2009

OPŠTINA HERCEG NOVI

Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno 166.303,00 €.

 • Sa Javnim preduzećem "Čistoća" zaključen je ugovor kojim su definisane obaveze generalnog čišćenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra u iznosu od 80.600,00 €, što sa dodatnim iznosom troškova za održavanje zone morskog dobra po sporazumima sa Mjesnim zajednicama i za vanredna čišćenja u zoni morskog dobra utrošeno je još 18.996,00 €, što ukupno iznosi 99.596,00 €;
 • Privremena sanacija kamenog luka kod „Citadele“ predstavljala je radove na obezbjeđivanju stabilnosti starog kamenog luka kod „Citadele“ na šetalištu Pet Danica u Herceg Novom. Vrijednost investicije je iznosila 1.949,00 €

 • U saradnji sa PVK “Jadran” finansirana je konstruktivna sanacije zapadnog obalnog zida plivačkog bazena “Škver”. Vrijednost investicije je 20.000,00 €;
 • za uređenje vaterpolo bazena u Baošićima uloženo je 2.000,00 € a radovi su obuhvatili izradu novih nadstrešnica, postavljanje novih konstrukcija sjedišta, izrada metalnih stepeništa za izlazak iz mora i sl.;
 • Učešće u izgradnja betonskog parapetnog zida u dužini od cca 150 m uz magistralni put u Njivicama iznosilo je 2.000,00 €;
 • Sa Javnim "Komunalno - Stambeno" preduzećem Herceg Novi zaključen je sporazum o održavanju javne rasvjete na Šetalištu „Pet Danica“. Vrijednost ove investicije je 1.001,00 € dok je sa preduzećem „Spinel“ iz Kotora zaključen Ugovor za redovne poslove na popravci rasvjete na šetalištu Pet Danica u visini od 18.685,00 €
 • ukupna vrijednost hortikulturnog uređenja (orezivanje palmi, postavljanje parkovskog mobilijara isl.), u opštini Heceg Novi iznosila je 10.635,00 €
 • poslovi manjeg obima koji se izvode u cilju uređenja postojećeh stanja i bolje komunalne opremljenosti a odnose se na postavljanje info tabli, uklanjanje starih objekata, ograda i sl. iznosili su 3.934,00 €.
 • za za izradu projektne dokumetacije i geodetska snimanja na području opštine Herceg Novi izdvojeno je 5.691,00 €

OPŠTINA KOTOR
Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Kotor uložilo ukupno 140.045,00 €.

 • Sa Javnim komunalnim preduzećem Kotor zaključen je ugovor u vezi predsezonskog generalnog čišćenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra i hortikulturnog uređenja zone morskog dobra u iznosu od 29.000,00 €, dok je iznos vanrednog komunalnog održavanja po sporazumima sa Mjesnim zajednicama, ugovoren u visini od 14.153,00 €, što ukupno iznosi: 43.153,00 €;
 • za dopunske radove uređenja II faze obale u Dobroti, kod Fakulteta za pomorstvo Javno preduzeće je izdvojilo još 14.732,00 €
 • uređenje dijela obale ispred Franjevačkog samostana u Dobroti, u dužini 50m uloženo je 18.225,00 €


 • na sanaciju oštećenih parapetnih zidova i drugih djelove obale na području MZ Dobrota izdvojeno je 8.834,00 €.
 • sa preduzećem “Contento“ d.o.o. iz Tivta zaključen je ugovor o redovnom održavanju i popravci javne rasvjete u gradskom dijelu Kotora, u iznosu od 11.410,00 €;
 • na poslovima manjeg obima a odnosili se na uklanjanje ograda u zoni morskog dobra, vađenje iz mora ostavljenih barki, čišćenje korita rijeke Škurde, uklanjanje betonske konstrukcije iz mora, postavljanje info-tabli sa upozorenjima i sl. uloženo je 12.772,00 €;
 • Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina u zoni morskog dobra na području opštine Kotor, iznosilo je 15.000 eura,
 • za izradu projektne dokumetacije i geodetska snimanja na području opštine Kotor izdvojeno je 15.940,00 €

OPŠTINA TIVAT
Ukupno uložena sredstva na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Tivat iznose 289.508,00 €

 • Javno preduzeće je u 2009. godini zaključilo ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem Tivat, kojim se istom ustupio prihod od korišćenje prostora rive na Pinama i lučica Kalimanj, na ime godišnjeg održavanja neustupljenih djelova morskog dobra, kao i za održavanje javne rasvjete. Vrijednost ugovora je iznosila 46.550,00 €, a sa mjesnim zajednicama se dodatno ugovorilo čišćenje u iznosu od 3.985,00 €.
 • značajna investicija odnosila je na rekonstrukciju šetališta od Hotela "Mimoza"" do Hotela "Palma" i obuhvatila je radove na rekonstrukciji postojećeg šetališta u centralnom gradskom dijelu, u dužini cca 250 m, a podrazumijeva je popločavanje kamenim pločama, uređenje zelenila, postavljanjem nove dekorativne javne rasvjete, komunalnog mobilijara i sl. Vrijednost investicije je 225.165 eura.


 • za održavanje zelenih površina i hortikulturno uređenje Javno preduzeće je zaključilo ugovor sa Javnim preduzećem „Komunalno“ Tivat u visini od 9.830,00 €;
 • za manje investicione aktivnosti koje su podrazumijevale izrade zaštitnih stubića, izrada montažnih stepenica na gradskoj plaži, postavljanje tabli sa info sadržajima, uklanjanje starih kula osmatračnica isl. utrošeno je 3.974,00 €.

OPŠTINA BUDVA
Javno preduzece je na uredenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Budva uložilo ukupno 797.274,00 €.

• Najznačajnija investicija je uređenje parka u Petrovcu kao zajednička investicija Javnog preduzeća i Opštine Budva, a podrazumijevala je popločavanje cijelog prostora rive i Gradskog parka kamenim pločama, sa uređenjem zelenih površina, oivičavanjem kamenim parapetnim zidićima, izrada javne rasvjete, postavljanjem mobilijara i sl. Učešće javnog preduzeća u ovom projektu u 2009. god. je 600.000,00 €.

 
 • Rekonstrukcija šetališta u Budvi, od restorana „Kairos“ do Hotela „Zeps“ obuhvatilo je asfaltiranje postojećeg šetališta na istočnom kraju Slovenske plaže u dužini cca 400 m sa rešavanjem odvoda atmosferskih voda na tom prostoru. Vrijednost investicije je bila 49.490,00 € eura.

 • Sanacija i uređenje šetališta uz plažu Jaz je obuhvatalo nasipanje tampon pijeska sa ravnanjem i valjanjem u cilju uređenja postojećeg šetališta, u dužini cca 450 m. Takođe je izvršeno farbanje svih parapetnih zidova i postojećih sanitarnih objekata. Vrijednost investiciji je iznosila 12.756,00 €

 • od radova manjeg obima izdvajamo saniranje površinskog sloja pristaništa na Slovenskoj plaži u visini od 1.755,00 € i postavljanje zaštitnih stubića na trgu u Rafailovićima 782,00 €;

 • Poslove komunalnog uređenja zone morskog dobra u sezoni vršilo je Komunalno stambeno javno preduzeće „Budva“ i vrijednost ugovora je 58.807,00 €;
 • Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina, nabavka i održavanje parkovskih klupa zelenih površina u zoni morskog dobra u opštini Budva takođe je ugovoreno sa Komunalno stambeno javnim preduzećem „Budva“ u iznosu od 20.766,00 €;
 • poslovi na tekućem održavanju javne rasvjete kao i redovni poslovi na popravci rasvjete na šetalištu u Budvi, Bečićima i u Petrovcu ugovorena je sa preduzećem „Contento“ d.o.o. u visini od 24.984,00 €;
 • Ostali manji poslovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra obuhvatali su poslove, uklanjanje i saniranje starih informativnih tabli, farbanje ograda, uklanjanje ostavljenih plovila, privremenih objekata i sl. Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 24.633,00 €;
 • za izradu projektne dokumetacije i geodetska snimanja na području opštine Budva izdvojeno je ukupno 2.615,00 €;

OPŠTINA BAR

U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Ulcinj uložilo ukupno 522.152,00 €.

 • Komunalno uređenje i održavanje zone morskog dobra i hortikulturno uređenje u opštini Bar ugovorom je preuzela Opština Bar. Cjelokupan prihod Javnog preduzeća po osnovu naknade od ustupljenih privremenih lokacija u zoni morskog dobra u iznosu od 126.518,00 € opština Bar je preusmjerila na komunalno uređenje i investicije, još 31.356,00 eura je usmjereno na ime hortikulturnog uređenja i 5.116,00 eura je usmjereno na saniranje kanalizacionih instalacija.
 • U saradnji sa opštinom Bar uloženo je na uređenje i opremanje gradske plaže Žukotrlica u Baru. Radovi predstavljaju prvu fazu uređenja i opremanja plaže i zaleđa, a u saradnji sa opštinom Bar završena je izgradnja saobraćajnice sa potrebnom infrastrukturom u dužini cca 500 m. Vrijednost investicije je 750.000,00 € a Javno preduzeće je učestvovalo sa iznosom od 355.690,00 €.

 • na radove manjeg obima koji obuhvaraju redovno održavanje, uklanjanje starih kula osmatračnica, nove info table i sl. utrošeno je 3.470,00 €;
 • na izradu glavnog projekta parternog uređenja II faze plaže Žukotrlice izdvojeno je 20.000,00

OPŠTINA ULCINJ
U izvještajnoj godini Javno preduzece je na uredenju zone morskog dobra na podrucju opštine Ulcinj uložilo ukupno 403.508,00 €.

 • Sa Javnim komunalnim preduzećem Ulcinj zaključen je ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u gradskom dijelu Ulcinja, kao i zaleđa velike plaže u visini od 132.958,00 €, dok je za dodatna čišćenja utrošeno još 2.333,00 €;
 • Najznačajnija investicija u opštini Ulcinj je izgradnja lučice „Kacema“ kod starog grada u Ulcinju. Ovo je investicija koja je započeta u prošloj 2008. god. ali će se realizovati u nekoliko faza. Vrijednost inevesticionih radova tokom ove 2009. god je iznosila 230.236,00 €

 • Rekonstrukcija i održavanje Javne rasvjete predstavlja tekuće održavanje postojeće javne rasvjete na Pristanu od bivšeg „Galeba“ do „Albatrosa“ i na lokaciji kod mosta na Port Mileni. Vrijednost investicije 11.922,00 €;

 • Za hortikulturno uređenje u opštini Ulcinj (revitalizacija Borove šume) izdvojeno je 1.145,00 €,
 • Na geodetska snimanja i izradu projektne dokumentacije za opštinu Ulcinj, Javno preduzeće je izdvojilo 23.425,00 €
 • Ostali manji radovi na postavljanju informativnih tabli, popravke ograda i sl. ukupno su znosili 1.487,00€


JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE - BUDVA

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates