2013

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJE MORSKOG DOBRA U 2013. GODINI
Javno preduzeće je i tokom 2013. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora i uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.

Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora i odobrenih programa uređenja za svakog pojedinačnog korisnika.
Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine i Javno preduzeće i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :
1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;

2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta,koja nisu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;

3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;

4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;

5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;

6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).
Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija i što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 132.373,66 eura:
 • Sanacija ponti u Bijeloj. Radovi su obuhvatili sanaciju i rekonstrukciju dvije ponte u Bijeloj i to ispred Dječjeg Doma “Mladost” u dužini cca 100 m i na lokaciji “Grabi” u dužini cca 75m;

Radove je izvodila firma „Đokić group“doo Bar i ukupan iznos investicije je 20.982,91 eura

slika1slika2

 • Uređenje obale na Škveru (ispred ribarskih ostava). Radovi su obuhvatili izgradnju novog obalnog zida visine cca 2 m u dužini cca 75 m sa ciljem uređenja ovog dijela obale na Škveru koji je ostao neuređen nakon izgradnje vaterpolo bazena. Namjera je da se obezbijedi normalan prilaz bazenu sa te strane i izgradnja uređene operativne obale za vezivanje barki ribara i lokalnog stanovništa.

Radove je izvodila firma „Đokić group“doo Bar i ukupan iznos investicije je 31.050,76 eura

slika3slika4

 • Sitne sanacije obale. Radise o manjim intervencijama na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. oštećenja obalnog-potpornog zida I betonskog stepeništa kod kuće Nenadović, oštećenje obalnog kamenog zida šetališta, oštećenje obalnog kamenog zida šetališta, sve u Igalu, oštećenje ivičnog dijela betona na plaži “Bijela vila” na Škveru, oštećenje obalnog kamenog zida (kod plaže “Golden bay) na Savini, oštećenje obalnog zida i trupa puta u Kumboru, oštećenje kamenog parapetnog zida u Baošićima.

Radove je izvodila firma “Megatron“ doo i ukupan iznos investicije je 3.811,95 eura
 • Troškovi održavanja obale. Izvođenje radova na održavanju i sitnim popravkama na objektima u zoni morskog dobra - završetak stepeništa kod „Nautilusa“ –popločavanje kamenim pločama ukupne površine 40m2 i postavljanje ograde od inoxa, zamjena ograde kod hotela „Plaža i postavljanje nove sa urađenom zaštitom osnovnom bojom i bojom u dva sloja u dužini od 71m

Radove je izvodila firma Tošković d.o.o. i ukupan iznos investicije je 9.939,15 eura
 • Hitne intervencije na sanaciji obale u zoni morskog dobra koje obuhvataju iskop i utovar viška kamenog materijala iz mora sa lokacije „Škver“ i odvoz na gradsku deponiju; nabavka, dovoz i nasipanje obale rečnim obrađenim pojeskom; nabavka, dovoz i nasipanje obale rečnim obrađenim pijeskom kod dječjeg doma „Mladost“ u Bijeloj, nabavka, dovoz i nasipanje obale rečnim obrađenim pijeskom na lokaciji „Grabi“ u Bijeloj, sanacija zidova od betona na lokaciji „Grabi“u Bijeloj

Radove je izvodila firma „Đokić group“ d.o.o. i ukupan iznos investicije je 14.421,08 eura
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi odnosili su se na:
 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 11.872,00 eura

                               slika5

 • Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (farbanje ograde na Škveru, uklanjanje objekata, radovi na uklanjanju oštećenog pristaništa ispred bivšeg hotela „Tamaris“ u iznosu od 11.995,00 eura,

 • Nabavka i montaža bitvi za vezivanje čamaca na pristaništu u Kumboru u iznosu od 1.400,55 eura

 • Izrada Projektne dokumentacije (nautički planovi za pristaništa u Baošićima i Žanjice) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 15.495,56 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode i vanredna uzorkovanja i bakteriološko ispitivanje morske vode) u iznosu od 11.757,98 eura,

 • Troškovi čišćenja i odvoza smeća u iznosu od 625,00 eura

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.235,41eura

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne 2014. godine iz sredstava koja su obezbijeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 32.760,00 eura:
 • Izrada Idejnog i glavnog projekta uređenja obale u Igalu od “Stare banje” do Hotela RVI u iznosu od 15.000 eura,

 • Revizija glavnog projekta za izgradnju i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić u iznosu od 2.150,00 eura,

 • Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za glavni projekat izgradnje i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić u iznosu od 2.500 eura,

 • Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode u iznosu od 13.110,00 eura
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Kotor koje su iznosile 188.422,16 eura su:
 • Rekonstrukcija šetališta tzv”mjesni korzo” u Prčnju. Radovi su obuhvatali uređenje i popločavanje šetališta u dužini 105m, u centralnom dijelu Prčnja uz more, uređenje zelenila, rasvjete i postavljanje parkovskog mobilijara;

Radove je izvodila firma „Inžinjering put“ doo i ukupan iznos investicije je 92.679,53 eura

            slika6slika7

 • Izgradnja trotoara u Risnu. Radovi su obuhvatili izradu trotoara od behaton ploča u dužini od 530m od nekadašnjeg objekta „Dom slijepih“ do benzinske pumpe, sa postavljanjem ivičnjaka i nivelisanjem šaht poklopaca.

 •  slika8slika9

Radove je izvodila firma „V projekt“ doo i ukupan iznos investicije je 53.847,46 eura • Sitne sanacije obale. Radilo se o manjim intervencijama na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. uređenje dječjeg igrališta u Dobroti, uređenje plaže u Risnu koji su obuhvatili uklanjanje betona i šuta sa plaže, uređenje lokacije „vidikovca“ na Sopotu, uređenje obale kod kuće Bilafer isl.

Radove je izvodilo preduzeće „Toškovići“ doo iz Podgorice u iznosu od 6.310,70 eura
 • Hitne intervencije na sanaciji obale u zoni morskog dobra koje obuhvataju popravku rive na Muo koja se odnosi na popločavanje rezanim kamenim pločama d=3cm u cementnom malteru.

Radove je izvodilo preduzeće „Đokić group“ doo iz Bara u iznosu od 1.234,03 eura
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor odnosili su se na:
 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 1.977,20 eura,

 • Izrada Projektne dokumentacije (nautički plan za pristanište Prčanj, Glavni projekat uređenja obale u perastu, izrada Glavnih projekata rekonstrukcije ponti i mandraća u Dobroti) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 21.479,65 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 9.017,98 eura,

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.375,61 eura

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne 2014. godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 439.576,13 eura:

 • Dopuna Glavnog projekta pješačke staze uz more Risan - Perast po konzervatorskim uslovima u iznosu od 5.000,00 eura,

 • Revizija glavnog projekta za uređenja dijela obale u Perastu - sanacija i rekonstrukcija kupališta na kat.parceli 367 K.O. Perast u iznosu od 1.200,00 eura,

 • Nabavka i montaža zaštitnih bokobrana – odbojnika, za pristanište u Perastu u iznosu od 10.000,00 eura,

 • Popravka i izgradnja parapetnih zidova na potezu Muo – Prčanj /zajednička investicija sa opštinom Kotor/ u iznosu od 125.000,00 eura,

 • Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac -Risan u iznosu od 2.150,00 eura,

 • Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac -Risan u iznosu od 2.500,00 eura,

 • Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode u iznosu od 7.980,00 eura,

 • Izrada nautičkih planova za lokalitete Dobrota (ispod crkve Sv. Matija ) i Dobrota ( kriva ulica – mandrać) u iznosu od 13.400,00 eura,

 • Realizacija –III faze projekta izgradnje šetališta u Dobroti u iznosu od 241.716,00 eura,

 • Nadzor tokom izvođenja radova na uređenju dijela obale u Dobroti od robne kuće „Ela“ do instituta za biologiju mora u iznosu od 4.261,63 eura,

 • Nadzor tokom izvođenja radova na uređenju dijela obale u Dobroti od robne kuće „Ela“ do instituta za biologiju mora za fazu elektroinstalacije jake struje i nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara u iznosu od 1.368,50 eura,

 • Izrada Glavnog projekta sanacije ponti i mandraća na području Dobrote u iznosu od 25.000,00 eura.
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat koje su iznosile 52.675,70 eura su:

 • Nastavak radova na Rekonstrukcija obale i rive “Pine” Radovi se odnosena sveobuhvatno uređenju obale i rive u centralnom dijelu Tivta, koju na osnovu sporazuma sa Javnim preduzećem realizuje opština Tivat.

Javno preduzeće je po osnovu ovih radova i potpisanog sporazuma tokom 2013. god. prenijelo Opštini Tivat rezervisana sredstva od 120.000,00 eura a planirano je prenošenje još 160.000,00 eura.
slika10slika11

 • Uređenje zaštićenog rezervata prirode lokaliteta “Solila”. Radovi su obuhvatili izradu i postavljanje drvene ograde na deset mostova i farbanje kompletne konstrukcije čeličnog mosta dužine 16m.

Radove je izvodila firma „Brent“doo i ukupan iznos investicije je 12.132,55 eura
slika12slika13

 • Bagerisanje potoka “Seljanovo” i mašinsko ravnanje plaže “Belane”.

Radove je izvodila firma „Brent“doo i ukupan iznos investicije je 3.050,00 eura
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Tivat odnosili su se na:
 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 4.071,59 eura

 • Troškovi održavanja javne rasvjete u zoni morskog dobra na gradskoj plaži, Opatovu i Donjem Seljanovu u iznosu od 260,00 eura,

 • Izrada Projektne dokumentacije (nautičkih planova za pristaništa Krašići, Donja Lastva, izrada Glavnog projekta uređenja obale na Seljanovu) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 24.184,46 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 4.650,18 eura,

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 4.126,92 eura

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne 2014. godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 228.750,00 eura:
 • Revizija glavnih projekata uređenja obale na “Opatovu” i “Seljanovu” u iznosu od 5.450,00 eura

 • Izgradnja info punkta na zaštićenom području “Solila” sa uređenjem okolnog terena u iznosu od  20.000,00 eura,

 • Radovi na uređenju prostora ispred kapije br. 1 na tivatskim “Solilima” u iznosu od 10.000,00 eura,

 • Vršenje stručnog nadzor tokom izvođenja radova na uređenju prostora ispred kapije br. 1 na tivatskim “Solilima” u iznosu od 1.000,00 eura,

 • Realizacija usvojenih Državnih Studija Lokacija u Opštini Tivat u iznosu od 160.000,00 eura,

 • Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode u iznosu od 5.700,00 eura,

 • Izrada nautičkih planova za lokalitete Obala Đuraševića (Mulo Bazdanj), Obala Đuraševića (Novo mulo), Bjelila i Lepetane ( Mulo Veselina ) u iznosu od 26.600,00 eura
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva koje su iznosile 97.749,45 eura su:
 • Nastavak radova rekonstrukcije šetališta u Petrovcu. Ova faza predstavljanastavak radova na popločavanju šetališta i oblaganje obalnog-potpornog zida kamenom. Ove radove zajednički finansiraju Opština Budva i Javno preduzeće
  slika14slika15 • Adaptacija poslovnih prostorija Javnog preduzeća. Radi se oo adaptaciji novog dijela poslovnih prostorija, na spratu iste zgrade, a radovi su predviđali građevinsko-zanatske, elektroinstalaterske i termotehničke instalacije.
 • Izrada metalne ograde prema plaži Mogren I i II. Radovi su obuhvatiliizradu/postavljanje metalne

(pocinčane) ograde obodom pješačke staze prema plaži Mogren u ukupnoj dužini cca 250m, u cilju zaštite i bezbjednosti kupača i prolaznika na tom dijelu.

Radove je izvodila firma „Montal“doo i ukupan iznos investicije je 24.700,00 eura

slika16slika17


 • Hortikulturno uređenje gradskog parka (ispred restorana “O Sole Mio”). U saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Budva izvedeni su radovi na II fazi uređenja gradskog parka koji su podrazumijevali nasipanje humusa i sadnja sadnica maslina, lavande, pitosporuma i oleandra.

Radove je izvodilo JKP Budva i iznos utrošenih sredstava je u visini od 6.641,50 eura

                              slika20

 • Sitne sanacije obale. Radi se omanjim intervencijama na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. postavljanje betonske prepreke na ulazu na plažu Jaz, postavljanje betonske prepreke na šetalište u Bečićima kod objekta plažne galanterije, postavljanje betonske prepreke - cokle kod objekta „Spalević“, postavljanje parkovske klupe kod objekta „Pod murvom“ u Bečićima, postavljanje fizičke (betonske) prepreke na šetalištima u Bečićima, Jazu i na prilazu plaži Kamenovo, „premazivanje“ fasadex-om ispisanih grafita na zidu prema plaži Mogren, kao i sanacija drvenog mosta preko potoka kod „vile Manojlović“, farbanje postojeće kapije farbom za metal, na pješačkoj stazi prema Mogrenu, sanacija oštećenja obalnog kamenog zida u zaleđu plaže “Pizana”.

Radove je izvodilo „Tošković“ d.o.o. i iznos utrošenih sredstava je u visini od 14.363,46 eura
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva odnosili su se na:
 • Troškovi čišćenja i odvoza smeća u iznosu od 1.632,02 eura,

 • Troškovi održavanja i opravke javne rasvjete u Kamenovu, Rafailovićima, Bečićima, Đevištenje u iznosu od 1.016,00 eura,

 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 8.001,97 eura

 • Nabavka i postavljanje 16 kom. bitvi za vezivanje čamaca na Slovenskoj plaži u iznosu od 4.481,79 eura,

 • Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra ( uklanjanje bespravno postavljenih objekata, uklanjanje betonskih stubova iz mora u Bečićima od bivšeg skijališta na vodi, uklanjanje betonskih temelja na plaži „Ričardova glava“ isl.) u iznosu od 4.611,31 eura,

 • Izrada Projektne dokumentacije (nautički plan za pristaništa Slovenska plaža, usluge za izradu Glavnog projekta javne rasvjete na Slovenskoj plaži) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 12.216,62 eura,

 • Troškovi revizije i tehnički prijem objekata (Glavni Projekta Rekonstrukcije gradskog parka u Budvi, revizija investicione dokumentacije javne rasvjete na Slovenskoj plaži, isl.) u iznosu od 5.730,94 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 12.139,26 eura,

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.714,58 eura

 • Troškovi čišćenja i odvoza smeća u iznosu od 1.632,02 euro

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 452.930,72 eura:
 • Realizacija projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Budvi na osvjetljenju Slovenske plaže – I faza u iznosu od  285.000,00 eura,

 • Nadzor tokom izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na Slovenskoj plaži u iznosu od 9.000,00 eura,

 • Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze od restorana Porto do Savičića potoka u iznosu od 140.795,00 eura

 • Nadzor tokom izvođenja radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze od restorana Porto do Savičića potoka u iznosu od 3.315,72 eura

 • Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode u iznosu od 14.820,00 eura,Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Bar koje su iznosile 61.919,22 eura su:
 • Započeti radovi na uređenju zaleđa i plaže Žukotrlica. Radovima, koje na osnovu sporazuma sa Javnim preduzećem realizuje Opštine Bar, obuhvaćeno je parterno uređenje zaleđa plaže, izrada vodovodnih i kanalizacionih instalacija, NN mreže, sanacija i uređenje tri sanitarna objekta, izrada sportskih terena, obalnog zida u nastavku postojećeg i popločavanje šetališta dužine 500m betonskim pločama.

 •                                                slika21
 • Završetak radova na uređenju parapetnog zida u Sutomoru od Restorana “Tri duda” do restorana “Maliby”. Radovi su obuhvatili oblaganje ranije izrađenog kamenog parapetnog zida u dužini od 160m

Radove je izvodila firma „Flemer stone“doo i ukupan iznos investicije je 11.574,76 eura
slika22slika23 • Sitne sanacije obale. Radi se omanjim intervencijama na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. radovi izvedeni na postavljanju zaštitnih, metalnih stubića u produžetku zida u Čanju radi sprječavanja ulaska vozila na plažu i popravka oštećenog parapetnog zida u zaleđu plaže u Čanju

Radove je izvodila firma „Đokić group“doo i ukupan iznos investicije je 1.588,12 eura
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar odnosili su se na:
 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 5.293,00 eura

 • Troškovi usluga čišćenja i odvoza smeća u iznosu od 253,46 eura,

 • Troškovi izrade projektne dokumentacije u iznosu od 33.277,31 eura

 • Troškovi usluga stručnog nadzora u iznosu od 540,00 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 6.829,08 eura,

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.063,49 eura

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne 2014. godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 106.410,00 eura:
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje pristaništa u Sutomoru u iznosu od 99.000,00 eura

 • monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode u iznosu 7.410,00 eura
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Ulcinj koje su iznosile 175.525,56 eura su:
 • Uređenje gradskog parka i mandraća na Pristanu. Radovi su obuhvatili parterno i hortikulturno uređenje Starog gradskog parka i postojećeg mandraća na Pristanu. Radovi su obuhvatili uređenje zelenila, izradu javne česme, popločavanje staza kroz park, izradu nove javne rasvjete kandelaberskog tipa, kao i popločavanje obalnog prostora na mandraću.

Radove je izvodila firma „Đokić group“doo Bar i ukupan iznos investicije je 24.115,39 eura
slika24slika25

 • Uređenje dina na Velikoj plaži. Radovi na zaštiti dina obuhvatili su: mašinsko skidanje rizle sa parkinga, čišćenje plaže od otpada sa odvozom na deponiju. Zatim je izvršena nabavka materijala i izrada drvene ograde u dušini 2184m, kako bi se fizički zaštitio ovaj pojas. Postavljeni su dva prelaza (pasarele) dužine po 18 m, za usmjeravanje korisnika i posjetilaca prema plaži, a zatim je izvršeno postavljanje četiri informativne table sa opštim podacima o dinama (trojezično).

Radove je izvodila firma „Đokić group“doo Bar i ukupan iznos investicije je 37.246,57 eura
slika26slika27Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj odnosili su se na:
 • Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 4.369,30 eura

 • Nabavka traktora za potrebe JKP Ulcinj u iznosu od 9.744,00 eura,

 • Izrada Projektne dokumentacije (Glavni projekat uređenja zaleđe male plaže i Velike skele, Glavni projekat zida u Borovoj šumi) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 11.685,77 eura,

 • Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.009,08 eura,

 • Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.000,73 eura,

 • Troškovi održavanja javne rasvjete u iznosu od 2.760,50 eura,

 • Troškovi komunalnog održavanja zone morskog dobra u iznosu od 76.094,22 eura

 • Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne 2014. godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2013.god. u ukupnom iznosu od 604.480,00 eura:
 • Izvođenje radova na izgradnji stambenog zgrade u opštini Ulcinj (zajednička investicija sa opštinom Ulcinj za rješavanje stambenih potreba iseljenih lica sa prostora bivšeg hotela "Jadran"u iznosu od 500.000,00 eura

 • Izvođenje radova na uređenju zone morskog dobra na Pristanu, opština Ulcinj  u iznosu od 9.000,00 eura,

 • Monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode  u iznosu od 7.980,00 eura

 • Donacija opštini Ulcinj za Vodakom 87.500,00 eura
Takođe, treba naglasiti, da su Izmjenama i dopunama Plana korišćenja sredstava za 2013. god. predviđena sredstva za realizaciju projekata u zajedničkom finansiranju Javnog preduzeća i opština u iznosu od 785.000,00 eura.

Opštine su nosioci konkretnih aktivnosti od sprovođenja javnih nabavki, ugovoranja, do krajnje realizacije projekta a obaveze Javnog preduzeća je da finansijska sredstva nakon potpisivanja Memoranduma ili Sporazuma prenese na račune opština. U pojedinim opštinama to sudodatna sredstva već, u prošloj godini, potpisane Sporazume i započete aktivnosti i to:

 • Dodatna sredstva za realizacija I faze projekta parternog uređenja gradske rive „Pine “zajedničko ulaganje sa opštinom Tivat - Aneks II broj 0201-314/31 od 24.12.2013.god., i Memoranduma broj 0102-213/15 od 31.12.2011. god. u iznosu od 160.000,00 eura koje su bile predviđene za realizaciju usvojenih DSL u Opštini Tivat.

 • Realizacija projekta sanacije putnih objekata na putu Kotor-Prčanja-Stoliv. Ukupan projekata je vrijednosti 350.000,00 eura od čega Opština Kotor je obezbijedila 100.000,00 eura, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 125.000,00 eura a Ugovorom o objedinjavanju sredstava broj 925/5 od 01.08.2013.god. Javno preduzeće je preuzelo obavezu u iznosu 125.000,00 eura. Sporazumom broj 226/13 od 19.02.2014.g. Bliže su definisane obaveze opštine Kotor i Javnog preduzeća, dinamika radova i plaćanje.

 • Učešće Javnog preduzeća u izgradnji stambene zgrade u opštini Ulcinj (zajednička investicija sa opštinom Ulcinj za rješavanje stambenih potreba iseljenih lica sa prostora bivšeg hotela "Jadran"500.000,00 eura.Kako će se za navedene investicije sredstva prenijeti prije početka radova Javno preduzeće je izvršilorezervisanja na troškovima u iznosu od 785.000,00 eura, a u narednoj godini pratiće aktivnosti opština shodno potpisanim Sporazumima i Memorandumima o međusobnoj saradnji. Treba napomenuti da Javno preduzeće uplate vodi na datim avansima sve do momenta dostavljanja, od strane opština, Izvještaja o izvedenim radovima i utrošenim sredstvima sa priloženim ovjerenim situacijama izvođača radova. U slučaju da opštine ne realizuju radove do 30.11.2014. god. Javno preduzeće će pokrenuti postupak raskida Sporazuma i povraćaj uplaćenog novca u roku od trideset dana od dostavljanja pismenog zahtjeva.


OPŠTINA

PROIZVODNI

TROŠKOVI

REZERVISANJA

INVESTICIJE

U TOKU

UKUPNO

H.NOVI

132.513,66

0

32.760,00

165.273,66

KOTOR

188.422,16

125.000,00

314.576,13

627.998,29

TIVAT

52.675,70

160.000,00

68.750,00

281.425,70

BUDVA

97.749,45

0

452.930,72

550.680,17

BAR

61.919,22

0

106.410,00

168.329,22

ULCINJ

175.525,56

500.000,00

104.480,00

780.005,56

UKUPNO

708.805,75

785.000,00

1.079.906,85

2.573.712,60


JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates