2015

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I IZGRADNJA MORSKOG DOBRA U 2015. GODINI

Javno preduzeće je i tokom 2015. god., u saradnji sa korisnicima morskog dobra, obezbijedilo održavanje, uređenje i unapređenje korišćenja morskog dobra nastojeći da poboljša komunalnu uređenost plaža i priobalnog prostora, uvede standarde i modernizuje opremu i sadržaje na svim kupalištima.

Održavanje i uređenje plaža i drugih djelova morskog dobra, prvenstveno se obezbijeđuje u saradnji sa korisnicima morskog dobra, kroz realizaciju zaključenih ugovora.

Za djelove morskog dobra koji nijesu ustupljeni pojedinačnim korisnicima, a koji su sa stanovišta njihovog korišćenja značajni (javne površine, parkovi, šetališta, trgovi i sl.) ili oni djelovi morskog dobra na kojima angažovanje korisnika nije dovoljno, Javno preduzeće je obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje saglasno Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra koji su potpisale sve primorske opštine sa Javnim preduzećem i u kome su se saglasili da se prihodi od pripadajućeg dijela naknade usmjeri na finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući :

1) sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
2) sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta, koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
3) održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
4) održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
5) održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
6) sitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Trajno uređenje djelova morskog dobra realizuje se saglasno utvrđenom godišnjem planu investicija definisanom u Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća.

Što se tiče investicionih aktivnosti Javnog preduzeća one su najintenzivnije tokom proljeća i jeseni, dok tokom sezone kada je na snazi zabrana radova u toku su javni tenderi za izbor najpovoljnijih ponuđača za radove koji će se izvoditi nakon sezone.
Usmjeravanjem 50% prihoda Javnog preduzeća lokalnim samoupravama, mogućnost Javnog preduzeća za trajna ulaganja u morsko dobro svela se na minimum.

AKTIVNOSTI PO OPŠTINAMA:

Opština Herceg Novi

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Herceg Novi iznosile su ukupno 88.378,97 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 46.132,76 eura obuhvatili su:


- Sanacija zida između plaže Instituta i Blatne plaže u H.Novom u iznosu 15.059,16 eura

image001

- Adaptacija pristaništa “Žanjice”                                                          4.031,51 eura
- Sanacija oštećenog zida i trupa puta u Đenovićima                              7.287,39 eura
- Radovi na regulaciji površinskih voda sa javne površine u Meljinama    1.681,09 eura
- Ukupno:                                                                                          12.999,99 eura

image004image005image003

- Saniranje terase(isporuka građ.materijala) kafea ”Plava tišina” u iznosu 1.306,72 eura

image009image010

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 )                         1.130,00eura

- Sanacija oštećenog trupa puta i obalnog tida na Savini                       6.323,53 eura
- Sanacija obalnog zida ispod Vojne bolnice u Meljinama                       352,94 eura
- Sanacija zida u zaležu plaže „Toni“ u Meljinama                                 294,12 eura
- Sanacija betonskog podesta kod vile „Anka“ u Kumboru                     252,10 eura
- Sanacija obalnog zida u Kumboru                                                     420,17 eura
- Sanacija kamenog zida u Kamenarima kod trajekta                           647,06 eura
- Sanacija obalnog zida u Kamenarima kod crkve Sv.Ana                     3.521,34 eura
- Sanacija obale u Žanjicama                                                             2.075,63 eura
- Ukupno                                                                                          13.886,89eura

image013image014image015image016image017

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 1.750,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi u ukupnom iznosu 42.246,21 eura, odnosili su se na:

- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 6.171,21 eura:
- Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađeno pristanište u Zelenici (5.065,54
eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama( 560,00 eura); Geodetsko snimanje na parcelama u Baošićima( 294,00 eura);
Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 14.210,10 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 6.109,96 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 11.553,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 3.701,94 eura

Opština Kotor

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Kotor iznosile su ukupno 75.663,62 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 34.150,57 eura obuhvatili su:

- Sanacija ponte u Dobroti na lokaciji “Petani”                                              4.836,13 eura
- Izrada i postavljanje zaštitne metalne ograde uz plažu na lokaciji Markov rt 5.882,35 eura
- Sanacija urušene ponte u Prčnju                                                              3.294,12 eura
- Ukupno:                                                                                                14.012,60 eura

image021image022

- Adaptacija parapetnog zida u Dobroti                                                       1.260,50 eura

- Adaptacija obalnog-kamenog zida uz put, na lokaciji Galebova stijena        1.478,99 eura
- Sanacija djelimično porušenog objekta Stara stanica u Risnu                     4.335,12 eura
- Farbanje starog željezničkog mosta u Risnu                                              5.882,35 eura
- Adaptacija postojećeg parapetnog zida uz put, na lokaciji Prčanj                1.680,67 eura
- Ukupno:                                                                                                14.637,63 eura

image025image026

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 )                               1.020,00 eura

- Izrada prilaza (staze) uz obalu do crkve Sv.Trojstvo u Stolivu                   4.180,34 eura

image029

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.)                                  300,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor u ukupnom iznosu 41.513,05 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 20.896,52 eura:
Dopuna glavnog projekta i revizija projekta pješačke staze uz more Risan-Perast (5.090,00eura);
Hidrogafski premjer i izradu nautičkih planova za izgrađena pristaništa Kotor-
Kostanjica, Dobrota, Bigovo (14.994,85.eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more
za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih
podloga za zaštićena područja( 251,67 eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 8.902,51 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.705,54 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.710,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži Carine(44m3),plaži ispred Instituta Vrmac(22m3), plaži kod ponte Aristona(32m3), Žuta plaža u dobroti (22m3) ukupno 120m3, u iznosu 3.327,73eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.470,75 eura

Opština Tivat

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Tivat iznosile su ukupno 49.404,37 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 7.428,57 eura obuhvatili su:

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju staza i nasipa u zaštićenom
području Solila u ukupnom iznosu 7.428,57 eura.

image033image031

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 9.800,83 eura obuhvatili su:

- U Opatovu, sanacija ponte:                                                                 588,24 eura
- Sanacija stepeništa koja služi kao ulaz na plažu:                                  252,10 eura
- Izrada nedostajućeg dijela kamenog parapetnog zida:                          927,73 eura
- Izrada zaštitne bankine kod otvorenog šanka uz magistralu:                 2.058,82 eura
  Ukupno:                                                                                           3.826.89 eura

image035

- Sanacija dijela kamenog parapetnog zida i temelja na plaži Seljanovo   2.587,89 eura
- Adaptacija obalnog kamenog zida uz put na lokaciji Gospa od Anđela    672,27 eura
- Sanacija oštećenog parapetnog kamenog zida na Opatovu                    369,75 eura
- Ukupno:                                                                                           3.629,91 eura

image037image038

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-2 ) 1.060,00 eura

- Sanacija oštećenog u zida u Donjoj Lastvi                 252,10 eura
- Sanacija zida na Verigama-Lepetani                         831,93 eura
- Ukupno:                                                                1.084,03 eura

image041image042

Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Tivat u ukupnom iznosu 32.174,97 eura odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 11.797,84 eura:
Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje obalnog šetaišta Belane (ostatak 10%)
i revizija istog( 6.676,47eura); Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa
invaliditetom, sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Hidrogafski premjer i izradu nautičkih
planova za izgrađena pristaništa Tivat-Donje Seljanovo (4.309,70 eura); Georeferenciranje
katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,67 eura) ;
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.360,40 eura,
- Monitoring-praćenje stanja/promjena u specijalnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“ u iznosu 8.361,34 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.260,00 eura
- Nasipanje i rasplaniranje pijeska po plaži u MZ Donja Lastva u iznosu 831,93 eur
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,46 eura

Opština Budva

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktivnosti u opštini Budva iznosile su ukupno 396.498,36 eura:

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 342.464,70eura obuhvatili su:


- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na postavljanju zaštitne mreže za osiguranje kosine na pješačkoj stazi prema plaži Mogren u ukupnom iznosu     42.682,98 eura

image045image046

- Radovi na rekonstrukciji šetališta u Petrovcu u ukupnom iznosu 294.487,61eura

Nastavak radova na izgradnji završne faze projekta rekonstrukcije šetališta i uređenja obale i parka u Petrovcu. Tokom 2015 god. nastavljeni su radovi na pripremi kamena za popločavanje kao i radovi na popločavanju šetališta, oblaganje kamenom obalnog zida i oblaganju kamenom žardinjera. Investicija se realizuje u saradnji Javnog preduzeća i Opštine Budva od sredstava koja su obezbijeđena u prethodnoj 2014.godini i Planom korišćenja sredstava za 2015.godinu

image051image049

- Nabavka i montaža 7 bokobrana/odbojnika na pristaništu u Petrovcu u iznosu 5.294,11 eura

image053

- Tehnički prijem izvedenih radova na rekonstrukciji dijela šetališne staze, od restorana“Porto“ do Savičića Potoka u dužini 290m u iznosu 4.200,00 eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 14.289,38 eura obuhvatili su:

- Nabavka materijala i izrada 16 polja sa farbanjem ograde prema plaži Mogren 2.436,98

image055

- Sanacija oštećenja na završnom sloju šetališta uz marinu Budva, popravka kapije prema plaži Mogren 823,52 eura
- Popravka daski za sjedenje na parapetnom kamenom zidu na šetalištu kod JRB-a, zamjena polomljene poklopne ploče na šetalištu,popravka i uređenje drvenog mosta na “Grđevici”, izrada betonske prepreke-klupe u Bečićima,    saniranje mobilijara u Rafailovićima 2.596,67 eura
- Izrada novog montažnog metalnog stepeništa na plaži na Svetom Stefanu 2.428,58 eura
- Sanacija metalne kapije prema plaži Mogren sa postavljanjem tri male table upozorenja

- Ukupno:                                                                                             6.437,00 eura

image058image060image059image057

- Sanacija rigola dužine 11,5m kod grila „Kralj“na šetalištu ispod pošte u Budvi 796,50 eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1-3 ) 1.000,00 eura

- Sanacija obalnog zida prema plaži Mogren   504,20 eura
- Sanacija kamenog zida u Rafailovićima       431,93 eura
- Ukupno:                                                   936,13 eura

image062

- Izrada pješačkog mosta u Buljarici (projekat mosta) 1.932,77eura

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 4.) 400,00eura

- Nadzor nad zamjenom video nadzora i protivprovalnog sistema na poslovnom objektu
  JPMD u Budvi 350,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva u ukupno iznosu 39.744,28 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 4.591,67 eura:
Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom, sa pristupnim
stazama ( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja
( 251,67 eura): Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta fasade poslovnog objekta
JPMD u Budvi( 2.100.eura); izrada projktnog zadatka „Zaštićeni objekti prirode u zoni md“
(1.500.eura); i geodetska snimanja (180,00.eura)
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 16.704,14 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 2.700,41 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 9.369,43 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 5.878,63 eura

Opština Bar

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Bar iznosile su ukupno 34.098,13 eura:

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 4.503,36 eura obuhvatili su:


- Sanacija mosta i rampi za invalide na rijeci Željeznici u Baru 2.948,74eura

image065image064

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 200,00eura

- Sanacija oštećenog obalnog zida i šetališta kod šume Lekovića 1.154,62 eura

image068

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 200,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar u ukupnom iznosu 29.594,77 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija geodetska snimanja u iznosu 15.830,99 eura:
- Završetak Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pristaništa L1 u Sutomoru, katastarskih
  parcela (na kopnu) broj:1956,1962,1957 KO Sutomore i dijela pripadajućeg akvatorija, u
  zahvatu Državne studije lokacije „Sutomore“ (Sektor 53)(ostatak 10%) i revizija istog
(15.019,33eura) ;Izrada glavnog projekta rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom,
sa pristupnim stazama( 560,00 eura); Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena
područja( 251,66 eura).
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.994,05 eura,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.226,22 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Uklanjanje zaostalih privremenih objekata i vanredna čišćenja u zoni morskog dobra u iznosu 1.980,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 2.063,51 eura

Opština Ulcinj

Najznačajnije predsezonske i postsezonske investicione aktibnosti u opštini Ulcinj iznosile su ukupno 102.436,31 eura.

Troškovi trajnih ulaganja u zoni morskog dobra u iznosu 61.739,84 eura obuhvatili su:


- Radovi na produbljivanju(uklanjanju) pješčanog nanosa iz akvatorija na lučici Kacema u iznosu 19.869,26 eura

image070

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na uređenju “Male skele” u iznosu 11.817,03eura

image072

- Izvođenje radova, sa stručnim nadzorom, na ograđivanju pješčanih dina na Velikoj plaži 26.226,05 eura

image074

- Adaptacija (krčenje i uređenje) pješačke trim staze od hotela “Albatros” do rta “Đerane” 3.827,50 eura

image076

Troškovi komunalnih usluga u zoni morskog dobra u ukupnom iznosu 17.749,15 eura obuhvatili su: Usmjeravanje sredstava JP“Komunalne djelatnosti“ za korišćenje komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi u iznisu od 8.403,36 eura i za Akciju čišćenje zaleđa Velike plaže i puta od mosta na Port Mileni do Ade Bojane, prije početka turističke sezone u iznosu 9.345,79eura

Troškovi održavanja i sitne sanacije u zoni morskog dobra u iznosu 6.294,21 eur obuhvatili su:


- Radovi na sanaciji udarnih rupa na paralelnom putu u zaleđu Velike plaže 5.001,68 eura

image078image079

- Nadzor tokom izvođenje radova( stavka 1) 890,00 eura

- Sanacija oštećenog polja ograde od inoxa kod lučice Kacema 302,53 eura

image082

- Stručni nadzor tokom izvođenje radova (stavka 2.) 100,00 eura

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj u ukupnom iznosu 16.653,11 eura, odnosili su se na:


- Projektna dokumentacija ,geodetska snimanja u iznosu 251,66 eura:
- Georeferenciranje katastarskih podloga za zaštićena područja( 251,66 eura )
- Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, minitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 10.796,61 eur,
- Nabavku i postavljanje mobilijara (klupe, kante, informativne table, bove za ograđivanje plaža i sl.) u iznosu 1.008,40 eura,
- Sprovođenje akcije sa NVO za „Dan planete zemlje“ u iznosu 500,00 eura
- Troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu 4.096,44 eura

Opština Uloženo tokom 2015.god
Herceg Novi 88.378,97 eura
Kotor 75.663,62 eura
Tivat 49.404,37 eura
Budva 396.498,36 eura
Bar 34.098,13 eura
Ulcinj 102.436,31 eura
Ukupno 746.479,76 eura

- Izgradnja Stambenog objekta na lokaciji Pinješ završena (shodno memorandum o međusobnoj saradnji sa Ministarstvom odrzivog razvoja i turizma i Opštinom Ulcinj ) morsko dobro je investiralo u izgradnju stambenog objekta 500 000,00 eura. Radove je izvodilo preduzeće “Novi Volvoks” iz Podgorica a nadzor je bio povjeren Agenciji za izgradnju Ulcinja.

 image084image086

 

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates