i vještina relevantnih aktera koji se bave očuvanjem prirode, posebno se fokusirajući na razvoj projekata, kao i načine prikupljanja finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Trening predstavlja dio programa obuke koji će trajati 6 mjeseci. Tokom treninga će se pripremiti više projektnih prijedloga iz oblasti zaštite prirode, koji će biti spremni za apliciranje kod odgovarajućih donatora.
 
Saradnja sa Dubrovačkom agencijom za regionalni razvoj i poslovne usluge (DUNEA)
 
Na poziv Dubrovačke agencije za regionalni razvoj i poslovne usluge(DUNEA), predstavnici JP “Morskog dobra”, 15. marta 2012. godine u
Dubrovniku, učestovali su na završnoj konferenciji projekta "COASTANCE".  Projekat "COASTANCE" finansira se iz transnacionalnog programa MED Evropske Unije i u proteklom periodu bavio se temama poboljšanja upravljanja obalnim područjem, posebno morskim dobrom. Javno preduzeće pozvano je da, kao izuzetno važan prekogranični partner sa već postojećim iskustvom i, štoviše, primjerima dobre prakse upravljanja morskim dobrom, prezentuje svoja iskustva i organizacioni model za upravljanje morskim dobrom u Crnoj Gori.  Pored predstavnika JP, na konferenciji je predstavnik grčke regije Istočne Makedonije i Trakije Arseniou Spyros prezentovao rezultate projekta COASTANCE na nivou Mediterana, predstavnica regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Andrea Novaković predstavila je rezultate projekta i Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem ove županije, dok je predstavnica Centra regionalnih aktivnosti Programa prioritnih akcija Mediteranskog akcionog plana (PAP/RAC) Marina Marković prezentovala potencijalne inicijative u obalnom području Mediterana, među kojima je i izrada Plana integralnog upravljanja obalnim područjem u Crnoj Gori (CAMP Crna Gora).  Iskustvo JP “Morsko dobro i organizacioni model,prepoznat je od strane visokih predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije kao ugledan primjer, na bazi kojeg će se inicirati formiranje Agencija za upravljanje obalom na županijskom nivou, sa zaključkom da predstavnici Javnog preduzeća svoja iskustva ponovo prezentuju na sastanku predstavnika svih sedam županija, koji će se krajem aprila održati na Korčuli.

Projekat “Drimski dijalog - konsultativni proces za uspostavljanje zajedničke vizije za upravljanje proširenim basenom rijeke Drim
 
U sklopu regionalnog projekta “Drimski dijalog - konsultativni proces za uspostavljanje zajedničke vizije za upravljanje proširenim basenom rijeke Drim”, predstavnici Morskog dobra, na poziv Globalnog partnerstva za vode (GWP), učestvovali su na završnom konsultativnom sastanku održanom krajem novembra 2011. godine u Tirani. Ključni rezultat ovog sastanka, je potpisivanje zajedničke strateške vizije - Memoranduma o razumijevanju za integralno upravljanje proširenim basenom rijeke Drim.  Na svečanoj ceremoniji organizovanoj ovim povodom, sa crnogorske strane Memorandum je potpisao pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Velizar Vojinović.

Cilj Drimskog dijaloga je da se ojača prekogranična saradnja za integralno upravljanje vodama i održivi razvoj ovog regiona, a sve u skladu sa odredbama Okvirne direkitve za vode EU, i UNECE Konvencije za vode. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Crnu Goru, sa aspekta uticaja na rijeku Bojanu i priobalno more. Regionalni projekat od 2008. godine implementira UNECE - GWP (Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija - Globalno partnerstvo za vode), u saradnji sa partnerima iz FRY Makedonije, Albanije, Crne Gore, Kosova i Grčke, a uz finansiranje od strane švedske agencije za zaštitu životne sredine.   Partneri u ovom procesu iz Crne Gore su: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za vode, Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Agencija za zaštitu životne sredine i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

 


Saradnja sa Republikom Hrvatskom - „Iskustva Crne Gore u sproviđenju integralnog upravljanja obalnim područjem“
 
Predstavnici JP Morsko dobro i Ministarstva održivog razvoja i turizma učestvovali su sredinom novembra 2011. godine na okruglom stolu na temu „Iskustva Crne Gore u sprovođenju integralnog upravljanja obalnim područjem“, koji je organizovala njemačka firma za međunarodnu pomoć i saradnju (GIZ).
Okrugli sto održan je u Zagrebu, u sklopu projekta „Podizanje kapaciteta za integralno upravljanje obalnim područjima“, sa ciljem razmjene iskustava sa predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
S obzirom da je Crna Gora već uradila Nacionalnu strategiju integralnog upravaljanja obalnim područjem ,uz podršku (GIZa), kolegama iz Hrvatske prezentovan je način izrade navedene strategije, njen sadržaj, sistemsko rješenje i organizacioni model upravljanja morskim dobrom u Crnoj Gori, te aktivnosti vezane za ratifikaciju Protokola o integralnom upravljanju obalnim
područjima.Posebno je istaknuto naše iskustvo u:

•Izradi Nacionalne strategije održivog razvoja

•Izradi Analize uticaja IUOP Protokola na nacionalni zakonodavni okvir
•Izradi Analize uticaja člana 8 IUOP Protokola na prostorno plansku dokumentaciju
•Procesu ratifikacije Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem
•Realizaiciji međunarodnih projekata INTERREG projekat „PlanCoast“ i IPA ADRIATIC „SHAPE“
•Realizaciji projekta CAMP Crna Gora
Tokom seminara analizirana je praksa i iskustvo u ovoj oblasti u Crnoj Gori i Hrvatskoj i još jednom konstatovano da poseban kvalitet našeg sistema čini organizacioni model po kojem se upravlja morskim dobrom, dok je sa Hrvatske strane značajna činjenica što su već u svoj sistem ugradili odredbe Protokola koje se odnose na konkretne intervencije u oblasti uređenja prostora i zaštite obale. U smislu primjene dobre prakse u Hrvatskoj se sagledava mogućnost formiranja javnih preduzeća na županijskom nivou koja bi imala misiju sličnu Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Sa aspekta Crne Gore, na osnovu Hrvatskog iskustva, naglašena je potreba kompletiranja propisa i konkretnih aktivnosti na primjeni strategije integralnog upravljanja i drugih  medjunarodnih akata koji konkretno rješavaju pitanje zaštite i unapređenja obalne zone, naročito morskog dobra.
 
Saradnja sa institucijama iz Republike Hrvatske koje se bave praćenjem kvaliteta morske vode na kupalištima 
 
 
U Poreču je 12. i 13. aprila 2011. godine  održan XVII Radni sastanak o sprovođenju Programa praćenja kvaliteta morske vode na javnim plažama u Republici Hrvatskoj, na kojem su, na poziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, učestvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Na ovom sastanku, čiji je domaćin bio Istarska županija, a organizator Odjel za zaštitu mora Ministarstva nadležnog za poslove zaštitie okoliša, okupili su se predstavnici svih 7 Jadranskih županija u čijoj je nadležnosti donošenje, finansiranje i realizacija Programa praćenja kvaliteta mora na plažama, kao i predstavnici Županijskih zavoda za javno zdravstvo, koji vrše uzorkovanje i analize uzoraka morske vode na kupalištima tokom sezone.

Program praćenja kvaliteta morske vode u Republici Hrvatskoj se od 2009. godine sprovodi u skladu sa novom Uredbom o kakvoći mora za kupanje, u kojuj su prenesene sve odredbe Direktive br 2006/07/EZ o upravljanju vodom za kupanje. Teme sastanka su bile vezane za izvještaj o kvalitetu morske vode na plažama tokom 2010. godine, izradu Profila plaža i Baze podataka o kvalitetu morske vode na kupalištima, kao i o finansiranju programa i informisanju javnosti o rezultatima. Na sastanku se takođe govorilo i o pripremi laboratorija za standarde koje propisuju direktive EU, kao i o potrebi dobijanja ISO akreditacija za laboratorijske metode, te obavljanju interkalibarcijskih testova na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Prezentovane su predstojeće aktivnosti i potrebe za proširenjem monitoringa u skladu sa odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, aktivnosti zajedničkog programa Svjetske zdravstvene organizacije i Programa Ujedinjenih Nacija za zaštitu životne sredine(WHO/UNEP) o kriterijumima i standardima vode za kupanje, kao i odredbe Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima, koji je u sklopu Mediteranskog Akcionog Plana stupio na snagu ove godine.

Predstavnici iz Crne Gore prezentovali su Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, koji se u Crnoj Gori sprovodi u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda. Od 2010. godine ovaj Program je u određenom dijelu usklađen sa novom EU Direktivom 2006/7/EC I, shodno sporazumu Agencije za zaštitu životne sredine i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, predstavlja sastavni dio Programa monitoringa životne sredine Crne Gore.

U okviru Programa praćenja mikrobiološkog kvaliteta morske vode u Crnoj Gori vrši se analiza uzoraka sa 85 kupališta duž Crnogorskog primorja, i sa 15 kontrolnih lokacija (ušća potoka, rijeka, rječica, bujica i sl). Nacionalni propisi Crne Gore nisu u potpunosti usklađeni sa međunarodnim propisima, te to donosi određene nedoumice i nejasnoće prilikom rada s konkretnim podacima. Sama metodologija uzorkovanja kao i metodologija analize koja se primjenjuje prilikom obrade pristiglih uzoraka, u skladu je sa ISO standardima za ovakvu vrstu analiza. Od kraja prošle godine, u Crnoj Gori se krenulo sa izradom profila plaža, u okviru kojih se,uz pismeni popis i evidenciju postojećeg stanja, na terenu vrši izrada kartografskog prikaza. Predstavnici iz Crne Gore imali su priliku da sa kolegama iz Hrvatske razgovaraju o načinima unapređenja rada na usklađivanju aktivnosti na praćenju kvaliteta morske vode sa zahtjevima i standardima koji proističu iz EU Direktiva.

 
Okrugli sto o saradnji u oblasti pomorstva u Jadransko-jonskom regionu
 
Saradnja u oblasti pomorstva u Jadransko - jonskom regionu bila je tema ekspertskog okruglog stola održanog  početkom decembra 2010. godine u Podgorici, u organizaciji Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Eksperti iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Grčke i Albanije, Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, Luke Bar, JP Morsko dobro i Lučke kapetanije Bar, posebnu pažnju posvetili su zaštiti mora od zagađenja mora sa kopna i plovnih objekata.  Predstavnici Crne Gore istakli su da se zakonodavni okvir za zaštitu mora od zagađenja konačno uobličava, a da se puna efikasnost državnih organa zaduženih za sprovođenje zakonskih projekata očekuje kroz par godina. To će svakako biti značajan korak u zaštiti Jadrana.
Od izuzetnog značaja je, kako je rečeno, i proglašenje Jadrana posebno osjetljivim morem, za šta je inicijativa podnijeta prije više godina. Ta ideja već je dobila podršku međunarodnih institucija, pa bi njena realizacija mogla da se ubrza .  Da bi se postigla puna efikasnost u svim državama koje izlaze na Jadransko more, trebalo bi usaglasiti zakonske i sve druge projekte koji tretiraju zaštitu životne sredine. Samo tako usaglašene aktivnosti mogu garantovati da će se konačni cilj i postići, istaknuto je na okruglom stolu. Ispred JP za upravljanje morskim dobrom, prezentaciju je održao saradnik za zaštitu životne sredine Nemanja Malovrazić.

 
 
Kurs obuke za praćenje kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju
 
U saradnji sa Kancelarijom za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/EURO - MED POL Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan) i Ministarstvom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, organizuje u Podgorici, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore od 27. do 29. oktobra 2009. godine organizovalo je  Kurs obuke za praćenje kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju.  Cilj kursa je bio  da se predstavnici relevantnih institucija u Crnoj Gori upoznaju sa standardima i metodologijom za praćenje kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, koji su propisani direktivama Evropske Unije i MED POL programom Mediteranskog Akcionog plana. Predavač na kursu je prof. dr. Maria Hoze Figueras iz Španije, ekspert Svjetske zdravstvene organizacije iz oblasti ekološke mikrobiologije (voda za piće, vode za kupanje, zaštite na radu od bioloških hazarda, patogene bakterije i sl.).Polaznici Kursa su  bili predstavnici Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za vode, Instituta za javno zdravlje, Instituta za biologiju mora, Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju  Crne Gore, JU Centra za ekotoksikološka istraživanja i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.  Kurs obuke za praćenje kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori predstavlja prvi konkretan korak u primjeni standarda Evropske Unije. U toku kursa izvršiće se upoređivanje našeg zakonodavnog okvira sa odredbama Direktive Evropske unije o praćenju kvaliteta morske vode na kupalištima i standardima koje ova Direktiva, kao i smjernice SZO i MEDPOL porograma, propisuju kada se radi o praćenju kvaliteta voda na kupalištima, sa zdravstveno-ekološkog stanovišta. 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates