2014

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA
 
Javno preduzeće je i tokom 2014. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.
Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora.
 
Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine sa  Javnim preduzećem i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :
 
1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).
 
             Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija definisanom u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća.
Što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
 
            Usmjeravanjem 50% prihoda Javnog preduzeća lokalnim samoupravama, mogućnost Javnog preduzeća za trajna ulaganja u morsko dobro svela se na minimum.
 
Opština Herceg Novi
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 28.097,06 eura:
 
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa posebnim potrebama na plaži „Stara banja“.
 
   
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos investicije je 5.589,00 eura.

 we1
 

· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra koje obuhvataju: djelimično rušenje i uređenje objekta “Golden Bay“, sanacija potpornog zida šetališta kod restorana “Levant” na Savini, uklanjanje ostataka izlomljenog betona zapadno od bivšeg hotela “Park” u Bijeloj, sanacija stepeništa između plaža “Yachting” kluba i “Bjele Vile”, sanacija pristaništa na Rosama, sanacija odvoda atmosferskih kanala na Savini i sl
Radove su izvodila preduzeća „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupan iznos investicije je 8.963,93 eura
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi odnosili su se na:
 
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table i sl.) u iznosu od 1.260,49 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata i vanredna čišćenja  u iznosu od 1.960,00 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Izrada elabirata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje i uređenja plaže na lokaciji Đenovići kod mula Vojvodić) u iznosu od 2.180,00 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode i vanredna uzorkovanja i bakteriološko ispitivanje morske vode) u iznosu od 4.016,72 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 4.126,92  eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbijeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 263.000,00 eura:
 
Izrada Idejnog i glavnog projekta uređenja obale od restorana “Galeb” do ušća rijeke Sutorine u Igalu u iznosu od 113.000,00 eura,
Uređenje obale i šetališta u Igalu – zajednička investicija sa SO Herceg Novi (Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog) u iznosu od 150.000,00 eura,
 
Opština Kotor
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Kotor iznosile su ukupno 276.122,28 eura:
 
· Uređenje obale u Dobroti – III faza - potez od nekadašnje Robne kuće do Instituta za biologiju mora u dužini od 145 m. Radovi na uređenju i popločavanju obale i rive u Dobroti obuhvatili su parterno i hortikulturno uređenje, nivelaciju i popločavanje kamenim i betonskim pločama šetališta i rive, sadnju mediteranskog zelenila, postavljanje parkovskog mobilijara i izgradnju potpuno nove javne rasvjete a na mjestima gdje je to bilo moguće predviđena su i uređena parking mjesta uz lokalni put.
Radove su izvodili „Đokić group“ d.o.o., „Montenegro Projekt“ d.o.o., „All ing“ d.o.o. i „Geonik“ d.o.o. a u visini od 197.957,96 eura

 we2we3

 
 
                
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži kod otvorenog bazena.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos  investicije je 4.629,00 eura.


 we4

 
 
· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra Kotor obuhvatili su sanaciju ponte i obale u Dobroti preko puta restorana „Helas“, sanacija oštećenja na mjesnom mulu Muo, ponovo postavljanje klupa na platou naspram Franjevačkog samostana u Dobroti, postavljanje zaštitne ograde između Dobrote i Instituta za biologiju mora, sanacija ponte pored lokacije nekadašnjeg šanka “Lugano” u Dobroti, postavljanje  zaštitne metalne ograde na stajalištu “Sopot” kod Risna, saniranje obalnog zid na “Tre sorele” u Prčnju, popunjavanje betonom rupe u obalnom zidu mosta kod hotela “Teuta” u Risnu, nasipanje 30 m3 pijeska kod hotela “Teuta” u Risnu i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija iznosi 12.419,55 eura
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor odnosili su se na:
 
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 1.743,54 eura,
Postavljanje zaštitnih bokobrana –odbojnika na glavnom pristaništu u Perastu (8 komada)u iznosu od 7.099,95 eura,
Izradu Projektne dokumentacije (Glavni projekat rekonstrukcije ponti i mandraća u Dobroti, Izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje i uređenja plaže na lokaciji Rtac – Risan, Izrada nautičkih planova za izgrađena pristaništa i mandraće za lokaciju u Dobroti na kat. parceli 1760 K.O. Dobrota i 1034 i 1035 K.O. Dobrota, Glavni projekat uređenja obale u Perastu na kat. parceli 367 K.O. Perast) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 42.568,83 eura,
Troškove tehničkog prijema objekata (III faza Dobrota i rekonstrukcija i dogradnja trotoara u Risnu) u iznosu od 4.550,27 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.277,55 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.375,63 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
·        Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena Planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 95.150,00 eura:
 
Realizacija Projekta uređenja obale u Dobroti na lokalitetu Sv. Stasije u iznosu od 50.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova uređenja obale u Dobroti na lokalitetu Sv. Stasije u iznosu od 5.000,00 eura,
Izrada nautičkih planova za područje Dobrote na Plagentima i Bigova u Kotoru i Donja Lastva u Tivtu kod Yachting kluba “Delfin” u iznosu od 30.000 eura,
Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže na lokaciji Rtac -Risan u iznosu od 2.150,00 eura,
Interventne sanacije obale u Opštini Kotor nakon nevremena tokom sezone u iznosu od 8.000,00 eura,
 
Opština Tivat
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat iznosile su ukupno 662.166,85 eura:
 
         Uređenje centralnog šetlišta/rive u opštini Tivat – „Pine“. Radovi su obuhvatili sveobuhvatno uređenju obale i rive u centralnom dijelu Tivta, koju je na osnovu sporazuma sa Javnim preduzećem realizovala opština Tivat. Radovi su podrazumijevali popločavanje gradske rive „Pine“ i okolnog prostora površine oko 10.000 m2 sa svim potrebnim infrastrukturnim opremanjem koji je potrebno da posjeduje savremeno opremljeni gradski trg.
 
Ukupan iznos ove investicije tokom 2014. god je u visini od 615.000,00 eura


we5we6

 
       Uređenje parking prostora na ulazu u zaštićeno područje „Tivatska solila“ Radovi su
 
obuhvatili izradu armirano betonske podloge popločana rezanim kamenim pločama.
Radove je izvodila firma “Temko” d.o.o. iz Nikšića a vrijednost radova  je 7.290,25 eura

 we7

 
·  Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži „Ponta Seljanovo“.
 
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznos investicije je 5.109,00 eura.

 we8

 
· Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u Opštini Tivat obuhvatile su sledeće radove: sanacija mandraća u Donjoj Lastvi, nasipanje pijeska kod mula “Veselina” u Lepetanima, u Krašićima i na Bonićima, sanacija oštećene kapije na Solilima, sanacija obalnog zida ponte u Krašićima i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je 2.873,60 eura
 
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table i sl.) u iznosu od 857,13 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Izrada nautičkih planova za izgrađena pristaništa i mandraće za lokaciju Obala Đuraševića kat. parcela 1605/1 K.O. Đuraševići i kat. parcela 65 K.O. Đuraševići, Bjelila kat. parcela 27 K.O. Gošići, Lepetane kat. parcela 401 K.O. Lepetane), Glavni projekat pješačke staze sa uređenjem obale na Seljanovu) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 24.703,14 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.770,33 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.063,40 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
·        Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 42.500,00 eura:
 
Radovi na uređenju zaštićenog područja Solila u okviru usvojenog DSL-a u iznosu od 10.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju zaštićenog područja Solila u okviru usvojenog DSL-a u iznosu od 1.000,00 eura,
Monitoring stanja u specijalnom rezervatu Solila u iznosu od 10.000 eura,
Izgradnja info punkta na zaštićenom području Tivatskih solila sa uređenjem okolnog terena u iznosu od 20.000,00 eura,
Revizija Glavnog projekta uređenja obale u Opatovu u iznosu od 1.500,00 eura,
 
Opština Budva
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva iznosile su ukupno 178.084,50 eura:
 
·         Radovi na rekonstrukciji šetališta u Petrovcu.
Nastavak radova na izgradnji  završne faze projekta rekonstrukcije šetališta i uređenja obale i parka u Petrovcu. Tokom 2014 god. nastavljeni su radovi na pripremi kamena za popločavanje kao i radovi na popločavanju šetališta, oblaganje kamenom obalnog zida i oblaganju kamenom žardinjera.
 
Investicija se realizuje u saradnji Javnog preduzeća i Opštine Budva od sredstava koja su obezbijeđena u prethodnim godinama, u okviru Plana korišćenja sedstava iz 2013/. i 2014.god.

we9we10

 
 
 
·   Radovi na rekonstrukciji šetališne staze uz more na potezu „Savičića potok“ do restorana „Porto“.
Projekat u cijeloj svojoj dužini od 290 m predviđa parterno, hortikulturno i nivelaciono uređenje šetališta, popločavanje kamenim pločama, sadnja mediteranskog zelenila, postavljanje parkovskog mobilijara i sl.
 Radove je izvodila firma „Erlang“d.o.o. a ukupan iznos investicije je u visini od 114.807,21 eura.
we12  we13
 
 
 
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na kupalištu „Saint Tropez“ na Slovenskoj plaži, kupalište „Arena“ u Bečićima i na plaži Buljarica.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 15.327,00 eura.
 
· Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Budva obuhvataju sledeće radove: popravka završnog sloja pristaništa na Slovenskoj plaži, saniranje zadržavanja vode na početku šetališta kod restorana “Porto“, popravka ograde i rukohvata na mostiću kod Vile „Manojlović“, farbanje drvenog mosta na potoku “Grđevica” i sanacija osvjetljenja, farbanje grafita na objektima (toalete na sportskom igralištu, kružni objekat sa tuševima i objekat boćarskog kluba, ponovno postavljanje zapreka u Bečićima na više mjesta, popravka polomljenog zida na Jazu kod objekta “Kunjić”, farbanje toaletaC na Jazu – kod objekta Kunjić, izrada betonske prepreke na šetalištu ispod Pošte, radovi na rešavanju odvoda atmosferskih voda sa platoa iza objekta “JRB”, sanacija oštećenih rasvjetnih tijela (3 kom.) u tunelu ”Đevištenje”, sanacija oštećene kapije prema plaži Mogren, izrada novog drvenog mostića na plaži Kamenovo i sl.
 
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je u visini od 12.222,60 eura
 
we14we15
 
 
 
·      Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva odnosili su se na:
 
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 3.654,13 eura,
Uklanjanje zaostalih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu od 10.883,50 eura,
Izrada Projektne dokumentacije (Glavni projekat rekonstrukcije gradskog parka u Budvi, Idejno rješenje sanacije kosine na stazi prema Mogrenu, Izrada elaborata rekonstrukcije javne rasvjete na šetalištu, i sl.) sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora, revizija i geodetskih snimanja u iznosu od 10.069,27 eura,
Monitoring  mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.877,47 eura,
Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 2.743,32 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena  Planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 148.200,00 eura:
 
Nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren u iznosu od 3.500,00 eura,
Realizacija Projekta postavljanja zaštitne mreže na kosini prema plaži Mogren u iznosu od 47.400,00 eura,
Projekat izgradnje šetališne staze na Sv. Stefanu“ u saradnji sa Opštinom Budva u iznosu od 92.300,00 eura,
Tehnički prijem objekata u Budvi za javnu rasvjetu za šetališnu stazu od “Savičića potoka” do restorana “Porto” u iznosu od 5.000,00 eura
 
 
Opština Bar
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Bar iznosile su ukupno 72.887,67 eura:
                  
Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na plaži Topolica.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 5.109,00 eura.


 we16

 
 
· Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Budva obuhvataju sledeće radove: izrada parapetnog betonskog zida obodom plaže Čanj, sanacija oštećenja na obalnom zidu između objekta "Malibu" i "Barselona“ u Sutomoru i sl.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ d.o.o. iz Podgorice i „Đokić group“ d.o.o. iz Bara a ukupna investicija je  12.222,60 eura
 
·  Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar odnosili su se na:
Nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaže i sl.) u iznosu od 2.763,54 eura,
 
Vanredna čišćenja podsredstvom komunalnog preduzeća Bar u zoni morskog dobra u iznosu od 10.880,61 eura,
Izradu Projektne dokumentacije (Glavni projekat izgradnje pristaništa u Sutomoru) u iznosu od 41.596,64 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.255,70 eura,
Troškove akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 1.945,53 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 69.900,00 eura:
 
Istražne aktivnosti mogućnosti postavljanja pristaništa u Čanju prema usvojenom DSL-u u  iznosu od 7.000,00 eura,
Izrada Glavnog projekta pješačke staze u zaleđu plaže Čanj u dužini od 650 m u iznosu od 44.000,00 eura,
Revizija Glavnog projekta izgradnje pristaništa u Sutomoru u iznosu od 9.000,00 eura,
Izrada Glavnog projekta pristaništa u Sutomoru (iznos predviđen Planom korišćenja sredstava iz 2013. god.) u iznosu od 9.900,00 eura
 
Opština Ulcinj
 
Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Ulcinj iznosile su ukupno 43.769,64 eura:
 
·          Sanacija oštećenog navoza za izvlačenje barki na lokaciji Mala plaža (sanacija završnog sloja betonskog platoa)  i postavljanje nove i sanacija postojeće ograde uz lokalni put na lokaciji Borova šuma u dužini od 55 m.
Radove je izvodila firma „Đokić group“ d.o.o. a radovi su iznosili  7.562,61 eura.
 
·          Radovi na adaptaciji - krčenju i uređenju trim staze na potezu od hotela „Albatros“ do rta Đerane u dužini od 2.5 km
Radove je izvodila firma „Ađi invest“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.475,00 eura
 
·            Postavljanje pristupnih rampi za ulazak u more i platoa za sunčanje za osobe sa potrebnim potrebama na Maloj plaži Ulcinj.
Radove je izvodila firma „Refena“ d.o.o. iz Podgorice i ukupan iznosu investicije je 5.109,00 eura.

 we17

 Troškovi redovnog održavanja i sitne sanacije obale u Opštini Ulcinj obuhvataju sledeće radove: farbanje “fasadex-om” u bijeloj boji,  betonske pregrade na Velikoj skeli, popravka drvene ograde na Velikoj plaži na pješčanim dinama u ukupnoj dužini 235 m1, popravka završnog betonskog sloja na Velikoj skeli.
Radove je izvodilo preduzeće „Montal DSD“ iz Podgorice i Đokić grup doo iz Bara u ukupnom iznosu od 8.524,09 eura
 
 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj odnosili su se na:
 
Usmjeravanje sredstava J.P. “Komunalne djelatnosti” za korišćenje infrastrukturnih objekata na Velikoj plaži i Borovoj šumi u iznosu od 8.403,36 eura,
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 4.621,77 eura,
Troškove akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 6.573,81 eura
Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu od 500,00 eura
 
Aktivnosti koje su u toku ili koje će biti realizovane u toku naredne godine iz sredstava koja su obezbjeđena planom korišćenja za 2014.god. u ukupnom iznosu od 674.100,00 eura:
 
Realizacija Glavnog projekta uređenja “male skele” u iznosu od 15.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju “male skela” u iznosu od 5.000,00 eura,
Radovi na produbljavanju, uklanjanju pješčanog nanosa u lučici Kacema u iznosu od 30.000,00 eura,
Izgradnja parapetnog zida od bivšeg Hotela “Jadran” do Hotela “Albatros” u iznosu od 147.000,00 eura,
Ograđivanje i rehabilitacija pješčanih dina na Velikoj plaži u iznosu od 30.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju i rehabilitaciji pješčanih dina u iznosu od 2.100,00 eura,
Izrada studije poboljšanja funkcionisanja vezova u lučici Kacema u izosu od 20.000,00 eura,
Izrada studije za pripremu izrade Projekta izgradnje marine u kanalu Port Milena u iznosu od 30.000,00 eura,
Izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta u opštini Ulcinj (zajednička investicija sa opštinom Ulcinj za rješavanje stambenih potreba iseljenih lica sa prostora bivšeg hotela "Jadran"u iznosu od 395.000,00 eura (rezervisana sredstva iz 2013. god.)
 
Investicije, projekti i nadzor nad izvođenjem radova koji se prenose u 2015. god.  za koje su obezbijeđenja sredstva ali ne mogu se tačno rasporediti po opštinama u ukupnom iznosu od 156.000,00 eura, su:
Predprojektno istraživanje za Projekte revitalizacije plaža Sutomore, Petrovac i Mogren u iznosu od 96.000,00 eura,
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenih djelova obale u iznosu od 10.000,00 eura
Opremanje pristaništa potrebnom opremom u Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Ulcinju u iznosu od 50.000,00 ezura
 
Opština

Uloženo tokom 2014. god.

Prenešeno u 2015. god.
Herceg Novi 28.097,06 263.000,00
Kotor 276.122,28 95.150,00
Tivat 662.166,85 42.500,00
Budva 178.084,50 148.200,00
Bar 72.887,67 69.900,00
Ulcinj 43.769,64  674.100,00
Ostalo (ne može se rasporediti po opštinama)   156.000,00
UKUPNO: 1.261.128,00 1.448.850,00
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates