2006

 

2006. godina
 
990.379 €

 

OPŠTINA HERCEG NOVI: ........312.821 €

Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno 312.821 eura.

Najznačajni investicioni poslovi koji su realizovani odnose se na:

 • sanaciju i uređenje šetališta Pet Danica na dijelu od Škvera prema hotelu ” Plaža ” u dužini od cca 274 metara, što predstavlja I fazu uređenja Šetališta.

 • U saradnji sa Opštinom i učešćem od 50% ukupne investicie urađenja je nova rasvjeta na Savini na potezu od restorana ” Galija ” do restorana ” Perla ” u dužini od 270 metara i u Igalu na dijelu šetališta ispod Banje I faza.

Urađena je projektna dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju šetališta Pet Danica od „Rent-a vila“ do hotela „Plaža“ u dužini 700 metara kao predpostavka njegovog daljeg uređenja.

Korisnici morskog dobra su u 2006. godini, na osnovu obaveza preuzetih zaključenim ugovorima sa Javnim preduzećem o korišćenju morskog dobra, realizovali sledeće investicione aktivnosti u iznosima koji prema procjenama stručnih lica Javnog preduzeća iznose oko 270.000 eura , a odnose se na: uređenje obale ispred stare faze Instituta, uređenje plaže Žaba", uređenje plaže ispred hotela Delfin u Bijeloj, uređenje plaže kod Lučice u Meljinama, izgradnja i uređenje nove plaže u Đenovićima.

Sa Javnim preduzećem "Čistoća" Herceg Novi i Javnim "Komunalno - Stambeno" preduzećem Herceg Novi zaključeni su ugovori kojim su definisane obaveze predsezonskog generalnog čišćenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra, održavanje javne rasvjete i hortikulturnog uređenja zone morskog dobra. Sa mjesnim zajednicama Kamenari, Bijela, Baošići, Đenovići, Kumbor i Zelenika zaključeni su Sporazumi o sezonskom angažavanju radne snage koja će vršiti dodatne poslove uređenja morskog dobra. Izvršeno je nasipanje plaža riječnim pijeskom kako bi se poboljšao plažni prostor. U saradnji sa Mjesnim zajednica i zahtjevima građana izvršena je dodjela cementa i pijeska za sanaciju ponti i mandraća. Takođe, izvršeno je uklanjanje privremenih objekata.

OPŠTINA TIVAT:............................ 71.235 €

Ukupno uložena sredstva na uređenju zone morskog dobra u opštini Tivat iznose 71.235 eura.

U izvještajnoj godini završena je:

 • prva faza uređenja obale na Seljanovu.

 • izvršeno je predsezonsko bagerisanja dna lučice Kalimanj i postavljanje zaštitnih stubića iza aerodroma kao zaštita od deponovanja šuta i otpada.

U ovoj godini korisnici morskog dobra u opštini Tivat u skladu sa ugovornim obavezama na trajno uređenje obale uložili su cca 97.400 eura, investicije se odnose na uređenje dijela obale u Bonićima, uređenje plaže na Seljanovo kod svetionika, i uređenje kupališta na lokaciji „Verige“.

Javno preduzeće je i u ovoj godini zaključilo ugovor sa Komunalnim preduzećem kojim se ustupa prihod od korišćenje prostora pristaništa – riva i lučica Kalimanj na ime godišnjeg komunalnog održavanja neustupljenih djelova morskog dobra, procijenjena vrijednost ugovora iznosi 20.000 eura.

 

OPŠTINA KOTOR:.........................127.502 €

U izvještajnoj godini Javno preduzeće je na uređenju zone morskog dobra na području opštine Kotor uložilo ukupno 127.502 eura.

Najznačajnija investicija u trajno uređenje obale odnosi se na:

 

 • konstruktivnu sanaciju pristaništa u Perastu

 

 • radove na sanaciji kamene ograde u Dobroti,
 • popravka daščanog platoa-kupališta kod kampa u Dobroti,
 • uređenje mandraća u Risnu,
 • sanacija navoza za barke u Perastu.
 • sa Opštinom Kotor izvršeno je uređenje rasvjete u Prčanju,
 • na dijelu obale od „Lovćen osiguranja“ do restorana «Galeb» izgradnja zaštitnog kamenog zida i rasvjete
 • sanacija javne rasvjete u gradskom parku ”Sloboda”.

U skladu sa ugovornim obavezama korisnici morskog dobra u opštini Kotor na trajno uređenje obale uložili su cca 156.000 eura. Najveće ulaganje odnose se na: uređenje i izgradnju plaže Platamuni i uređenje prostora na lokaciji Turski rt u Kostanjici.

Realizacijom ugovornih obaveza Komunalno preduzeće je tokom cijele godine vršilo redovno čišćenje i uređenje zelenih površina u zoni morskog dobra i čišćenje i održavanje bujičnih kanala. U ovoj godini je izvršeno nasipanje plaža u mjesnim zajednicama Risan, Perast, Orahovac, Dobrota, Ljuta, Muo, Prčanj i Stoliv. Za ove poslove obezbjeđeno je 544 m 3 riječnog pijeska. Akcija uklanjanja privremenih objekata sa područja opštine Kotor realizovala se uklanjanjem šest privremenih objekata.
Saglasno zahtjevima Mjesnih zajednica izvršena je dodjela 900 vreća cementa i 209 m 3 pijeska za sanaciju ponti i mandraća.

OPŠTINA BUDVA:.................159.260 €

U opštini Budva Preduzeće je na investicione radove, komunalno i hortikulturno uređenje utrošilo ukupno 159.260 eura.

Tokom izvještajne godine izvšeni su radovi na:

 • uređenje trga u Rafailovićima,

 • popravku javne rasvjete u Budvi i Bečićima.

 • urađena je studija mogućnosti uređenja obale i izgradnje plaže u Pržnom,
nekad
danas
 • prilazne staze kod mola na Slovenskoj plaži i

 • projekat revitalizacije parka u Petrovcu.

Korisnici morskog dobra u opštini Budva na izgradnju i uređenje kupališta uložili su ukupno cca 59.300 eura. Najveće ulaganje odnose se na: uređenje Luke Budva, kupališta " Tanga beach " , uređenje plaže u Petrovcu i dr.

Izvršavajući ugovorom preuzete obaveze Komunalno preduzeće iz Budve je obezbijedilo redovno komunalno održavanje zone morskog dobra kao i održavanje zelenih površina. U opštini je izvršeno uklanjanje osam privremenih objekata.

OPŠTINA BAR:.............................145.960 €


Ukupne planirane obaveze na komunalnom uređenju i održavanju zone morskog dobra u opštini Bar ugovorom je preuzela Opština Bar. Cjelokupan prihod Javnog preduzeća po osnovu naknade od ustupljenih privremenih lokacija u zoni morskog dobra, koji je procijenjen na iznos od cca 137.000 eura usmjeren je Opštini Bar, koja je preko lokalnog komunalnog preduzeća realizovala programa održavanja i uređenja javnih površina u zoni morskog dobra tokom čitave godine. Ostvarena naknada je u cjelini usmjerena za održavanju čistoće, odvoz smeća, obezbijeđenje predsezonskog i redovnog održavanje zelenila, redovno i investiciono održavanje javne rasvjete. I pored redovnog odžavanja zone morskog dobra od strane Komunalnog preduzeća, Preduzeće je imalo dodatnih obaveza na vanrednim poslovima čišćenja i uređenja i uklanjanja privremenih objekata. Shodno navedenom ukupan iznos ulaganja u zonu morskog dobra u Baru iznosi 145.960 eura.

Korisnici morskog dobra u opštini Bar saglasno ugovornim obavezama uložili su ukupno cca 35.500 eura na izgradnju i uredjenje kupališta u Čanju i parking prostora u Šušnju.

OPŠTINA ULCINJ:.................173.601 €

U izvještajnoj godini Javno preduzeće je na uređenju zone morskog dobra na području opštine Ulcinj uložilo ukupno 173.601 eura .

Najznačajnije ulaganje odnose na:

 • revitalizaciju i hortikulturno uređenje „Borove šume“,

 • izradi trotoara uz magistralni put prema Adi Bojani

 • sanaciju ograde i javne rasvjete u zaleđu Male plaže i na potezu od hotel “Galeb” do hotela “Albatros”,


 • izgradnju potpornog zida kod ugostiteljskog objekta „Holegra“.

Korisnici morskog dobra u opštini Ulcinj saglasno ugovornim obavezama uložili su cca 15.000 eura na trajno uređenje kupališta na Velikoj plaži.

Zaključenjem ugovora sa Komunalnim preduzećem obezbijedilo se čišćenje javnih površina u zoni morskog dobra tokom cijele godine.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates